Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo trendy

Celkem nalezeno výsledků : 21.

1. První Wienerberger fórum roku 2024 bude 16. května
(Matching tags: WOW,Wie­ner­ber­ger,3D vizualizace,Forum,Stavebnictví,Trendy)
Ne­nech­te si ujít první Wie­ner­ber­ger fórum roku 2024, které se bude konat 16. květ­na od 9 do 12 hodin ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru WOW (World of Wie­ner­ber­ger). Před­náš­ky ex­per­tů z ob­las­ti ...
Pondělí, 13 Květen 2024
2. Moderní technologie ve stavebnictví
(Matching tags: Moderní technologie,Budoucnost,Stavebnictví,Trendy)
Sta­veb­nic­tví je často kri­ti­zo­vá­no za pří­liš­ný kon­zer­va­tis­mus a by­ro­kra­tic­ké zpra­co­vá­ní do­ku­men­ta­ce. Za­vá­dě­ní no­vých tech­no­lo­gií není snad­ný úkol, ale jsou to právě ...
Pondělí, 29 Květen 2023
3. Bezplatné vstupenky na HANNOVER MESSE 2023
(Matching tags: Trendy,Hannover Messe,Veletrhy,Průmyslová transformace,eTicket)
Ve­letrh Han­no­ver Messe 2023 (17. – 21. dubna 2023) se za­mě­řu­je na špič­ko­vé tech­no­lo­gie a ino­va­tiv­ní ře­še­ní pro pře­ko­ná­ní glo­bál­ních prů­mys­lo­vých pro­blé­mů. Před­ní svě­to­vý ...
Pondělí, 02 Leden 2023
4. Veletrh GrindingHub je plně obsazen
(Matching tags: GrindingHub,Brusné technologie,Stuttgart,Veletrh,Trendy)
Zhru­ba dva týdny před za­há­je­ním ve­letr­hu Grin­dingHub bylo při­dě­le­no po­sled­ních ně­ko­lik metrů čtve­reč­ních vý­stav­ní plo­chy. Od 17. do 20. květ­na před­sta­ví své pro­duk­ty více než 370 ...
Pondělí, 02 Květen 2022
5. Stavební veletrh Brno začíná
(Matching tags: Veletrhy Brno,Stavební veletrh,Informace,Architektura,Stavebnictví,Trendy)
Prav­da, už dlou­ho není pro CAD Sta­veb­ní ve­letrh Brno tím, co býval a účast firem na­bí­ze­jí­cích CAD soft­wa­ry je mi­ni­mál­ní nebo žádná. Ale no­vin­ky, tren­dy i po­ra­den­ství v obo­rech, ...
Čtvrtek, 21 Duben 2022
6. Žhavé novinky v profesionálním 3D tisku na Fóru aditivní výroby
(Matching tags: Forum aditivní výroby,Novinky,MSV,Konference,3D tisk,Trendy)
Za­jí­má vás, co vše vám mohou na­bíd­nout nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie 3D tisku? Chce­te se do­zvě­dět, jak je lze eko­no­mic­ky vy­u­ží­vat už i pro sé­ri­o­vou vý­ro­bu? Ať už je stře­dem vaší ...
Pondělí, 11 Říjen 2021
7. Krize jako příležitost pro stavebnictví – 7 sledovaných technologických trendů
(Matching tags: PlanRadar,Technologie,Stavebnictví,Trendy)
Přes­to­že české sta­veb­nic­tví oče­ká­vá v le­toš­ním roce vý­raz­ný po­kles v dů­sled­ku pan­de­mie COVID-19, firmy se dále po­tý­ka­jí s ros­tou­cí­mi sta­veb­ní­mi ná­kla­dy a ne­do­stat­kem ...
Čtvrtek, 11 Březen 2021
8. Podle MakerBotu plánuje 74 % firem v roce 2021 investice do 3D tisku
(Matching tags: Trends Report,2021,Investice,MakerBot,Modelování,Prototypy,3D tisk,Trendy)
Vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Ma­ker­Bot, dce­ři­ná spo­leč­nost Stra­ta­sy­su, zve­řej­nil vý­sled­ky své nové zprá­vy 3D Prin­ting Trends Re­port, která ob­sa­hu­je více než 1200 od­po­vě­dí pro­fe­si­o­ná­lů ...
Středa, 30 Září 2020
9. Webinář Nové trendy v MES systémech a jejich aplikace
(Matching tags: Trendy,Digimat,Průmysl 4.0,Intemac,MES)
In­te­mac So­lu­ti­ons zve na webi­nář s ná­zvem Nové tren­dy v MES sys­té­mech a je­jich apli­ka­ce, který se bude konat ve stře­du 6. květ­na 2020 od 10 hodin. V rámci pro­gra­mu ...
Úterý, 21 Duben 2020
10. Opakování semináře Trendy a novinky v oblasti 3D tisku
(Matching tags: ČVUT,Praha,Novinky,MCAE Systems,Vzdělávání,3D tisk,Trendy,Seminář)
Pro velký zájem opa­ku­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems se­mi­nář Tren­dy a no­vin­ky v ob­las­ti 3D tisku, ten­to­krát na Fa­kul­tě stroj­ní ČVUT v Praze. Se­mi­nář je po­řá­dán ve spo­lu­prá­ci ...
Úterý, 10 Září 2019
11. Experti představili nejnovější trendy 3D tisku
(Matching tags: Technologie,3D tisk,Trendy,Renishaw,KAV,Klastr aditivní výroby)
Členské společnosti Klastru aditivní výroby (KAV) představily v Brně na vybraných případových studiích nejnovější trendy v oblasti aditivní výroby – dynamicky se rozvíjejícího oboru ...
Čtvrtek, 25 Leden 2018
12. Dvě technologické konference na MSV 2016
(Matching tags: MSV,Konference,Trendy,3D tisk,Robotika,Digitální výroba)
... – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti“ na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Hned v pondělí 3. října proběhne první ročník Fóra průmyslové robotiky 2016 pod názvem „Robot ...
Pátek, 30 Září 2016
13. Konference o 3D tisku s výstavou na MSV 2014
(Matching tags: Zkušenosti,Příležitosti,3D tisk,Konference,Trendy,MSV,Brno)
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně letos doprovodí celodenní konference věnovaná problematice profesionálního využití technologií 3D tisku ve strojírenských oborech. Tyto metody takzvané aditivní ...
Pondělí, 08 Září 2014
14. Proč máme málo techniků?
(Matching tags: Technologie,Trendy)
Současný technický svět a technologie prochází v posledních letech celou řadu změn. Ty jsou dány aspekty měnící se průmyslové sféry v důsledku výrazné mezinárodní spolupráce a globalizace světového průmyslu. ...
Čtvrtek, 12 Leden 2012
15. Nabídnou iPhony 3D záznamy míst a objektů?
(Matching tags: Technologie,Trendy,GIS)
Budoucí iPhone by mohl zaznamenávat video nebo fotografie a používat informace k tomu, aby objekt nebo umístění vykreslil ve 3D a umožnil následně uživateli procházet virtuálním prostředím. Apple zveřejnil ...
Čtvrtek, 05 Srpen 2010
16. Oblačný informační portál
(Matching tags: Trendy,Software)
Možná i v souvislosti s množícími se informacemi softwarových producentů o poskytování vlastních produktů ve formě služby, problematiku CAD nevyjímaje, vznikl ve spolupráci firem EMC Czech Republic, Dimension ...
Čtvrtek, 08 Duben 2010
17. Nezbytnost investic do vědy a výzkumu
(Matching tags: Autodesk,Uživatelé,Akce,Trendy)
Současná finanční a hospodářská krize změnila v českém strojírenství pravidla hry. Ti, kdo se těmto změnám dokáží rychle přizpůsobit, mají nyní jedinečnou příležitost stát se silnějšími než kdykoliv ...
Pondělí, 02 Listopad 2009
18. Vyvinut dosud nejefektivnější NAND produkt
(Matching tags: Hardware,Trendy)
Společnosti Intel Corporation a Micron Technology ohlásily ukončení vývoje nového typu NAND technologie, která dovoluje uložení 3 bitů do jedné paměťové buňky (3bpc – 3 bits per cell). S tímto typem čipů ...
Pondělí, 17 Srpen 2009
19. Výzvy v oblasti GIS informací
(Matching tags: Trendy)
Česká republika a celý region střední a východní Evropy zažívá v současné době období silného ekonomického růstu. Díky tomuto rychlému rozvoji se zvyšují mimo jiné také investice do rekonstrukce existujících ...
Pátek, 20 Březen 2009
20. Kvalita dat výrobku
(Matching tags: Výpočty,Trendy)
Současný automobilový průmysl je stále více závislý na elektronických datech produktu sloužících k vývoji a výrobě. V důsledku této závislosti mohou problémy s kvalitou dat produktu vést k problémům ve ...
Čtvrtek, 19 Březen 2009
21. Pila za tři měsíce
(Matching tags: Trendy)
Firma PILOUS — pásové pily, spol. s r. o., je tradičním výrobcem pásových pil. Firmě se dařilo, a tak postupně stoupaly nároky na konstrukci až na hranici, kdy bylo potřeba učinit opatření pro zvýšení ...
Středa, 01 Prosinec 2004