Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

IKEA v Brně rekonstruována za plného provozu

Autor článku: Redakce   
Neděle, 16 Duben 2023 22:38

Tags: Adam Paulenda | Brno | DELTA Group | Digitalizace | IKEA | PlanRadar | Stavebnictví

Ikea Brno construction supervision DELTA Group image-2315Od roz­ma­chu vý­stav­by prv­ních ob­chod­ních domů v tu­zem­sku již uběh­lo přes dva­cet let, takže se nyní v řadě pří­pa­dů hlásí ke slovu re­kon­struk­ce. Během uply­nu­lých let totiž došlo nejen k zá­sad­ní­mu vý­vo­ji v ob­las­ti zá­kaz­nic­ké­ho cho­vá­ní, ale také k ná­stu­pu no­vých tech­no­lo­gií a tren­dů včet­ně vět­ší­ho dů­ra­zu na de­sign a udr­ži­tel­nost. Roz­sáh­lá mo­der­ni­za­ce tudíž zů­stá­vá je­di­nou mož­nos­tí, jak udr­žet krok s dobou a zvý­šit svou kon­ku­ren­ce­schop­nost na trhu.

Navíc při správ­ném plá­no­vá­ní a ří­ze­ní vý­stav­by, ide­ál­ně s vy­u­ži­tím di­gi­tál­ní plat­for­my, která po­má­há se sdí­le­ním dat a in­for­ma­cí v re­ál­ném čase a sou­čas­ně s efek­tiv­ní ko­or­di­na­cí pří­pad­ných vad a ne­do­děl­ků, může pro­běh­nout i za pl­né­ho pro­vo­zu. Pří­kla­dem je právě do­kon­če­ná re­kon­struk­ce a roz­ší­ře­ní ob­chod­ní­ho domu IKEA v Brně, který je sou­čás­tí ná­kup­ní­ho cen­t­ra Avion Shop­ping Park. Své zku­še­nos­ti a po­stře­hy z vý­stav­by pre­zen­to­val Ing. Adam Pau­len­da, pro­jek­to­vý ma­na­žer spo­leč­nos­ti DELTA Group ČR, která celý pro­jekt ko­or­di­no­va­la a ří­di­la s vy­u­ži­tím před­ní ev­rop­ské plat­for­my pro di­gi­ta­li­za­ci ve sta­veb­nic­tví Pla­nRa­dar.

Přestavba obchodního domu IKEA v Brně

Ná­byt­kář­ský ře­tě­zec IKEA za­há­jil re­kon­struk­ci a roz­ší­ře­ní svého br­něn­ské­ho ob­chod­ní­ho domu v únoru 2022 a ko­lauda­ce pro­běh­la v zá­vě­ru břez­na 2023. Pře­stav­ba tedy byla re­a­li­zo­vá­na po dobu jed­no­ho roku, během něhož pro­bí­ha­ly sta­veb­ní čin­nos­ti 7 dní v týdnu 24 hodin denně, a to při za­cho­vá­ní pl­né­ho pro­vo­zu. Cílem pře­stav­by byla cel­ko­vá mo­der­ni­za­ce pro­stor: úpra­va pro­dej­ny, re­kon­struk­ce sa­mo­ob­služ­né­ho skla­du, roz­ší­ře­ní re­stau­ra­ce a vy­lep­še­ní gastro zá­ze­mí. Velký důraz byl také kla­den na nová udr­ži­tel­ná ře­še­ní. Pro­jekt tak as­pi­ru­je na me­zi­ná­rod­ně uzná­va­ný cer­ti­fi­kát BRE­E­AM ve stan­dar­du Very Good. Jed­nou ze zá­sad­ních in­ves­tic bylo po­ří­ze­ní te­pel­ných čer­pa­del, díky kte­rým ob­chod­ní dům plně pře­šel na al­ter­na­tiv­ní va­ri­an­tu vy­tá­pě­ní, a in­sta­la­ce fo­to­vol­tai­ky na stře­še, která bude do­dá­vat ze­le­nou ener­gii s vý­ko­nem 510 kWp. Ta po­kry­je až 20 % spo­tře­by ener­gie. Pro zá­kaz­ní­ky zde navíc vznik­nou na­bí­je­cí sta­ni­ce pro elek­tro­mo­bi­ly.
Ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lem pro­jek­tu byla spo­leč­nost IMOS Brno, ří­ze­ní a ko­or­di­na­ci pře­stav­by za­jiš­ťo­va­la DELTA Group ČR. Cel­ko­vá užit­ná plo­cha ob­jek­tu se roz­ší­ři­la o 1200 m2. Ná­kla­dy na stra­ně in­ves­to­ra do­sáh­ly cca 0,5 mi­li­ar­dy Kč.

Zavedení PlanRadaru – bezbolestně a za plného provozu

Hlav­ní od­po­věd­nost DELTA Group ČR při re­kon­struk­ci a roz­ší­ře­ní br­něn­ské­ho ob­chod­ní­ho domu IKEA spo­čí­va­la v kom­plet­ním pro­jek­to­vém ří­ze­ní. Spo­leč­nost za­jiš­ťo­va­la tech­nic­ký dozor a kon­t­ro­lu ná­kla­dů, ko­or­di­no­va­la me­zi­ná­rod­ní tým zho­to­vi­te­lů a do­hlí­že­la na bez­peč­nost práce. Pře­stav­ba pro­bí­ha­la na přání in­ves­to­ra za pl­né­ho pro­vo­zu, což s sebou neslo zvý­še­né po­ža­dav­ky na ko­or­di­na­ci sta­veb­ních čin­nos­tí s pro­voz­ní­mi po­tře­ba­mi ob­chod­ní­ho domu. DELTA ří­di­la jed­not­li­vé sub­do­da­va­te­le tak, aby sta­veb­ní práce co nejmé­ně ru­ši­ly zá­kaz­ní­ky. To mimo jiné za­hr­no­va­lo kom­plet­ní od­dě­le­ní sta­veb­ních zá­bo­rů po­mo­cí pro­ti­praš­ných stěn a oplo­ce­ní, zvý­še­né ná­ro­ky na čis­to­tu, pro­vá­dě­ní hluč­ných a praš­ných prací pouze v noč­ních ho­di­nách mimo ote­ví­ra­cí dobu a pře­chod­né úpra­vy pro­vo­zu na po­zem­ních ko­mu­ni­ka­cích. Pře­stav­ba ob­chod­ní­ho domu za stá­lé­ho pro­vo­zu byla vel­kou vý­zvou i z po­hle­du vel­ké­ho množ­ství díl­čích pře­jí­mek. Ty často vedly k nad­měr­né­mu počtu vad a ne­do­děl­ků za různé pro­fe­se. Z toho dů­vo­du bylo hle­dá­no sys­té­mo­vé ře­še­ní, které by ze­fek­tiv­ni­lo veš­ke­ré pře­jí­ma­cí pro­ce­sy. Adam Pau­len­da se osob­ně s di­gi­tál­ní plat­for­mou od Pla­nRa­da­ru po­pr­vé se­tkal při do­kon­čo­vá­ní výš­ko­vé bu­do­vy Unity Tower v Kra­ko­vě. Na pro­jek­tu ob­chod­ní­ho domu IKEA byla za­ve­de­na v prů­bě­hu re­a­li­za­ce úvod­ní fáze, která spo­čí­va­la v pře­stav­bě sa­mo­ob­služ­né­ho skla­du, a to pře­de­vším kvůli efek­tiv­ní­mu re­por­tingu při pře­dá­vá­ní in­ves­to­ro­vi. Pro­ces za­vá­dě­ní Pla­nRa­da­ru byl velmi rych­lý. Plat­for­ma je na­pros­to in­tu­i­tiv­ní, takže její po­u­ží­vá­ní A. Pau­len­da ko­le­gům vy­svět­lil přímo na stav­bě a hned ji otes­to­va­li během první po­chůz­ky na kon­krét­ních pří­pa­dech. Vzhle­dem k tomu, že se osvěd­či­la, po­stup­ně za­ča­li vy­u­ží­vat i její další funkč­nos­ti.

Ikea Brno project koordination DELTA Group image37-2315

Na­ko­nec DELTA Group ČR vy­u­ží­va­la Pla­nRa­dar hlav­ně pro za­zna­me­ná­vá­ní vad a ne­do­děl­ků, ale zá­ro­veň i pro evi­den­ci po­ža­dav­ků od in­ves­to­ra na ví­ce­prá­ce. Pla­nRa­dar umožňuje pro­po­jit ko­mu­ni­ka­ci mezi tech­nic­kým do­zo­rem, in­ves­to­rem a zho­to­vi­te­lem v rámci jed­no­ho sys­té­mu pro od­st­raňování vad a ne­do­děl­ků na stav­bě. To velmi usnad­ni­lo cel­ko­vou sprá­vu a urych­li­lo tvor­bu pře­dá­va­cích pro­to­ko­lů stej­ně jako vy­hod­no­co­vá­ní sta­tis­tic­kých údajů o prů­bě­hu stav­by po­mo­cí funk­cí ti­ke­tů a růz­ných va­ri­ant re­por­tů. Od­padla tak práce s vyplňová­ním řady ne­pře­hled­ných ta­bu­lek a po­sí­lá­ní vel­ké­ho množ­ství e-mailů a fo­to­gra­fií.

Přínosy PlanRadaru v praxi

Za­ve­de­ní Pla­nRa­da­ru při­ná­ší celé spek­trum be­ne­fi­tů, které jsou pa­tr­né zejmé­na v ob­las­ti úspo­ry času, re­duk­ci ná­vštěv na stav­bě, eli­mi­no­vá­ní pa­pí­ro­vých do­ku­men­tů a ze­fek­tiv­ně­ní ko­mu­ni­ka­ce. U čin­nos­tí, u kte­rých byl po­u­ží­ván Pla­nRa­dar, byla úspo­ra času o 60 až 70 %. Vy­tvo­ře­ní ti­ke­tu pro vady a ne­do­děl­ky je velmi rych­lé, při­čemž za­be­re při­bliž­ně jednu mi­nu­tu. Další čas je možné ušet­řit díky méně čas­tým ná­vště­vám na stav­bě, a to až o po­lo­vi­nu. Tyto pro­ce­sy by jinak za­bra­ly de­sít­ky hodin práce týdně navíc. Vý­raz­né zlep­še­ní spat­řu­je Adam Pau­len­da i v tý­mo­vé spo­lu­prá­ci a ko­mu­ni­ka­ci. V Pla­nRa­da­ru se vše řeší jasně a pře­hled­ně na jed­nom místě. Zcela se upus­ti­lo od pa­pí­ro­vých plánů na stav­bě. Po­u­ží­va­ly se pouze vý­kre­sy v di­gi­tál­ním for­má­tu ulo­že­né v apli­ka­ci, kte­rou si pra­cov­ní­ci zob­ra­zo­va­li na table­tu či te­le­fo­nu. Co se týče cel­ko­vé­ho úbyt­ku pa­pí­ro­vé do­ku­men­ta­ce, tak posun je zcela zá­sad­ní, od­ha­dem až o 30 %.
V době ko­lauda­ce pro­jek­tu bylo vy­tvo­ře­no při­bliž­ně 1700 ti­ke­tů vad a ne­do­děl­ků. Do di­gi­tál­ní po­do­by byla pře­ve­de­na kom­plet­ní vý­kre­so­vá část, při­čemž v praxi se vy­u­ží­va­lo cca 5 hlav­ních vý­kre­sů pro za­dá­vá­ní ti­ke­tů. V Pla­nRa­da­ru vznik­lo také 100 % re­por­tů tý­ka­jí­cích se vad a ne­do­děl­ků na stav­bě, což bylo neje­nom prak­tic­ké, ale tak­též to še­t­ři­lo ži­vot­ní pro­stře­dí.

Shrnutí – PlanRadar a DELTA Group ČR na projektu IKEA v Brně (rekonstrukce a rozšíření)

  • Používání PlanRadaru ušetřilo až 50 % návštěv na stavbě
  • Efektivita spolupráce s užíváním PlanRaradu vzrostla o 30 %
  • Tvorba a distribuce jednoho tiketu zabrala cca 1 minutu
  • Digitalizována byla kompletní výkresová část
  • Používáním PlanRadaru se snížilo množství papírů na stavbě až o 30 %
  • 100 % reportů vad a nedodělků se tvořilo v PlanRadaru
  • Na projektu vzniklo cca 1 700 tiketů vad a nedodělků
  • Celková úspora času spojená s používáním PlanRadaru byla kolem 60-70 %
  • DELTA Group ČR aktuálně používá PlanRadar na dalších 6 projektech v České republice

Snadná cesta k digitalizaci

Tyto vý­sled­ky po­tvr­zu­jí, že nové tech­no­lo­gie a di­gi­ta­li­za­ce budou ve sta­veb­nic­tví hrát stále větší roli. Dů­vo­dů je hned ně­ko­lik: zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu práce a efek­ti­vi­tu sta­veb­ních pro­ce­sů, čímž sni­žu­jí ná­kla­dy vý­stav­by a zlep­šu­jí kva­li­tu pro­jek­tů. Navíc re­kon­struk­ce je možné pro­vá­dět při za­cho­vá­ní do­sa­vad­ní­ho pro­vo­zu. Pla­nRa­dar se uka­zu­je jako prak­tic­ký ná­stroj di­gi­ta­li­za­ce ve sta­veb­nic­tví jak pro za­čá­teč­ní­ky, tak po­kro­či­lé, je­li­kož umožňuje snad­nou im­ple­men­ta­ci a na­bí­zí uži­teč­né funk­ce při­způ­so­be­né kaž­do­den­ním po­tře­bám sta­veb­ních pro­fe­si­o­ná­lů.


Mohlo by vás zajímat: