Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vectorworks získává buildingSMART IFC4 certifikaci pro import

Autor článku: Redakce   
Středa, 19 Červenec 2023 22:53

Tags: BIM | buildingSMART International | Certifikace | IFC4 | Software | Stavebnictví | Vectorworks

Vectorworks-arch-xl-2329Vec­tor­works, glo­bál­ní do­da­va­tel soft­wa­ru pro pro­jek­to­vá­ní a BIM, ozna­mu­je zís­ká­ní cer­ti­fi­ka­ce IFC4 Re­fe­ren­ce View 1.2 Im­port Cer­ti­fi­cati­on (Ar­chi­tek­to­nic­ká re­fe­renč­ní vý­mě­na) od bu­il­dingSMART In­ter­nati­o­nal (bSI), ce­lo­svě­to­vé prů­mys­lo­vé or­ga­ni­za­ce, která pod­po­ru­je di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci od­vět­ví sta­veb­ních aktiv pro­střed­nic­tvím vy­tvá­ře­ní a při­jí­má­ní ote­vře­ných me­zi­ná­rod­ních stan­dar­dů a ře­še­ní pro in­fra­struk­tu­ru a bu­do­vy.

Pro­gram cer­ti­fi­ka­ce soft­wa­ru po­tvr­zu­je, že im­port IFC4 ve Vec­tor­works byl tes­to­ván na kva­li­tu podle spo­leh­li­vých mě­ří­tek bSI, což za­jiš­ťu­je, že uži­va­te­lé dů­sled­ně sdí­le­jí mo­de­ly IFC nej­vyš­ší kva­li­ty s ostat­ní­mi BIM soft­wa­ro­vý­mi pro­duk­ty a vzbu­zu­je dů­vě­ru v přes­nost a dů­vě­ry­hod­nost je­jich práce.

Vec­tor­works pod­po­ru­je im­port a ex­port IFC4 od roku 2018 a v roce 2019 zís­kal jako první vý­rob­ce ar­chi­tek­to­nic­ké­ho soft­wa­ru cer­ti­fi­ka­ci pro ex­port IFC4. Nyní ve spo­je­ní s cer­ti­fi­ka­cí im­por­tu plně spl­ňuje me­zi­ná­rod­ní stan­dar­dy pro open­BIM.

Po­sky­to­vá­ní soft­wa­ro­vé plat­for­my, která ne­u­stá­le při­ná­ší ino­va­tiv­ní efek­ti­vi­tu a mož­nos­ti spo­lu­prá­ce svým uži­va­te­lům, je pro Vec­torworks nej­vyš­ší pri­o­ri­tou. K tomu patří i vy­tr­va­lá pod­po­ra pra­cov­ních po­stu­pů open­BIM a cer­ti­fi­ka­ce im­por­tu IFC4 je dal­ším pří­kla­dem tr­va­lé­ho zá­vaz­ku.

Chce­te­‑li se do­zvě­dět více o tom, jak může BIM s Vec­tor­works Ar­chi­tect po­mo­ci k bez­pro­blé­mo­věj­ší spo­lu­prá­ci, na­vštiv­te vectorworks.net/architect/bim.Mohlo by vás zajímat: