Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

LUMION 12 již dostupný

Autor článku: Lumion   
Pondělí, 15 Listopad 2021 23:53

Tags: Architektura | Design | Lumion | Stavebnictví | Verze 12 | Vizualizace

Lumion 12-2147Krás­né vi­zu­a­li­za­ce, ob­ráz­ky, videa a vir­tu­ál­ní re­a­li­ta jsou nyní do­stup­né pro kaž­dé­ho ar­chi­tek­ta. Lu­mi­on 12 při­ná­ší ně­ko­li­ka­setná­sob­nou rych­lost ren­de­ru opro­ti kla­sic­kým ře­še­ním vy­u­ží­va­jí­cích vý­po­čty pro­ce­so­ro­vé­ho typu (CPU i GPU). Vy­ren­dro­vat sní­mek trvá pár vte­řin. I na prů­měr­ném her­ním PC vi­dí­te téměř ho­to­vý vý­stup ak­tu­a­li­zo­va­ný ně­ko­li­krát za vte­ři­nu.

To, spolu s ši­ro­kým ob­sa­hem kniho­ven, ote­vře­nos­tí a jed­no­du­chos­tí pro­gra­mu, ne­u­vě­ři­tel­ně zkra­cu­je sa­mot­ný pro­ces tvor­by vi­zu­a­li­za­ce. Mů­že­te tvo­řit jed­no­du­chým způ­so­bem sta­tic­ké sním­ky, ani­mo­va­ná videa, pa­no­ra­ma­ta a vý­stu­py pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu. Navíc im­ple­men­tu­je vel­kou měrou v ar­chi­tek­tu­ře uží­va­ný po­st­pro­cesing do 3D pro­stře­dí.

Fun­gu­je s mo­de­lač­ním pro­gra­mem na bázi vy­lep­še­ných re­fe­renč­ních sou­bo­rů, tím při­ná­ší mož­nost spo­je­ní ná­vr­hu s vi­zu­a­li­za­cí od pr­vot­ních fází pro­jek­tu až po fi­nál­ní pre­zen­ta­ci pro­jek­tu. Nej­lep­ší pre­zen­ta­ci při­ná­ší mnoh­dy při přímé kon­zul­ta­ci, kdy uka­zu­je­te vše v při­pra­ve­né scéně na­ži­vo a mě­ní­te vše přímo s kli­en­tem.
A to stále v pro­stře­dí, kde se po­hy­bu­je tráva a listí ve větru, kde ob­jek­ty oží­va­jí a po­hy­bu­jí se vlny na vodě. Jed­no­du­še změ­ní­te od­stín ma­te­ri­á­lu, nebo ma­te­ri­á­ly vy­mě­ní­te na celém pro­jek­tu na­jed­nou, vi­dí­te re­ál­né osvět­le­ní a sklo je ne­u­stá­le prů­hled­né i se všemi vlast­nost­mi. Nic ta­ko­vé­ho před Lu­mi­o­nem ne­by­lo pro ar­chi­tek­ty, sta­va­ře a de­sig­né­ry tak jed­no­du­chou for­mou do­stup­né.

Více o no­vin­kách se do­zví­te na www.lumion.cz/novinky.


Mohlo by vás zajímat: