Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze databáze EPLAN Data Portal

Autor článku: EPLAN   
Středa, 18 Listopad 2020 10:51

Tags: Cloud | Data Portal | Databáze | Eplan | ePULSE | Komponenty | Portal

Nový EPLAN Data Portal je od června přímo integrovaný do cloudového prostředi EPLAN ePulse. Zcela nové uživatelské rozhraní s intuitivním vyhledáváním a funkcí chytré nápovědy zjednodušuje použití portálu, urychluje práci a činí ji pohodlnější.V čer­vnu 2020 by­la uve­de­na na trh nej­no­věj­ší ver­ze we­bo­vé­ho por­tá­lu EPLAN Da­ta Por­tal, kte­rá pos­ky­tu­je uži­va­te­lům da­ta kom­po­nent a za­ří­ze­ní po­třeb­ná pro kon­struk­ční prá­ci. No­vě je por­tál in­te­gro­ván do clou­do­vé­ho pro­stře­dí EPLAN ePulse. Kon­struk­té­ři ele­k­tric­kých a flu­id­ních sys­té­mů si vy­bí­ra­jí da­ta za­ří­ze­ní, kte­rá ke své prá­ci po­tře­bu­jí, a mo­hou je pře­ná­šet pří­mo do svých EPLAN pro­jek­tů. Tím se ome­zu­je množ­ství ne­pro­duk­tiv­ní kon­struk­ční prá­ce a jsou za­jiš­tě­na stan­dar­di­zo­va­ná da­ta pro do­ku­men­ta­ci. Zce­la no­vé uži­va­tel­ské roz­hra­ní s in­tu­i­tiv­ním vy­hle­dá­vá­ním a funk­cí chyt­ré ná­po­vě­dy zje­dno­du­šu­je po­u­ži­tí por­tá­lu, urych­lu­je prá­ci a či­ní ji po­ho­dl­něj­ší.

Nově je webová aplikace EPLAN Data Portal dostupná exkluzivně v cloudovém prostředí EPLAN ePulse. K nové aplikaci mají přistup všichni uživatelé, kteří používají aktuální verzi platformy EPLAN 2.9. Po zaregistrování nebo přihlášení na www.epulse.com se automaticky zobrazí přístup do nové EPLAN Data Portal, a můžete okamžitě začít využívat přednosti přímého online přístupu k vysoce kvalitním datům zařízení z nepřetržitě rostoucí skupiny renomovaných výrobců komponent.

„Přímé přesunutí nabízených komponent do dokumentace EPLAN znamená pro naše zákazníky jak zrychlení konstrukční práce, tak i zvýšení kvality jejich dokumentace.“
Timm Hauschke, ředitel pro Cloud Business Master Data

Všechna řešení vycházející z platformy EPLAN mají stejný přístup ke cloudovým službám.

Ještě rychleji k cíli

EPLAN s novým uživatelským rozhraním ještě více usnadňuje použití a navigaci v kompletním sortimentu uložených dat zařízení. Intuitivní funkce vyhledávání nabízí rychlou a praktickou podporu. Integrována je také funkce automatického doplňování – například pro skupiny produktů, komponent nebo výrobců – vzhled obdobný jako u běžných webových prohlížečů. Tím se ještě více ušetří čas při konstruování a rychleji získáte požadované informace. Další praktickou výhodou je, že jsou již do databáze integrovány některé výpočtové programy, jako Rittal Therm, nebo konfigurátory např. od Schneider Electric. Tím se ještě více zjednoduší výběr správného zařízení. Uživatelé mohou cíleněji vyhledat, co potřebují, a jen několika kliknutími zjistit užitečné vlastnosti, příslušenství nebo alternativy.

Aktuální data v cloudu

Integrace EPLAN Data Portal do EPLAN ePulse nabízí množství výhod už na úplném začátku: aktualizace mohou být importovány kdykoliv – ať v samotné aplikaci, nebo v sortimentu více než tří set výrobců komponent, kteří již nabízejí k přímému stažení data okolo jednoho miliónů zařízení. Prostřednictvím integrovaných konfigurátorů je možné vytvořit dalších více než 1,5 miliónu variant. Další praktický přínos pro uživatele je v tom, že je software v cloudovém prostředí vždy aktualizovaný.

Standardy zajišťují větší hloubku dat

Pro vytváření efektivních procesů jsou nepostradatelná standardizovaná data komponent. Jestliže mají být rozvaděče konstruovány ve 3D, automaticky počítány délky vodičů nebo montážní desky obráběny strojově, jsou standardizovaná data nezbytná. Jak Hauschke vysvětluje: „EPLAN Data Standard doplňuje osvědčené klasifikační standardy dat zařízení, např. eCl@ss Advanced, a umožňuje využívat je v praxi. To zajišťuje konzistentní data ve všech inženýrských a výrobních procesech – směrem k plně integrovanému hodnotovému řetězci.“ Uživatelé oceňují výraznou úsporu času, která se projevuje od počáteční fáze návrhu projektu až po uvedení do provozu. V podstatě obsažená zařízení prezentovaná v různých schématech systémů jsou vždy založena na jednotném zdroji dat jako jediném spolehlivém zdroji.


Například firma Lenze integrovala data svých komponent do EPLAN Data Portal – a některá z nich již jsou ve shodě s EPLAN Data Standard.

Pozadí (nebo Východiska?)

EPLAN Data Portal je portál pro výměnu souborů mezi výrobci komponent a konstruktéry elektrických a fluidních zařízení, jimž poskytuje ke stažení kmenová data. Kromě alfanumerických dat komponent jsou do nich zahrnuty též schématická makra, informace o přístrojích v různých jazycích, náhledy obrázků, dokumentace a další dodatečné informace.

Více najdete na www.epulse.com.

www.eplan.cz
info@eplan.cz


Mohlo by vás zajímat: