Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Schneider Electric podpořil studenty ČVUT a udržitelný projekt Solar Decathlon

Autor článku: Schneider Electric   
Pondělí, 20 Červen 2022 20:34

Tags: ČVUT | FIRSTLIFE | Projekt | Schneider Electric | Solar Decathlon | Udržitelnost

Schneider Electric pocatecni podoba projektu Wuppertal-2225Schne­i­der Elect­ric je part­ne­rem pro­jek­tu Firstlife, za kte­rým stojí stu­den­ti z Čes­ké­ho vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho. V krát­kém ča­so­vém úseku mají za úkol se­sta­vit ino­va­tiv­ní bu­do­vu, která bude zá­ro­veň udr­ži­tel­ná. Vý­sled­ný pro­jekt je na­vr­žen jako ná­stav­ba na stu­dent­ské ko­le­je Na Vě­tr­ní­ku. Cvič­ná kon­struk­ce byla se­stro­je­na v Buštěhra­du u Prahy v uni­ver­zit­ním cen­t­ru ČVUT.

Nyní už stojí v ně­mec­kém Wup­per­ta­lu, kam ji po kous­cích od­vezlo ně­ko­lik ná­klad­ních aut. Už v červ­nu bu­de­me znát ví­tě­ze me­zi­ná­rod­ní sou­tě­že Solar De­cathlon, kde český tým po­mě­ří síly se stu­den­ty z ce­lé­ho světa.

Na udr­ži­tel­nos­ti zá­le­ží

Firma Schne­i­der Elect­ric byla vy­hlá­še­na jako nej­udr­ži­tel­něj­ší kor­po­ra­ce na světě. Ob­sa­di­la první místo v kaž­do­roč­ně pu­b­li­ko­va­ném pres­tiž­ním žeb­říč­ku se­sta­vo­va­ném spo­leč­nos­tí Cor­po­ra­te Kni­ghts 2021, jež se za­mě­řu­je na udr­ži­tel­né jed­ná­ní firem, a také pod­po­ru­je pro­jek­ty, které usi­lu­jí o udr­ži­tel­něj­ší bu­douc­nost. Proto také pod­po­ři­la pro­jekt s ná­zvem Firstlife a s ním stu­den­ty sta­veb­ní, stroj­ní a elek­tro­tech­nic­ké fa­kul­ty ČVUT a stu­den­ty ČZU.

Účast na sou­tě­ži je dlou­hý a ná­roč­ný pro­ces, a sa­mo­zřej­mě také fi­nanč­ně ná­roč­ný. Právě part­ne­ři jsou ti, kdo stu­den­tům umožňují účast­nit se sou­tě­že s me­zi­ná­rod­ní kon­ku­ren­cí. Firma Schne­i­der Elect­ric pod­po­ři­la stu­dent­ský pro­jekt Air House už v roce 2013, a proto se bez vá­há­ní za­po­ji­la i letos. Spo­leč­nost do pro­jek­tu tento rok vě­no­va­la prvky níz­ké­ho na­pě­tí jako jsou jis­ti­če, roz­vá­dě­če, vy­pí­na­če, zá­suv­ky a další v hod­no­tě více než 200 tisíc.
Le­toš­ní pro­jekt je velmi kom­plex­ní. Kromě ener­ge­tic­ké­ho kon­cep­tu po­ro­ta hod­no­tí také ar­chi­tek­tu­ru, ino­va­tiv­ní ře­še­ní, udr­ži­tel­nost vý­stav­by, kom­fort a funkč­nost domu. Vy­u­ží­vá recyklo­va­tel­né ma­te­ri­á­ly, pře­de­vším dřevo v růz­ných po­do­bách a zo­hledňujeme dopad stav­by na ži­vot­ní pro­stře­dí. Na stře­še per­go­ly je další per­go­la, na které je umís­tě­na fo­to­vol­tai­ka. Dále je stav­ba vy­ba­ve­na ba­te­ri­o­vým úlo­žiš­těm a chyt­rým ma­nage­men­tem, který do­ká­že bu­do­vu řídit po ener­ge­tic­ké strán­ce. K čiš­tě­ní od­pad­ních vod po­u­ží­vá ko­ře­no­vou čis­tič­ku.

Solar De­cathlon je pres­tiž­ní me­zi­ná­rod­ní sou­těž ino­va­tiv­ních sta­veb vy­u­ží­va­jí­cí ob­no­vi­tel­né zdro­je ener­gie pů­vod­ně ze Spo­je­ných států. Svoji verzi má v Ev­ro­pě i Asii. Sou­tě­ží se v de­se­ti dis­ci­plí­nách. Stu­den­ti mají za úkol re­a­li­zo­vat sou­těž­ní ob­jekt, který vy­chá­zí z je­jich vlast­ní­ho ná­vr­hu.

Schneider Electric vizualizace-2225

ČVUT se sou­tě­že účast­ní už po­dru­hé. Po­pr­vé v Ka­li­for­nii roku 2013 tým zís­kal cel­ko­vé třetí místo. Letos se stu­den­ti s novým týmem za­po­jí znova. Účast­ní se stu­den­ti z ví­ce­ro oborů a fa­kult pod ve­de­ním fa­kul­ty sta­veb­ní. Je to pro ně ne­sku­teč­ně cenná zku­še­nost, jak po­znat úska­lí a krásu spo­lu­prá­ce v tý­mech, do­dr­žo­vat přís­né ter­mí­ny, a navíc sou­tě­žit o uzná­ní v kon­ku­ren­ci s celým svě­tem. Tým First­li­fe je slo­žen zhru­ba ze 60 lidí.

Téma je ná­stav­ba na stu­dent­ských ko­le­jích Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy (Na Vě­tr­ní­ku). Kon­struk­ce má při­spět pře­de­vším k ře­še­ní ob­tíž­né do­stup­nos­ti byd­le­ní pro stu­den­ty a mladé ro­di­ny ve měs­tech. Funkč­ní jed­not­ku stu­den­ti po­sta­vi­li v Uni­ver­zit­ním cen­t­ru ener­ge­tic­ky efek­tiv­ních budov (UCEEB) ČVUT ne­da­le­ko Prahy v obci Buštěhrad. V květ­nu po otes­to­vá­ní byla zase ro­ze­brá­na a pře­pra­ve­na na místo sou­tě­že do ně­mec­ké­ho Wup­per­ta­lu, kde se stu­den­ti po­ku­sí ob­há­jit me­dai­lo­vou po­zi­ci z roku 2013. Sou­těž­ní týmy jsou jak ze států Ev­ro­py, tak z Asie (Thaj­sko, Taiwan). Ve Wup­per­ta­lu stav­ba zů­sta­ne a bude mo­ni­to­ro­vá­na po tři roky jako sou­část pro­jek­tu Li­ving Lab NRW.

Schneider Electric predavka daru studentum-2225

Ná­kla­dy se i s pře­vo­zem a ná­sled­nou (opě­tov­nou) kon­struk­cí stav­by od­ha­du­jí do 15 mi­li­o­nů korun. Bez part­ne­rů by tudíž byla re­a­li­za­ce prak­tic­ky ne­mož­ná.

 

 


Mohlo by vás zajímat: