Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Efektivní využití QR kódů ve stavebnictví

Autor článku: PlanRadar   
Středa, 03 Duben 2024 22:33

Tags: Bezpečnost | BIM | Dokumentace | PlanRadar | QR kódy | Stavebnictví

QR-Codes-in-construction-2414QR kódy za­ží­va­jí v sou­čas­né době boom. Na­jde­te je prak­tic­ky všude: na in­for­mač­ních pla­ká­tech, re­klam­ních le­tá­cích i vstu­pen­kách na kul­tur­ní akce. Řada re­stau­ra­cí je navíc za­ča­la během pan­de­mie co­vi­du-19 umis­ťo­vat na stoly pro bez­do­ty­ko­vé menu a plat­by. Kdo zná po­u­ží­vá­ní QR kódů z praxe, ten ví, jak rych­lé je ske­no­vá­ní a na­čí­tá­ní in­for­ma­cí z nich. Právě díky tomu se roz­ší­ři­ly od zá­kaz­ní­ků až do prů­mys­lo­vých od­vět­ví, sta­veb­nic­tví ne­vy­jí­ma­je.

Jak lze tuto tech­no­lo­gii efek­tiv­ně vy­u­ží­vat při vý­stav­bě a sprá­vě ne­mo­vi­tos­tí při­bli­žu­je Adam Heres Vostá­rek, ex­pert na di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů ve sta­veb­nic­tví ze spo­leč­nos­ti Pla­nRa­dar.

Způ­sob, jakým QR kódy fun­gu­jí, je pře­kva­pi­vě jed­no­du­chý. I proto je tato tech­no­lo­gie tak po­pu­lár­ní a ši­ro­ce vy­u­ži­tel­ná. Každý QR kód se sklá­dá z čer­ných a bí­lých čtver­ců, které před­sta­vu­jí čí­sel­né kódy, do nichž lze pře­vést in­for­ma­ce během mrk­nu­tí oka. Nelze se proto divit, že se stále čas­tě­ji vy­u­ží­va­jí i ve sta­veb­nic­tví. QR kódy umo­ž­ňují rych­le a spo­leh­li­vě na­číst po­třeb­né in­for­ma­ce přímo na kon­krét­ním místě, které pra­cov­ní­ka za­jí­má. To je sa­mo­zřej­mě nejen velmi po­ho­dl­né a prak­tic­ké, ale z dlou­ho­do­bé­ho hle­dis­ka to také před­chá­zí ne­do­ro­zu­mě­ním. Tím se šetří ná­kla­dy a zvy­šu­je efek­ti­vi­ta práce.

QR kódy mají řadu před­nos­tí. Pře­de­vším se lehce po­u­ží­va­jí a ne­vy­ža­du­jí drahé vy­ba­ve­ní ani zna­lost ná­roč­né­ho know-how. Lze je snad­no vy­tisk­nout nebo na­stří­kat na všech­ny možné druhy po­vrchů. QR kódy umožňují udr­žo­vat po­třeb­ná data v ak­tu­ál­ním stavu, aniž byste mu­se­li pra­vi­del­ně vyměňovat vý­věs­ní štít­ky. Pro­střed­nic­tvím pouhé čteč­ky na mo­bil­ním za­ří­ze­ní zís­ka­jí ne­zbyt­né in­for­ma­ce o pro­jek­tu všich­ni za­in­te­re­so­va­ní pra­cov­ní­ci.

Způ­so­by vy­u­ži­tí QR kódů v praxi

  1. Efek­tiv­ní do­ku­men­ta­ce během vý­stav­by: QR kódy vý­raz­ně uleh­ču­jí pře­hled o pro­ce­su vý­stav­by, když di­gi­tál­ní for­mou zjed­no­du­šu­jí do­ku­men­ta­ci a ve­de­ní sta­veb­ní­ho de­ní­ku. Každá část stav­by může být ozna­če­na QR  kódem ob­sa­hu­jí­cím in­for­ma­ce o datu in­sta­la­ce, po­u­ži­tých ma­te­ri­á­lech, do­da­va­te­lích, a do­kon­ce i o zá­va­dách nebo kon­t­rol­ních se­zna­mech chyb. Tímto způ­so­bem se mi­ni­ma­li­zu­je ri­zi­ko ne­do­ro­zu­mě­ní a pře­ru­še­ní sta­veb­ních prací. Různí pra­cov­ní­ci mohou ske­no­vat QR kódy a zís­ká­vat tak po­drob­né údaje o pro­blé­mech, sle­do­vat pro­ve­de­né práce a za­zna­me­ná­vat vlast­ní čin­nost, což zlep­šu­je efek­ti­vi­tu ko­mu­ni­ka­ce a mi­ni­ma­li­zu­je ztrá­tu in­for­ma­cí.
  2. Sle­do­vá­ní ma­te­ri­á­lů a vy­ba­ve­ní: QR kódy umožňují jed­no­du­ché sle­do­vá­ní po­u­ži­tých ma­te­ri­á­lů a vy­ba­ve­ní od vý­ro­by až po in­sta­la­ci. Kaž­dé­mu lze při­řa­dit vlast­ní QR kód, který ob­sa­hu­je in­for­ma­ce o do­da­va­te­li, datu vý­ro­by, způ­so­bu vy­u­ži­tí a dal­ších re­le­vant­ních úda­jích. Tímto způ­so­bem je možné sle­do­vat pohyb ma­te­ri­á­lu a zjis­tit jeho his­to­rii, což po­má­há při do­dr­žo­vá­ní stan­dar­dů a ří­ze­ní kva­li­ty. Vý­bor­nou po­mo­cí je také pro fa­ci­li­ty ma­na­že­ry.
  3. Bez­peč­nost na stav­bě: QR kódy jsou dobře vy­u­ži­tel­né i při zlep­šo­vá­ní bez­peč­nos­ti na stav­bě. Pra­cov­ní­ci mohou ske­no­vat QR kódy umís­tě­né na za­ří­ze­ních nebo stro­jích, aby zís­ka­li pří­stup k bez­peč­nost­ním po­ky­nům a in­struk­cím pro je­jich po­u­ží­vá­ní, čímž se mi­ni­ma­li­zu­je ri­zi­ko pra­cov­ních úrazů a cel­ko­vě se zlep­šu­je pra­cov­ní pro­stře­dí. Tímto způ­so­bem lze také za­jis­tit evi­den­ci od­po­věd­ných osob a zá­zna­mů o pro­vo­zu, což vedle zvý­še­ní efek­ti­vi­ty při­spí­vá právě k bez­peč­né­mu pro­vo­zu sta­veb­ní­ho vy­ba­ve­ní. Totéž platí i pro údrž­bu a sprá­vu již zko­lau­do­va­né­ho ob­jek­tu.
  4. Ko­mu­ni­ka­ce a ser­vis­ní zá­zna­my: QR kódy mohou také slou­žit ke zlep­še­ní ko­mu­ni­ka­ce mezi všemi stra­na­mi po­dí­le­jí­cí­mi se na pro­jek­tu. Na­pří­klad sub­do­da­va­te­lé a je­jich týmy mohou mít díky QR kódům pří­stup k ak­tu­ál­ním plá­nům, in­struk­cím nebo ser­vis­ním zá­zna­mům po­třeb­ným pro je­jich práci. To umožňuje rych­lé a hlav­ně přes­né sdí­le­ní in­for­ma­cí, což vede ke sni­žo­vá­ní chyb ply­nou­cích ze špat­né ko­mu­ni­ka­ce či práce se za­sta­ra­lý­mi daty.
  5. Pře­nos in­for­ma­cí o mo­de­lu bu­do­vy (BIM): Po­mo­cí QR kódů lze snad­no pře­dá­vat in­for­ma­ce o mo­de­lu bu­do­vy ko­mu­ko­li s chyt­rým za­ří­ze­ním. Kódy se jed­no­du­še umís­tí na různé části sta­ve­niš­tě a každý sub­do­da­va­tel tak získá oka­mži­tý pří­stup k 3D in­for­ma­cím o bu­do­vě přímo na svém te­le­fo­nu. Na­pří­klad v kaž­dém bytě no­vé­ho re­zi­denč­ní­ho kom­ple­xu může být umís­těn QR kód, který umož­ní pro­hléd­nout si nej­no­věj­ší vý­kre­sy a plá­no­va­né vy­ba­ve­ní. Tímto způ­so­bem se vý­raz­ně sni­žu­je ri­zi­ko chyb.

QR kódy jako efek­tiv­ní ná­stroj pro sdí­le­ní in­for­ma­cí

V dneš­ní mo­der­ní době je vět­ši­na sta­veb­ních pra­cov­ní­ků vy­ba­ve­na mo­bil­ním za­ří­ze­ním, což vy­slo­ve­ně na­hrá­vá vět­ší­mu vy­u­ží­vá­ní QR kódů v praxi jako efek­tiv­ní­ho ná­stro­je pro sdí­le­ní in­for­ma­cí. Tato tren­do­vá změna od­rá­ží po­tře­bu kom­plex­ní ko­mu­ni­ka­ce mezi všemi zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi, a to zej­mé­na na roz­sáh­lých pro­jek­tech s vy­so­kým po­čtem účast­ní­ků.

Po­u­ži­tí QR kódů v ob­las­ti sta­veb­nic­tví umo­ž­ňuje stav­by­ve­dou­cím i všem pra­cov­ním týmům snad­ný pří­stup k dů­le­ži­tým datům a usnad­ňuje je­jich sdí­le­ní. S ros­tou­cí po­pu­la­ri­tou a po­stup­ným za­vá­dě­ním tech­no­lo­gie QR kódů do di­gi­tál­ních plat­fo­rem pro re­a­lit­ní pro­fe­si­o­ná­ly se je­jich po­ten­ci­ál rych­le šíří v celém od­vět­ví, což před­sta­vu­je vý­znam­ný po­krok smě­rem k efek­tiv­něj­ší­mu a bez­peč­něj­ší­mu pro­vá­dě­ní sta­veb­ních prací.

Více o spo­leč­nos­ti Pla­nRa­dar se do­zví­te na www.planradar.com.


Mohlo by vás zajímat: