Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový Záborák pro záborové elaboráty parcel

Autor článku: Arkance Systems   
Pondělí, 17 Říjen 2022 16:52

Tags: Arkance Systems | Infrastruktura | Liniové stavby | Stavebnictví | Záborák

Zaborak-2242Apli­ka­ce Zá­bo­rák je pri­már­ně ur­če­na pro pro­jek­tan­ty li­ni­o­vých a in­že­nýr­ských sta­veb, kde při­ná­ší po­hod­lí, rych­lost a přes­nost vy­tvá­ře­ní zá­bo­ro­vých ela­bo­rá­tů přímo z pro­jekč­ních pod­kla­dů v Au­to­CA­Du Map 3D nebo Civil 3D a dat ka­tastru ne­mo­vi­tos­tí. V nové verzi 3.1.34 pod­po­ru­je Zá­bo­rák pro­gra­my Au­to­de­sk Civil 3D 2023 a Map 3D 2023.

Na­bí­zí i im­port sou­bo­rů VFK v nové verzi VFK 6.0, který od dubna 2022 po­u­ží­vá Český úřad ze­měmě­řič­ský a ka­ta­strál­ní (ČÚZK). Dále byl do­pl­něn výpis ŘSD C3 – ZPF dle KN a BPEJ.

Více in­for­ma­cí a zku­šeb­ní verzi na­jde­te na tomto od­ka­zu.

 


Mohlo by vás zajímat: