Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ALLPLAN přichází s BIM softwarem Allplan 2023

Autor článku: ALLPLAN   
Čtvrtek, 13 Říjen 2022 00:15

Tags: AEC | Allplan | Allplan 2023 | BIM | Infrastruktura | Prefabrikáty | Solibri

Allplan 2023-2241Spo­leč­nost ALL­PLAN uvádí na trh novou verzi svého BIM soft­wa­ru All­plan 2023. Jako spo­jo­va­cí plat­for­ma pro me­zi­o­bo­ro­vou spo­lu­prá­ci mezi ar­chi­tek­ty, in­že­ný­ry, vý­rob­ci pre­fab­ri­ká­tů a sta­veb­ní­mi fir­ma­mi umožňuje All­plan 2023 efek­tiv­ní ko­or­di­na­ci a spo­leč­né pra­cov­ní po­stu­py. Toto mul­ti­ma­te­ri­á­lo­vé ře­še­ní po­krý­vá vše od zdiva, li­té­ho be­to­nu až po oce­lo­vé a dře­vě­né kon­struk­ce a – po­pr­vé – i be­to­no­vé pre­fab­ri­ká­ty.

Schop­nost ko­or­di­no­vat různé ma­te­ri­á­ly a sta­veb­ní me­to­dy v jed­nom spo­leč­ném mo­de­lu umožňuje ar­chi­tek­tům lépe zvá­žit hos­po­dár­né a udr­ži­tel­né vy­u­ži­tí sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů, a to dříve a v sou­la­du s po­ža­dav­ky na ochra­nu ži­vot­ní­ho pro­stře­dí. In­že­ný­ři a sta­veb­ní firmy mohou přímo vy­chá­zet z ná­vr­hu ar­chi­tek­tů a po­u­ží­vat jej jako zá­klad pro sta­tic­ké ana­lý­zy a vy­pra­co­vá­ní de­tai­lů, pro­jek­to­vá­ní TZB, pre­fab­ri­ka­ci a vý­stav­bu. All­plan 2023 pod­po­ru­je pra­cov­ní po­stu­py na­příč celým pro­ce­sem od po­čá­teč­ní myš­len­ky až po do­kon­če­ný pro­jekt, což šetří času, ná­kla­dy a ma­te­ri­ál.

Fi­rem­ní vizí je, aby se All­plan stal nej­roz­ší­ře­něj­ší cen­t­rál­ní plat­for­mou pro glo­bál­ní AEC prů­my­sl, který uži­va­te­lům umož­ní re­a­li­zo­vat vy­ni­ka­jí­cí udr­ži­tel­né a funkč­ní bu­do­vy a in­frastruk­tur­ní stav­by, jak říká Dr. Det­lef Schne­i­der, ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti ALL­PLAN. Se sys­té­mem All­plan 2023 je k dis­po­zi­ci kom­plex­ní plat­for­ma pro efek­tiv­ní ko­or­di­na­ci a me­zi­o­bo­ro­vou spo­lu­prá­ci, která po­krý­vá celý pro­ces pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­by od po­čá­teč­ní­ho ná­vr­hu až po plá­no­vá­ní re­a­li­za­ce stav­by a pre­fab­ri­ka­ci. All­plan je AEC plat­for­ma pro spo­leč­né na­vr­ho­vá­ní a vý­stav­bu.

Nejdůležitější novinky v oblasti navrhování budov

Při na­vr­ho­vá­ní budov je klí­čo­vá pro­duk­ti­vi­ta, rych­lé a snad­né mo­de­lo­vá­ní. Pa­le­ta vlast­nos­tí byla ak­tu­a­li­zo­vá­na tak, aby vy­tvá­ře­ní a úpra­va ot­vo­rů ve stě­nách a des­kách byla po­ho­dl­něj­ší, fle­xi­bil­něj­ší a rych­lej­ší. Stačí v pa­le­tě zadat roz­mě­ry a pří­pad­né dílčí ob­jek­ty – na­pří­klad nad­pra­ží, vý­klen­ky nebo ob­kla­dy – a All­plan 2023 se po­sta­rá o zby­tek.

Vzhle­dem ke stále slo­ži­těj­ším sta­veb­ním pro­jek­tům a tren­du de­tail­něj­ší­ho plá­no­vá­ní roste ne­u­stá­le objem dat. Te­rén­ní prů­zkumy nebo mrač­na bodů s mnoha mi­li­o­ny bodů před­sta­vu­jí vel­kou výzvu. All­plan 2023 zpra­co­vá­vá ta­ko­vá data přímo na gra­fic­ké kartě. Takto lze spo­leh­li­vě zpra­co­vá­vat velké ob­je­my dat bez ča­so­vých pro­dlev nebo ome­ze­ní pa­mě­ti.

Na­vr­ho­vá­ní a tvor­ba de­tai­lů vý­ztu­že je také rych­lej­ší než dříve. Au­to­ma­tic­ké mo­de­lo­vá­ní vý­ztu­že v All­pla­nu je dů­le­ži­tou funk­cí. Nyní je možné v All­pla­nu 2023 efek­tiv­ně vy­ztu­žo­vat ně­ko­lik stej­ných stěn a slou­pů na­jed­nou. S ohle­dem na ros­tou­cí po­ža­dav­ky v BIM pro­jek­tech bylo roz­sáh­le pře­pra­co­vá­no při­řa­zo­vá­ní vý­ztu­že a nový správ­ce verzí pod­po­ru­je cyk­lic­ky přes­né ob­jed­ná­vá­ní vý­ztu­že v pro­jek­tech se štíhlou vý­stav­bou. All­plan 2023 při­ná­ší řadu no­vých funk­cí, díky nimž je umís­tě­ní vý­ztu­že v mo­de­lo­va­né kon­struk­ci ještě jed­no­duš­ší, rych­lej­ší a in­tu­i­tiv­něj­ší než dříve. Kromě toho, co umožňují četné Py­thon­Parts vy­vi­nu­té v před­cho­zích ver­zích, urych­lu­jí dále nové au­to­ma­tic­ké funk­ce vy­ztu­žo­vá­ní ně­kte­rých ty­pic­kých prvků pra­cov­ní po­stu­py.

Verze All­plan 2023 se vy­zna­ču­je pre­fab­ri­ko­va­ný­mi kon­strukč­ní­mi a de­tail­ní­mi prvky, které jsou nově in­te­gro­vá­ny. Díky tomu mohou nyní pro­jekč­ní kan­ce­lá­ře a vý­rob­ci pre­fab­ri­ká­tů vy­tvá­řet i ty nej­slo­ži­těj­ší prvky na jedné plat­for­mě po­mo­cí zná­mé­ho roz­hra­ní. To nejen zjed­no­du­šu­je ko­or­di­na­ci pro­jek­tů, ale také umožňuje nové a efek­tiv­něj­ší pra­cov­ní po­stu­py.

Přes­né mo­de­lo­vá­ní oce­lo­vých kon­struk­cí je další čin­nost, která může být ča­so­vě ná­roč­ná. Abys­te to pře­ko­na­li, All­plan 2023 vám nyní umožňuje při­způ­so­bit po­čá­teč­ní a kon­co­vé úhly prvků kon­struk­ce a také zadat ot­vo­ry a kon­co­vé pod­mín­ky. Není nutné ručně mo­de­lo­vat každý prvek, takže rámy lze vy­tvo­řit za krat­ší dobu a s vyšší přes­nos­tí, což zvy­šu­je efek­ti­vi­tu ko­mu­ni­ka­ce při spo­lu­prá­ci s kon­struk­té­ry, vý­rob­ci, TZB in­že­ný­ry a dal­ší­mi účast­ní­ky. Pře­svěd­čit kli­en­ty o kre­a­tiv­ních ná­pa­dech je často nej­lep­ší po­mo­cí at­mo­sfé­ric­kých vi­zu­a­li­za­cí. V All­pla­nu 2023 byly vý­kon­né mož­nos­ti vi­zu­a­li­za­ce znač­ně roz­ší­ře­ny. Vi­zu­a­li­zač­ní efek­ty jsou nyní k dis­po­zi­ci také v prů­bě­hu celé ani­ma­ce a také s funk­ce­mi Re­al­ti­me Ren­der a Ci­ne­Ren­der. In­te­gra­ce při­po­je­ní Lu­mi­on Li­ve­Sync zlep­šu­je pra­cov­ní po­stup vi­zu­a­li­za­ce sle­do­vá­ním scén All­pla­nu a je­jich změn v Lu­mi­o­nu v re­ál­ném čase.

Nejdůležitější novinky v oblasti navrhování infrastruktury

Uži­va­te­lům, kteří pra­cu­jí na plá­nech te­ré­nu a sil­nic, se vý­raz­ně zvýší pro­duk­ti­vi­ta práce. All­plan 2023 zlep­šu­je a au­to­ma­ti­zu­je vy­kres­lo­vá­ní plánů a za­vá­dí další kom­po­nen­ty a vrst­vy. Vý­sled­kem je ome­ze­ní ma­nu­ál­ních pra­cov­ních po­stu­pů, což vý­raz­ně šetří čas. Pra­cov­ní po­stu­py jsou dále pod­po­ře­ny sta­veb­ní struk­tu­rou a atri­bu­ty kom­pa­ti­bil­ní­mi s IFC pro sil­nič­ní do­pra­vu, což umožňuje ply­nu­lej­ší vý­mě­nu dat.

V All­plan Bridge 2023 je pa­ra­me­t­ric­ké mo­de­lo­vá­ní podél os roz­ší­ře­no o volné pa­ra­me­t­ric­ké mo­de­lo­vá­ní zá­klad­ních těles, jako jsou hra­no­ly, a při­dru­že­né bo­o­le­ov­ské funk­ce. Tím při­chá­zí nová éra v mo­de­lo­vá­ní, která umožňuje ma­xi­mál­ně efek­tiv­ně mo­de­lo­vat most­ní díly, most­ní opěry, ale také na­pří­klad in­te­grál­ní mosty. Kromě toho byly dále roz­ší­ře­ny i mož­nos­ti vý­po­čtu, na­pří­klad pro volné ka­be­ly.

Nejdůležitější novinky v oblasti plánování výstavby

Sta­veb­ní a in­frastruk­tur­ní pro­jek­ty v městě často vy­ža­du­jí přes­né pa­že­ní vý­ko­pů. All­plan 2023 pod­po­ru­je de­tail­ní návrh těch­to po­ža­dav­ků díky novým funk­cím pro plá­no­vá­ní vr­ta­ných pilot a pi­lo­to­vých stěn a také zem­ních kotev.

Každá si­tu­a­ce na sta­ve­niš­ti je jiná a vy­ža­du­je in­di­vi­du­ál­ní a peč­li­vé zvá­že­ní, na­pří­klad pro in­te­li­gent­ní umís­tě­ní je­řá­bů, kon­tej­ne­rů nebo plotů. All­plan 2023 po­sky­tu­je nové ob­jek­ty, jako je „vě­žo­vý jeřáb“ s de­tek­cí ko­li­zí i jed­no­du­chou kon­t­ro­lou nos­nos­ti, který lze ob­zvláš­tě snad­no při­způ­so­bit a který lze také pro­po­jit s kon­krét­ní­mi údaji vý­rob­ce, jako jsou roz­mě­ry věže, zá­kla­dů a vý­lož­ní­ku. S ta­ko­vý­mi ná­stro­ji lze na­plá­no­vat a do­sáh­nout pro­myš­le­né­ho na­sta­ve­ní sta­ve­niš­tě v co nej­krat­ším čase.

Nejdůležitější body v oblasti mezioborové spolupráce

Nikdo ne­na­vr­hu­je pro­jekt izo­lo­va­ně. Díky řadě ak­tu­a­li­zo­va­ných roz­hra­ní a kniho­ven je nyní zís­ká­ní těch­to in­for­ma­cí z mo­de­lu do for­má­tu, který může po­u­žít ex­ter­ní stra­na, ještě efek­tiv­něj­ší než dříve. Na­pří­klad for­má­ty IFC, DWG a DGN vy­u­ží­va­jí knihov­ny Open De­sign Al­li­an­ce, tedy nej­ak­tu­ál­něj­ší a nej­po­u­ží­va­něj­ší for­má­ty. Mezi další do­stup­né for­má­ty patří SAF pro sta­veb­ní in­že­nýr­ství, SHP pro ka­ta­strál­ní in­for­ma­ce, IFC4­pre­cast pro be­to­no­vé pre­fab­ri­ká­ty a ex­port IFC4 Re­fe­ren­ce View byl cer­ti­fi­ko­ván spo­leč­nos­tí bu­il­dingSMART.

Pro­po­je­ní správ­ce pro­blé­mů All­pla­nu s ná­stro­jem So­lib­ri BCF Live Con­nec­tor nyní umožňuje na­mís­to im­por­tu a ex­por­tu BCF sou­bo­rů pře­ná­šet pro­blémy iden­ti­fi­ko­va­né během kon­t­ro­ly mo­de­lu v sys­té­mu So­lib­ri přímo do pra­cov­ní­ho po­stu­pu v All­pla­nu. Pro­blémy tak lze vy­hod­no­co­vat a zpra­co­vá­vat, upra­vo­vat a opra­vo­vat přímo v All­pla­nu.

Dostupnost

K dis­po­zi­ci ke sta­že­ní jsou nyní All­plan 2023 i 30­den­ní zku­šeb­ní verze.

Další in­for­ma­ce na All­plan 2023.


Mohlo by vás zajímat: