Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: AutoCAD | MagiCAD 2022 | MEP | Revit

MagiCAD-2022-2123Nová verze před­sta­vu­je po­kro­či­lé ná­stro­je a funk­ce pro novou úroveň přes­nos­ti a in­te­li­gen­ce v MEP (Me­cha­ni­cal, Elect­ri­cal and Plum­bing) ná­vr­zích. Ma­gi­CAD 2022 pod­po­ru­je nej­no­věj­ší plat­for­my Au­to­de­sk Revit 2022 a Au­to­CAD 2022 a při­ná­ší roz­sáh­lou novou funkč­nost pro MEP ná­vrhy, což umožňuje MEP ná­vr­há­řům vy­tvá­řet vy­so­ce přes­né a snad­no při­způ­so­bi­tel­né práce pro další po­u­ži­tí.

Celý článek...

Tags: ArchiCAD | ArchiDAYS | Architektura | CEGRA | Stavebnictví

ArchiDAYs2020-2122Ve spo­leč­nos­ti Cen­t­rum pro pod­po­ru po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky (Cegra) vě­ři­li, že Ar­chi­DA­Ys 2021 vrátí této akci její pů­vod­ní for­mát dvou­den­ní kon­fe­ren­ce, je­jímž zá­kla­dem je in­ten­ziv­ní osob­ní se­tká­ní lidí, které pojí spo­leč­ný zájem – Ar­chi­cad. To pořád není možné a proto 11. roč­ník pro­běh­ne for­mou jed­no­den­ní video kon­fe­ren­ce Ar­chi­DAY dne 3. červ­na.

Celý článek...

Tags: Allplan | Architektura | BIM | Bimplus | Modely | Správa dat | Stavebnictví

Bimplus-2122Spo­leč­nost All­plan před­sta­vu­je ak­tu­a­li­za­ci své clou­do­vé plat­for­my Bim­plus pro sprá­vu dat a spo­lu­prá­ci. Nej­no­věj­ší verze na­bí­zí množ­ství no­vých a vy­lep­še­ných funk­cí pro práci s BIM mo­de­ly, pře­hled­nou sprá­vu do­ku­men­tů a in­te­gra­ci uži­va­te­lů s právy pouze pro zob­ra­ze­ní/čtení (guest viewers). Verze po­sky­tu­je sku­teč­ně di­gi­tál­ní pro­stře­dí pro spo­lu­prá­ci na mo­de­lech.

Celý článek...

Tags: Aplikace | Arkance Systems | Autodesk | BIM | CAD | Civil 3D | Nadstavby | Revit

generative-design-Dynamo-Pavillion-2122Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems (CAD Stu­dio) uved­la ně­ko­lik no­vých apli­ka­cí a no­vých verzí stá­va­jí­cích apli­ka­cí – nad­sta­veb pro BIM pro­duk­ty Au­to­de­sk RevitAu­to­de­sk Civil 3D. Tyto add-on apli­ka­ce roz­ši­řu­jí stá­va­jí­cí funkč­nost pro­duk­tů Au­to­de­sk do­pl­ně­ním no­vých ná­stro­jů pro au­to­ma­ti­za­ci a urych­le­ní ty­pic­kých po­stu­pů po­u­ží­va­ných pře­de­vším čes­ký­mi a slo­ven­ský­mi pro­jek­tan­ty.

Celý článek...

Tags: BIM | Koncepce | Koncepce BIM ČAS | Stavební zakázky

Strategicke rizeni zmeny CAS-2120Vlá­dou schvá­le­ná Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM před­po­klá­dá, že od roku 2023 budou muset ve­řej­ní za­da­va­te­lé po­stup­ně začít vy­u­ží­vat me­to­dy BIM pro všech­ny ve­řej­né sta­veb­ní za­káz­ky s hod­no­tou pře­sa­hu­jí­cí 150 mi­li­o­nů korun. Me­to­da BIM nás po­sou­vá do di­gi­tál­ní doby smě­rem ke Sta­veb­nic­tví 4.0. Po­dob­nou změ­nou pro­šlo už ně­ko­lik dal­ších oborů a zku­še­nos­ti uka­zu­jí, že to bylo ob­vykle ku pro­spě­chu věci.

Celý článek...

Tags: Konstrukce | Scia | SCIA En­gi­neer 21 | Spotlight | Stavebnictví | Vylepšení

SCIA Engineer 21-2120SCIA, vý­rob­ce soft­wa­ru pro vý­po­čty a po­sud­ky sta­veb­ních kon­struk­cí, uvádí na trh SCIA En­gi­neer 21. Nej­no­věj­ší verze in­te­gro­va­né­ho ře­še­ní před­sta­vu­je ob­rov­ský posun vpřed v ob­las­ti uži­va­tel­ské­ho pro­žit­ku (User Ex­pe­ri­en­ce) a funkč­nos­ti sklou­be­ním no­vé­ho, zcela pře­bu­do­va­né­ho uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí s jed­ním z nej­vý­kon­něj­ších pro­gra­mů na vý­po­čty sta­veb­ních kon­struk­cí.

Celý článek...

Tags: DSTV Assistant | Klietsch | SolidSteel | SolidWorks

SSP4SNX V310-2119Jak ozná­mi­la ně­mec­ká spo­leč­nost Kli­et­sch, ně­ko­lik týdnů po vy­dá­ní nové hlav­ní verze 3.0.0 je nyní pro všech­ny uži­va­te­le k dis­po­zi­ci ak­tu­a­li­za­ce 3.1.0 soft­wa­ru So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric pro So­lid­works. So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric je do­pl­něk So­lid­works pro návrh kon­strukč­ní oceli, který pod­po­ru­je kon­struk­té­ry od prv­ní­ho kon­cep­tu až po au­to­ma­ti­zo­va­nou vý­ro­bu.

Celý článek...

Tags: 2021-1 | Allplan | Bimplus | Mosty | Prostupy | Spolupráce | Správa dat | Vyztužování

Allplan 2021-1-2119Spo­leč­nost All­plan před­sta­vi­la 15. dubna 2021 ak­tu­a­li­za­ci verze All­plan 2021, která au­to­ma­ti­zu­je opa­ku­jí­cí se pro­ce­sy, jako je vy­tvá­ře­ní pro­stu­pů, návrh vý­ztu­že nebo návrh mostů. To šetří ar­chi­tek­tům a in­že­ný­rům spous­tu času a po­má­há jim, vy­hnout se chy­bám při za­jiš­tě­ní vy­so­ké úrov­ně přes­nos­ti. Pro usnad­ně­ní práce s BIM mo­de­ly jsou v Bim­plus plat­for­mě pro sprá­vu dat k dis­po­zi­ci nové funk­ce, které lze vy­u­žít k dal­ší­mu zvý­še­ní kva­li­ty plá­no­vá­ní v BIM pro­jek­tech.

Celý článek...

bimproject cloud-2119Vývojáři zve­řej­nili bim­pro­ject.cloud 2021.1 s mnoha vy­lep­še­ní­mi. Velké změny ob­sa­hu­jí vzhle­dy apli­ka­ce, nové ka­te­go­rie, funk­ce a další. Tvůr­ci dou­fa­jí, že se uži­va­te­lům všech­ny změny v plu­gi­nu Revit budou líbit a budou pra­co­vat na tom, aby byly stej­né změny do­dá­vá­ny také v plu­gi­nech Ar­chi­cad a All­plan. Je tu dlou­há řada uži­teč­ných funk­cí a uži­va­tel­ská zpět­ná vazba po­má­há sta­no­vit pri­o­ri­ty.

Celý článek...

Tags: CAD Schröer | M4 Plant | P&ID | Plant Design | Potrubí | Projektování

inteligentni-vystavba-zavodu-a-planovani-potrubi-s-m4-plant-2118Návrh po­tru­bí je jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších kon­strukč­ních dis­ci­plín v ob­las­ti pro­ces­ní­ho in­že­nýr­ství. Vzhle­dem k enorm­ní slo­ži­tos­ti mo­der­ních pro­ces­ních zá­vo­dů jsou pro rych­lou a vy­so­ce kva­lit­ní im­ple­men­ta­ci ná­vr­hu za­po­tře­bí spe­ci­a­li­zo­va­ná soft­wa­ro­vá ře­še­ní. Pokud se od sa­mé­ho po­čát­ku po­u­ží­vá kom­plex­ní in­te­gro­va­né ře­še­ní, je to pro­spěš­né nejen pro fázi ná­vr­hu, ale také pro ná­sled­ný pro­voz a sou­vi­se­jí­cí údrž­bu za­ří­ze­ní.

Celý článek...

Tags: Acceleration Initiatives | Akvizice | Bentley | Nadh | Řízení projektů | Stavebnictví

Nadhi-construction-site-tablet-2118Bent­ley Ac­ce­le­rati­on Ini­ti­a­ti­ves ozná­mi­la 27. dubna 2021 akvi­zi­ci in­dic­ké Nadhi In­for­mati­on Tech­no­lo­gies, spe­ci­a­lis­tu na ří­ze­ní pro­jek­tů, ana­ly­ti­ku a pod­po­ru roz­ho­do­vá­ní pro sta­veb­ní do­da­va­tel­ské ře­těz­ce. Nadhi ob­slu­hu­je ně­kte­ré z před­ních účast­ní­ků sta­veb­ní­ho sek­to­ru v Indii, včet­ně do­da­va­te­lů Lar­sen & Toubro a Kal­pa­ta­ru Power Transmis­si­on, de­ve­lo­pe­rů ne­mo­vi­tos­tí Ma­hin­d­ra Li­fe­spa­ces a RMZ a pro­vo­zo­va­te­lů DMRC (metro v Dillí) a Wel­spun En­ter­pri­ses.

Celý článek...

Tags: BIM | PlanRadar | Stavebnictví | Technologie

PlanRadar zdroj PlanRadar-2117Za po­sled­ní de­se­ti­le­tí sle­du­je­me enorm­ní dopad in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní budov (BIM – Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­del­ling) na sek­tor sta­veb­nic­tví. Ovšem za­tím­co ve vel­kých fir­mách se BIM soft­wa­ry ši­ro­ce vy­u­ží­va­jí, z prů­zku­mu z roku 2020 vy­ply­nu­lo, že téměř tře­ti­na sta­veb­ních spo­leč­nos­tí zatím tuto tech­no­lo­gii ne­po­u­ží­vá. A platí to pře­de­vším pro ty malé a střed­ní, které mají zájem o im­ple­men­ta­ci BIM stále re­la­tiv­ně nízký.

Celý článek...

Tags: Custom Workshop Pro | Floorplan | IMSI Design | Landscape Design | Stavebnictví | TurboCAD

FloorPlan-2d-house-plans-2117Soft­wa­ro­vý vý­vo­jář IMSI De­sign ozná­mil vy­dá­ní no­vých Mac verzí pro všech­ny své oceňované soft­wa­ro­vé ti­tu­ly Flo­or­Plan Home & Land­s­ca­pe De­sign. Tyto pro­duk­ty jsou nyní k dis­po­zi­ci na webo­vých strán­kách IM­SI­De­sign.com a Tur­bo­CAD.com. Ná­vrat k pů­vod­ní znač­ce Flo­or­Plan pod­tr­hu­je zá­va­zek spo­leč­nos­ti po­sky­to­vat kom­plex­ní a ce­no­vě vý­hod­ný soft­ware pro do­má­cí a kra­ji­nář­ský de­sign pro spo­tře­bi­te­le i pro­fe­si­o­ná­ly.

Celý článek...

Strana 1 z 15

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>