Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo solidworks

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Posuňte se ve svém tvoření na novou úroveň
(Matching tags: SolidWorks,3DEXPERIENCE,Dassault Systemès,Makers)
Lidé už dlou­ho žá­da­li o So­li­dworks ve verzi po­u­ži­tel­né pro je­jich ko­níč­ky a osob­ní vy­u­ži­tí. Již dříve jste si mohli za­kou­pit li­cen­ci 3DE­x­pe­ri­en­ce So­li­dworks for Ma­kers ...
Úterý, 02 Červenec 2024
2. Digitální simulace je rychlejší než fyzické prototypy
(Matching tags: Dassault Systemès,3DEXPERIENCE,Simulation,Video,SolidWorks)
Vy­u­žij­te mož­nos­ti ově­řo­vá­ní ná­vrhů si­mu­la­ce­mi a sou­vi­se­jí­cí úspo­ru ná­kla­dů. Pro­hléd­ně­te si ně­ko­lik va­ri­ant ná­vr­hu a o vý­bě­ru toho fi­nál­ní­ho se roz­hod­ně­te ...
Čtvrtek, 16 Květen 2024
3. Workshop Do letních měsíců s novým SOLIDWORKS
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,3E Praha Engineering,Workshop,SolidWorks)
Ob­jev­te nej­no­věj­ší mož­nos­ti So­lid­works & 3D­Ex­pe­ri­en­ce na worksho­pu 3e Praha En­gi­nee­rin­gu. Za­jí­ma­jí vás nej­no­věj­ší funk­ce a vy­lep­še­ní v So­lid­works 2024? ...
Pondělí, 13 Květen 2024
4. Kolik budou vaši firmu stát nepropojené nástroje
(Matching tags: Zpráva,Disconnected Tools,Tech Clarity,Ebook,Dassault Systemès,SolidWorks)
Nej­vý­kon­něj­ší spo­leč­nos­ti do­sa­hu­jí vět­ších úspě­chů díky tomu, že upouš­tě­jí od ne­pro­po­je­né­ho pří­stu­pu za­lo­že­né­ho na tzv. nej­lep­ším soft­wa­ru svého druhu a za­vá­dě­jí in­te­gro­va­nou ...
Čtvrtek, 29 Únor 2024
5. Konference 3DEXPERIENCE EuroCentral 2024
(Matching tags: 2024,Mnichov,EuroCentral,Dassault Systemès,3DEXPERIENCE,Konference,SolidWorks)
Právě v den, kdy končí pra­vi­del­ná kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2024 v Dalla­su (dříve So­li­dWorks World) při­šlo ozná­me­ní o ko­ná­ní 3DE­x­pe­ri­en­ce Eu­ro­Cen­t­ral 2024 ...
Středa, 14 Únor 2024
6. Vytvářejte jednoduše fotorealistické vizualizace
(Matching tags: SolidWorks,Cloud,Dassault Systemès,Visualize,Zkouška)
Solid­works Vi­su­a­li­ze Pro­fes­si­o­nal umo­ž­ňuje vy­u­ží­vat 3D CAD data pro vy­tvá­ře­ní fo­to­re­a­lis­tic­kých vi­zu­a­li­za­cí tím nej­rych­lej­ším a nej­jed­no­duš­ším způ­so­bem – od ob­ráz­ků ...
Úterý, 06 Únor 2024
7. MLC CAD získává EQUIVAQ SOFTWARE
(Matching tags: EQUIVAQ SOFTWARE,MLC CAD Systems,Akvizice,PDM,SolidWorks)
MLC CAD Sys­tems, pro­dej­ce CAD, CAM a 3D tis­ko­vých ře­še­ní s při­da­nou hod­no­tou, ozná­mi­l akvi­zi­ci Equi­vaq Soft­wa­ru, psky­to­va­te­le doplňko­vých a kon­zul­tač­ních slu­žeb ...
Neděle, 21 Leden 2024
8. Prozkoumejte to nejlepší ze SOLIDWORKS 2024
(Matching tags: SOLIDWORKS 2024,Vylepšení,3DEXPERIENCE,3D CAD,SolidWorks,CAD)
Dassault Systèmes – So­lid­works Cor­p. na­bí­zí na strán­ce So­lid­works 2024 ukáz­ky vy­lep­še­ní, vy­zkou­še­ní ná­stro­jů pro na­vr­ho­vá­ní nové ge­ne­ra­ce a pro­zkou­má­ní mož­nos­ti vý­vo­je ...
Středa, 03 Leden 2024
9. Webinář Velké sestavy v SOLIDWORKS 2018 – 2024
(Matching tags: SolidWorks,Webinar,Velké sestavy)
Das­sault Sys­tèmes So­lid­Works Cor­po­rati­on ozna­mu­je po­řá­dá­ní webi­ná­ře na téma vel­kých se­stav, který pro­běh­ne v úterý 19. pro­sin­ce 2023 od 10:00 hodin. Každá nová verze So­lid­works ...
Pondělí, 18 Prosinec 2023
10. Registrace na 3DEXPERIENCE WORLD 2024
(Matching tags: 2024,Dallas,Registrace,3DEXPERIENCE,World,Konference,SolidWorks)
Po opat­ře­ních proti co­vi­du a re­strik­cích ne­oč­ko­va­ných je kon­fe­ren­ce 3D­Ex­pe­ri­en­ce World 2024 v texaském Dal­la­su 11. až 14. února v Kay Bai­ley Hut­chi­son Con­ven­ti­on ...
Pátek, 27 Říjen 2023
Za­re­gis­truj­te se do zku­šeb­ní verze on­li­ne a za­čně­te během pár minut in­tu­i­tiv­ně ko­mu­ni­ko­vat pro­střed­nic­tvím po­pi­sů vklá­da­ných přímo do 3D mo­de­lů. So­lid­works Model­‑Based ...
Pondělí, 02 Říjen 2023
12. S produkty Dassault Systèmes až ke hvězdám
(Matching tags: SolidWorks,3E Praha Engineering,Das­sault Sys­tè­mes,OteSpace,Start­‑upy)
Sku­teč­nost, že se mezi nově vzni­ka­jí­cí­mi fir­ma­mi ob­je­vu­jí stále nové a nové mladé start­‑upy, není nic ne­ob­vyk­lé­ho. Ne každý den však vzni­ka­jí nové sub­jek­ty s tak am­bi­ció­zními ...
Středa, 27 Září 2023
13. Jak si vyzkoušet SOLIDWORKS Simulation zdarma
(Matching tags: Výukový obsah,Online,Zkušební verze,Simulation,SolidWorks)
Na­hléd­ně­te do bu­douc­nos­ti pro­střed­nic­tvím si­mu­la­cí pro­po­je­ných s ná­vrhem vý­rob­ku a otes­tuj­te svoje mo­de­ly ze So­li­dworks v dů­věr­ně zná­mém pro­stře­dí. Zís­kej­te ...
Pondělí, 04 Září 2023
14. Vzdělávejte se o prázdninách se SolidVision
(Matching tags: Skicovací techniky,Svařované konstrukce,Plechové díly,SolidVision,Školení,SolidWorks)
V ter­mí­nu od 14. do 29. srpna po­řá­dá So­lid­Vi­si­on hned čtyři ško­le­ní, všech­na v Praze. Tři jed­no­den­ní se­zná­mí účast­ní­ky jak efek­tiv­ně vy­u­ží­vat ná­stro­je pro tvor­bu a práci ...
Středa, 09 Srpen 2023
15. Budoucnost navrhování a umělá inteligence
(Matching tags: Strojové učení,Umělá inteligence,Navrhování,3DEXPERIENCE,Dassault,SolidWorks)
Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works Cor­po­rati­on při­ná­ší člá­nek o tom, co zna­me­ná umělá in­te­li­gen­ce pro bu­douc­nost na­vr­ho­vá­ní. Zjis­tí­te v něm, jak So­lid­works ma­pu­je bu­douc­nost ...
Pondělí, 07 Srpen 2023
16. Chytré výrobky vyžadují ověření elektromagnetizmu
(Matching tags: SolidWorks,3DEXPERIENCE,Dassault Systemès,Elektromagnetizmus)
Po­dí­vej­te se, jak snad­no spo­lu­pra­cu­je So­lid­works s rolí Elec­tro­mag­ne­tics En­gi­neer při tes­to­vá­ní vlivů elek­tro­mag­ne­tic­ké ener­gie. Role Elec­tro­mag­ne­tics En­gi­neer umo­ž­ňuje ...
Středa, 26 Červenec 2023
17. SOLIDWORKS 2023 rozvíjí vylepšení sestav
(Matching tags: SolidWorks,3D CAD,Software,3DEXPERIENCE,2023)
Soft­ware So­lid­works 2023 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní pro­duk­ti­vi­ty, která uži­va­te­li umož­ní pra­co­vat se slo­ži­tý­mi i jed­no­du­chý­mi se­sta­va­mi co nej­ú­čin­ně­ji. Po­dí­vej­te se ...
Čtvrtek, 06 Červenec 2023
18. Série webinářů SOLIDWORKS CAM a CAMWorks
(Matching tags: Webináře,TechDB,CAMWorks,CNC,SolidWorks,CAM)
Do re­dak­ce nám při­šla po­zván­ka na webi­ná­ře o So­lid­works CAM a CAM­Works od HCL Tech­no­lo­gies. Tato série webi­ná­řů účast­ní­kům po­skyt­ne pří­le­ži­tost zdo­ko­na­lit své do­ved­nos­ti v CAM ...
Úterý, 27 Červen 2023
19. Multifyzikální simulační nástroje k návrhu elektrokola
(Matching tags: Elektrokolo,3D­EXPERIENCE Works,Si­mu­lati­on,SolidWorks)
Při na­vr­ho­vá­ní sou­čas­ných slo­ži­tých vý­rob­ků je čím dál dů­le­ži­těj­ší zo­hledňovat fy­zi­kál­ní vlast­nos­ti v ná­vr­hu. Kon­struk­té­ři po­tře­bu­jí mít lepší pře­hled, aby se mohli při ...
Pátek, 19 Květen 2023
20. Nové simulační nástroje pro uživatele SOLIDWORKS
(Matching tags: Cloudové nástroje,3DEXPERIENCE Works,Analýzy,Simulace,SolidWorks)
Pře­ko­nej­te kom­plex­ní si­mu­lač­ní výzvy při­po­je­ním soft­wa­ru So­lid­works ke clou­do­vým ná­stro­jům 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works pro ana­lý­zy. Po­dí­vej­te se na videa a se­znam­te se s tím, jak ...
Úterý, 09 Květen 2023
21. Informace pro výrobu (PMI) se SOLIDWORKS MBD
(Matching tags: 3D popisy,Model-Based De­fi­ni­ti­on,MySolidWorks,PMI,MBD,SolidWorks)
So­lid­works Model-Based De­fi­ni­ti­on (MBD) umožňuje de­fi­no­vat a zpra­co­vá­vat pro­duk­to­vé a vý­rob­ní spe­ci­fi­ka­ce jako jsou 3D kóty, tva­ro­vé a po­lo­ho­vé to­le­ran­ce, data ...
Čtvrtek, 13 Duben 2023
22. Webinář Ocelové konstrukce se SOLIDWORKS
(Matching tags: Solidpro,SolidSteel,Klietsch,Webinar,SolidWorks)
Naše čte­ná­ře ovlá­da­jí­cí něm­či­nu bychom chtě­li upo­zor­nit na webi­nář, který po­řá­dá firma Kli­et­sch 30. břez­na ve 13:30. Na něm vám Marco Schäfer ze spo­leč­nos­ti So­li­d­pro během pou­hých ...
Úterý, 28 Březen 2023
23. Eagle Point spolupracuje se SOLIDWORKS
(Matching tags: e-learning,Eagle Point Software,Spolupráce,Pinnacle,Vzdělávání,AEC,SolidWorks)
Eagle Point Soft­ware, tvůr­ce e-lear­nin­go­vé­ho ře­še­ní Pin­nacle Se­ries, byla při­ja­ta do part­ner­ské­ho pro­gra­mu So­li­dworks, což zna­me­ná po­kra­ču­jí­cí růst or­ga­ni­za­ce ve vý­rob­ním ...
Čtvrtek, 02 Březen 2023
24. Webinář Zlepšení propustnosti CAM bez narušení výroby
(Matching tags: Webináře,CAMWorks,CAD/CAM,Obrábění,Vzdělávání,CNC,SolidWorks)
Se­znam­te se s řadou CAD/CAM ná­stro­jů, které zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu vý­ro­by a je­jichž im­ple­men­ta­ce vy­ža­du­je jen mi­ni­mum času a ener­gie, aby ne­do­šlo k na­ru­še­ní ...
Středa, 18 Leden 2023
25. BobCAD-CAM – Modulární špičková CAM technologie
(Matching tags: Bob­CAD-CAM,DataCAD,Rhinoceros,Obrábění,SolidWorks,CAM,CAD)
Mo­du­lár­ní kon­struk­ce umožňuje in­di­vi­du­ál­ní kon­fi­gu­ra­ci CAM sys­té­mu a bez­kon­ku­renč­ní poměr ceny a vý­ko­nu. Pří­z­ni­vý roz­po­čet = nízká vstup­ní cena + strmá křiv­ka učení ...
Úterý, 10 Leden 2023
26. Flexibilita dat s asistentem DSTV pro SOLIDWORKS
(Matching tags: SolidWorks,Klietsch,DSTV Assistant,AluFrame Assistant,Svařence)
DSTV Asi­s­tent sa­mo­zřej­mě do­ko­na­le pra­cu­je s ná­vrhy vy­tvo­ře­ný­mi po­mo­cí So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric pro So­lid­works. Mnoho uži­va­te­lů však neví, že DSTV As­si­s­tant do­ká­že ge­ne­ro­vat ...
Pondělí, 26 Prosinec 2022
27. Demokratizace PLM pomocí 3DEXPERIENCE Works
(Matching tags: 3DEXPERIENCE Works,Cloud,CAD/CAM,SolidWorks,PLM)
Zlep­še­te spo­lu­prá­ci, zvyš­te pro­duk­ti­vi­tu a zrych­le­te ino­va­ce po­mo­cí clou­do­vých ná­stro­jů pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků (PLM). V době ne­u­stá­le se vy­ví­je­jí­cích ...
Neděle, 25 Prosinec 2022
28. Vydání SolidSteel parametric v4.1 a DSTV Assistant v2.1
(Matching tags: SolidSteel parametric 4.1,DSTV Assistant,Klietsch,SolidWorks)
Klietsch po ve­řej­ných be­ta­ver­zích z října to­ho­to roku, které byly po­drob­ně tes­to­vá­ny uži­va­te­li a sa­mo­zřej­mě také in­ter­ně, vydal nové hlav­ní verze. Byly opra­ve­ny ně­kte­ré ...
Pátek, 09 Prosinec 2022
29. Webinář Automatizované drátové obrábění pro SOLIDWORKS
(Matching tags: Drátové obrábění,Wire EDM,CAMWorks,Webinar,SolidWorks,CAM)
Posuňte své pro­gra­mo­vá­ní drá­to­vé­ho ob­rá­bě­ní na vyšší úroveň s CA­MWorks Wire EDM for So­li­dworks. S CA­MWorks Wire EDM mů­že­te pře­jít z mo­de­lu pev­né­ho tě­le­sa do G-kódu ...
Úterý, 29 Listopad 2022
30. Aplikace pro SOLIDWORKS Roadshow 2022/23
(Matching tags: SolidWorks,Roadshow,Evropa,Aplikace,USA,Klietsch)
Turné pro se­zná­me­ní se s apli­ka­ce­mi pro So­li­dworks po­řá­dá spo­leč­nost Klietsch na road­show po Ev­ro­pě, Švý­car­sku a USA. Od října 2022 do února 2023 na­vští­ví cel­kem 20 růz­ných ...
Pondělí, 31 Říjen 2022
31. SOLIDWORKS 2023 je zde!
(Matching tags: Verze 2023,Software,3D CAD,SolidWorks)
Za­čá­tek pod­zi­mu je jako vždy spo­jen s ozná­me­ním nové verze soft­wa­ru So­lid­works, která nese ozna­če­ní le­to­poč­tem ná­sle­du­jí­cí­ho roku, letos tedy 2023. A podle re­klam­ní­ho ...
Středa, 19 Říjen 2022
32. Webinář Moderní metody návrhu a konstruování
(Matching tags: Počítačová simulace,Dassault Systemès,SIMULIA,Webinar,SolidWorks)
Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works Cor­po­rati­on zve v úterý 18. října od 10 hodin zá­jem­ce na bez­plat­ný webi­nář Mo­der­ní me­to­dy ná­vr­hu a kon­stru­o­vá­ní: Ná­stro­je pro po­čí­ta­čo­vou ...
Pondělí, 10 Říjen 2022
33. SPEC vydává benchmark SPECapc pro SOLIDWORKS 2022
(Matching tags: Das­sault Sys­tè­mes,Benchmark,SPEC,Pracovní stanice,CAD/CAM,SolidWorks)
Spo­leč­nost Stan­dard Per­for­man­ce Eva­luati­on Corp. (SPEC) ozná­mi­la do­stup­nost bench­mar­ku SPE­Capc for So­lid­works 2022. Ak­tu­a­li­zo­va­ný bench­mark na­bí­zí mě­ře­ní vý­ko­nu apli­ka­cí ...
Úterý, 20 Září 2022
34. 5 důvodů k účasti na konferenci 3DEXPERIENCE 2022
(Matching tags: 3DEXPERIENCE 2022,Darmstadt,Dassault Systemès,Konference,SolidWorks)
Ter­mín ko­ná­ní kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce 2022 v ně­mec­kém Darm­sta­d­tu se ne­za­dr­ži­tel­ně blíží – 14. a 15. září 2022. Je to po dlou­hé době další velká kon­fe­ren­ce na ev­rop­ském ...
Čtvrtek, 08 Září 2022
35. Nová verze 2.0 AluFrame Assistant pro SOLIDWORKS
(Matching tags: AluFrame Assistant,Klietsch,Verze 2.0,Aplikace,SolidWorks)
Německá společnost Klietsch s centrálou v Siegenu oznámila novou verzi 2.0 aplikace AluFrame Assistant for Solidworks. V nové verzi 2.0 aplikace AluFrame Assistant byly vylepšeny některé ...
Pondělí, 05 Září 2022
36. Modelování složitých povrchů je nyní jednodušší
(Matching tags: SolidWorks,3D CAD,Povrchy,3D Sculptor,3DE­x­pe­ri­en­ce)
Po­dí­vej­te se, proč je prů­mys­lo­vý de­sig­nér Jason Pohl, který dříve pů­so­bil ve spo­leč­nos­ti Oran­ge Coun­ty Chop­pers, nad­še­ný z role 3D Sculp­tor. Kon­struk­té­ři a elek­tro­tech­ni­ci ...
Čtvrtek, 11 Srpen 2022
37. Setkání učitelů CAD/CAM/PDM systémů
(Matching tags: CAD.CAM,Školy,Setkání,3E Praha Engineering,PDM,SolidWorks)
Dne 23. červ­na 2022 zor­ga­ni­zo­val 3E Praha En­gi­nee­ring v Praze již tra­dič­ní se­tká­ní uči­te­lů – uži­va­te­lů CAD/ CAM/ PDM sys­té­mů v pe­da­go­gic­kém pro­ce­su střed­ních škol a střed­ních ...
Středa, 10 Srpen 2022
38. TransMagic vydává nové verze pro CATIA, Creo a ACIS
(Matching tags: R12.31.200,Solid Edge,konverze,TransMagic,Creo,CATIA,Data,SolidWorks)
Spo­leč­nost TransMa­gic vy­da­la nové se­sta­ve­ní svého produ­ktu – R12.31.200. Po­ky­ny k in­sta­la­ci na­lez­ne­te v části In­sta­la­ce TransMa­gic R12 SP2 a SP3 na por­tá­lu pod­po­ry. ...
Čtvrtek, 28 Červenec 2022
39. Konference 3DEXPERIENCE, Darmstadt, Německo
(Matching tags: Darmstadt,Dassault Systemès,Konference,SolidWorks)
Ne­by­lo by skvě­lé vyměňovat si ná­pa­dy s dal­ší­mi od­bor­ní­ky na té­ma­ta sou­vi­se­jí­cí s kon­struk­cí, si­mu­la­ce­mi a in­že­nýr­stvím? Nebo se ne­chat in­spi­ro­vat osvěd­če­ný­mi ...
Čtvrtek, 07 Červenec 2022
40. Nejnovější verze softwaru SOLIDWORKS na zkoušku
(Matching tags: MySolidWorks,Visualize,Simulation,SolidWorks,CAM,CAD)
Vy­zkou­šet So­lid­works on-line si mů­že­te ještě dnes na webu My­So­lid­Works. Jste-li zá­kaz­ní­kem So­lid­works nebo zva­žu­je­te-li ře­še­ní So­lid­works jako svůj pri­már­ní kon­strukč­ní ...
Úterý, 07 Červen 2022
41. Konference SolidDays 9.–10. června 2022
(Matching tags: SolidDays,SolidVision,Konference,Uživatelé,SolidWorks,Hotel Jezerka)
Po třech le­tech si­tu­a­ce ko­neč­ně umož­ni­la spo­leč­nos­ti So­lid­Vi­si­on při­pra­vit ob­lí­be­nou dvou­den­ní kon­fe­ren­ci So­lid­Da­ys. Pro­běh­ne opět v ho­te­lu Je­zer­ka ve čtvr­tek 9. ...
Neděle, 22 Květen 2022
42. Jak simulovat elektromotor s více stupni volnosti
(Matching tags: MDOF,EMWORKS,EMS,Elektromotory,ECAD,Webinar,Simulace,SolidWorks)
V po­sled­ních le­tech vý­raz­ně vzrost­la po­ptáv­ka po elek­tro­mo­to­rech, které se po­hy­bu­jí ve více než jed­nom stup­ni vol­nos­ti, tzv. multi-de­gre­es of fre­e­dom (MDOF). Tato změna pa­ra­dig­ma­tu ...
Úterý, 26 Duben 2022
43. NexGen vydává HumanCAD V6 a MQSW V2
(Matching tags: V6 a MQSW V2,HumanCAD,NexGen,Ergonomie,SolidWorks)
Spo­leč­nost Nex­Gen ozná­mi­la vy­dá­ní soft­wa­ru Hu­man­CAD V6 a Hu­man­CAD MQSW V2. Hu­man­CAD je ře­še­ní pro mo­de­lo­vá­ní lidí, které vy­tvá­ří di­gi­tál­ní lidi ve 3D pro­stře­dí, v němž ...
Středa, 23 Březen 2022
44. Registrace na 3DEXPERIENCE World 2022
(Matching tags: Osobně,Atlanta,3DEXPERIENCE World,Virtuálně,2022,Konference,SolidWorks)
Pokud jste plně oč­ko­va­ní, máte rádi So­li­dworks a ne­ví­te co s časem, tak by se vám mohla hodit in­for­ma­ce, že ještě do úter­ní 23. ho­di­ny (CET) 18. ledna 2022 byste se mohli za­re­gis­tro­vat ...
Pondělí, 17 Leden 2022
45. Motokrosař inspiruje lidi s amputacemi
(Matching tags: Mike Schultz,BioDapt,Dassault Systemès,Protetika,3D CAD,SolidWorks)
Téma ná­hrad am­pu­to­va­ných částí lid­ské­ho těla se ob­je­vu­je velmi často na kon­fe­ren­cích So­li­dworks. Poté, co mo­to­kro­so­vý zá­vod­ník Mike Schul­tz pře­žil ne­ho­du na sněž­ném sk­út­ru, ...
Čtvrtek, 13 Leden 2022
46. Novoroční nabídka SolidSteel parametric pro SOLIDWORKS
(Matching tags: SolidSteel parametric,Klietsch,Sleva,Akce,SolidWorks)
Čas běží rych­le, brzy se bude psát rok 2022. Aby firma Kli­et­sch dobře vy­u­ži­la po­sled­ní dny před Novým rokem, zve zá­jem­ce k na­hléd­nu­tí do své no­vo­roč­ní na­bíd­ky. Akce, která za­ča­la ...
Úterý, 28 Prosinec 2021
47. Nová vylepšení v softwaru SOLIDWORKS 2022
(Matching tags: 2022,Ebook,Dassault Systemès,Vylepšení,Software,SolidWorks)
Tech­no­lo­gie se mění. Kon­ku­ren­ce při­tvr­zu­je. Po­tře­ba rych­lé­ho, ele­gant­ní­ho a bez­chyb­né­ho vý­vo­je pro­duk­tů stále roste. Všech­ny tyto fak­to­ry kla­dou ros­tou­cí ná­ro­ky na kon­struk­té­ry, ...
Úterý, 28 Prosinec 2021
48. Grafické karty a ovladače pro SOLIDWORKS
(Matching tags: Ovladače,Nvidia,3E Praha Engineering,Grafické karty,AMD,SolidWorks)
Pěkný člá­nek za­o­bí­ra­jí­cí se vý­bě­rem a na­sta­ve­ním gra­fic­kých karet pro práci v So­lid­works jsme našli na webu spo­leč­nos­ti 3e Pra­ha En­gi­nee­ring. Při práci v So­li­dworks ...
Sobota, 18 Prosinec 2021
49. Webinář Velké sestavy v SOLIDWORKS 2022
(Matching tags: Webináře,Dassault Systemès,Velké sestavy,SolidWorks)
Ve 22 mi­nu­tách se mů­že­te v pátek 22. pro­sin­ce 2021 od 10:00 hodin do­zvě­dět, jaké účin­né ná­stro­je při­ná­ší nová verze So­li­dworks a jak je rych­le za­vést do praxe. Každá nová verze ...
Úterý, 30 Listopad 2021
50. SOLIDWORKS u rychlejšího vývoje balicí linky
(Matching tags: Ger­hard Schu­bert,případová studie,Dassault Systemès,3D CAD,SolidWorks)
Ně­mec­ká firma Ger­hard Schu­bert se od před­sta­ve­ní prv­ních ba­li­cích ro­bo­tů na světě v roce 1984 stala uzná­va­nou jed­nič­kou na trhu s ba­li­cí­mi stro­ji. Mezi tech­nic­ké mil­ní­ky ...
Čtvrtek, 18 Listopad 2021