CADservis
Národní muzeum
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA
Alvao
Alvao

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AutoPEN – programové vybavení pro projektanty liniových staveb

Autor článku: AutoPEN   
Autopen1046aSoučasná dynamická doba s sebou přináší řadu moderních metod a progresívních technologií. Nejinak je tomu i v oblasti projekce inženýrských a liniových staveb. Projektanti používají ke své každodenní činnosti celou řadu specializovaných softwarů. Jedním z pracovišť zabývajících se vývojem softwaru pro liniové stavby je i liberecká společnost AutoPEN. Zakladatel a vedoucí programátor pan Ing. Lubomír Bucek nám o své společnosti řekl: Vývoji programů pro projektanty liniových staveb se věnujeme od roku 1992. Proto můžeme v současné době nabídnout našim projektantům ucelenou kolekci programů k projektování kanalizací, vodovodů, plynovodů, komunikací (včetně kolejových tratí) a vodních toků.

Tvorba projektové dokumentace s programy AutoPEN je řešena modulárně. Práce začíná odečtem ze situační mapy v CAD systému. Data získaná odečtem jsou předána do Podélných profilů (kanalizace, voda–plyn, komunikace, vodní toky). V této fázi je možné zahrnout do návrhu výpočty. Zejména se jedná o dimenzování potrubí pomocí programů AutoPEN – Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě (gravitační), Výpočet vodovodní sítě (řeší i okruhové sítě) nebo Výpočet tlakové kanalizace. Na podélné profily potom navazují moduly pro výpočty kubatur a sestavení rozpočtu.

Odečet dat programem Situace

Programem Situace provádí projektant odečet dat v CAD systému. Program načte body geografického zaměření, sestrojí z nich trojúhelníkovou síť (3-D model terénu). Touto sítí program proloží odečet navrhované trasy. Konečným výsledkem je potom exportní soubor pro některý z podélných profilů: kanalizace, voda–plyn, komunikace, vodní toky. V případě profilů komunikace a vodních toků je možné připravit také podklady pro výkresy příčných řezů.
Autopen_Odecet1046
Příklad odečtu kanalizační trasy programem Situace

Dalším článkem v řetězu zpracování dat je tvorba výkresové dokumentace pomocí Podélných profilů AutoPEN. Konečným výsledkem této fáze návrhu je sada výkresů ve formátu dwg.

Kanalizace, Voda–plyn

Programy Podélný profil kanalizace a Podélný profil voda–plyn mohou pracovat s daty celé sítě. Síť je zobrazena na datovém panelu Schéma. Zde také projektant provádí větvení a připojuje další řady nebo přípojky. Tento přístup nám dovoluje zapojit do návrhu „programového agenta“. Agent neustále prochází uzlové body sítě a opravuje případné nesrovnalosti výšek na navazujících profilech ve styčných bodech větvení sítě. Fakticky tak nemůže vzniknout nesoulad ve výkresové dokumentaci.
Autopen-podelny-profil-kanalizace1046
Příklad výkresu podélného profilu kanalizace

Závěrečná fáze návrhu spočívá ve výpočtech kubatur, sestavení šachet a uličních vpustí a sestavení rozpočtu díla.
autopen-vypocet-kubatury-kanalizace
Příklad výpočtu kubatur projektu kanalizační sítě

Kubatury kanalizace a Kubatury voda–plyn jsou vybaveny také ceníky. Jedná se o výběr položek zaměřených na ocenění prací a materiálů nejčastěji používaných při přípravě liniových staveb. Tato část programu obsahuje moduly s názvem „průvodce“, například průvodce pro hloubení rýhy, průvodce pro vodorovné přemístění, pažení a další. Průvodci počítají množství rozpočtově zajímavých položek: objemy vodorovného a svislého přemístění, zásyp, obsyp, třídí výkop podle tříd těžitelnosti a podobně. Vypočtené hodnoty jsou nabízeny jako podklad pro přidávání cenových položek rozpočtu. Rozpočtář ale není nucen tato čísla přesně respektovat. Vlastní čísla v rozpočtových listech mohou být zohledněna podle dalších kritérií.

Komunikace, Vodní toky

Poněkud odlišnou strategii jsme zvolili při tvorbě programů pro komunikace a vodní toky. Podélný profil komunikace (i vodní toky) zpracovávají data jednoho objektu. Datový model je ale založen na prostorové reprezentaci, protože musí obsahovat nejen data podélného profilu, ale i data příčných řezů. Svislý posun linií v podélném profilu se zákonitě promítá do dat v ose příčného řezu, a naopak, dodatečné změny dat v ose příčného řezu se projeví ve výškovém řešení podélného profilu. Program samozřejmě hlídá tyto vzájemné vazby. Při práci na dvou monitorech je pak dobře vidět vzájemná provázanost dat podélného profilu a příčných řezů. Dnešní doba už naštěstí dovoluje projektantům používat dvou- a víceobrazovkové konfigurace (což také všem vřele doporučujeme).
Autopen_ppKomunikace1046
Příklad podélného profilu komunikace a příčného řezu
Autopen_ppVodniTok1046
Příklad podélného profilu vodní toky a příčného řezu

Tak jako v případě kanalizací a vodovodu jsou i Podélné profily komunikace a vodní toky doplněny programy pro výpočty kubatur. Jedná se o podobné programové moduly. Kubatury komunikace počítají objemy a plochy zeminy, objemy a plochy konstrukčních vrstev komunikace. V případě kubatur pro vodní toky se jedná také o výpočet hydraulických parametrů koryta, výpočet objemů opevnění břehů atd. Oba moduly, kubatury komunikace i vodní toky, také automaticky sestrojí křivku hmotnice.
autopen-kubatury-komunikace
Příklad Kubatur komunikace

Přístupnost softwarového vybavení

Naše programy vždy budou koncipovány tak, aby od uživatelů nevyžadovaly přehnané finanční náklady. Mám tím na mysli nejen pořizovací cenu programů AutoPEN, ale zejména skutečnost, že všechny naše programy bez omezení spolupracují i s AutoCADem LT (odlehčená verze AutoCADu) nebo s Bentley Powerdraft (odlehčená verze Microstation). Dále podporujeme uživatele těchto cenově dostupných CAD systémů: DesignCAD, ProgeCAD, ZWCAD, Bricscad.
O správnosti této cesty svědčí počty našich zákazníků. Ke dnešnímu dni je to více než 700 projekčních kanceláří, včetně velmi významných ateliérů, jako jsou například akciové společnosti: Metroprojekt, Pražská teplárenská, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, Středočeská plynofikační, Hydroprojekt CZ, Vodohospodářské inženýrské služby, Technoprojekt Ostrava, IDOP Olomouc, VOD-KA Litoměřice, SUDOP Plzeň, Hutní projekt Frýdek-Místek i Ostrava a další. Samozřejmě že jsme hrdi na to, že dík našim zákazníkům můžeme pracovat na tak složitých a úspěšných softwarových projektech.

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit