Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Navrhujeme hotel s využitím BIM a VR

Autor článku: Petr Fořt   

Tags: Autodesk | BIM | Studentské projekty | Virtuální realita | Vizualizace

Architektura hotelu horského typu od Miroslava SmetanyVy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu a funk­ční­ho ná­vr­hu sta­veb se sta­lo stře­dem po­zor­nos­ti za­jí­ma­vé­ho pro­jek­tu, kte­rý jsme při­pra­vi­li pro na­še stu­den­ty se za­čát­kem no­vé­ho ro­ku. Cí­lem pro­jek­tu by­lo sez­ná­mit již leh­ce pok­ro­či­lé stu­den­ty tře­tí­ho roč­ní­ku s po­měr­ně ori­gi­nál­ním přís­tu­pem dy­na­mic­ké vi­zu­a­li­za­ce sta­veb a je­jich pre­zen­ta­ce in­ves­to­rům po­mo­cí tech­no­lo­gií vir­tu­ál­ní re­a­li­ty v la­bo­ra­to­ři VR na VOŠ a SPŠ ve Žďá­ru nad Sá­za­vou.

Zajímavé téma základem

Relativně složité téma jsme chtěli zpracovat více komplexně. Proto jsme projekt definovali jako opakování základů práce s BIM technologiemi při řešení stavby menšího hotelu. Studentům byl záměr projektu představen přibližně v druhé polovině prosince 2019. Vzhledem k využití výstupů z projektu pro práci v dalších vzdělávacích aktivitách školy se jednalo o krátké časové období, ve kterém bylo nutné vše precizně připravit, a především zrealizovat v požadované kvalitě 3D dat a prezentačních výstupů. Hotel jsme zvolili záměrně s ohledem na návaznost výuky konstrukce malých staveb v Autodesk Revit 2020, kterou jsme rozjeli s počátkem zahájení nového školního roku. Navíc realizace složitější stavby poskytovala zajímavý potenciál možnosti posunout znalosti BIM řešení u našich studentů opět o kousíček dále. Projekt jsme zpracovali v užším týmu studentů, z nichž každý měl projektovat stavbu podle svých představ jako budoucího investora a provozovatele.

Technologické zázemí a metodika

Základem řešení projektu byly osvědčené postupy výuky PLM a BIM projektů, které postupně ladíme ve spolupráci s technickou praxí. O zajímavé nápady a přístupy není díky skvělé dostupnosti multilicencí odborného software opravdu nouze. Produktová řada společnosti Autodesk poskytuje téměř neomezené možnosti, jak k vývojovému úkolu přistoupit. V oblasti staveb navíc využíváme na škole software Protech, který je vyučován jako součást oboru Technické zařízení budov. V oblasti BIM výuky se snažíme aplikovat naše dlouhodobé zkušenosti s PLM projekty. Tyto dva rozsáhlé světy odborného softwaru mají mnoho styčných bodů a spojení jednotlivých postupů jsme již několikrát vyzkoušeli ve spolupráci s našimi partnery v průmyslové praxi. V krizovém období jara 2020 se navíc ukázala dostupnost studentských licencí kompletního portfolia Autodesku pro naše studenty jako zcela zásadní výhoda v realizaci a řešení technických projektů. Velkou posilou bylo navíc zázemí cloudových komunikačních nástrojů Autodesk 360 a Microsoft Office 365 pro sdílení informací, zkušeností a digitálního obsahu.

Konzistence a přenositelnost 3D dat

Za jednu z nejdůležitějších oblastí správného řešení projektu lze považovat vzájemnou konzistenci a přenositelnost 3D dat. Produktová řada Autodesku má na této úrovni řadu výhod. Při dodržení správných formátů dat aplikovaných napříč projektem lze zachovat strukturu modelu ve všech fázích jeho zpracování až na úroveň finální vizualizace a optimalizace pro VR. Topologie BIM modelu se díky tomu v jednotlivých fázích řešení neztrácí a nerozpadá na nepřehledné množství polygonů. Vhodná organizace velkého množství 3D dat patří u rozsáhlejších projektů k jednomu ze základních klíčů úspěchu. Uživatel se díky tomu neztrácí ve velkém množství nepopsaných 3D dat, ale udrží si kontrolu nad jeho realizací v řadě softwarových nástrojů. Odměnou za pečlivé dodržení postupů je bezkolizní provázání jednotlivých fází projektu.


Interiér hotelu je již od počátku projektu řešen s ohledem na jeho funkčnost.

Především ve vazbě na vizualizaci a virtuální realitu je pro zdárné a rychlé vytvoření projektu dodržení metodiky správy 3D dat naprosto klíčové. Čistý polygonální model je v těchto oblastech extrémně složitý na zpracování a musí být administrován vždy na úrovni přesně definovaných skupin objektů. Musíme si uvědomit, že běžně pracujeme se stovkami tisíc až milióny polygonů. Samostatnou kapitolou je pak optimalizace modelu pro jeho hladký pohyb v prostředí virtuální reality.

Variabilita projektů s vizuálně precizními výstupy

Každý student měl možnost uchopit téma podle svých představ o užitném komplexu, se kterým se setkávají při svém cestování, prázdninách a dovolených. Intenzivně jsme jednotlivé návrhy konzultovali již od jejich rané fáze. Hlavní důraz v projektu jsme kladli na splnění představ o tom, jak má budoucí stavba hotelu vypadat. BIM popis návrhu stavby posiluje tvůrčí pojetí celého úkolu, které je umocněno dostupností cloudových nástrojů pro komunikaci, zpracování dat a kooperaci. V projektu jsme se snažili o integraci dostupných technologií a softwarových řešení, které jsou k dispozici na škole. Vyzkoušeli jsme také aplikaci zcela nových funkčností řady Autodesk 2021. Zde bych vyzdvihl především radikální nárůst výkonu vizualizačních metod raytracingu, který je nově v aplikacích svázán s nejnovější řadou ovladačů společnosti NVIDIA a architekturou moderních grafických procesorů.


Variantní řešení s využitím BIM poskytuje studentům kreativní prostředí, návrh od Jiřího Sáblíka

Projekty hotelů byly řešeny s využitím připravených rodin konstrukčních prvků a byl v nich také brán důraz na konstrukční provedení jednotlivých stavebních celků. Dispozice objektu a místnosti byly analyzovány s využitím dynamické vizualizace a postupů virtuální simulace tak, aby co možná nejlépe vyhovovaly zadání. Ve výuce je tento postup atraktivní a představa možnosti okamžité procházky navrhovanými prostory je opravdu motivační. Vyzkoušeli jsme si také možnosti cloudových nástrojů Autodesk 360 pro jednoduchou správu dat projektu a komunikaci.


Stavby byly odladěny do detailů s využitím VR technologie HTC Vive Pro

Projekt vizualizace hotelu jsme dokončili v průběhu on-line výuky. Rád bych poděkoval všem studentům za jejich příspěvky a aktivitu v ne příliš lehké době. Více informací o projektech na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou najdete na adrese www.spszr.cz v sekci „Co dokážou naši žáci a studenti?“.


Mohlo by vás zajímat: