Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Project Point vybírá C3D Web Vision k rozšíření BIM funkcí

Autor článku: C3D Labs   
Středa, 09 Listopad 2022 15:04

Tags: BIM | C3D Labs | C3D Web Vision | Datové prostředí | Project Point | Projekty | Stavebnictví

Informacni model-BIM-1-2245Spo­leč­nost C3D Labs ozná­mi­la, že soft­wa­ro­vá firma Pro­ject Point zís­ka­la li­cen­ci na její kom­po­nen­tu pro vi­zu­a­li­za­ci ge­o­me­t­rie C3D Web Vi­si­on, která je sou­čás­tí vý­vo­jo­vé sady in­že­nýr­ské­ho soft­wa­ru C3D Tool­kit. Modul vi­zu­a­li­zu­je 3D mo­de­ly ve webo­vých pro­hlí­že­čích, pro které exis­tu­je mnoho vy­u­ži­tí, na­pří­klad pro in­že­ný­ry vi­zu­ál­ně ově­řu­jí­cí mo­de­ly a ma­na­že­ry sle­du­jí­cí prů­běh pro­jek­tů.

Ře­še­ní od Pro­ject Poin­tu je sdí­le­né da­to­vé pro­stře­dí za­lo­že­né na BIM pro ří­ze­ní prů­mys­lo­vých a sta­veb­ních pro­jek­tů. Zá­klad­ní funk­ce Pro­ject Point pod­po­ru­jí EDM (sprá­vu in­že­nýr­ské do­ku­men­ta­ce), QC (kon­t­ro­lu kva­li­ty), BOM (ge­ne­ro­vá­ní ku­sov­ní­ků) a FA (fi­nál­ní pře­jím­ku) do­ku­men­ta­ce.

Informacni model-BIM-2-2245

Pro­ject Point zjis­til, že po­tře­bu­je zá­kaz­ní­kům po­skyt­nout mož­nost vi­zu­a­li­za­ce in­for­ma­cí a 3D mo­de­lů ve webo­vých pro­hlí­že­čích. Po pro­ve­de­ní vý­kon­nost­ních a funkč­ních testů v roce 2021 se Pro­ject Point roz­ho­dl pro tech­no­lo­gii od C3D Labs z ně­ko­li­ka dů­vo­dů: C3D Labs je ruský tým, který má s bu­do­vá­ním svých pro­duk­tů a tech­no­lo­gií de­se­ti­le­té zku­še­nos­ti; sada ná­stro­jů C3D Tool­kit se ne­u­stá­le zdo­ko­na­lu­je; funk­ce API po­třeb­né k re­a­li­za­ci scé­ná­řů in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní budov se rych­le roz­ši­řu­jí, i když je tým Pro­ject Poin­tu sou­čas­ně in­te­gru­je do ře­še­ní pro kon­co­vé zá­kaz­ní­ky.

Informacni model-BIM-3-2245

 


Mohlo by vás zajímat: