Google překladač: English Deutsch

PlasmaSolve uvádí nový simulační software MatSight

Autor článku: PlasmaSolve / redakce   

Tags: CAE | MatSight | PlasmaSolve | Plazmové procesy | Poradenství | Povlaky | Simulace

PlasmaSolve ilustracni foto-2417Br­něn­ská spo­leč­nost Plasma­Sol­ve, která se spe­ci­a­li­zu­je na po­ra­den­ství v ob­las­ti ma­te­ri­á­lo­vé­ho in­že­nýr­ství a tech­no­lo­gií po­há­ně­ných plaz­ma­tem, dnes uved­la na trh svůj spe­ci­a­li­zo­va­ný si­mu­lač­ní soft­ware Mat­Si­ght. Ten umož­ní vý­rob­ním fir­mám, které se za­bý­va­jí růz­ný­mi tech­ni­ka­mi po­vla­ko­vá­ní vý­rob­ků a ma­te­ri­á­lů, aby mo­hly své pro­ce­sy a tech­ni­ky vy­lep­šo­vat a op­ti­ma­li­zo­vat vlast­ní­mi si­la­mi.

Po­dob­ný pří­stup je v ce­lo­svě­to­vém kon­tex­tu zcela uni­kát­ní. Plasma­Sol­ve se se svým soft­wa­rem Mat­Si­ght stává ve svém oboru prů­kop­ní­kem a ote­ví­rá nové glo­bál­ní byz­ny­so­vé pří­le­ži­tos­ti.

Soft­ware Mat­Si­ght se bude sklá­dat ze čtyř sa­mo­stat­ných apli­ka­cí: Mat­Si­ght Tar­get Ero­si­on App, Mat­Si­ght 3D Coa­ting App, Mat­Si­ght Large Area Coa­ting App a Mat­Si­ght Glo­bal Model App. Každá z nich bude spe­ci­a­li­zo­vá­na na kon­krét­ní aspekt plazmo­vých pro­ce­sů.

Každá z apli­ka­cí je pod­lo­že­na roz­sáh­lý­mi zku­še­nost­mi Pla­sma­Sol­vu v ob­las­ti po­ra­den­ství v ob­las­ti plaz­mo­vých pro­ce­sů a každá z nich je při­způ­so­be­na op­ti­ma­li­za­ci kon­krét­ní­ho aspek­tu pro­ce­sů na­ná­še­ní po­vla­ků a plaz­mo­vých pro­ce­sů.

Stro­je, které do­ká­žou na­nést na po­krý­va­ný vý­ro­bek velmi ten­kou spe­ci­ál­ní funkč­ní vrst­vu, jsou velmi kom­pli­ko­va­né. Op­ti­mál­ní na­sta­ve­ní stro­je pro každé kon­krét­ní za­dá­ní je možné dlou­ho a ne­ú­spěš­ně hle­dat me­to­dou pokus­‑omyl, pří­pad­ně for­mou vy­tvo­ře­ní di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te stro­je a ná­sled­ný­mi si­mu­la­ce­mi. Plasma­Sol­ve po­má­há vý­rob­ním fir­mám z ce­lé­ho světa vy­lep­šo­vat je­jich po­vla­ko­va­cí tech­no­lo­gie pro­střed­nic­tvím fy­zi­kál­ních a che­mic­kých si­mu­la­cí a s po­mo­cí stro­jo­vé­ho učení a ana­lý­zy vel­kých ob­je­mů vý­rob­ních dat. Nyní jim navíc v po­do­bě ro­di­ny apli­ka­cí Mat­Si­ght dává do ruky ná­stroj, s jehož po­mo­cí si budou moci dílčí si­mu­la­ce dělat vlast­ní­mi si­la­mi, což jim ušet­ří vý­znam­né fi­nanč­ní pro­střed­ky a pře­de­vším čas.

Si­mu­lač­ní soft­ware Mat­Si­ght se za­mě­řu­je na seg­ment ten­kých vrs­tev na­no­struk­tu­ro­va­ných ma­te­ri­á­lů. Ač­ko­liv jsou tyto vrst­vy často tenčí než ti­sí­ci­na lid­ské­ho vlasu, dis­po­nu­jí uni­kát­ní­mi fy­zi­kál­ní­mi vlast­nost­mi a staly se v prů­bě­hu po­sled­ních tří dekád zcela ne­na­hra­di­tel­ný­mi v řadě mo­der­ních tech­no­lo­gií. Po­u­ží­va­jí se na­pří­klad v au­to­mo­bi­lo­vém a le­tec­kém prů­mys­lu (ochran­né vrst­vy), ob­rá­bě­cím prů­mys­lu (su­per­t­vr­dé vrst­vy), sklář­ském prů­mys­lu (fil­try a an­ti­re­flex­ní vrst­vy na skla), nebo v po­lo­vo­di­čo­vém prů­mys­lu.

Více in­for­ma­cí o soft­wa­ru Mat­Si­ght po­skyt­ne CEO Plasma­Sol­ve Adam Obrus­ník, tel.: +420 776 185 170, e­‑mail: obrusnik@plasmasolve.com.


Mohlo by vás zajímat: