Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BIM konference prakticky a otevřeně – tradiční BIM Open 2022

Autor článku: Redakce   
Pátek, 05 Srpen 2022 12:20

Tags: Adeon | Autodesk | BIM | BIM Open 2022 | Konference | Ostrava | Stavebnictví

BIM Open 2022-2231V úterý 20. září pro­běh­ne již sedmý roč­ník kon­fe­ren­ce BIM Open 2022. Kon­fe­ren­ce, která tra­dič­ně pro­bí­há v Os­t­ra­vě, je uni­kát­ní svým za­mě­ře­ním na ote­vře­né sdí­le­ní lo­kál­ních firem a je­jich prak­tic­kých zku­še­nos­tí na pro­jek­tech s vy­u­ži­tím me­to­dik BIM, sta­veb­nic­tví 4.0, a Smart ci­ties pro účely ar­chi­tek­tu­ry a pro­jek­to­vá­ní po­zem­ních a li­ni­o­vých sta­veb. Kon­fe­ren­ce je svým ob­sa­hem ur­če­na pře­de­vším pro pro­jek­tan­ty, ar­chi­tek­ty, ma­na­že­ry sta­veb­ních firem, in­ves­to­ry a školy.

Kdy a kde

  • 20. září 2022 osob­ně v Os­t­ra­vě v in­dustri­ál­ní ob­las­ti Dolní ob­las­ti Vít­ko­vic
  • Pro­běh­ne také sou­čas­ně jako on­li­ne vy­sí­lá­ní pro re­gis­tro­va­né.
  • Re­gis­tra­ce a po­drob­nos­ti na­jde­te na bimopen.​adeon.​cz

BIM v Česku a ve světě

Úvod­ní pre­zen­ta­cí začne Pa­trik Minks ze spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk, nej­vět­ší­ho vý­rob­ce soft­wa­ro­vých apli­ka­cí pro sta­veb­ní od­vět­ví. Ob­sa­hem jeho před­náš­ky bude téma jak Au­to­de­sk, jako glo­bál­ní hráč vidí jed­not­li­vé po­su­ny a směr di­gi­ta­li­za­ce ve sta­veb­nic­tví a pro­jek­ci. S ja­ký­mi tren­dy a ino­va­ce­mi musí firma na čes­kém trhu po­čí­tat. Na­vá­že na něj Ja­ro­slav Ne­chy­ba, ře­di­tel od­bo­ru Kon­cep­ce BIM se struč­ným po­pi­sem ak­tu­ál­ních a plá­no­va­ných ak­ti­vit re­a­li­za­ce vlád­ní Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM. Pří­spě­vek je za­mě­řen pře­de­vším na ob­las­ti pří­pra­vy zá­ko­na o BIM, da­to­vé­ho stan­dar­du sta­veb a vzdě­lá­vá­ní.
V do­po­led­ním bloku pre­zen­ta­cí vy­stou­pí také Roman Voráč, jed­na­tel a kon­zul­tant BIM v MFS DX, a to na téma jak správ­ně pře­mýš­let nad kva­lit­ní spe­ci­fi­ka­cí BIM a proč má za­dá­va­cí stan­dard svou pod­stat­nou úlohu. A jak tento stan­dard ná­sled­ně kva­lit­ně dodat a vy­va­ro­vat se vad vy­chá­ze­jí­cích ze zpra­co­vá­ní PD for­mou BIM. Dále také Tomáš Ve­le­hrad­skýAte­li­é­ru Ve­le­hrad­ský nebo také On­dřej Tomšů ze spo­leč­nos­ti Ar­chcom s před­náš­ka­mi o za­vá­dě­ní BIM na pro­jek­tech těch­to dvou spo­leč­nos­tí.
Těšit se mů­že­te také na Adama Zmudu, BIM ko­or­di­ná­to­ra spo­leč­nos­ti Strás­ký, Hustý a part­ne­ři. Ten při­jde s před­náš­kou, ve které ro­ze­be­re zku­še­nos­ti s vy­pra­co­vá­ním „čás­teč­né­ho“ BIM mo­de­lu mostu na R2 v úseku Kriváň-Mýtná pro firmu Stra­bag (di­la­tač­ní celky 209-01 DC3 a 209-02 DC3+DC4) a pro firmu Do­pra­stav (di­la­tač­ní celek 209-01 DC4). Vy­pra­co­vá­ní kom­plet­ní­ho BIM mo­de­lu rá­mo­vé kon­struk­ce pro firmu AFRY, Nor­sko. Pokud vás za­jí­má téma Re­vi­tu a vy­ztu­žo­vá­ní, pak ne­pro­pás­ně­te od­po­led­ní před­náš­ku Ja­ro­sla­va Pan­čo­chy ze spo­leč­nos­ti Adeon CZ.

Jak se na BIM připravují výrobci

V od­po­led­ním pro­gra­mu vystoupí hned celá řada za­jí­ma­vých zá­stup­ců z ka­te­go­rie vý­rob­ců. Do­zví­te se, jak se každý z nich při­pra­vu­je na BIM pro­jek­ty, co pro to dě­la­jí a také i jaké vý­ho­dy v tom vidí právě z je­jich po­hle­du. Těšit se mů­že­te hned na ně­ko­lik z nich. Na­pří­klad Pavel Seidl, BIM/Revit spe­ci­a­lis­ta za Wavin Czechia, po­sky­to­va­te­le plas­to­vých po­trub­ních sys­té­mů. Také při­jde dvo­ji­ce David SilnýJan Her­man za FORT-PLAS­TY s před­náš­kou ve které se vám uká­žou, že im­ple­men­ta­ce BIM prvků do ob­las­ti TZB vzdu­cho­tech­ni­ky z plas­tu je správ­ný krok. Dále se mů­že­te těšit také na před­náš­ku o pří­no­su BIM pro vý­rob­ce sta­veb­ní­ho ma­te­ri­á­lu Xella CZ&SK, kte­rou od­pre­zen­tu­jí Tomáš Do­kou­pilPeter Ba­lá­ži. A v ne­po­sled­ní řadě také velmi za­jí­ma­vá před­náš­ka apli­kač­ní­ho ma­na­že­ra spo­leč­nos­ti Ště­pá­na Láška o im­ple­men­ta­ci BIM ná­stro­jů z po­hle­du vý­rob­ce sta­veb­ních hmot Knauf In­su­lati­on.

Vy­u­ži­tí 3D mo­de­lu pro webo­vý ka­ta­log vý­rob­ků vy­u­ži­tel­ný pro vý­rob­ce i pro­jek­tan­ty, jak ta­ko­vý ka­ta­log 3D mo­de­lů vý­rob­ků při­pra­vit, k čemu všemu se může hodit a jak jej vy­u­ži­jí tech­nič­tí uži­va­te­lé ale i ne­tech­nič­tí (na­pří­klad zá­kaz­ní­ci a ob­chod­ní­ci) před­ne­se Lukáš Hrubý ze spo­leč­nos­ti Adeon CZ.

BIM z pohledu zadavatele

Po­hled a dů­le­ži­tost pří­prav z po­hle­du za­da­va­te­le se vám po­ku­sí před­nést hned dva před­ná­še­jí­cí. Co při­ne­se Agen­tu­ra ČAS z po­hle­du za­da­va­te­le před­sta­ví pro­jek­to­vá ma­na­žer­ka DSS Ka­te­ři­na Schön. Agen­tu­ra ČAS se v rámci po­ža­dav­ků na in­for­ma­ce sou­stře­dí pře­de­vším na ve­řej­né za­da­va­te­le. Po­ža­dav­ky na in­for­ma­ce jsou ře­še­ny prin­ci­pem LOIN. Co LOIN je a jak je pro­po­jen s da­to­vým stan­dar­dem sta­veb (DSS) a po­ža­dav­ky za­da­va­te­le na in­for­ma­ce (EIR), se do­zví­te v tomto pří­spěv­ku.
Dru­hou před­náš­kou z to­ho­to po­hle­du bude Im­ple­men­ta­ce BIM do or­ga­ni­za­ce VŠB – TUO, kte­rou před­ne­se Mi­chal Fal­tej­sek, BIM ma­na­žer pro VŠB-TUO.

BIM a příprava rozpočtů

Těšit se mů­že­te také na dvo­ji­ci Da­niel Mar­ty­nekDa­niel Ze­i­tha­ml ze spo­leč­nos­ti Cal­li­da. Cílem je­jich pre­zen­ta­ce je se­zná­me­ní účast­ní­ků s té­ma­tem BIM roz­počto­vá­ní, nejen v te­o­re­tic­ké ro­vi­ně, ale pře­de­vším na prak­tic­kých zku­še­nos­tech na­šich zá­kaz­ní­ků s im­por­tem IFC mo­de­lu a jeho vy­u­ži­tím během kon­t­ro­ly za­tří­dě­ní prvků v sou­la­du se zvo­le­ným BIM stan­dar­dem. Dále i se­sta­ve­ním vý­ka­zu výměr s pro­po­je­ním na gra­fic­kou část IFC mo­de­lu, kde může být za­jí­ma­vým be­ne­fi­tem i au­to­ma­tic­ká kon­t­ro­la změn v BIM mo­de­lu, které často při­chá­zí ze stra­ny pro­jek­tan­tů ještě v prů­bě­hu vy­tvá­ře­ní roz­počtu.

BIM, CDE a řízení profesních týmů

Dů­le­ži­tost CDE na­příč ži­vot­ním cyk­lem bu­do­vy od za­dá­ní in­ves­to­ra až po stav­bu a fa­ci­li­ty ma­nage­ment je čím dál více dis­ku­to­va­né téma. A do­zví­te se o něm mno­hem více prak­tic­ky hned ve dvou před­náš­kách. A to od Ma­tě­je Škar­kyAdeon CZ a také od To­má­še Lendvor­ské­hoAu­to­de­s­ku. Ve fázi vý­vo­je pro­jek­tu může do­chá­zet k ne­ří­ze­né­mu sdí­le­ní dat mezi pro­fes­ní­mi týmy. K tomu má po­mo­ci spo­leč­né da­to­vé pro­stře­dí, které řeší sdí­le­ní dat a ko­mu­ni­ka­ci nad pro­jek­tem. Au­to­de­sk s pro­duk­tem BIM Colla­bo­ra­te vnáší do pro­ce­su spo­lu­prá­ce „hy­gi­e­nu“ a jeho správ­ným na­sta­ve­ním lze do­cí­lit ať už jed­no­duš­ší­ho či kom­plex­něj­ší­ho pro­ce­su při sdí­le­ní dat WIP mezi týmy.

A co více?

Těšit se mů­že­te i na ně­ko­lik dal­ších pre­zen­ta­cí, na­pří­klad o novém ino­va­tiv­ním pro­duk­tu Spa­ce­ma­ker, ja­kož­to pl­no­hod­not­ném ná­stro­ji pro kon­cepč­ní na­vr­ho­vá­ní no­vých de­ve­lo­per­ský ak­ti­vit. Umožňuje vše, od au­to­ma­tic­ké­ho vy­tvo­ře­ní stá­va­jí­cí­ho kon­tex­tu, přes au­to­ma­ti­zo­va­né ge­ne­ro­vá­ní va­ri­ant na zá­kla­dě po­ža­dav­ků, až po ana­lý­zy va­ri­ant a je­jich po­rov­ná­vá­ní. To vše je pod­lo­že­no spo­lu­pra­cí v Clou­du a in­te­gra­cí s Re­vi­tem či mož­nos­tí vý­mě­ny dat s ji­ný­mi apli­ka­ce­mi.
Sou­čás­tí kon­fe­ren­ce je bo­ha­tý ce­lo­den­ní part­ner­ský do­pro­vod­ný pro­gram s pre­zen­ta­cí mo­der­ních tech­no­lo­gií ske­no­vá­ní, 3D tisku, vir­tu­ál­ní re­a­li­ty a mnoho dal­ší­ho.
Tuto tra­dič­ní kon­fe­ren­ci při­pra­vil Adeon, Au­to­de­sk a part­ne­ři.
Po­drob­ný pro­gram a re­gis­tra­ce na­jde­te na bimopen.adeon.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: