Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo simulace

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Siemens vytvořil digitální dvojče koncertního sálu
(Matching tags: Salcburk,Digitální dvojčata,Akustika,Siemens,Simulace)
Sie­mens před­sta­vil di­gi­tál­ní dvoj­če vy­vi­nu­té spe­ci­ál­ně pro velké pro­sto­ry ur­če­né pro po­řá­dá­ní kul­tur­ních akcí. Tato tech­no­lo­gie umožňuje re­a­lis­tic­ké na­po­do­be­ní a velmi ...
Čtvrtek, 18 Červenec 2024
2. Cadence získává společnost BETA CAE
(Matching tags: BETA CAE,Cadence,Analýzy,zdravotnictví,Automotive,Letectví,Akvizice,Simulace)
Ca­den­ce De­sign Sys­tems ozná­mi­la, že do­kon­či­la již dříve ozná­me­nou akvi­zi­ci BETA CAE Sys­tems In­ter­nati­o­nal, která po­sky­tu­je mul­ti­do­mé­no­vé tech­nic­ké si­mu­lač­ní ře­še­ní. BETA ...
Úterý, 11 Červen 2024
3. FalconEditor pro digitální dvojčata a simulace
(Matching tags: Simulace,Umělá inteligence,Digitální dvojčata,Duality AI,FalconEditor,Unreal Editor)
Dua­li­ty AI, která stojí za plat­for­mou Fal­con pro si­mu­la­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat, ozná­mi­la vše­o­bec­né vy­dá­ní Fal­con­Edi­to­ru, in­tu­i­tiv­ní­ho vi­zu­ál­ní­ho ná­stro­je pro vy­tvá­ře­ní ...
Pátek, 07 Červen 2024
4. Siemens Process Simulate pro nýtování držáků okapů
(Matching tags: Nýtování,Isola Powertekk,Robotické pracoviště,Návrh,Siemens,Simulace)
Nor­ský vý­rob­ce střeš­ních kry­tin Isola Power­tekk vy­u­žil k ná­vr­hu, si­mu­la­ci a vir­tu­ál­ní­mu zpro­voz­ně­ní ro­bo­tic­ké­ho pra­co­viš­tě ný­to­vá­ní dr­žá­ků okapů soft­ware Sie­mens ...
Čtvrtek, 06 Červen 2024
5. Konference uživatelů Ansys 2024
(Matching tags: ugm2024,Techsoft,ANSYS,Konference,Uživatelé,Software,Simulace)
Tech­Soft En­gi­nee­ring po­řá­dá ve dnech 29. – 31. květ­na Kon­fe­ren­ci uži­va­te­lů Ansys 2024 ve Vi­nař­ství U Kap­lič­ky v Za­je­čí. Kon­fe­ren­ce je shle­dá­ní uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců ...
Pondělí, 27 Květen 2024
6. Navrhujeme datovou infrastrukturu s využitím BIM technologií a simulace sítí
(Matching tags: BIM,Simulace,Virtuální realita,Rozvody,Žďár nad Sázavou,VOŠ a SPŠ,Datová infrastruktura)
Mo­der­ní me­to­dy pro­jek­to­vá­ní s vy­u­ži­tím di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu umožňují řešit celou řadu tech­nic­kých si­tu­a­cí. Ob­dob­ně jako PLM data v prů­mys­lu mohou být BIM data v ar­chi­tek­tu­ře ...
Středa, 15 Květen 2024
7. PlasmaSolve uvádí nový simulační software MatSight
(Matching tags: Simulace,Povlaky,Plazmové procesy,MatSight,PlasmaSolve,Poradenství,CAE)
Br­něn­ská spo­leč­nost Plasma­Sol­ve, která se spe­ci­a­li­zu­je na po­ra­den­ství v ob­las­ti ma­te­ri­á­lo­vé­ho in­že­nýr­ství a tech­no­lo­gií po­há­ně­ných plaz­ma­tem, dnes uved­la na ...
Středa, 24 Duben 2024
8. Ansys uvádí AnsysGPT s umělou inteligencí
(Matching tags: Virtuální asistent,AnsysGPT,Umělá inteligence,ANSYS,Simulace,CAE)
Ansys ozná­mil vy­dá­ní svého vir­tu­ál­ní­ho asi­s­ten­ta An­sys­GPT s umě­lou in­te­li­gen­cí. Tento vir­tu­ál­ní asi­s­tent, vy­tvo­ře­ný po­mo­cí tech­no­lo­gie Chat­GPT, spo­ju­je od­bor­né zna­los­ti ...
Pátek, 12 Duben 2024
9. Simulace zvukového projevu létajícího dronu
(Matching tags: Ansys Sound,Zvukový projev,Dron,Techsoft,Simulace)
Tech­Soft En­gi­nee­ring zve na bez­plat­ný on-line se­mi­nář, na kte­rém před­sta­ví ná­stro­je Ansys Sound a je­jich prak­tic­ké vy­u­ži­tí při si­mu­la­ci zvuku dronu. Akce je při­pra­ve­na na ...
Čtvrtek, 04 Duben 2024
10. Ansys uzavírá OEM partnerství se SynMatrixem
(Matching tags: 5G/6G,VF filtry,SynMatrix,HFSS,OEM,ANSYS,Simulace)
Ansys ozná­mil uza­vře­ní no­vé­ho OEM part­ner­ství se Sy­n­Ma­t­ri­xem, jehož cílem je ze­fek­tiv­nit pra­cov­ní po­stu­py ná­vr­hu VF fil­trů pro apli­ka­ce bez­drá­to­vé ko­mu­ni­ka­ce. Sy­n­Ma­t­rix ...
Pátek, 29 Březen 2024
11. OSTROJ „prodává“ automatizované linky ve VR
(Matching tags: Ostroj,Strojírenství,Virtuální realita,Prodej,Prezentace,Simulace,Kontrola)
Stro­jí­ren­ský vý­rob­ce OS­T­ROJ za­po­ju­je vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu do ob­chod­ní­ho i vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Vir­tu­ál­ní re­a­li­tu vy­u­ží­vá při pre­zen­ta­ci kom­plex­ních ...
Pátek, 23 Únor 2024
12. Future.Industry 2024 – online 6. – 7. 3.
(Matching tags: Future.Industry,Advanced Engineering,Altair,Konference,Simulace)
I letos zve Advan­ced En­gi­nee­ring na vý­roč­ní kon­fe­ren­ci Fu­tu­re.In­dust­ry po­řá­da­nou Al­tai­rem, kte­rou byste si ne­mě­li ne­chat ujít. Mezi hlav­ní­mi té­ma­ty jsou nej­no­věj­ší po­kro­ky ...
Úterý, 13 Únor 2024
13. Sy­no­p­sys kupuje Ansys
(Matching tags: Do­ho­da,Sy­no­p­sys,Akcie,EDA,ANSYS,Akvizice,Simulace)
Spo­leč­nos­ti Sy­no­p­sys a Ansys ozná­mi­ly, že uza­vře­ly ko­neč­nou do­ho­du, na je­jímž zá­kla­dě Sy­no­p­sys pře­vez­me Ansys. Podle pod­mí­nek do­ho­dy ob­dr­ží ak­ci­o­ná­ři An­sy­su 197,00 ...
Neděle, 21 Leden 2024
14. Ansys SimAI pro virtuální testování a kreativní navrhování
(Matching tags: AnsysGPT,SimAI,Umělá inteligence,SaaS,ANSYS,Simulace)
Ansys uvádí na trh svou nej­no­věj­ší tech­no­lo­gii za­lo­že­nou na umělé in­te­li­gen­ci (AI), Ansys SimAI, fy­zi­kál­ně­‑agnos­tic­kou apli­ka­ci typu soft­ware jako služ­ba (SaaS), která kom­bi­nu­je ...
Čtvrtek, 11 Leden 2024
15. Ansys uvádí na trh AVxcelerate Autonomy
(Matching tags: ADAS/AV,AVx­ce­le­ra­te Au­to­no­my,Autonomní vozidla,Analýzy,ANSYS,Simulace)
Ansys při­chá­zí s AVx­ce­le­ra­te Au­to­no­my, prv­ním kom­plex­ním ře­še­ním svého druhu, které do­ká­že 100 000­krát sní­žit ná­kla­dy a dobu po­třeb­nou k do­sa­že­ní shody pro ...
Úterý, 02 Leden 2024
16. Hexagon a JSOL partnery při navrhování pohonných jednotek elektromobilů
(Matching tags: JSOL Corp.,Pohony,Hexagon MI,NVH,Elektromobily,JMAG,CFD,Simulace)
Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu a ja­pon­ská JSOL Corp. uza­vře­ly stra­te­gic­ké part­ner­ství s cílem urych­lit vir­tu­ál­ní pro­to­ty­po­vá­ní elek­tri­fi­ko­va­ných ...
Pondělí, 11 Prosinec 2023
17. Byl vydán Coreform Cubit v2023.11 pro CAD
(Matching tags: Neutronová fyzika,v2023.11,Cubit,Coreform,Simulace,Sítě,CAE,CAD)
Co­re­form, vý­vo­jář nové ge­ne­ra­ce CAE, ozna­mu­je his­to­ric­ké vy­dá­ní soft­wa­ru Co­re­form Cubit, který umo­ž­ňuje neu­tro­no­vou fy­zi­ku v CAD. V po­sled­ní době se zvý­ši­ly in­ves­ti­ce ...
Pondělí, 04 Prosinec 2023
18. SimScale a funkce pro konstrukční a mechanickou simulaci
(Matching tags: SimScale,Vibrace,CFD,FEA,Simulace,CAE,CAD)
Sim­S­ca­le ozná­mil nové funk­ce pro in­že­ný­ry za­mě­ře­né na kon­struk­ční a me­cha­nic­kou si­mu­la­ci, včet­ně roz­sáh­lé ana­lý­zy vib­ra­cí a har­mo­nic­kých modů. Sim­S­ca­le je ...
Čtvrtek, 23 Listopad 2023
19. Seequent kupuje Flow State Solutions
(Matching tags: Flow State Solutions,#YII2023,Seequent,Bentley Systems,Akvizice,Simulace)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 12. října na své kon­fe­ren­ci Year in In­frastructu­re v Sin­ga­pu­ru, že Se­equent, The Bent­ley Sub­sur­fa­ce Com­pa­ny, po­de­psal do­ho­du o akvi­zi­ci Flow ...
Čtvrtek, 12 Říjen 2023
20. Konference Simulate at the Speed of Design 2023
(Matching tags: Advanced Engineering,Altair,FEA,Konference,Simulace,CAE)
Advan­ced En­gi­nee­ring zve na on­‑line kon­fe­ren­ci po­řá­da­nou 28. červ­na 2023 od 11 hodin spo­leč­nos­tí Al­tair na téma vy­u­ži­tí si­mu­lač­ních tech­no­lo­gií (CAE, FEA) v rané fázi vý­vo­jo­vé­ho ...
Pátek, 09 Červen 2023
21. Nové simulační nástroje pro uživatele SOLIDWORKS
(Matching tags: Cloudové nástroje,3DEXPERIENCE Works,Analýzy,Simulace,SolidWorks)
Pře­ko­nej­te kom­plex­ní si­mu­lač­ní výzvy při­po­je­ním soft­wa­ru So­lid­works ke clou­do­vým ná­stro­jům 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works pro ana­lý­zy. Po­dí­vej­te se na videa a se­znam­te se s tím, jak ...
Úterý, 09 Květen 2023
22. Na simulace nově s Altair SimSolid Cloudem
(Matching tags: CAD,CAE,Simulace,Cloud,Altair,SIMSOLID)
Al­tair ozná­mil vy­dá­ní Al­tair Sim­So­lid Cloudu, ino­va­tiv­ní­ho clou­do­vé­ho soft­wa­ru pro si­mu­la­ci kon­struk­cí, který uži­va­te­lům umo­ž­ňu­je pří­stup k si­mu­lač­ní tech­no­lo­gii ...
Čtvrtek, 27 Duben 2023
23. Zvládnutí SPICE simulace v Altium Designeru
(Matching tags: SPICE,Designer,Altium,ECAD,Webinar,Simulace)
Spo­leč­nost Al­ti­um po­řá­dá ve stře­du 26. dubna od 12:00 do 12:30 živý webi­nář o si­mu­la­cích v Al­ti­um De­signe­ru. Ať už vy­tvá­ří­te nový návrh ob­vo­du, nebo se sna­ží­te zjis­tit, ...
Pondělí, 24 Duben 2023
24. MODSIM konference 2023
(Matching tags: PLM EF,MODSIM,Valeč,Idiada,Modelování,Technodat,Konference,Simulace)
Pod tímto ne­tra­dič­ním ná­zvem letos při­pra­vil Tech­no­dat svoje tra­dič­ní PLM Ex­pe­ri­en­ce Forum na 13.–14. červ­na 2023 do Ho­te­lu Zámek Valeč. V dneš­ní době již sa­mot­né mo­de­lo­vá­ní ...
Pondělí, 24 Duben 2023
25. Inovace a zvyšování kvality se SOLIDWORKS Simulation
(Matching tags: So­lid­Works,High Tech,e-book,Dassault Systemès,Software,Simulace,CAD)
Dassault Systèmes So­lid­Works na­bí­zí zá­jem­cům ke sta­že­ní e-book Si­mu­la­ting for In­no­va­tion in High Tech, který jim při­blí­ží, jak vývoj na zá­kla­dě si­mu­la­cí po­mů­že být o krok před ...
Čtvrtek, 06 Duben 2023
26. Siemens vydává HyperLynx VX.2.13
(Matching tags: Simulace,Siemens,Apps,EDM,ECAD,Hy­per­Ly­nx,VX.2.13)
Nová verze Hy­per­Ly­nx VX.2.13 při­ná­ší nej­mo­der­něj­ší si­mu­lač­ní funk­ce pro běžné kon­struk­té­ry díky kom­bi­na­ci po­kro­či­lých mo­de­lo­va­cích a si­mu­lač­ních tech­nik s au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi ...
Čtvrtek, 16 Březen 2023
27. Ansys kupuje Rocky DEM
(Matching tags: ESSS,Rocky,Dynamika částic,DEM,ANSYS,Akvizice,Software,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Rocky DEM (Rocky), která se za­bý­vá in­že­nýr­ský­mi si­mu­la­ce­mi a vě­dec­kým soft­warem. Touto akvi­zi­cí Ansys zís­ká­vá Rocky, před­ní ...
Čtvrtek, 05 Leden 2023
28. Webinář Konstrukce motoru s permanentním magnetem pro elektrokola
(Matching tags: EMWorks2D,EMWORKS,Motory,ECAD,Webinar,Simulace)
V po­sled­ních le­tech se elek­tro­ko­la stá­va­jí jed­nou z nej­rych­le­ji ros­tou­cích tech­no­lo­gií v cyk­lis­tic­kém prů­mys­lu. Mi­li­o­ny cyk­lis­tů po celém světě si uvě­do­mu­jí ...
Čtvrtek, 24 Listopad 2022
29. Webinář Simulace dynamických dějů a OpenRadioss
(Matching tags: Simulace,Altair,Advanced Engineering,Dynamické děje,OpenRadioss)
Pokud se za­jí­má­te o si­mu­la­ce rych­lých dějů, ne­li­ne­ár­ní úlohy, pa­siv­ní bez­peč­nost au­to­mo­bi­lů, ana­lý­zy otře­sů a ná­ra­zů, tes­to­vá­ní pádů elek­tro­nic­kých za­ří­ze­ní a spo­třeb­ní­ho ...
Úterý, 01 Listopad 2022
30. ZeroAvia si vybírá simulaci Ansys
(Matching tags: ZeroAvia,Emise,ANSYS,Letectví,Simulace)
Ze­roA­via vy­u­ží­vá si­mu­lač­ní ře­še­ní Ansys při vý­vo­ji svého no­vé­ho, udr­ži­tel­né­ho vo­dí­ko­vě-elek­tric­ké­ho po­hon­né­ho ústro­jí vy­vi­nu­té­ho za úče­lem sní­že­ní emisí le­ta­del. Tech­no­lo­gie ...
Úterý, 25 Říjen 2022
31. Future.Industry 2022 4.–6. října 2022 on-line
(Matching tags: Future.Industry,Advanced Engineering,Altair,Konference,Simulace,CAE)
Výroční celosvětová konference ALTAIR věnovaná CAE simulacím začíná již v úterý 4. října. Opět proběhne v on-line podobě, a bude tedy k dispozici všem zájemcům z řad uživatelů CAE nástrojů od Altair i ...
Pondělí, 03 Říjen 2022
32. Ansys a AMD jsou partnery v oblasti simulací
(Matching tags: Ansys Mechanical,Akcelerátory,AMD Instinct,ANSYS,FEA,AMD,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la, že Ansys Me­cha­ni­cal je jed­ním z prv­ních ko­merč­ních pro­gra­mů pro ana­lý­zu ko­neč­ných prvků (FEA) pod­po­ru­jí­cích ak­ce­le­rá­to­ry AMD In­stinct, nej­no­věj­ší ...
Pátek, 26 Srpen 2022
33. Motor s permanentními magnety s přímým pohonem pro pračky
(Matching tags: Simulace,Vzdělávání,Webinar,ECAD,Motory,EMWORKS,EMWorks2D)
Motor s přímým po­ho­nem může být přímo spo­jen se zá­tě­ží pro apli­ka­ce s vy­so­kým to­či­vým mo­men­tem a níz­ký­mi otáč­ka­mi, jako jsou prač­ky. Po­má­há eli­mi­no­vat po­tře­bu spo­jek ...
Pátek, 19 Srpen 2022
34. Jak navrhnout efektivní a spolehlivý systém CubeSat
(Matching tags: CubeSat,EMWORKS,Antény,Webinar,Vzdělávání,Simulace,CAE)
Na tomto webi­ná­ři ve čtvr­tek 18. srpna v 15 a 20 hodin se bude EMWorks za­bý­vat ně­kte­rý­mi vý­zva­mi spo­je­ný­mi s ná­vrhem Cu­be­Sat a ukáže, jak po­u­ží­vat 3D vy­so­ko­frekvenč­ní ...
Pátek, 12 Srpen 2022
35. Siemens kupuje společnost ZONA Technology
(Matching tags: ZONA Technology,Xcelerator,Klima,Siemens,Letectví,Akvizice,Simulace)
Vzhle­dem k ce­lo­svě­to­vé­mu úsilí o kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní le­tec­tví a oži­ve­ní zájmu o nad­zvu­ko­vou do­pra­vu vy­ža­du­jí ino­va­ce kon­fi­gu­ra­cí le­ta­del peč­li­vé a dů­sled­né ...
Úterý, 19 Červenec 2022
36. Konference ATCx Praha 2022 (15.–16. září 2022)
(Matching tags: Praha,ATCx,Advanced Engineering,Altair,Konference,Simulace,CAE)
Ne­nech­te si ujít tuto letos je­di­neč­nou praž­skou kon­fe­ren­ci ATCx (Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce), na které se se­zná­mí­te s no­vin­ka­mi ze světa CAE. Přijď­te se in­spi­ro­vat pro ...
Úterý, 19 Červenec 2022
37. Vydán Simcenter SPH Flow 2206
(Matching tags: 2206,SPH,Simcenter,Flow,CFD,Simulace)
Úroveň slo­ži­tos­ti ře­še­ní apli­ka­cí v au­to­mo­bi­lo­vém a zpra­co­va­tel­ském prů­mys­lu se zvy­šu­je s úrov­ní po­ža­do­va­né věr­nos­ti. Vý­po­čto­vé si­mu­la­ce dy­na­mi­ky te­ku­tin ...
Pátek, 08 Červenec 2022
38. Siemens představil Simcenter 3D 2206
(Matching tags: CAE,Simulace,Siemens,Novinky,Simcenter 3D,Verze 2026)
Sim­cen­ter 3D rych­le roste a nová verze není vý­jim­kou, pro­to­že ak­tu­a­li­za­ce na­příč ob­chod­ní­mi li­ni­e­mi umožňují uži­va­te­lům vi­zu­a­li­zo­vat vý­sled­ky snad­ně­ji a lépe než ...
Úterý, 28 Červen 2022
39. Záznam webináře CAE simulace nejen pro aerospace
(Matching tags: Letectví,Simulace,CAE,Webináře,Advanced Engineering,Kosmonautika)
Webi­nář od Advan­ced En­gi­nee­ring, ve kte­rém byly před­ve­de­ny během 90 minut po­kro­či­lé si­mu­lač­ní tech­no­lo­gie, je­jich mož­nos­ti, apli­ka­ce v praxi, me­to­dy a po­stu­py, pro­bě­hl ...
Čtvrtek, 23 Červen 2022
40. Analýza výkonu třífázového transformátoru bez a při zatížení
(Matching tags: Transformátory,EMWORKS,Výkon,ECAD,Analýzy,Simulace,CAE)
Spo­leč­nost EMWorks po­řá­dá ve čtvr­tek 23. červ­na v 15:00 a 20:00 webi­nář s ná­zvem Ana­lý­za vý­ko­nu tří­fá­zo­vé­ho trans­for­má­to­ru v pod­mín­kách bez za­tí­že­ní a při ...
Středa, 15 Červen 2022
41. Maplesoft vydává MapleSim 2022
(Matching tags: Verze 2022,MapleSim,Modelování,Maplesoft,Simulace,CAE,CAD)
Ma­ple­soft ozná­mil novou verzi soft­wa­ru Ma­ple­Sim, která in­že­ný­rům ještě více usnadňuje na­vr­ho­vá­ní stro­jů, které ob­sa­hu­jí prvky z více tech­nic­kých ob­las­tí. Ma­ple­Sim je po­kro­či­lý ...
Úterý, 14 Červen 2022
42. Webinář CAE simulace nejen pro AEROSPACE
(Matching tags: Aerospace,Kosmonautika,Advanced Engineering,Letectví,Simulace)
Chys­tá­te se při vý­vo­ji vý­rob­ků po­u­ží­vat po­kro­či­lej­ší nebo efek­tiv­něj­ší si­mu­la­ce? Jste sou­čás­tí pro­ce­sů vý­vo­je v le­tec­kém či kos­mic­kém prů­mys­lu nebo se jimi chce­te in­spi­ro­vat ...
Pondělí, 30 Květen 2022
43. Konference Future.HPC 2022 17.–18. května 2022
(Matching tags: AI/ML,Advanced Engineering,HPC,Altair,Konference,Simulace,CAE)
Český dis­tri­bu­tor pro­duk­tů Al­tair – Advan­ced En­gi­nee­ring – zve na vý­roč­ní ce­lo­svě­to­vou kon­fe­ren­ci o HPC (High-per­for­man­ce Com­pu­ting, vý­po­čet­ní clus­te­ry a su­per­po­čí­ta­če), ...
Pátek, 13 Květen 2022
44. Jak simulovat elektromotor s více stupni volnosti
(Matching tags: MDOF,EMWORKS,EMS,Elektromotory,ECAD,Webinar,Simulace,SolidWorks)
V po­sled­ních le­tech vý­raz­ně vzrost­la po­ptáv­ka po elek­tro­mo­to­rech, které se po­hy­bu­jí ve více než jed­nom stup­ni vol­nos­ti, tzv. multi-de­gre­es of fre­e­dom (MDOF). Tato změna pa­ra­dig­ma­tu ...
Úterý, 26 Duben 2022
45. Ansys kupuje OnScale
(Matching tags: OnScale,ANSYS,Služby,Cloud,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la, že po­de­psa­la ko­neč­nou do­ho­du o pře­vze­tí po­sky­to­va­te­le clou­do­vých si­mu­la­cí On­S­ca­le. Po za­čle­ně­ní do stá­va­jí­cí­ho clou­do­vé­ho port­fo­lia ...
Úterý, 19 Duben 2022
46. Bentley Systems oznámila akvizici společnosti ADINA
(Matching tags: ADINA,iTwin,Digitální dvojčata,Bentley Systems,Simulace,FEM)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 7. dubna, že kou­pi­la spo­leč­nost ADINA R & D se síd­lem ve Wa­ter­tow­nu ve státě Massa­chusetts, před­ní­ho vý­vo­já­ře soft­wa­ro­vých apli­ka­cí pro ...
Sobota, 09 Duben 2022
47. Webinář CAE simulace nejen pro automobilový průmysl
(Matching tags: Webináře,Advanced Engineering,Altair,Simulace,CAE)
Chys­tá­te se při vý­vo­ji vý­rob­ků po­u­ží­vat po­kro­či­lej­ší nebo efek­tiv­něj­ší si­mu­la­ce? Jste sou­čás­tí pro­ce­sů vý­vo­je v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu nebo se jimi chce­te in­spi­ro­vat ...
Čtvrtek, 31 Březen 2022
48. Webinář o digitalizaci těžkého průmyslu
(Matching tags: Těžký průmysl,Webináře,Analýzy,ESI Group,Digitalizace,Simulace)
Webi­nář s ná­zvem De­li­ver Safe, Clean, Pro­ducti­ve Ma­chi­ne­ry & Equi­p­ment pro zá­jem­ce při­pra­vi­la na 24. břez­na v 16.00 ho­din spo­leč­nost ESI Group. Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce ...
Úterý, 15 Březen 2022
49. Siemens vydává Simcenter SPH Flow 2202
(Matching tags: Simcenter SPH Flow 2022,CFD,Siemens,Simulace)
Au­to­mo­bi­lo­ví in­že­ný­ři musí vy­u­ží­vat vir­tu­ál­ní tes­to­vá­ní pro­střed­nic­tvím CFD (Com­pu­tati­o­nal Fluid Dy­na­mics) si­mu­la­ce, aby za­jis­ti­li vý­kon­nost vo­zi­dla za všech jízd­ních ...
Pátek, 11 Březen 2022
50. Siemens zdokonaluje CFD simulace
(Matching tags: Simcenter,STAR-CCM+,CFD,Nvidia,GPU,Siemens,Simulace)
Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­ware ozná­mi­la 23. února 2022, že ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Nvi­dia ote­vře­la dveře do nové éry CFD (Com­pu­tati­o­nal Fluid Dy­na­mics) si­mu­la­cí. ...
Pátek, 25 Únor 2022