Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

xLM Solutions otevírá xLM Europe

Autor článku: xLM Solutions   
Úterý, 07 Září 2021 22:30

Tags: Das­sault Sys­tèmes | Evropa | PLM | Pobočka | Sa­in­dou Sa­li­me | SDLC | xLM Solutions

Saindou Salime-2136Spo­leč­nost xLM So­lu­ti­ons, ame­ric­ká spo­leč­nost po­sky­tu­jí­cí služ­by a ře­še­ní v ob­las­ti ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tů, která se spe­ci­a­li­zu­je na sadu pro­duk­tů Das­sault Sys­tèmes, ozná­mi­la vznik xLM Eu­ro­pe, dce­ři­né spo­leč­nos­ti xLM So­lu­ti­ons. Nová kan­ce­lář xLM Eu­ro­pe bude síd­lit ve fran­couz­ském Tou­lou­se. xLM Eu­ro­pe po­ve­de Sa­in­dou Sa­li­me, hlav­ní ar­chi­tekt ře­še­ní, ří­dí­cí part­ner a spo­luza­kla­da­tel spo­leč­nos­ti xLM Eu­ro­pe.

Sa­in­dou Sa­li­me má prak­tic­ké zku­še­nos­ti v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry ře­še­ní se spe­ci­a­li­za­cí na ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM) a ži­vot­ní­ho cyklu vý­vo­je soft­wa­ru (SDLC). Během své ka­ri­é­ry zís­kal roz­sáh­lé do­ved­nos­ti v ob­las­ti PLM a uplat­nil je v růz­ných prů­mys­lo­vých seg­men­tech, jako je le­tec­tví a obra­na, prů­mys­lo­vá za­ří­ze­ní, věda o živé pří­ro­dě, do­pra­va a mo­bi­li­ta a pod­ni­ko­vé služ­by. Pra­co­val na té­ma­tech Prů­mys­lu X.0, díky če­muž ro­zu­mí do hloub­ky tech­no­lo­giím MDM/PLM/ERP/MES/IIoT/CRM apli­ko­va­ným ve stro­jí­ren­ství, vý­ro­bě a zá­kaz­nic­kých služ­bách a ře­še­ní 3DE­x­pe­ri­en­ce.

Díky svým roz­sáh­lým zku­še­nos­tem s ře­še­ní­mi Das­sault Sys­tèmes, kon­krét­ně s 3DE­x­pe­ri­en­ce a De­vOps, zís­kal ně­ko­lik cer­ti­fi­ka­cí v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, při­způ­so­be­ní a in­sta­la­ce. Před za­lo­že­ním xLM Eu­ro­pe strá­vil Sa­li­me 10 let na ně­ko­li­ka po­zi­cích v ob­las­ti vý­vo­je soft­wa­ru, včet­ně Full­Stack De­ve­lo­pe­ra a Soft­ware En­gi­nee­ring Ma­na­že­ra/So­lu­ti­ons Ar­chi­tek­ta s tech­nic­ký­mi a vůd­čí­mi schop­nost­mi. Po­dí­lí se na všech fá­zích IT pro­jek­tů, včet­ně stu­dií pří­le­ži­tos­tí, plánů, har­mo­ni­za­ce uži­va­tel­ských pro­ce­sů, re­en­gi­nee­rin­gu, funkč­ních spe­ci­fi­ka­cí/ná­vrhů, re­a­li­za­ce, testů a do­dá­vek.

Sa­in­dou Sa­li­me vy­stu­do­val IT in­že­nýr­ství na fran­couz­ské in­že­nýr­ské škole ISIS v rámci part­ner­ství se sku­pi­nou INSA, která jako první svého druhu po­sky­tu­je dvojí od­bor­nost v ob­las­ti di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií a zdra­vot­nic­tví. Jeho vášní je in­for­ma­ti­ka, zejmé­na in­for­mač­ní sys­témy. Pod­po­ru­je tý­mo­vou práci a věří ve vy­u­ži­tí zna­los­tí a know-how.

Díky xLM Eu­ro­pe, svým dob­ro­vol­nic­kým ak­ti­vi­tám a kon­tak­tu s míst­ní­mi ko­mu­ni­ta­mi chce Sa­in­dou Sa­li­me po­su­nout eko­lo­gic­kou eko­no­mi­ku a udr­ži­tel­nost ve všech na­šich ak­ti­vi­tách, při­čemž se opírá o osvěd­če­né tech­no­lo­gie PLM. „Naším smys­lem exis­ten­ce je pod­po­ro­vat tech­no­lo­gie pro bu­do­vá­ní udr­ži­tel­né bu­douc­nos­ti lid­stva a pla­ne­ty," uvedl Sa­li­me.


Mohlo by vás zajímat: