Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Workplace Expert pomáhá s nastavením pracovního prostředí

Autor článku: Colliers International   
Pátek, 05 Únor 2021 17:07

Tags: Col­liers | Interiéry | Kanceláře | Pracovní prostředí | Stavebnictví

Workplace Extert Hero-2106Wor­k­pla­ce Ex­pert, nový on-line ná­stroj glo­bál­ní­ho po­rad­ce v ob­las­ti ko­merč­ních ne­mo­vi­tos­tí Col­liers In­ter­nati­o­nal, do­ká­že firmě do­po­ru­čit al­ter­na­tiv­ní ná­vrhy ře­še­ní kan­ce­lář­ské­ho pro­stře­dí. Model se tvoří podle vlo­že­ných od­po­vě­dí na zá­klad­ní otáz­ky tý­ka­jí­cí se ve­li­kos­ti a pro­vo­zu firmy, fi­rem­ní kul­tu­ry a bu­dou­cích oče­ká­vá­ní firmy na funk­ci kan­ce­lá­ří. Jedná se o zá­klad­ní na­sta­ve­ní pa­ra­me­t­rů kan­ce­lář­ských pro­stor, které může být po­slé­ze de­tail­ně ana­ly­zo­vá­no a na­sta­ve­no spo­leč­ně s kon­zul­tan­ty od­dě­le­ní Wor­k­pla­ce Advi­so­ry.

Col­liers Wor­k­pla­ce Ex­pert byl vy­tvo­řen v re­ak­ci na sou­čas­né změny v pra­cov­ním pro­stře­dí a uží­vá­ní kan­ce­lá­ří a jeho cílem je po­mo­ci firmě s ná­vrhem prv­ní­ho ře­še­ní kan­ce­lá­ří z hle­dis­ka ve­li­kos­ti a vy­u­ži­tí pro­stor. Ná­stroj byl vy­vi­nu­tý tak, aby byl jed­no­du­chý a in­tu­i­tiv­ní a zá­ro­veň po­sky­tl spo­leč­nos­tem první ná­hled na je­jich nové ře­še­ní pro­stor. Vý­sle­dek uvádí nejen po­třeb­nou plo­chu, ale také zo­no­vé roz­lo­že­ní podle typu práce a na­pří­klad na­vrh­ne také fak­tor sdí­le­ní pra­cov­ních míst. Ná­stroj po­mů­že spo­leč­nos­ti zís­kat první návrh, který se pak dá spo­leč­ně roz­pra­co­vat při hlub­ší ana­lý­ze firmy.
Pro mo­de­lo­vá­ní pra­cov­ní­ho pro­stře­dí vy­u­ží­vá Wor­k­pla­ce Ex­pert re­fe­renč­ní data zís­ka­ná v glo­bál­ní síti po­bo­ček Col­liers, data se­bra­ná z do­taz­ní­ko­vých še­t­ře­ní u kli­en­tů Col­liers během pan­de­mie COVID-19 a s vy­u­ži­tím zna­los­tí na­stu­pu­jí­cích tren­dů v pra­cov­ním pro­stře­dí.

On­-li­ne ná­stroj Wor­k­pla­ce Ex­pert si mů­že­te vy­zkou­šet na strán­ce Col­liers ZDE.


Mohlo by vás zajímat: