Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Systém vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy

Autor článku: Česká agentura pro standardizaci   
Pátek, 24 Listopad 2023 11:17

Tags: Agentura ČAS | BIM | bu­il­ding­SMART | CzBIM | Semináře | Veřejná správa | Vzdělávání

AgenturaCAS-roadshow-02-2347Pokud má mít vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM ve ve­řej­né sprá­vě oče­ká­va­né pří­no­sy, musí za­měst­nan­ci jed­not­li­vých ve­řej­ných or­ga­ni­za­cí dis­po­no­vat po­třeb­ný­mi zna­lost­mi a kom­pe­ten­ce­mi. Proto je také sou­čás­tí vlád­ní Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do ve­řej­né sprá­vy úkol vy­tvo­řit Sys­tém vzdě­lá­vá­ní v BIM pro pra­cov­ní­ky ve­řej­né sprá­vy. Odbor Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci jej při­pra­vil a již v září 2023 pro­jed­nal s klí­čo­vý­mi in­ves­to­ry.

Nový sys­tém vzdě­lá­vá­ní, ale také pří­no­sy di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví a sdí­le­ní in­for­ma­cí o stav­bě, před­sta­ví na sérii se­mi­ná­řů. Ty po­řá­dá ve spo­lu­prá­ci s Od­bor­nou radou pro BIM – bu­il­ding­SMART ČR (czBIM) v jed­not­li­vých kra­jích Česka. První se­tká­ní se usku­teč­ní již 30. lis­to­pa­du 2023 v Par­du­bic­kém kraji, další je na­plá­no­vá­no na 11. ledna 2024 do kraje Kar­lo­var­ské­ho. Se­mi­ná­ře jsou ur­če­ny zá­stup­cům ve­řej­ných za­da­va­te­lů, zejmé­na pra­cov­ní­kům od­bo­rů in­ves­tic, sprá­vy ma­jet­ku, ve­řej­né­ho za­dá­vá­ní atp. Se­mi­nář účast­ní­ky se­zná­mí s pří­no­sy di­gi­ta­li­za­ce obec­ně, jak pra­co­vat s in­for­ma­ce­mi a spra­vo­vat je, ale také jak zadat sta­veb­ní za­káz­ku s vy­u­ži­tím me­to­dy BIM. To vše po­mo­cí prak­tic­kých pří­kla­dů a vzorů z praxe.

Se­mi­ná­ře jsou or­ga­ni­zo­vá­ny spo­leč­ně Agen­tu­rou ČAS a sdru­že­ním czBIM – bu­il­ding­SMART ČR a po­ve­dou ho před­ní od­bor­ní­ci spo­lu­pra­cu­jí­cí s oběma or­ga­ni­za­ce­mi. První se usku­teč­ní v sále pro jed­ná­ní za­stu­pi­tel­stva Kraj­ské­ho úřadu Par­du­bic­ké­ho kraje 30. lis­to­pa­du 2023 od 9 do 15 hodin. Na se­mi­nář se lze při­hlá­sit pro­střed­nic­tvím re­gis­trač­ní­ho for­mu­lá­ře na strán­kách České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci. Účast­nic­ký po­pla­tek je 1 250 Kč včet­ně DPH. Se­mi­ná­ře jsou ur­če­ny pro zá­stup­ce za­da­va­te­lů ve­řej­ných sta­veb­ních za­ká­zek, je­jichž po­tře­bám bude při­způ­so­ben pro­gram.

Eva Kai­se­ro­vá, po­vě­ře­ná ří­ze­ním od­bo­ru Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci k tomu do­dá­vá: „Ne­chce­me, aby pra­cov­ní­ci ve­řej­né sprá­vy vní­ma­li di­gi­ta­li­za­ci a sní spo­je­nou me­to­du BIM jako stra­šá­ka nebo ji vy­u­ží­va­li jen z po­vin­nos­ti. Není nejmen­ších po­chyb o tom, že di­gi­ta­li­za­ce a efek­tiv­ní práce s in­for­ma­ce­mi mohou všem za­in­te­re­so­va­ným po­mo­ci ze­fek­tiv­nit a usnad­nit práci, stej­ně jako mož­nost roz­ho­do­vat se na zá­kla­dě jasně do­lo­ži­tel­ných dat. Tím zís­ka­jí i mno­hem větší jis­to­tu v tom, že svá roz­hod­nu­tí v pří­pa­dě po­tře­by ob­há­jí. Ráda říkám, že di­gi­ta­li­za­ce a me­to­da BIM mají moc lidem zpří­jem­nit je­jich pra­cov­ní den. V pro­gra­mu se­mi­ná­řů ne­chce­me před­sta­vo­vat vzduš­né zámky, ale za­mě­řit se pře­de­vším na to, co při­ne­se di­gi­ta­li­za­ce kaž­dé­mu jed­no­mu pra­cov­ní­ků ve­řej­né sprá­vy.“

Důraz na příklady a vzory z praxe

Pro­gram se­mi­ná­řů bude roz­dě­len do dvou zá­klad­ních bloků, první se za­mě­ří na pří­no­sy di­gi­ta­li­za­ce pro celou or­ga­ni­za­ci, druhý pak bude vě­no­ván tomu, co může při­nést jejím pra­cov­ní­kům v kaž­do­den­ní pra­cov­ní agen­dě. Účast­ní­ci se­mi­ná­řů se dozví nejen jakou hod­no­tu mají in­for­ma­ce a je­jich sprá­va pro or­ga­ni­za­ci, ale také jak kon­krét­ně může práce s nimi v di­gi­tál­ním pro­stře­dí při­spět k usnad­ně­ní je­jich vlast­ní práce. Sou­čas­ně se se­zná­mí s tím, jaké mož­nos­ti jim na­bí­zí vy­u­ži­tí me­to­dy BIM v jed­not­li­vých agen­dách či jaké mož­nos­ti před nimi ote­ví­rá při sprá­vě a údrž­bě ma­jet­ku. Oba bloky budou vždy za­kon­če­ny kon­krét­ní­mi pří­kla­dy a vzory z kaž­do­den­ní praxe ve­řej­ných za­da­va­te­lů u nás i v za­hra­ni­čí.
Se­mi­nář po­mů­že účast­ní­kům zís­kat nové po­znatky a kom­pe­ten­ce. Se­zná­mí se na­pří­klad s mož­nos­tí vy­u­ži­tí me­to­dy BIM při roz­počto­vá­ní, s ná­stro­ji pro sprá­vu dat i je­jich vi­zu­a­li­za­ci, ale také s kon­t­rol­ní­mi me­cha­nismy, které mají při vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM k dis­po­zi­ci. Ab­sol­ven­ti se­mi­ná­ře tak do­sta­nou od­po­vě­di na to, jak vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM zadat, jaké ná­stro­je po­u­ží­vat nebo jak jim me­to­da BIM po­mů­že efek­tiv­ně­ji řídit pro­jekt. A sa­mo­zřej­mě také na to, jak je možné vy­u­žít di­gi­tál­ní in­for­ma­ce o stav­bě v ná­stro­jích pro sprá­vu a údrž­bu ma­jet­ku (CAFM).

Jak získat potřebné kompetence

Sou­čás­tí pro­gra­mu se­mi­ná­řů bude i před­sta­ve­ní také no­vé­ho Sys­té­mu vzdě­lá­vá­ní v BIM pro pra­cov­ní­ky ve­řej­né sprá­vy. S jeho vy­tvo­ře­ním po­čí­tá také vlád­ní Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM v České re­pub­li­ce. Je totiž ne­zpo­chyb­ni­tel­né, že bez klí­čo­vých zna­los­tí a kom­pe­ten­cí svých pra­cov­ní­ků ne­bu­de moci ve­řej­ná sprá­va plně těžit ze všech pří­no­sů di­gi­ta­li­za­ce a me­to­dy BIM. Nově před­sta­ve­ný Sys­tém vzdě­lá­vá­ní proto po­čí­tá s ně­ko­li­ka úrov­ně­mi. Ale­spoň zá­klad­ní po­vě­do­mí o tom, co me­to­da BIM je a jak může po­mo­ci ze­fek­tiv­nit ve­řej­né sta­veb­ní pro­jek­ty, by měla mít velká část za­měst­nan­ců ve­řej­né sprá­vy. Pra­cov­ní­ci, kteří se na ve­řej­ných sta­veb­ních za­káz­kách po­dí­le­jí, budou mít sa­mo­zřej­mě k dis­po­zi­ci i vyšší úrov­ně vzdě­lá­vá­ní, ve kte­rých zís­ka­jí po­třeb­né kom­pe­ten­ce a zna­los­ti pro za­dá­vá­ní a sprá­vu ve­řej­ných sta­veb­ních za­ká­zek.
Spo­lu­prá­ce se sdru­že­ním czBIM umož­ni­la vy­u­žít ex­pert­ních zna­los­tí nad­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ce bu­il­ding­SMART, která sama na­bí­zí cer­ti­fi­ko­va­né kurzy me­to­dy BIM ur­če­né zejmé­na pro sou­kro­mý sek­tor. Cer­ti­fi­ká­ty bu­il­ding­SMART jsou na trhu velmi re­spek­to­va­né a díky této spo­lu­prá­ci bylo možné do Sys­té­mu vzdě­lá­vá­ní v BIM pro pra­cov­ní­ky ve­řej­né sprá­vy pře­nést jak zku­še­nos­ti s vy­u­ží­vá­ním me­to­dy BIM ve ve­řej­ném sek­to­ru, tak i zna­los­tí bázi. Ga­ran­tem Sys­té­mu vzdě­lá­vá­ní v BIM pro pra­cov­ní­ky ve­řej­né sprá­vy je ale i na­dá­le Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci.

Další informace lze najít na www.koncepcebim.cz/roadshow2023.

Registrační formulář je k dispozici na forms.office.com.


Mohlo by vás zajímat: