Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Obchvatu Řevničova na D6 přispěl program SiteFlow

Autor článku: Aquion   

Tags: Aquion | Kanalizace | Liniové stavby | Projektování | SiteFlow | Stavebnictví

Obchvat D6-2106Úsek ob­chva­tu Řev­ni­čo­va a Kru­šo­vic byl na dál­ni­ci D6 ote­vřen v lis­to­pa­du 2020 a zklid­nil do­pra­vu v obou ob­cích. Od červ­na 2016 do dubna 2017 zpra­co­vá­va­la pro­vá­dě­cí pro­jekt sou­bo­ru vo­do­hos­po­dář­ských sta­veb na tomto úseku firma Aqui­on, jako sub­do­dáv­ku pro Ate­li­ér do­prav­ních sta­veb VPÚ Deco Praha, fi­nál­ním zá­kaz­ní­kem bylo ŘSD.

Vzhle­dem k ome­ze­né­mu času na zpra­co­vá­ní pro­jek­tu a před­po­klá­da­né­mu vel­ké­mu množ­ství drob­ných úprav a změn bylo roz­hod­nu­to pro tento pro­jekt po­u­žít pro­gram Si­teFlow, který navíc umož­nil prů­běž­ný ope­ra­tiv­ní pře­hled o pro­jek­to­va­né ka­na­li­za­ci. Pro­gram po­má­hal při pří­pra­vě pro­vá­dě­cí do­ku­men­ta­ce je­de­nác­ti sta­veb­ních ob­jek­tů na tomto úseku. Si­teFlow byl pře­de­vším vy­u­žit pro návrh stře­do­vé ka­na­li­za­ce to­ho­to úseku dál­ni­ce D6, úpra­vy exis­tu­jí­cích trub­ních me­li­o­ra­cí okolo dál­ni­ce, vy­pro­jek­to­vá­ní no­vé­ho trub­ní­ho ná­ho­nu sou­kro­mé­ho ryb­ní­ka a pro po­dél­ný pro­fil pře­lož­ky Loštín­ské­ho po­to­ka. Pro­gra­mu za­jis­til rych­lou práci a ope­ra­tiv­ní úpra­vy ná­vr­hu ka­na­li­za­ce a dal­ších li­ni­o­vých ob­jek­tů podle po­ža­dav­ků a mě­ní­cích se okol­ních pod­mí­nek ob­jek­tů sil­nič­ních a most­ních sta­veb.

Projekt d6 -2106

Pro­gram Si­teFlow vy­u­ži­je­te pro tvor­bu pro­jekč­ní­ho mo­de­lu pro­jek­to­va­né sítě, má roz­sáh­lé mož­nos­ti edi­ta­ce mo­de­lu v si­tu­a­ci a model sítě je pro­po­jen při tvor­bě mo­de­lu s di­gi­tál­ním mo­de­lem te­ré­nu, což velmi šetří čas a eli­mi­nu­je chyby. Další ná­stro­je po­má­ha­jí edi­to­vat ni­ve­le­tu po­tru­bí v ná­hle­du po­dél­né­ho pro­fi­lu. Jedná se na­pří­klad o vy­rov­ná­ní dna po­tru­bí růz­ný­mi me­to­da­mi. For­mát po­dél­né­ho pro­fi­lu, který ex­por­tu­je do dxf, je plně uži­va­tel­sky na­sta­vi­tel­ný. Stej­ně tak mů­že­te de­fi­no­vat vzhled ex­por­to­va­né si­tu­a­ce. Díky mo­du­lu „Po­ly­go­ny“ mů­že­te ex­por­to­vat se­zna­my do­tče­ných po­zem­ků, navíc hra­ni­ce a popis čísla po­zem­ku máte vždy v hor­ním po­pis­ném rá­meč­ku po­dél­né­ho pro­fi­lu ak­tu­ál­ní. U si­mu­lač­ních vý­po­čtů modul Po­ly­go­ny po­má­há při zpra­co­vá­ní pod­kla­dů – se­sta­ve­ní uz­lo­vých od­bě­rů z fak­tu­ra­ce vod­né­ho pro model vo­do­vo­du a za­jiš­tě­ní pa­ra­me­t­rů po­vo­dí­ček pro model ka­na­li­za­ce. Uži­va­tel­sky de­fi­no­va­né knihov­ny příč­ných řezů se způ­so­bem uklá­dá­ní po­tru­bí a se­sta­vou kon­strukč­ních vrs­tev ko­mu­ni­ka­ce za­jis­tí ex­port dat pro výkaz výměr a roz­po­čet. Všech­ny tyto a další funk­ce pro­gra­mu Si­teFlow po­má­ha­jí pro­jek­tan­to­vi v jeho práci.

Po­drob­nos­ti o pro­jek­to­vá­ní na mo­de­lu v pro­gra­mu Si­teFlow si mů­že­te pro­hléd­nout ZDE a re­fe­ren­ci uži­va­te­le pro­gra­mu Site­FLow ZDE.

 


Mohlo by vás zajímat: