Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley přichází s novou verzí – STAAD.Pro 2023

Autor článku: Bentley Systems   
Pondělí, 14 Srpen 2023 15:29

Tags: Bentley Systems | CONNECT Edition | Odstranění závad | Produktivita | STAAD.Pro | Stavebnictví

Bentley STAAD Pro-2333Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la novou hlav­ní verzi STAAD.​Pro. V rámci svého zá­vaz­ku čas­tě­ji do­dá­vat nová se­sta­ve­ní dává k dis­po­zi­ci tuto verzi, která při­dá­vá skvě­lé nové funk­ce pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty in­že­ný­rů po celém světě a vy­ře­ši­la řadu na­hlá­še­ných pro­blé­mů. Tato verze se za­mě­ři­la pře­de­vším na ře­še­ní znač­né­ho počtu zjiš­tě­ných závad s cílem po­skyt­nout ro­bust­něj­ší ře­še­ní.

Kromě toho byla pro­ve­de­na řada drob­ných úprav, které by rov­něž měly při­spět k pro­duk­tiv­něj­ší práci.

CONNECT Edition a 2023 vedle sebe

Nová in­sta­la­ce STAAD.​Pro 2023 byla na­vr­že­na tak, aby v pří­pa­dě, že po­tře­bu­je­te po­u­ží­vat před­cho­zí CON­NECT Edi­ti­on, na­pří­klad V22, mohly být obě umís­tě­ny spo­leč­ně na stej­ném po­čí­ta­či. To zna­me­ná, že pokud máte pro­jekt, který vy­ža­du­je po­u­ži­tí jme­no­va­né verze, mů­že­te si stále na­in­sta­lo­vat nej­no­věj­ší verzi, abys­te zís­ka­li všech­ny další vý­ho­dy na no­vých pro­jek­tech, ale stále mů­že­te pra­co­vat se star­ší­mi úlo­ha­mi v edici CON­NECT.

Bentley STAAD-1-2333

Stan­dard­ní in­sta­lač­ní pro­gram navíc ob­sa­hu­je ve­sta­vě­né mož­nos­ti lo­ka­li­zo­va­né­ho gra­fic­ké­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní v ja­pon­šti­ně a čín­šti­ně.

Nová uzavřená zóna zatížení

Jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších mož­nos­tí, kte­rou STAAD.​Pro uži­va­te­lům po­sky­tu­je, je mož­nost de­fi­no­vat ob­last v pro­sto­ru, která pod­lé­há za­tí­že­ní, i když v ní ne­mu­sí být de­fi­no­vá­na žádná ex­pli­cit­ní kon­struk­ce. In­ter­ní al­go­rit­mus pak toto za­tí­že­ní roz­dě­lí zpět na kon­strukč­ní prvky za před­po­kla­du zá­klad­ní­ho roz­dě­le­ní. In­že­ný­ři však na­rá­že­jí na ome­ze­ní to­ho­to al­go­rit­mu a po­tře­bu­jí něco, co si po­ra­dí se slo­ži­těj­ší­mi tvary, které za­hr­nu­jí ot­vo­ry a pruty uvnitř ob­las­ti, které nejsou na­vr­že­ny tak, aby přímo byly za­tí­že­ním, jako jsou na­pří­klad vý­ztuž­né pruty. Tato nová struk­tu­ra pří­ka­zů to umožňuje, zpo­čát­ku pro svis­lé za­tí­že­ní a v bu­douc­nu bude roz­ší­ře­na pro al­ter­na­tiv­ní směr za­tí­že­ní.

Bentley STAAD-2-2333

Nový systém hlášení uživatelů

Stan­dard­ní vý­stup­ní sou­bor vy­tvo­ře­ný během ana­lý­zy je často tech­ni­ky for­má­to­ván tak, aby ob­sa­ho­val klí­čo­vá data, která se po­u­ži­jí jako zprá­va o je­jich ana­lý­ze. Mno­ho­krát se však stává, že je třeba se­sta­vu vy­tvo­řit do­da­teč­ně, a proto je ve STAAD.​Pro k dis­po­zi­ci vy­tvo­ře­ní při­způ­so­be­né uži­va­tel­ské se­sta­vy. Ač­ko­li byl ob­lí­be­ný, zjis­ti­lo se, že má řadu tech­nic­kých pro­blé­mů, které ne­po­sky­to­va­ly fle­xi­bi­li­tu, kte­rou mnozí in­že­ný­ři hle­da­jí, a proto byla tato mož­nost od zá­kla­du re­kon­stru­o­vá­na.

Po­sky­tu­je stej­ný roz­sah mož­nos­tí, které byly k dis­po­zi­ci u star­ší­ho User Re­por­tu, ale nyní je po­sta­ven na da­ta­bá­zo­vé plat­for­mě, což zna­me­ná, že umož­ní mno­hem větší při­způ­so­be­ní než kdy­ko­li před­tím.

Bentley STAAD-3-2333

Jednotlivé tabulky lze přizpůsobit:

Bentley STAAD-3a-2333

Po vy­tvo­ře­ní lze se­sta­vy uklá­dat jako ša­b­lo­ny, které lze sdí­let mezi pro­jek­ty a členy týmu, ni­ko­liv pouze uzamknout pro jeden model.

Zprá­vy lze nyní ex­por­to­vat do MS Word (*.docx), MS Excel(*.xlsx) nebo do obec­né­ho PDF.

Tím, že jsou ulo­že­ny v da­ta­bá­zi, exis­tu­jí nyní mož­nos­ti ak­tiv­něj­ší­ho pří­stu­pu k ob­sa­hu po­mo­cí ná­stro­jů tře­tích stran, jako je SQ­Li­te.

Bentley STAAD-3b-2333

Nový systém databáze profilů

Jed­nou z vel­kých výzev pro STAAD uži­va­te­le v mi­nu­los­ti byl ří­ze­ný eko­sys­tém, který se po­u­ží­val při po­u­ží­vá­ní da­ta­bá­zo­vé­ho sys­té­mu po­sky­to­va­né­ho pro zís­ká­ní vlast­nos­tí řezů pro­fi­lů de­fi­no­va­ných v běžně uvá­dě­ných pu­b­li­ka­cích. Za­tím­co pro da­ta­bá­ze, které byly dis­tri­bu­o­vá­ny spolu s pro­gra­mem, to fun­go­va­lo dobře, bylo ob­tíž­né je roz­ší­řit a při­způ­so­bit tak, aby od­rá­že­ly kon­krét­ní or­ga­ni­za­ce nebo pro­jek­ty. Kódová zá­klad­na STAAD.​Pro byla ome­ze­na na pod­po­ru ome­ze­né­ho sou­bo­ru zemí/vý­rob­ců. Ja­ké­ko­li po­ža­do­va­né při­způ­so­be­ní mu­se­lo být pro­ve­de­no na úkor jedné z da­ta­bá­zí, které byly sou­čás­tí in­sta­la­ce.

STAAD.​Pro má tak roz­sáh­lou uži­va­tel­skou zá­klad­nu, která má mo­de­ly zá­vis­lé na tomto sys­té­mu de­fi­no­vá­ní pro­fi­lů, že bylo roz­hod­nu­to, že zů­sta­ne za­cho­ván, ale nyní se ozna­ču­je jako „Le­ga­cy Da­ta­base“, a byl při­dán nový sys­tém, který pře­ko­ná­vá mnohá z ome­ze­ní.

Nové „Stan­dard­ní Da­ta­bá­ze“ jsou fle­xi­bil­ní, aby bylo možné vy­tvá­řet, sdí­let a po­u­ží­vat nové da­ta­bá­ze, aniž by bylo nutné znovu de­fi­no­vat stá­va­jí­cí při­řa­ze­ní da­ta­bá­zí, které ome­zo­va­lo tuto mož­nost in­že­ný­rů při­dat novou sadu pro­fi­lů pro pro­jekt.

Jsou po­sta­ve­ny na stan­dard­ním for­má­tu ta­bu­lek SQL. Hlav­ní ta­bul­ka, která de­fi­nu­je data, která budou do­dá­vá­na, včet­ně tvaru pro­fi­lu ta­bul­ky (* tato po­čá­teč­ní verze se sou­stře­dí na ně­ko­lik stan­dard­ních tvarů, další tvary budou při­dá­ny v bu­dou­cích pří­spěv­cích a hla­so­vá­ní na por­tá­lu Ná­pa­dy pro vámi pre­fe­ro­va­né tvary k při­dá­ní), a pro kaž­dou ta­bul­ku dat druhá, která de­fi­nu­je, jaké údaje jed­not­li­vé sloup­ce před­sta­vu­jí, včet­ně jed­no­tek.

Byly také při­dá­ny ná­stro­je umožňující vy­tvá­řet da­ta­bá­ze im­por­tem ta­bul­ky nebo při­dá­ním ta­bul­ky do stá­va­jí­cí da­ta­bá­ze vý­bě­rem dat z ta­bul­ky.

Bentley STAAD-4-2333

Ja­kou­ko­li da­ta­bá­zi po­u­ži­tou k de­fi­no­vá­ní vlast­nos­tí pak lze sdí­let v rámci týmu a pro různé pro­jek­ty lze na­sta­vit různé da­ta­bá­ze.

Bentley STAAD-4a-2333

Na­sta­ve­ním na cen­t­rál­ní umís­tě­ní mohou týmy efek­tiv­ně pra­co­vat tak, že všech­ny pra­cu­jí s je­di­nou in­stan­cí da­ta­bá­ze, kte­rou může spra­vo­vat správ­ce týmu.

Bentley STAAD-4b-2333

Čínská výkonná ocelová konstrukce

Na­vr­ho­vá­ní kon­struk­cí in­že­ný­ry v Číně se musí měnit v zá­vis­los­ti na typu kon­struk­ce a ve­li­kos­ti se­is­mic­ké­ho za­tí­že­ní, které musí zo­hled­nit. Pro větší se­is­mic­ké udá­los­ti (tj. opev­ně­né) pak musí in­že­nýr po­u­žít me­to­du Per­for­man­ce De­sign, která je de­fi­no­vá­na v GB50017-2017, ka­pi­to­la 17. Ta je vy­ža­do­vá­na pro ná­vrhy obyt­ných a prů­mys­lo­vých budov, s touto verzí byla při­dá­na funk­ce pro za­jiš­tě­ní po­ža­dav­ků na návrh obyt­ných budov.

Bentley STAAD-5-2333

Čínské zatížení větrem*

Po­stup za­tí­že­ní vě­trem po­sky­to­va­ný pro de­fi­ni­ce podle čín­ské­ho za­tí­že­ní vě­trem GB5009 byl ak­tu­a­li­zo­ván tak, aby po­sky­to­val mož­nost vy­tvo­řit se­znam prutů, které de­fi­nu­jí kaž­dou ze čtyř ploch, je­jich gra­fic­kým vý­bě­rem. Navíc při po­u­ži­tí de­fi­ni­ce sku­pi­ny pro za­dá­ní nos­ní­ků na kaž­dém líci se při vý­bě­ru líce kon­struk­ce v ta­bul­ce zvý­raz­ní nos­ní­ky spo­je­né se sku­pi­nou.

Bentley STAAD-6-2333

* Po­znám­ka: tato úpra­va byla při­dá­na do STAAD.​Pro V22 U10, ale ne­by­la uve­de­na.

Práce s aplikací ADINA

Mnoho pro­jek­tů vy­ža­du­je stan­dard­ní ana­lý­zu kon­struk­ce, kte­rou po­sky­tu­je STAAD.​Pro, ale občas, a to stále čas­tě­ji, může být po­ža­do­vá­na slo­ži­těj­ší me­to­da ana­lý­zy, kte­rou STAAD.​Pro v sou­čas­né době ne­po­sky­tu­je, jako je pře­cho­do­vá dy­na­mic­ká ana­lý­za nebo ana­lý­za ko­lap­su. Tuto mož­nost mají in­že­ný­ři k dis­po­zi­ci díky apli­ka­ci Adina, kte­rou ne­dáv­no Bent­ley zís­ka­la. Při od­liš­ném for­má­tu dat však může být vy­tvo­ře­ní du­pli­ká­tu mo­de­lu ná­roč­né na čas. Proto byla po­skyt­nu­ta nová mož­nost ex­por­tu, která umožňuje vy­ge­ne­ro­vat data mo­de­lu ve for­má­tu Adina .IN při­pra­ve­ném pro po­u­ži­tí za­tí­že­ní a metod ana­lý­zy podle po­tře­by.

Bentley STAAD-7-2333

Drobná vylepšení

Aktualizovaný editor

Edi­tor byl ak­tu­a­li­zo­ván s cílem zlep­šit uži­va­tel­ský kom­fort a při­ná­ší novou vý­cho­zí barvu textu díky novým na­sta­ve­ním barev „Find Text match High­li­ght Co­lour“ a „Find Text Scope High­li­ght Co­lour“. Kromě toho byl vy­lep­šen di­a­log pro na­sta­ve­ní typu sou­bo­ru.

Bentley STAAD-8-2333

Doplňkové moduly

RCDC (*) (**)

Apli­ka­ce RCDC (Advan­ced Con­cre­te De­sign – roz­ší­ře­né na­vr­ho­vá­ní be­to­nu) byla ak­tu­a­li­zo­vá­na na verzi v2023, která ob­sa­hu­je:

 • Šířka trh­li­ny nos­ní­ku
 • Různá vy­lep­še­ní

Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o těch­to a dal­ších pro­blé­mech, které byly v tomto se­sta­ve­ní ře­še­ny, na­lez­ne­te v po­znám­kách k verzi apli­ka­ce RCDC.

STAAD Foundation Advanced (***)

Apli­ka­ce STAAD Foun­dati­on Advan­ced (SFA), která je sou­čás­tí in­sta­la­ce STAAD.​Pro, byla ak­tu­a­li­zo­vá­na na verzi v9.7.2, která ob­sa­hu­je:

 • Vy­lep­še­ní metod po­u­ží­va­ných při hle­dá­ní op­ti­mál­ní ve­li­kos­ti zá­kla­do­vé patky, která vy­ho­vu­je kon­t­ro­le únos­nos­ti a mezím ztrá­ty kon­tak­tu. Spolu s lep­ším od­ha­dem ma­xi­mál­ních ohy­bo­vých mo­men­tů a smy­ko­vých sil v si­tu­a­cích bez kon­tak­tu, což vede k eko­no­mič­těj­ším ve­li­kos­tem patek. A více zpráv ve vý­stup­ním pa­ne­lu, které po­sky­tu­jí po­drob­ný pře­hled o kon­t­ro­lách pro­vá­dě­ných pro­gra­mem v růz­ných fá­zích pro každý za­tě­žo­va­cí stav.
 • Ak­tu­a­li­zo­va­né zá­kla­dy stro­je: Přís­něj­ší im­ple­men­ta­ce rov­nic ACI 351.3R­‑04 pro kon­stan­ty tlu­me­ní ze­mi­ny a ko­efi­ci­en­ty tu­hos­ti ze­mi­ny podle me­to­dy „Ri­chart a Whitman“ a Ve­let­so­vy me­to­dy. Dále vy­lep­še­ní uve­de­ná ve vý­po­čto­vé zprá­vě, která od­rá­že­jí pří­sluš­né rov­ni­ce před­pi­su pro vý­po­čet výše uve­de­ných a vý­kon­nost­ních kri­té­rií stro­je.
 • Režim PLANT – zá­kla­dy ná­dr­ží a svis­lé zá­kla­dy nádob:
  • Po­drob­něj­ší hlá­še­ní vý­sled­ků vý­po­čtu umožňující snad­něj­ší ově­ře­ní po­stu­pů, které pro­gram sle­du­je.
  • Zpřes­ně­ná lo­gi­ka tak, aby se přís­ně­ji pro­sa­zo­va­la pra­vi­dla PIP STC01015 pro sprá­vu kom­bi­na­cí za­tí­že­ní.
  • Vý­znam­né úpra­vy v kódu pro zpra­co­vá­ní vě­tr­ných a se­is­mic­kých sil na kru­ho­vou stěnu/zá­klad.

Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o těch­to a dal­ších pro­blé­mech, které byly v tomto se­sta­ve­ní vy­ře­še­ny, na­lez­ne­te v po­znám­kách k verzi SFA.

(* Za­hr­nu­to ve struk­tu­rál­ních ná­ro­cích)

(** Vy­ža­du­je se další li­cen­ce, je sou­čás­tí STAAD.​Pro Advan­ced a Structu­ral Work­su­i­te)

(*** Vy­ža­du­je se do­da­teč­ná li­cen­ce, je sou­čás­tí Structu­ral Work­su­i­te)

Historie revizí

Do­ku­ment His­to­rie re­vi­zí po­drob­ně po­pi­su­je pro­blémy, které byly ře­še­ny, a stej­ně jako u všech se­sta­ve­ní je ob­sa­žen v sou­bo­ru ReadMe, který je pří­stup­ný v části Ná­po­vě­da apli­ka­ce a lze jej také na­lézt zde: STAAD.​Pro 2023 Re­vi­si­on His­to­ry – RAM | STAAD | ADINA Wiki – RAM | STAAD | ADINA – Bent­ley Com­mu­ni­ties.

 


Mohlo by vás zajímat: