Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zajímavé nástroje na portálu Tekla Warehouse

Autor článku: Construsoft   
Pondělí, 18 Říjen 2021 10:20

Tags: Jeřáby | Lešení | Nástroje | Stavebnictví | Tekla Structures

Tekla Warehouse-2142Tekla v zá­klad­ní in­sta­la­ci ob­sa­hu­je spous­tu ná­stro­jů a funk­cí, které jsou po­třeb­né pro tvor­bu kon­strukč­ní­ho mo­de­lu ne­zá­vis­le na ma­te­ri­á­lu. Uži­va­te­lé však mají mož­nost vy­u­ží­vat i dal­ších ná­stro­jů a apli­ka­cí, které jsou do­stup­né na Tekla Ware­hou­se. Ná­sle­du­jí­cí řádky před­sta­ví nej­za­jí­ma­věj­ší ná­stro­je, které mů­že­te na por­tá­lu Tekla Ware­hou­se najít.

Crane Tool – ná­stroj roz­mís­tě­ní je­řá­bů

Tento ná­stroj umožňuje uži­va­te­li zvo­lit si z ně­ko­li­ka typů je­řá­bů jako vě­žo­vé, po­jízd­né nebo pá­so­vé je­řá­by. Ná­sled­ně lze kaž­dé­mu z nich na­de­fi­no­vat křiv­ku za­tí­že­ní dle které dojde k po­sou­ze­ní, zda je re­ál­né po­ža­do­va­né dílce do­pra­vit na místo v kon­struk­ci. Ná­stroj umožňuje kon­t­ro­lu zve­da­né­ho bře­me­ne při zo­hled­ně­ní váhy, vzdá­le­nos­ti a výšky umís­tě­ní v kon­struk­ci nebo ze sklád­ky ma­te­ri­á­lu. Sou­čás­tí je také ča­so­vý vý­po­čet pře­ná­še­ní bře­men. Ná­stroj zá­ro­veň gra­fic­ky vi­zu­a­li­zu­je, které dílce jsou pře­mis­ťo­vá­ny daným je­řá­bem včet­ně mož­nos­ti zob­ra­ze­ní vy­u­ži­tí je­řá­bu pro daný prvek. Všech­na data jsou pře­hled­ně zná­zor­ně­na v ta­bul­ce nebo gra­fic­ky ba­rev­ně v mo­de­lu.

Obrazek 1-2142

Nová verze ná­stro­je Crane Tool na­bí­zí mnoho no­vých mož­nos­tí, jak plá­no­vat roz­mís­tě­ní je­řá­bů a sklá­dek ma­te­ri­á­lu po sta­ve­niš­ti. Efek­tiv­ně roz­dě­lit jed­not­li­vé dílce pro nej­vhod­něj­ší jeřáb a zjis­tit, jak je jeřáb za­tí­že­ný daným prv­kem. Eli­mi­nu­je se tak mož­nost zjiš­tě­ní, až při osa­zo­vá­ní prvků na sta­ve­niš­ti, že jeřáb má malou únos­nost nebo je po­tře­ba jeřáb pře­mís­ti.

List ma­nager – správ­ce vý­ka­zů

Tento ná­stroj do­vo­lu­je uži­va­te­li tvo­řit hro­mad­né vý­ka­zy pro dílce, po­lož­ky, be­to­no­vé dílce, šrou­by, svary, vý­ztu­že nebo zá­bě­ry lití mo­no­li­tic­kých kon­struk­cí. Tato funk­ce je ob­sa­že­na i v ji­ných ná­stro­jích Tekla Stru­ctu­res. Čím ovšem tento správ­ce vy­ni­ká je mož­nost vy­tvá­ře­ní re­vi­zí jed­not­li­vých vý­ka­zů. Uži­va­tel navíc vidí přímo v tomto ná­stro­ji, jaké jsou změny po­sled­ní­ho vý­ka­zu vůči ak­tu­ál­ní­mu stavu mo­de­lu, viz ob­rá­zek 2. Jed­not­li­vé re­vi­ze jsou tak vi­zu­ál­ně roz­li­še­né přímo v tomto ná­stro­ji. Uži­va­tel může po­u­žít funk­ci, které vy­ex­por­tu­je všech­ny vý­pi­sy se stej­ným čís­lem re­vi­ze. V pří­pa­dě, že dojde ke změně mo­de­lu a jsou z mo­de­lu tvo­ře­ny 4 vý­ka­zy, a to na­pří­klad pro po­lož­ky, dílce, šrou­by a be­to­no­vé dílce. Uži­va­tel má mož­nost za­pr­vé oka­mži­tě vidět, jak se změna do­tkla vý­ka­zů a všech­ny re­vi­do­va­né vý­ka­zy vy­ex­por­to­vat na­jed­nou do se­pa­rát­ní slož­ky.

Obrazek 2-2142

List ma­nager umožňuje spra­vo­vat verze a re­vi­ze vý­ka­zů po­dob­ným způ­so­bem jako to umožňuje sys­tém re­vi­zí u vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce. V rámci pře­hled­né ta­bul­ky lze po­rov­ná­vat změny po­sled­ní­ho vý­ka­zu vůči ak­tu­ál­ní změně v mo­de­lu. Zá­ro­veň je umož­něn hro­mad­ný ex­port vý­ka­zů dané verze.

Fit Ob­jects – do­ta­že­ní ob­jek­tů

Tento ná­stroj do­ká­že k sobě na­vzá­jem do­táh­nout dva ob­jek­ty a vy­tvo­řit tak sou­vis­lý styk. K vy­tvo­ře­ní vy­u­ží­vá po­moc­ných ob­jek­tů jako oře­zá­ní nebo do­ta­že­ní a také při­dá­vá do­da­teč­ný ma­te­ri­ál pro vy­pl­ně­ní mezer mezi ob­jek­ty. Do­ta­že­ní ob­jek­tů fun­gu­je pro všech­ny zá­klad­ní osové ob­jek­ty jako slou­py a nos­ní­ky. Nej­vět­ší síla se ovšem pro­je­ví při po­u­ži­tí na ploš­ných ob­jek­tech jako jsou stěny, desky a ple­chy.

S ná­stro­jem Fit Ob­jects je možné dělat ně­ko­lik ope­ra­cí:

  • Lze jed­no­du­še do­táh­nout dva ob­jek­ty k sobě na­vzá­jem. Tímto po­stu­pem jsou vy­pl­ně­ny všech­ny pří­pad­né me­ze­ry a pře­by­teč­ný ma­te­ri­ál je ná­sled­ně oře­zán. Do­pl­ně­ný ma­te­ri­ál je au­to­ma­tic­ky při­řa­zen zá­klad­ní­mu ob­jek­tu a získá všech­ny jeho vlast­nos­ti. Do­kon­ce i po změně ge­o­me­t­rie zá­klad­ní­ho ob­jek­tu dojde k ak­tu­a­li­za­ci do­ta­že­ní sa­mot­né­ho.
  • Lze do­táh­nout i jed­not­li­vé plo­chy a mít plně pod kon­t­ro­lou které plo­chy se mají při­po­jit.
  • Do­ta­že­ní lze po­u­žít na všech­ny typy zá­klad­ních ob­jek­tů: stěny, desky, nos­ní­ky, slou­py.

Obrazek 3--2142

Fit Ob­jects umožňuje ve­li­ce rych­le a spo­leh­li­vě k sobě na­vzá­jem do­ta­ho­vat různé ob­jek­ty, tak aby mezi nimi ne­by­ly žádné me­ze­ry. Ná­stroj pod­po­ru­je práci jak se zá­klad­ní­mi ob­jek­ty jako slou­py nebo nos­ní­ky, tak umožňuje do­ta­ho­vá­ní i stěn, desek a plechů.

Im­port na­tiv­ních dat z pro­gra­mu Revit a Na­vis­works

Pokud ob­dr­ží­te model vy­tvo­ře­ný v pro­gra­mu Revit nebo Na­visworks a po­tře­bu­je­te tento model vlo­žit do Tekly, ať už jako re­fe­ren­ci nebo pro po­tře­by zjiš­tě­ní vzá­jem­ných ko­li­zí či ko­or­di­na­ce. V tomto pří­pa­dě se na­bí­zí ve­li­ce jed­no­du­chá a efek­tiv­ní cesta za po­u­ži­tí roz­ší­ře­ní do­stup­ných na Tekla Ware­hou­se. Po­mo­cí těch­to ná­stro­jů vlo­ží­te re­fe­renč­ní mo­de­ly do Tekla Stru­ctu­res bez nut­nos­ti kon­ver­ze do dal­ší­ho for­má­tu, kte­rým může být IFC nebo jiný for­mát. Lze tak ušet­řit kroky navíc a vy­hnout se pří­pad­ným chy­bám při ex­por­tu z pů­vod­ní­ho pro­gra­mu.

Obrazek 4--2142

Po­ho­dl­ný a rych­lý im­port na­tiv­ních mo­de­lů z pro­gra­mu Revit a Na­visworks přímo do Tekla Structu­res, kde se mo­de­ly ob­je­ví jako re­fe­ren­ce. Uži­va­tel pak může re­fe­ren­ce vy­u­žít ke ko­or­di­na­ci dal­ších kon­struk­cí, zjiš­ťo­vá­ní ko­li­zí a mnoho dal­ší­ho.

Sca­f­fol­ding tools – mo­de­lo­vá­ní le­še­ní

Nový ná­stroj pro tvor­bu mo­de­lu le­še­ní při­ná­ší au­to­ma­ti­zo­va­nou, přes­nou a efek­tiv­ní mož­nost, jak vy­tvá­řet BIM model le­še­ní. Vý­rob­ci nebo dis­tri­bu­to­ři le­še­ní a také do­da­va­te­lé be­to­no­vých kon­struk­cí mohou vy­u­žít všech výhod které jim Tekla na­bí­zí.

Vy­tvo­ře­ním 3D mo­de­lu máme k dis­po­zi­ci nejen všech­ny de­tai­ly ale také přes­né vý­ka­zy všech prvků po­třeb­né pro stav­bu kon­struk­ce. Nej­vět­ší vý­ho­dou je ovšem mož­nost sdí­le­ní in­for­ma­cí s dal­ší­mi účast­ní­ky pro­jek­tu, kteří plá­nu­jí a na­vr­hu­jí bed­ně­ní, vy­ztu­že­ní be­to­no­vých prvků, le­še­ní sa­mot­né nebo pro ko­mu­ni­ka­ci se stav­by­ve­dou­cí­mi nebo ve­dou­cí­mi ce­lé­ho pro­jek­tu. Kon­struk­ci le­še­ní ob­sa­hu­je veš­ke­ré in­for­ma­ce, které je možné sdí­let po­mo­cí CDE Trim­ble Con­nect s ostat­ní­mi zú­čast­ně­ný­mi nebo sdí­let data s ostat­ní­mi uži­va­te­li Tekla Stru­ctu­res po­mo­cí Tekla Model Sha­ring. Tímto způ­so­bem je možné od­ha­lit pří­pad­né ko­li­ze s ji­ný­mi pro­fe­se­mi, plá­no­vat lo­gis­ti­ku a ko­or­di­no­vat všech­ny pro­ce­sy. Vý­sled­kem tak může být na­vzá­jem na sebe na­va­zu­jí­cí a efek­tiv­ní pro­ces vý­stav­by.

Obrazek 5-2142

Nový ná­stroj pro le­še­ní před­sta­vu­je au­to­ma­ti­zo­va­nou tvor­bu 3D mo­de­lu těch­to kon­struk­cí včet­ně všech dů­le­ži­tých dat a in­for­ma­cí jak pro mon­táž, tak pro další účast­ní­ky pro­jek­tu.

Převzato z webu www.construsoft.com.


Mohlo by vás zajímat: