Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SPIRIT 2019 – podpora BIM s kontrolou nákladů

Autor článku: Petr Randula   
Úterý, 27 Srpen 2019 09:18

Tags: BIM | CAD | IFC | Petr Randula | SOFTconsult | Spirit | Stavebnictví | Vizualizace

vizualizace-3Ar­chi­tek­ti a pro­jek­tan­ti in­že­ný­ři po­tře­bu­jí ná­stro­je, které jsou spe­ci­ál­ně při­způ­so­be­ny je­jich pra­cov­ním me­to­dám. V sys­té­mu SPI­RIT na­jde­te pro­fe­si­o­nál­ní CAD soft­ware pro plá­no­vá­ní vý­stav­by, od ná­vr­hu až po plá­no­vá­ní ná­kla­dů. SPI­RIT in­ter­gru­je v jed­nom sys­té­mu in­te­li­gent­ní 2D, pa­ra­me­t­ric­ké 3D pro ob­je­mo­vou stu­dii, nebo přímo před­de­fi­no­va­né 3D sta­veb­ní kon­struk­ce, aby jste ušet­ři­li čas (stěny, okna, scho­dy atd.). Je­di­neč­nou funk­cí je in­te­gra­ce ce­no­vé­ho ma­na­že­ra on-line, což po­sky­tu­je kon­t­ro­lu ná­kla­dů v re­ál­ném čase. Úspěš­né pro­jek­ty jsou ty, které po­sky­tu­jí ce­no­vou jis­to­tu a jsou do­kon­če­ny podle har­mo­no­gra­mu, tam se te­pr­ve ověří smys­lu­pl­nost BIM.

V prů­bě­hu vzni­ku pro­jek­tu se stává BIM ko­mu­ni­ka­ce a spo­lu­prá­ce stále dů­le­ži­těj­ší - SPI­RIT je díky roz­hra­ním a ob­jek­to­vě ori­en­to­va­nou tech­no­lo­gií ab­so­lut­ně BIM kom­pa­ti­bil­ní.

BIM-SPIRIT

CAD soft­ware SPI­RIT ne­u­stá­le roste se zpět­nou vaz­bou uži­va­te­lů a know-how za­měst­nan­ců, kteří dlou­ho­do­bě pra­co­va­li jako ar­chi­tek­ti, pro­jek­tan­ti nebo in­že­ný­ři. Pra­cov­ní me­to­da v tomto CAD soft­wa­ru je proto za­lo­že­na na na­u­če­ných a ča­so­vě úspor­ných pro­ce­sech z praxe. SOFT­con­sult od po­čát­ku spo­lu­pra­cu­je s vý­rob­cem SPI­RI­Tu spo­leč­nos­tí SOFT­TECH / STI In­ter­nati­o­nal na tech­nic­kém roz­vo­ji SPI­RI­Tu. SPI­RIT je na našem trhu od roku 1992 tehdy s verzí 4.5. SPI­RIT byl první lo­ka­li­zo­va­ný pro­gram spe­ci­a­li­zo­va­ný přímo na ar­chi­tek­tu­ru a sta­veb­nic­tví, opro­ti tehdy upřed­nostňova­né­mu sys­té­mu obec­ný CAD s nad­stav­bou.

Větší svoboda pro váš způsob práce

2D kreslení, 3D modelování nebo konstrukčně orientovaný design

Mů­že­te se roz­hod­nout sami, zda chce­te kres­lit ve 2D, na­vr­ho­vat 3D kom­po­nen­ty BIM nebo na­vr­ho­vat ve vol­ném 3D. V těch­to mož­nos­tech se SPI­RIT liší od ji­ných ar­chi­tek­to­nic­kých CAD pro­gra­mů, není tam žádný limit.

Drag-and-drop

Pro­jek­tan­ti, ar­chi­tek­ti a in­že­ný­ři vědí, že pa­pí­ro­vý plán zů­sta­ne na sta­ve­niš­ti ještě dlou­ho. Změny stá­va­jí­cích vý­kre­sů nebo změny de­tai­lů jsou ve sku­teč­nos­ti jed­no­duš­ší pro­mít­nout au­to­ma­tic­ky do 2D. Soft­ware CAD musí být proto co nej­jed­no­duš­ší, ať už ve 2D, 3D nebo u BIM ob­jek­tů. Ve SPI­RI­Tu jsou gra­fic­ké ele­men­ty a ob­jek­ty or­ga­ni­zo­vá­ny v pře­hled­ném Pro­hlí­že­či kom­po­nen­tů. Na pra­cov­ní plo­chu jed­no­du­še pře­táh­ne­te prvky CAD, které chce­te vy­tvo­řit. Ostat­ní se již upřes­ní for­mou in­tu­i­tiv­ní­ho vý­bě­ru z menu, na­sta­ve­ním pa­ra­me­t­rů a správ­né­ho za­dá­ní, další již SPI­RIT vy­ko­ná za vás.

SPIRIT-Drag-drop

Správná verze pro vás

SPI­RIT je k dis­po­zi­ci ve dvou va­ri­an­tách pro spl­ně­ní růz­ných způ­sobů práce: Se SPI­RIT wer­k­plan zís­ká­te kom­plet­ní 2D kres­li­cí ná­stroj pro rych­lé a snad­né vy­tvá­ře­ní 2D vý­kre­sů všeho druhu. SPI­RIT vám po­sky­tu­je pří­stup k celé řadě funk­cí pro 2D vý­kre­sy, 3D CAD a práci ori­en­to­va­nou na pa­ra­me­t­ric­ké sta­veb­ní kom­po­nen­ty. Obě verze jsou in­te­gro­vá­ny do pro­ce­su BIM přes roz­hra­ní IFC.

SimLab Composer, SketchUp

SPI­RIT po­sky­tu­je in­te­gra­ci se soft­warem pro pro­fe­si­o­nál­ní vi­zu­a­li­za­ci a pre­zen­ta­ci SimLab Com­poser, nebo s 3D in­tu­i­tiv­ním ná­stro­jem pro vy­tvá­ře­ní ob­je­mo­vých stu­dií Sket­chUp. SimLab Com­poser je pro­po­jen se SPI­RI­Tem for­mou plug-in, takže 3D model se on-line pře­ne­se do pro­stře­dí SimLab Com­poser. SimLab Com­poser po­sky­tu­je ná­stro­je na vi­zu­a­li­za­ci, ani­ma­ci, vir­tu­ál­ní re­a­li­tu. 3D mo­de­ly lze sdí­let jako sou­bor 3D PDF, nebo se svými zá­kaz­ní­ky pro­střed­nic­tvím iPadu nebo pro­hlí­že­če An­dro­id. In­te­gra­ce se soft­warem Sket­chUp rov­něž pro­bí­há přímým pro­po­je­ním, takže model lze přes roz­hra­ní zob­ra­zit a sdí­let v rámci pro­stře­dí SPI­RI­Tu.

SPIRIT-SimLab

Konkurenční výhody ve výběrových řízeních

DWG / DXF / PDF Import Export

Ak­tu­ál­ní roz­hra­ní vám umož­ní sou­tě­žit a spo­lu­pra­co­vat s ji­ný­mi spo­leč­nost­mi a sys­témy. Díky op­ti­ma­li­zo­va­né­mu im­por­tu/ex­por­tu DWG / DXF / PDF mů­že­te pře­dat roz­vr­že­ní nebo spe­ci­fi­ka­ce zá­kaz­ní­ků v po­ža­do­va­ném pro­ve­de­ní.

Modely IFC

S IFC mo­de­ly pra­cu­je plná im­ple­men­ta­ce "open BIM"? Op­ti­ma­li­za­ce roz­hra­ní IFC je způ­sob, jak jít vstříc bu­douc­nos­ti, což je ale ještě dlou­há cesta. Fak­tem je, že IFC je stan­dard­ním roz­hra­ním pro pro­jek­ty open­BIM, takže dů­le­ži­té in­for­ma­ce o kom­po­nen­tách musí být během ex­por­tu IFC za­cho­vá­ny. Vý­vo­já­ři SPI­RI­Tu ne­u­stá­le in­ves­tu­jí velké množ­ství ener­gie do dal­ší­ho vý­vo­je roz­hra­ní IFC. SPI­RIT roz­ší­řil vlast­nos­ti ob­jek­tu. Atri­bu­ty kom­pa­ti­bil­ní s IFC, na­zý­va­né PSets, jsou nyní in­te­gro­vá­ny do SPI­RIT 2019.

SPIRIT-IFC-atributy

Export STL

Pokud jde o stu­die pro­ve­di­tel­nos­ti nebo sou­tě­že, musí být často před­klá­dá­ny fy­zic­ké mo­de­ly - po­mo­cí CAD soft­wa­ru SPI­RIT si mů­že­te ušet­řit noční práci a práci na le­pe­ní. Po­mo­cí ex­por­tu STL mů­že­te tisk­nout své mo­de­ly na 3D tis­kár­ně a in­spi­ro­vat po­ten­ci­ál­ní zá­kaz­ní­ky a zá­kaz­ní­ky svými im­po­zant­ní­mi struk­tu­ra­mi. Víte, kolik stojí váš sou­čas­ný pro­jekt v tisku? Prav­dě­po­dob­ně bu­de­te pře­kva­pe­ni níz­kou cenou.

CAD a stanovení nákladů pracuje společně

Náklady v reálném čase

Ná­kla­dy mohou být již sta­no­ve­ny v CAD soft­wa­ru SPI­RIT. Verze SPI­RI­Tu v Ně­mec­ku má vý­ho­du v lep­ším sys­té­mu vý­po­čtu ná­kla­dů sta­veb­ních prací, který není za­tí­žen již ne­vy­ho­vu­jí­cím sys­té­mem z hle­dis­ka sou­čas­ných tech­no­lo­gií, jako bo­hu­žel v na­šich ze­mích. Data mohou být ge­ne­ro­vá­ny z gra­fi­ky a pře­ve­de­ny do AVA soft­wa­ru AVAN­TI - se změ­na­mi ve vý­kre­su jsou veš­ke­ré ná­kla­dy oka­mži­tě při­způ­so­be­ny. V re­ál­ném čase vý­po­čty usnadňují a urych­lu­jí roz­hod­nu­tí kli­en­ta.

CAD a Cenový manažer

BIM je také ko­mu­ni­ka­ce a ří­ze­ní. Mo­de­ly musí být ne­u­stá­le zpra­co­vá­vá­ny v pro­ce­su BIM růz­ný­mi part­ne­ry, spo­leč­nost­mi a za­měst­nan­ci. Po­u­ži­tí soft­wa­ru CAD a se­pa­rát­ně vý­po­čet ná­kla­dů ne­sta­čí. Po­ža­da­vek doby je aby tato vý­mě­na údajů pro­bí­ha­la hlad­ce, transpa­rent­ně a rych­le. SPI­RIT po­sky­tu­je ně­ko­lik ná­t­ro­jů jak po­sky­to­vat in­for­ma­ce o gra­fic­kých da­tech pro další vy­hod­no­ce­ní. Jed­nak je to ná­stroj Pron­to Re­por­ting, který je sou­čás­tí pro­stře­dí SPI­RIT a po­sky­tu­je ak­tu­ál­ní údaje o sta­veb­ních kon­struk­cích, dél­kách, ob­je­mech, plo­chách. Pron­to Re­por­ting po­sky­tu­je i spe­ci­ál­ní Re­port-služ­by pro ze­fek­tiv­ně­ní zís­ká­vá­ní po­třeb­ných se­stav s in­for­ma­ce­mi z pro­jek­tu.

SPIRIT-Pronto-reporting

Report steny1

Dal­ším velmi sil­ným ná­stro­jem je Ce­no­vý ma­na­žer. Ten umožňuje v re­ál­ném čase kon­t­ro­lo­vat ná­kla­dy na pro­jekt. Ce­no­vý ma­na­žer je při­pra­ven tak, aby vy­ho­věl au­to­ma­tic­ké­mu za­tří­dě­ní kon­struk­cí podle Tříd­ní­ku sta­veb­ních kon­struk­cí a prací. Rov­něž vý­po­čet po­třeb­ných dat zís­ka­ných z gra­fic­ké­ho ele­men­tu lze pro­po­jit po­mo­cí pa­ra­me­t­ric­ké­ho vý­po­čtu pro přímé zís­ka­ní po­třeb­ných údajů. Ně­kte­ré kon­struk­ce se oceňují na zá­kla­dě plo­chy, nebo jiné dle ob­je­mu. Na tyto údaje je na­vá­za­na cena, plus další po­tře­by jako ode­čet ploch dle pa­ra­me­t­rů kon­struk­cí. Vý­stu­pem v re­ál­ném čase jsou se­sta­vy s ce­no­vou ana­lý­zou, která čle­ně­ním od­po­ví­dá našim míst­ním pod­mín­kám. Im­ple­men­ta­ce této mo­di­fi­ka­ce vznik­la v SOFT­con­sul­tu a zá­ro­veň jako test pro im­ple­men­ta­ci v ji­ných ze­mích.

Cenova analyza

Editace steny

ZAK – Zónově orientované Architektonické Konstruování

Tato tech­no­lo­gie je sou­čás­tí SPI­RI­Tu 30 let a pro­šla po­stup­ným vý­vo­jem již ve třech eta­pách. Sou­čas­ná forma vy­u­ží­vá­ní je v duchu drag-and-drop na zá­kla­dě po­ža­dav­ků na jed­no­du­chou ko­mu­ni­ka­ci. Stěny, nos­ní­ky, stro­py nebo ot­vo­ry jsou vzá­jem­ně pro­po­je­ny a au­to­ma­tic­ky aso­ci­a­tiv­ně okóto­vá­ny. Každá změna v pů­do­ry­su, po­hle­du nebo izo­me­t­rii je au­to­ma­tic­ky pro­ve­de­na ve spo­je­ní s pří­sluš­ným sta­veb­ním prv­kem. Pro­sto­ry au­to­ma­tic­ky zob­ra­zu­jí objem, plo­chu a obvod. Pří­sluš­né vo­do­rov­né a svis­lé řezy se pro­ve­dou dle zvo­le­ných mě­ří­tek (de­tail - re­a­li­za­ce - stan­dard - stu­die). Všech­ny sta­veb­ní kon­struk­ce jsou pa­ra­me­t­ric­ky mo­di­fi­ko­va­tel­né po­mo­cí vo­li­tel­ných ná­stro­jů. Celý prin­cip od­po­ví­dá BIM po­ža­dav­kům. Pokud je po­tře­ba z 2D kres­by vy­tvo­řit ob­je­mo­vou po­do­bu in­te­li­gent­ních sta­veb­ních ele­men­tů pro ZAK, exis­tu­je ve SPI­RI­Tu spe­ci­ál­ní funk­ce CAD do BIM.

SPIRIT-Prohlizec-komponent

Pa­ra­me­t­ric­ké sta­veb­ní kon­struk­ce (ob­jek­ty) mají vždy mož­nost na­de­fi­no­vat vy­ob­ra­ze­ní dle mě­ří­tek, 3D re­pre­zen­ta­ci a ce­no­vou in­for­ma­ci. Velmi spe­ci­ál­ním typem jsou sendvi­čo­vé stěny. SPI­RIT par­cu­je s kaž­dou vrst­vou jako sa­mo­stat­ným sta­veb­ním ele­men­tem a pa­ra­me­t­ric­kým cho­vá­ním ve vzta­hu k výšce pod­la­ží. Tento prin­cip je vý­ho­dou v přes­ném ce­no­vém vy­hod­no­ce­ní a správ­ném pře­no­su do IFC.

SPIRIT-sendvicove-steny

Pro cel­ko­vou sprá­vu roz­sáh­lých pro­jek­tů je velmi dů­le­ži­tá pro­pra­co­va­ná sprá­va zón hlav­ně s ohle­dem na zá­sad­ní změny v prů­bě­hu pro­jek­tu. Mů­že­te např. vy­tvo­řit ně­ko­lik budov v rámci jed­no­ho vý­kre­su nebo vy­tvo­řit sekce bu­do­vy s vy­u­ži­tím od­sa­ze­ných pod­la­ží.

SPIRIT-Manazer-zon

ZAK sys­tém po­sky­tu­je pro­po­je­ní mezi kon­struk­ce­mi a vý­stu­py typu pů­do­ry­sy a řezy. Je­jich pu­b­li­ko­vá­ní pro vý­stup pro­bí­há v sys­té­mu Papír, kdy se po­sklá­da­jí li­bo­vol­né části vý­kre­su na jednu plo­chu po­mo­cí si­tu­a­cí.

SPIRIT-Tiskove-vystupy

Z mnoha dal­ších mož­nos­tí se na­bí­zí zmí­nit kla­sic­ké úlohy pro sys­témy to­ho­to typu. Jsou to pa­ra­me­t­ric­ká ostě­ní, což hlav­ně v sou­čas­nos­ti při roz­ší­ře­ní ob­lož­ko­vých zá­rub­ní je nutná po­můc­ka. Ro­ho­vé okno je funk­ce kte­rou vy­u­ži­je pro­jek­tant vy­jí­meč­ně, ale z hle­dis­ka dal­ších vazeb na vý­pi­sy a cenu je velmi po­třeb­né mít funk­ci in­te­gro­va­nou.

SPIRIT-param-osteni rohove okno

CAD nástroje

Objekt inspektor

Ob­jekt in­spek­tor lze na­zvat plo­vou­cím edi­to­rem vlast­nos­tí. Po­mo­cí něj mů­že­te měnit všech­ny do­stup­né pa­ra­me­t­ry (atri­bu­ty) exis­tu­jí­cích ele­men­tů SPI­RI­Tu v re­ál­ném čase. Ob­jekt in­spek­tor se ak­ti­vu­je au­to­ma­tic­ky, když vy­be­re­te ně­ja­ký ele­ment vý­kre­su. Ob­jekt in­spek­tor pod­po­ru­je edi­ta­ci jed­no­ho nebo i více ele­men­tů. Při vý­bě­ru více ele­men­tů, ob­jekt in­spek­tor au­to­ma­tic­ky roz­dě­lí atri­bu­ty na spo­leč­né a uni­kát­ní. Sku­pi­na spo­leč­ných atri­bu­tů ob­sa­hu­je atri­bu­ty, které exis­tu­jí pro všech­ny ele­men­ty SPI­RI­Tu (barva, fólie, druh čáry). Po­mo­cí fil­tru roz­ba­lo­va­cí na­bíd­ky mů­že­te zvo­lit, které z vy­bra­ných ele­men­tů a které atri­bu­ty bu­de­te upra­vo­vat. Mů­že­te vy­brat všech­ny typy ele­men­tů, nebo jenom jeden typ. Filtr ne­zob­ra­zu­je pouze vy­bra­ný typ ele­men­tu, ale také je­jich počet. Po­mo­cí Ob­jekt in­spek­to­ru mů­že­te změ­nit atri­bu­ty vy­bra­né­ho ele­men­tu. Mů­že­te také ozna­čit atri­bu­ty vy­bra­né­ho ele­men­tu v Ob­jekt in­spek­to­ru a pře­nést je na jiné ele­men­ty vý­kre­su. Na­pří­klad, když vy­be­re­te okno ve vašem 3D mo­de­lu, mů­že­te zkon­t­ro­lo­vat všech­ny atri­bu­ty vy­bra­né­ho okna a pře­nést je všech­ny (nebo pouze vy­bra­né atri­bu­ty) na jiná okna 3D mo­de­lu.

SPIRIT-Objekt-Inspektor

Dynamický kurzor, magnetický kurzor a chytré pomocné čáry

Dy­na­mic­ký kur­zor je vý­raz­ný ná­stroj pro za­dá­vá­ní 2D/3D kres­by. Kromě za­dá­ní hod­not v kar­téz­ském a po­lár­ním sou­řad­ném sys­té­mu, jsou k dis­po­zi­ci dva dy­na­mic­ké re­ži­my pro za­dá­vá­ní sou­řad­nic. Při po­u­ži­tí těch­to re­ži­mů se vstup­ní čí­sel­ná pole zob­ra­zu­jí přímo na ob­ra­zo­ve, a lze přímo do nich za­dá­vat vstup­ní hod­no­ty. Dy­na­mic­ký kur­zor je k dis­po­zi­ci také u 3D kon­strukč­ních funk­cích. Jed­nou z nej­čas­tě­ji po­u­ží­va­ných funk­cí při kres­le­ní je bez­po­chy­by ucho­pe­ní ob­jek­tu. Ne­vě­do­mě a při­ro­ze­ně, každý uži­va­tel SPI­RI­Tu po­u­ží­vá funk­ci ucho­pe­ní. Ve SPI­RI­Tu exis­tu­je po­u­ži­tí ucho­po­va­cích bodů na ob­jek­tu přes pro­střed­ní tla­čít­ko myši, a mag­ne­tic­ký kur­zor. Mag­ne­tic­ký kur­zor a chyt­ré kon­strukč­ní čáry jsou dva ná­stro­je pro kres­le­ní které byly ve SPI­RI­Tu slou­če­ny do jedné funk­ce. Ucho­po­va­cí body nejsou po­u­ži­ty pouze pro přes­né kres­le­ní, ale také pro de­fi­ni­ci vir­tu­ál­ních ucho­po­va­cích bodů po­moc­ných čar. Pokud je ak­tiv­ní pouze mag­ne­tic­ký kur­zor, bude se zob­ra­zo­vat pouze jeden ucho­po­va­cí bod. To vám umož­ní bez­peč­ně se ucho­po­vat k de­fi­no­va­ným ucho­po­va­cím ele­men­tům, jako kon­co­vý bod, střed čáry, střed kruž­ni­ce, prů­se­čík atd.

Editační značky, dynamická polyline a dynamická editace 3D těles

Po­mo­cí edi­tač­ních zna­ček lze upra­vo­vat (po­sou­vat, otá­čet, nebo edi­to­vat) ele­men­ty vý­kre­su. Pokud vy­be­re­te ele­ment ve vý­kre­se, zob­ra­zí se edi­tač­ní znač­ky. Klik­nu­tím na znač­ku se ak­ti­vu­je funk­ce aso­ci­o­va­ná s kon­krét­ní znač­kou. Je to mno­hem více in­tu­i­tiv­ní a uži­va­tel­sky ori­en­to­vá­no, než vy­bí­rat pří­sluš­nou funk­ci z na­vi­gač­ní­ho nebo ro­le­to­vé­ho menu. Edi­tač­ní znač­ky, které se zob­ra­zí zá­vi­sí na typu vy­bra­né­ho ele­men­tu (čára, po­ly­li­ne, text, sym­bol, kóta...).

SPIRIT-Editace-sten

Po­ly­li­ne je dů­le­ži­tým gra­fic­kým ele­men­tem s ši­ro­kou mož­nos­tí vy­u­ži­tí. Ve spo­je­ní s in­te­li­gent­ní edi­ta­cí a vy­u­ži­tí li­bo­vol­ných tvarů pro ot­vo­ry po­sky­tu­je uplat­ně­ní v řadě úloh při pro­jek­to­vá­ní. Pro urych­le­ní vy­tvá­ře­ní po­ly­li­ne exis­tu­je funk­ce pro au­to­ma­tic­ké (dy­na­mic­ké) vy­hle­dá­ní uza­vře­ných ob­rysů jako ob­las­ti (po­ly­li­ne) v or­to­go­nál­ním zob­ra­ze­ní (pů­do­ry­su). Kromě ob­rysů ohra­ni­če­ných 2D ele­men­ty (čáry, ob­lou­ky, po­ly­li­ne), lze vy­hle­dat také za­vře­né ob­las­ti 3D ele­men­tů (kužel, ko­mo­lý kužel, koule a deska), v pů­do­rys­ném zob­ra­ze­ní. 3D ele­men­ty je umož­ně­no mo­di­fi­ko­vat dy­na­mic­kou edi­ta­cí přes edi­tač­ních znač­ky srov­na­tel­nou s funk­ce­mi Sket­chU­pu.

Výkresové styly

Ve vý­kre­se je hodně ele­men­tů se spe­ci­fic­kým na­sta­ve­ním. Např. šra­fo­vá­ní pro beton nebo stěnu, text, čáry, vý­pl­ně, kóto­vá­ní... Pro­jekč­ní kan­ce­lá­ře mají často svůj vlast­ní stan­dard pro zpra­co­vá­ní a pre­zen­ta­ci vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce. Po­mo­cí ob­jek­to­vých stylů mohou mít všech­ny ele­men­ty SPI­RI­Tu de­fi­no­vá­ny přes­né na­sta­ve­ní, a lze je cen­t­rál­ně spra­vo­vat přes pro­hlí­žeč kom­po­nen­tů. Výběr ob­jek­to­vých stylů pro­vá­dí­te jed­no­du­še způ­so­bem drag and drop z pro­hlí­že­če kom­po­nen­tů. Vý­kre­so­vé styly lze vy­u­žít dy­na­mic­ky ve vý­kre­se nebo jed­no­du­še vlo­žit jako ob­jek­ty. Např. mů­že­te vlo­žit (drag and drop) kruž­ni­ci do vý­kre­su a dy­na­mic­ky de­fi­no­vat její po­lo­měr nebo pouze vlo­žit kruž­ni­ci s de­fi­no­va­ným po­lo­mě­rem. Když vlo­ží­te styl jako ob­jekt, pa­ra­me­t­ry ele­men­tu mů­že­te měnit v Ob­jekt in­spek­to­ru.

SPIRIT-Vykresove-styly

Referenční výkresy

Ve SPI­RI­Tu je práce s re­fe­renč­ní­mi sou­bo­ry stan­dar­dem s řadou ori­gi­nál­ních mož­nos­tí. Re­fe­renč­ním sou­bo­rem mohou být sou­bo­ry SPI­RI­Tu, DWG/DXF, Sket­chUP sou­bo­ry, tex­to­vé sou­bo­ry. Sprá­va re­fe­renč­ních sou­bo­rů umožňuje ovlivňovat zob­ra­ze­ní sou­bo­rů a je­jich obsah po­mo­cí tech­ni­ky si­tu­a­cí, pra­cov­ních re­ži­mů, zap/vyp fólií-vrs­tev, kvá­d­ru oře­zá­ní kres­by, vý­po­čtu vi­di­tel­nos­ti. Re­fe­renč­ní sou­bo­ry jsou ak­tiv­ní sou­čás­tí pro­jek­tu s mož­nos­tí ucho­po­vá­ní.

Kótování, editory stylu kótování, dynamické kótování, vizuální kontrola, prefix s suffix

Funk­ce kóto­vá­ní ve SPI­RI­Tu pod­po­ru­je dy­na­mic­ké cho­vá­ní s vi­zu­ál­ní kon­t­ro­lou. Vedle stan­dard­ních tech­nik kóto­vá­ní a au­to­ma­tic­kém kóto­vá­ní ZAK sta­veb­ních ele­men­tů exis­tu­je režim dy­na­mic­ké­ho kóto­vá­ní v kte­rém již ne­mu­sí­te pře­dem roz­li­šo­vat směr kóto­vá­ní vo­do­rov­ně, svis­le nebo rov­no­běž­ně. SPI­RIT se o to po­sta­rá au­to­ma­tic­ky. Směr kóty se vy­hod­no­tí v zá­vis­los­ti na de­fi­no­va­ných kóto­va­ných bo­dech a po­zi­ci kur­zo­ru. Při po­u­ži­tí dy­na­mic­ké­ho kóto­vá­ní jed­no­du­še za­dá­te po­čá­teč­ní a kon­co­vý bod kóty a posuňte kur­zor na místo, kam chce­te umís­tit kótu. Klik­nu­tím se kóta vloží do pro­jek­tu vo­do­rov­ně, svis­le, rov­no­běž­ně. Pro efek­tiv­ní sprá­vu kóto­vá­ní je vý­hod­ný Edi­tor stylu kóto­vá­ní. Každá změna pro­ve­de­na v na­sta­ve­ní se oka­mži­tě zob­ra­zí v ná­hle­do­vém okně, ve kte­rém mů­že­te ná­hled také po­sou­vat a zvět­šo­vat. Na­sta­ve­ný styl kóto­vá­ní mů­že­te ulo­žit do sou­bo­ru a poz­dě­ji znovu na­číst. Edi­tor stylu kóto­vá­ní mů­že­te vy­u­žít také pro změnu již exis­tu­jí­cích kót. Edi­tor umož­ní na­sta­vit styl textu, kóto­vá­ní, znač­ky a styl autokóty. Exis­tu­je celá řada si­tu­a­cí, kdy se může uká­zat, že zob­ra­ze­nou délku kóty je po­tře­ba při­způ­so­bit. Bude to např. při kres­le­ní de­fi­ni­ci od­chy­lek, kóto­vá­ní de­tai­lů, kóto­vá­ní kon­struk­cí je­jichž vzdá­le­nost byla zkrá­ce­na atd. Po­dob­ně jako text před (Pre­fix) a text za (Su­f­fix) je v menu kóto­vá­ní k dis­po­zi­ci.

Bitmapy a barevné výplně (půdorys, řez)

Vy­u­ži­tí bitmap a ba­rev­ných vý­pl­ní ve SPI­RI­Tu po­sky­tu­je jak tech­nic­ké tak gra­fic­ké mož­nos­ti pro práci ar­chi­tek­tů i pro­jek­tan­tů. Vlo­že­nou bitma­pu (ma­po­vý pod­kres, vi­zu­a­li­za­ce) lze spo­jit s kom­pli­ko­va­ným tva­rem ob­ry­su a jed­no­du­še ka­lib­ro­vat z hle­dis­ka ve­li­kos­ti ve vý­kre­se. Vý­hod­né je po­u­ží­tí módu dlaž­di­ce v pří­pa­dech zná­zor­ně­ní, např. dlaž­by, kdy se pro malou bitma­pu na­sta­ví šířka a výška, svis­lé a vo­do­rov­né po­su­nu­tí, změna úhlu a sklo­nu bitma­py. Ba­rev­né vý­pl­ně, např. pro ve­de­ní vý­stav­by, plány vy­u­ži­tí, sche­ma­tic­ké vý­kre­sy, atd. se mohou dále mo­di­fi­ko­vat v barvě, prů­hled­nos­ti, po­řa­dí, zob­ra­ze­ní hra­ni­ce vý­pl­ně. Tech­ni­ku vlo­že­ní bitma­py a vý­pl­ně lze apli­ko­vat v pů­do­ry­se i řezu.

3D Orbit, WCS a UCS

Pro efek­tiv­ní práci ve 3D a 2D po­sky­tu­je SPI­RIT ně­ko­lik mo­der­ních po­mů­cek. 3D Orbit po­má­há dy­na­mic­kým po­hy­bem kolem 3D mo­de­lu, a uži­va­tel jej ocení pokud mo­de­lu­je ve 3D. WCS – svě­to­vé­ho sou­řad­né­ho sys­tém je ve SPI­RI­Tu vy­u­ží­ván pro všech­ny ob­jek­ty ve vý­kre­se. De­fi­ni­ce UCS re­fe­renč­ní pra­cov­ní ro­vi­ny v pro­sto­ru má ně­ko­lik tech­nik: po­mo­cí os, ro­vi­ny ob­ra­zov­ky nebo ele­men­tu, volně. Pře­chá­ze­ní mezi WCS a UCS v rámci pro­jek­tu je k dis­po­zi­ci pro 2D a 3D.

Uživatelské rozhraní – 4K, uživatelské profily

SPI­RIT pod­po­ru­je mo­ni­to­ry s vy­so­kým roz­li­še­ním – 4K. Kom­po­nen­ty roz­hra­ní, jako je menu, lišty ná­stro­jů a ikony, se správ­ně zob­ra­zu­jí na mo­ni­to­rech s vy­so­kým roz­li­še­ním (4K) a po­sky­tu­jí skvě­lé uži­va­tel­ské roz­hra­ní. Pro vyšší roz­li­še­ní 4K mo­ni­to­ru byly vy­tvo­ře­ny nové ikony v no­vých roz­li­še­ních. Pokud jde o barvu, roz­hra­ní SPI­RIT je in­spi­ro­ván kon­cep­tem barev Micro­soft Of­fi­ce. Uži­va­tel­ské pro­fi­ly mů­že­te vy­tvá­řet, pře­jme­no­vá­vat a od­st­raňovat. Mů­že­te také kdy­ko­li vy­tvo­řit zá­lo­hu pro­fi­lu, kte­rou mů­že­te po­u­žít k na­hrá­ní pro­fi­lu na jiné pra­cov­ní sta­ni­ce. Tímto způ­so­bem uži­va­tel­ské pro­fi­ly umožňují růz­ným spo­lu­pra­cov­ní­kům na pra­co­viš­ti pra­co­vat s pří­sluš­ný­mi osob­ní­mi na­sta­ve­ní­mi. Uži­va­tel­ské pro­fi­ly za­zna­me­ná­va­jí ná­sle­du­jí­cí údaje: uspo­řá­dá­ní ovlá­da­cích prvků na roz­hra­ní, po­lo­hu a obsah pa­ne­lů ná­stro­jů, la­y­out sou­bo­ry, vlast­ní de­fi­ni­ce klá­ve­so­vých zkra­tek.

vizualizace-1

vizualizace-2

Výstupy

SPI­RI­Tu po­sky­tu­je vý­stu­py od kla­sic­ké pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce až po vir­tu­ál­ní re­a­li­tu. Pro­jek­to­vá do­ku­men­ta­ce for­mou kom­bi­no­va­ných části do­ku­men­ta­ce sys­té­mem Papír je zá­klad­ním vý­stu­pem. Vi­zu­a­li­za­ce 3D mo­de­lu, nebo až vir­tu­ál­ní re­a­li­ta v ná­stro­ji SimLab Com­poser je další úroveň. Vý­po­čet ná­kla­dů v čle­ně­ní TSKP a po­drob­né re­por­ty pro in­ves­to­ry je vý­ta­ný bonus. Pod­po­ra BIM s pro­pra­co­va­ným ex­por­tem IFC for­má­tu je vklad do bu­douc­nos­ti. Se­znam ex­por­tů do ji­ných sys­té­mu ve for­má­tech PDF, IFC, STL, DWF, DWG, DXF, SKP, BMP, Colla­da, RAY, O2C a VRL.

Autor článku: Petr Randula - SOFTconsult - www.softcons.cz


Mohlo by vás zajímat: