Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ekologické bydlení pro singles tématem REVIT OPEN 2010

Tags: Autodesk | Soutěž

revit01Zároveň s koncem školního roku 2009/2010 vyhlásili pořadatelé – Autodesk a Kabinet modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) – již 4. ročník anonymní veřejné soutěže REVIT OPEN. Letošním tématem je vytvoření návrhu ekologického bydlení pro člověka, který programově bydlí sám – tzv. „single". Je mladý, ekonomicky zajištěný, žije aktivním životem a má pozitivní přístup k ekologii. Soutěžící mají za úkol navrhnout kvalitní bydlení pro jednotlivce (nebo více jednotlivců) na střeše konkrétního panelového domu v centru Liberce. Návrh by měl řešit celou plochu střechy a měl by být přínosný i pro stávající obyvatele domu.
Současné průzkumy naznačují, že singles jsou sice malou, ale nezanedbatelnou součástí naší společnosti, a přitom mají specifické nároky na oblast bydlení, které by se měly do návrhů promítnout. Návrhy bydlení pro singles jsou situovány na střechu existujícího panelového domu v Oldřichově ulici v Liberci. Dům se nachází v těsné blízkosti centra, v pohodlném dosahu MHD, s možností dojet tramvají k lyžařským vlekům na Ještědu nebo k úpatí Jizerských hor.

Soutěžící

Soutěž je tradičně určena studentům a čerstvým absolventům vysokých škol (do 3 let po absolutoriu) stavebního a architektonického zaměření v České a Slovenské republice a zahraničním studentům studujícím v ČR na stipendiu. Stejně jako v předchozích letech je i „Bydlení pro singles" veřejná, ideová, jednokolová soutěž určená jednotlivcům či vícečlenným týmům. Jedná se o jedinečnou soutěž v ČR a na Slovensku, ve které se návrhy rovnoměrně posuzují z více odlišných hledisek a které se již pravidelně účastní studenti fakult architektury i fakult pozemního stavitelství.

„S ohledem na zvolené téma jsme letos obzvlášť zvědaví na návrhy studentů," říká Dana Matějovská, vedoucí MOLABu FA ČVUT. „Za prvé je tato problematika blízká velké části studentů, kteří žijí jiným stylem života než generace před nimi. Dá se říci, že si dnes studenti mohou navrhnout bydlení sami pro sebe na základě vlastních zkušeností. Za druhé je mnohem pravděpodobnější, že pokud se jejich práce zalíbí případným třetím stranám, mohlo by dojít i k samotné realizaci."

Trvale udržitelné navrhování

„Rok od roku zaznamenáváme stále větší zájem studentů o »zelená« témata, která v Autodesku nazýváme »sustainable design«, tj. trvale udržitelné navrhování," říká Patrik Minks, předseda poroty soutěže REVIT OPEN. „Vedle zohlednění ekologických aspektů soutěž též podporuje spolupráci mezi obory architektury a pozemního stavitelství a použití moderní metody BIM. Pro všechny účastníky bude jistě velkou výzvou navrhnout využití celé střechy domu tak, aby to bylo přínosné pro všechny obyvatele domu. Je na studentech, aby nás překvapili svou invencí," dodává P. Minks.

„Podle nejnovější směrnice Evropské unie schválené v květnu bude možné od roku 2020 stavět pouze domy s minimální spotřebou energie," řekl David Palas, ředitel společnosti Autodesk Česká republika. „Na soutěži REVIT OPEN si tak studenti mohou nacvičit postupy udržitelného navrhování, které se stanou během 10 let nejen standardem, ale naprostou nutností."

Objekt by měl vykazovat minimální provozní náklady, minimální zátěž pro životní prostředí a charakterem by měl směřovat k nízkoenergetickému objektu. Pro zpracování návrhu a jeho prezentaci musejí soutěžící použít software firmy Autodesk. V rámci soutěže je hodnoceno architektonické hledisko, stejně tak jako stavebně technické řešení a využití možností daného softwaru. Za komplexní použití softwaru Revit Architecture získají soutěžící v celkovém souhrnu další bonusové body.

revit02

Hodnocení návrhu - kritéria

Architektonické hledisko a schopnost objektu plnit požadovaný účel

váha hlediska 45%
Zahrnuje a hodnotí zejména komplexní architektonickou kvalitu, včetně řešení vnitřního prostoru, hodnotí kvalitu funkčního, dispozičního a provozního řešení.

Technické konstrukční a materiálové řešení

váha hlediska 30%
Zahrnuje a hodnotí zejména tepelné ztráty, energetický systém (grafické schema), ekologie provozu, ekonomickou přiměřenost a provozní hospodárnost navrženého objektu.

Softwarové řešení

váha 15%
Zahrnuje a hodnotí zejména využití možností softwaru pro zpracování návrhu, zvolení optimálních postupů a nástrojů pro požadovaný výsledek a formální stránku digitálního zpracování jako jsou např.: srozumitelnost a čitelnost výkresů, rozdělení do hladin, použití bloků a automatických vlastností objektů, mapování materiálů, osazení do fotografie, nasvícení scény při renderování aj.

Bonus za použití softwaru Revit Architecture, případně AutoCad Architecture

váha 10%
Porota bude posuzovat koncepční i komplexní využití daného software pro návrh a dokumentaci soutěžního návrhu, v případě Revit i využití možností BIM.

Podmínky pro bonus za zpracování v Revit Architecture:

Posuzuje se využití aplikace Revit Architecture v duchu technologie BIM pro vytvoření soutěžního návrhu. Požadován je formát RVT i s případně připojenými podklady jiných formátů (mapa). Součástí RVT projektu musí být řezy, pohledy, příp. detail a alespoň jeden 3D pohled, všechno pohledy v prohlížeči projektu. 3D model musí být vytvořen z prvků (rodin) aplikace, importy geometrie lze použít pouze v oprávněných případech, kdy nelze řešit jinak. Výstupem z aplikace by měl být model a dokumentace v úrovni studie nebo zjednodušený projekt (včetně kótování, popisů, výkazů apod.). Hodnocena bude i tvorba vlastních prvků (rodin), např. pro vybavení interiéru.

Podmínky pro bonus za zpracování v AutoCAD Architecture:

Posuzuje se projekt založený podle zvyklostí/standardů v AutoCAD Architecture. Požadován je formát APJ a celá složka s výkresy projektu ve formátu DWG, podpůrné soubory a případně připojené podklady jiných formátů (mapa). Použitím správce projektu musí být výkresy uspořádány do podlaží (pokud jsou). Z výkresů pak odvozeny další reprezentace jako jsou: 3D model objektu, řezy, pohledy a pohledy modelového prostoru s kótami a výkazy, jak se používají v této aplikaci. Použití sady listů je dobrovolné. Hodnocena bude i vlastní tvorba prvků. Model by neměl obsahovat importy ze SW jiných firem než Autodesk, výjimkou jsou podklady ze zadání. Výstupem z aplikace by měl být model a dokumentace v úrovni studie nebo zjednodušený projekt (včetně kótování, popisů, výkazů apod.).

Termíny

Termín ukončení registrace do soutěže je 30. září 2010, posledním dnem odevzdání návrhů je 1. listopad 2010 do 14:00 hod. Slavnostní vyhlášení a předání cen je plánováno na březen 2011.

Ceny pro vítěze

Autoři nejlepších návrhů získají ceny ve formě komerční licence softwaru společnosti Autodesk, notebooku a digitálního zrcadlového fotoaparátu.

Další informace o soutěži, zadání a o podmínkách letošního ročníku společně s registrací naleznete na www.revitopen.cz.


Mohlo by vás zajímat: