Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na konferenci BIM Open 2023

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 28 Srpen 2023 23:32

Tags: BIM | BIM Open 2023 | Konference | Pozvánka | Stavebnictví

BIM-Open-2023-2335Zú­čast­ně­te se le­toš­ní kon­fe­ren­ce BIM Open 2023 dne 19. září od 9:00 do 17:00 hodin. Adeon, po­řa­da­tel této akce, již spus­til re­gis­tra­ci na tento již 8. roč­ník BIM kon­fe­ren­ce. Kon­fe­ren­ce je za­mě­ře­ná na kon­krét­ní vy­u­ži­tí Au­to­de­sk BIM apli­ka­cí pro po­zem­ní a li­ni­o­vé stav­by. Ně­ko­lik firem, které již po­u­ží­va­jí BIM, vás se­zná­mí se svými zku­še­nost­mi uplat­ně­ní BIM. Kon­fe­ren­ce se usku­teč­ní opět na tra­dič­ním místě v Os­t­ra­vě a pro účast­ní­ky je při­pra­ven velmi bo­ha­tý a za­jí­ma­vý pro­gram.

Cel­kem 20 re­no­mo­va­ných před­ná­še­jí­cích si při­pra­vi­lo řadu za­jí­ma­vých pre­zen­ta­cí se zku­še­nost­mi zís­ka­ných na pro­jek­tech z praxe. Před­sta­ve­no bude cel­kem 10 růz­ných kon­krét­ních pro­jek­tů z praxe a zku­še­nost­mi se za­vá­dě­ním BIM od ma­lých firem po velké.

  • 20 řečníků
  • 10 konkrétních projektů z praxe
  • 18 přednášek
  • 300+ návštěvníků

Více in­for­ma­cí o le­toš­ní kon­fe­ren­ci na­jde­te na tomto od­ka­zu.

 


Mohlo by vás zajímat: