Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Adeon | Autodesk | BIM | BIM Open 2022 | Konference | Ostrava | Stavebnictví

BIM Open 2022-2231V úterý 20. září pro­běh­ne již sedmý roč­ník kon­fe­ren­ce BIM Open 2022. Kon­fe­ren­ce, která tra­dič­ně pro­bí­há v Os­t­ra­vě, je uni­kát­ní svým za­mě­ře­ním na ote­vře­né sdí­le­ní lo­kál­ních firem a je­jich prak­tic­kých zku­še­nos­tí na pro­jek­tech s vy­u­ži­tím me­to­dik BIM, sta­veb­nic­tví 4.0, a Smart ci­ties pro účely ar­chi­tek­tu­ry a pro­jek­to­vá­ní po­zem­ních a li­ni­o­vých sta­veb. Kon­fe­ren­ce je svým ob­sa­hem ur­če­na pře­de­vším pro pro­jek­tan­ty, ar­chi­tek­ty, ma­na­že­ry sta­veb­ních firem, in­ves­to­ry a školy.

Celý článek...

Tags: BIM | BIM DAY 2022 | BIM Market | buildingSMART | CzBIM | Konference

Bimday2022-2231Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY 2022. Kon­fe­ren­ce se koná 13.–14. října 2022 v Cla­ri­on Con­gress Hotel Pra­gue, Freyo­va 945/33, Praha 9 – Vy­so­ča­ny. Nyní se při­pra­vu­je pro­gram, těšit se mů­že­te na no­vin­ky z bu­il­dingSMART či le­gisla­tiv­ní část pro­gra­mu, která se bude vě­no­vat di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­ní­ho ří­ze­ní a další vzni­ka­jí­cí le­gisla­ti­vě.

Celý článek...

TxDOT Bridge 2-2231Bent­ley Sys­tems by tímto ráda oce­ni­la Mi­nis­ter­stvo do­pra­vy státu Texas (TxDOT). S více než 80 ti­sí­ci ki­lo­me­t­ry dál­nic a více než 14 000 za­měst­nan­ci po celém státě spra­vu­je TxDOT nej­roz­sáh­lej­ší dál­nič­ní sys­tém ve Spo­je­ných stá­tech. TxDOT stojí v čele to­ho­to od­vět­ví již dlou­ho díky mo­der­ni­za­ci svých sil­nic a mostů s vy­u­ži­tím po­kro­či­lých tech­no­lo­gií.

Celý článek...

Tags: Aktualizace | Archicad 26 | Architektura | BIMcloud | BIMx | DDScad | Graphisoft | Stavebnictví

Archicad 26-2229Spo­leč­nost Gra­phi­soft ozná­mi­la 14. 7. vy­dá­ní Ar­chi­ca­du 26 a ak­tu­a­li­za­ce svých ře­še­ní BIMcloud, BIMx a DD­S­cad. Díky vý­kon­ným vy­lep­še­ním au­to­ma­ti­zo­va­ných pra­cov­ních po­stu­pů na­vr­ho­vá­ní, do­ku­men­ta­ce a spo­lu­prá­ce a pro­fe­si­o­nál­ním kre­a­tiv­ním ře­še­ním vi­zu­a­li­za­ce mohou ar­chi­tek­ti a in­že­ný­ři vě­no­vat více času a po­zor­nos­ti své cenné práci na ná­vr­hu.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | Hilti | Kotvení | Spolupráce | Stavebnictví | Základové desky

Hilti Bentley-2229Spo­leč­nost Hilti North Ame­ri­ca, po­sky­tu­jí­cí ino­va­tiv­ní ná­stro­je, tech­no­lo­gie, soft­ware a služ­by pro ko­merč­ní sta­veb­nic­tví, ze­fek­tiv­ni­la pra­cov­ní po­stup na­vr­ho­vá­ní zá­kla­do­vých desek pro uži­va­te­le sady PRO­FIS En­gi­nee­ring Suite in­te­gra­cí clou­do­vé­ho soft­wa­ru se sys­té­mem RAM Structu­ral Sys­tem spo­leč­nos­ti Bent­ley.

Celý článek...

Tags: Brightly Software | Digitalizace | IIoT | Siemens | SSOT | Údržba budov

siemens-si-building-x-2228Si­e­mens v rámci plat­for­my Si­e­mens Xce­le­ra­tor před­sta­vi­l první novou na­bíd­ku ře­še­ní jako služ­by (SaaS). Nová sada Bu­il­ding X je ur­če­na pro chyt­ré bu­do­vy a bude slou­žit jako tzv. je­di­ný zdroj prav­dy (SSOT), který di­gi­ta­li­za­ci pro zá­kaz­ní­ky zjed­no­du­ší a po­mů­že jim do­sáh­nout je­jich cílů v ob­las­ti uh­lí­ko­vé ne­utra­li­ty.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Brightly Software | Digitální provoz budov | Siemens | Smart In­frastructu­re

Siemens-main-flag-2226Si­e­mens Smart In­frastructu­re (SI), před­ní spe­ci­a­lis­ta na di­gi­ta­li­za­ci budov, po­de­psal smlou­vu o akvi­zi­ci ame­ric­ké spo­leč­nos­ti Bright­ly Soft­ware. Ta po­sky­tu­je soft­ware jako služ­bu (SaaS) při sprá­vě a údrž­bě ma­jet­ku. Díky této akvi­zi­ci Si­e­mens za­ujme ve­dou­cí po­zi­ci na trhu se soft­warem pro bu­do­vy a vy­bu­do­va­nou in­frastruk­tu­ru. Kupní cena činí 1,575 mi­li­ar­dy US do­la­rů s mož­nos­tí dal­ších pla­teb podle do­sa­že­ných vý­sled­ků.

Celý článek...

Tags: ČVUT | FIRSTLIFE | Projekt | Schneider Electric | Solar Decathlon | Udržitelnost

Schneider Electric pocatecni podoba projektu Wuppertal-2225Schne­i­der Elect­ric je part­ne­rem pro­jek­tu Firstlife, za kte­rým stojí stu­den­ti z Čes­ké­ho vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho. V krát­kém ča­so­vém úseku mají za úkol se­sta­vit ino­va­tiv­ní bu­do­vu, která bude zá­ro­veň udr­ži­tel­ná. Vý­sled­ný pro­jekt je na­vr­žen jako ná­stav­ba na stu­dent­ské ko­le­je Na Vě­tr­ní­ku. Cvič­ná kon­struk­ce byla se­stro­je­na v Buštěhra­du u Prahy v uni­ver­zit­ním cen­t­ru ČVUT.

Celý článek...

Tags: Allplan | Allplan 2022 | BIM | buildingSMART | IFC4 | openBIM

Allplan Open BIM-2223ALL­PLAN, po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC prů­my­sl, pod­po­ru­je transpa­rent­ní BIM pra­cov­ní po­stu­py pro­střed­nic­tvím stan­dar­di­zo­va­ných ote­vře­ných da­to­vých for­má­tů, které umo­ž­ňu­jí růz­ným part­ne­rům účast­nit se sta­veb­ních pro­jek­tů bez ohle­du na po­u­ží­va­ný soft­ware. Toho je do­sa­že­no pro­střed­nic­tvím IFC, ote­vře­né­ho stan­dard­ní­ho for­má­tu pro vý­mě­nu kon­strukč­ních a mo­de­lo­vých dat.

Celý článek...

Tags: AEC | Graitec Open­t­ree 2023 | GRAI­TEC | Soft­wa­re | Stavebnictví

Graitec Opentree 2023-2223Graitec, me­zi­ná­rod­ní vý­vo­jář soft­wa­ru pro ob­last AEC, oz­na­mu­je vy­dá­ní nové verze Grai­tec Open­t­ree 2023 – pr­vo­tříd­ní­ho in­tu­i­tiv­ní­ho sys­té­mu pro sprá­vu vý­kre­sů a do­ku­men­tů, který po­má­há pro­fe­si­o­ná­lům AEC ze­fek­tiv­nit je­jich ná­vr­ho­vé pro­ce­sy a zá­ro­veň spl­nit ná­roč­né po­ža­dav­ky na sprá­vu do­ku­men­tů podle nej­no­věj­ších stan­dar­dů. Grai­tec Open­t­ree 2023 je druhá vy­da­ná verze pod Grai­tec od akvi­zi­ce v lednu 2019.

Celý článek...

Tags: AGACAD | BIM | MEP Hangers | Revit | Závěsy

MEP-Hangers-new-UI 2022-2222MEP Han­gers má již léta po­dob­ný en­gi­ne a roz­hra­ní jako do­pl­něk Re­vi­tu pro sta­veb­ní in­že­ný­ry od firmy AGA­CADSmart Con­necti­ons. Nyní při­šel čas, aby měl MEP Han­gers vlast­ní vzhled a lo­gi­ku. Po­dí­vej­te se na nové funk­ce a gra­fic­ké změny v nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ci pro­gra­mu MEP Han­gers. Ná­stroj, díky němuž je umis­ťo­vá­ní zá­vě­sů a pod­pěr v Re­vi­tu hrač­ka.

Celý článek...

Ilustrační foto shutterstock-2221Sil­nič­ní fréza, která pra­cu­je au­to­ma­tic­ky a je ří­ze­na po­mo­cí in­for­ma­cí z Di­gi­tál­ní­ho mo­de­lu stav­by (DiMS). To je další z mož­nos­tí, jak může vy­u­ži­tí me­to­dy BIM ze­fek­tiv­nit a zlep­šit práci sta­va­řů. Ro­bo­tic­ká fréza totiž může pra­co­vat mno­hem přes­ně­ji, a při­pra­vit tak lepší pod­mín­ky pro po­lo­že­ní as­fal­to­vé vrst­vy. Díky tomu bude možné za­jis­tit do­dr­že­ní její tloušť­ky v celém re­kon­stru­o­va­ném úseku, to zna­me­ná také delší ži­vot­nost opra­ve­né sil­ni­ce.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | Infrastructure Yearbook 2021 | Infrastruktura | Projekty | Ročenka

YII 2021 Yearbook-2221Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 19. květ­na 2022 vy­dá­ní ro­čen­ky In­fra­stru­ctu­re Year­book 2021. Ro­čen­ka je sou­hr­nem vy­ni­ka­jí­cích pro­jek­tů ze sou­tě­že Going Di­gi­tal Awards 2021 v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry. Pro­jek­ty před­sta­vu­jí po­kro­ky v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce a ino­va­tiv­ní vy­u­ži­tí soft­wa­ru Bent­ley při na­vr­ho­vá­ní, bu­do­vá­ní a pro­vo­zo­vá­ní svě­to­vé in­frastruk­tu­ry.

Celý článek...

Strana 1 z 19

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>