Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak si vybrat ten správný CNC stroj

Autor článku: Profika   
Čtvrtek, 24 Únor 2022 23:19

Tags: CNC | Frézování | Profika | Soustružení | Stroje | výběr

Profika-IMG 4869-2208Pokud firma do­spě­je k roz­hod­nu­tí kou­pit ob­rá­bě­cí stroj, může si vy­brat ze ši­ro­ké na­bíd­ky do­má­cích i ově­ře­ných za­hra­nič­ních vý­rob­ců. Zá­sad­ní ovšem je, aby si zvo­li­la od­po­ví­da­jí­cí tech­no­lo­gii, která přes­ně splňuje po­ža­dav­ky vý­ro­by. Na co se při vý­bě­ru za­mě­řit a kde ne­u­dě­lat chybu, shr­nu­je spo­leč­nost Pro­fi­ka. Vět­ši­na ob­rá­bě­cích dílen dříve nebo poz­dě­ji musí in­ves­to­vat do ná­ku­pu CNC stro­je.

Nutí jí k tomu doba, po­tře­ba kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti, ne­do­sta­tek kva­lit­ních ob­rá­bě­čů a se­ři­zo­va­čů, stále vyšší ná­ro­ky na přes­nost a rych­lost. Nákup stro­je by se ovšem neměl nikdy uspě­chat – ob­rá­bě­cí stroj je zpra­vi­dla mi­li­o­no­vá in­ves­ti­ce, je proto třeba dobře vy­brat typ stro­je, který se do­ko­na­le hodí pro daný účel. Hned na za­čát­ku si musí zá­jem­ce uvě­do­mit, jakým způ­so­bem chce ký­že­ný díl vy­rá­bět.

Zá­klad­ní a nej­čas­těj­ší me­to­dy ob­rá­bě­ní jsou dvě:

 • První po­u­ží­vá k vy­tvo­ře­ní řezné síly otá­če­ní ob­rob­ku proti břitu ná­stro­je – to se na­zý­vá sou­stru­že­ní. Ob­rá­bě­cí stro­je, které se zde po­u­ží­va­jí, jsou na­pří­klad CNC sou­struh, CNC dlou­ho­toč­ný au­to­mat, CNC sou­struž­nic­ké cen­t­rum, po­pří­pa­dě CNC mul­ti­funkč­ní sou­struž­nic­ký stroj.
 • Druhá vy­u­ží­vá k vy­tvo­ře­ní řezné síly otá­če­ní břitu ná­stro­je, tedy hlav­ní řezný pohyb je ro­ta­ce ná­stro­je opro­ti ob­rob­ku – jedná se o fré­zo­vá­ní. Do této ka­te­go­rie spa­da­jí různé typy fré­zek, CNC ho­ri­zon­tál­ní cen­t­rum, či ho­ri­zon­tál­ní CNC vy­vr­tá­vač­ka.

Pro výběr vhod­né­ho CNC stro­je je nutné zvá­žit 4 vy­bra­ná kri­té­ria:

 1. Sé­ri­o­vost a délka tr­vá­ní za­káz­ky
  Firma by si měla při­pra­vit peč­li­vou ana­lý­zu a na zá­kla­dě ní se roz­hod­nout, jest­li na kon­krét­ní sou­bor dílů/ob­rob­ků, nebo do­kon­ce jen jeden typ dílů po­ří­dit spe­ci­ál­ní, vý­hrad­ně na tuto práci upra­ve­ný CNC stroj. Jinou a od­liš­nou tech­no­lo­gii vy­ža­du­jí­cí je volba dělat růz­no­ro­dou práce – z toho plyne po­tře­ba kou­pit co nej­ví­ce uni­ver­zál­ní stroj, který ale za ur­či­tých okol­nos­tí může být stej­ně vý­kon­ný jako spe­ci­ál. Na­pří­klad uni­ver­zál­ní CNC sou­struh HD2200Y mů­že­te osa­dit spe­ci­ál­ní­mi ná­stro­ji na od­va­lo­vá­ní ozu­be­ní, ob­rá­že­ní drá­žek, vroub­ko­vá­ní a další. Tímto způ­so­bem pak jeden uni­ver­zál­ní stroj na­hra­dí více jed­no­úče­lo­vých stro­jů.

 2. Ur­če­ní nej­dů­le­ži­těj­ší sku­pi­ny ob­rob­ků
  Plá­nu­je dílna vy­rá­bět vel­kou sku­pi­nu vý­rob­ků ve znač­né roz­mě­ro­vé řadě? V ta­ko­vém pří­pa­dě je dobré se­tří­dit si jed­not­li­vé ob­rob­ky do sku­pin, a to podle ve­li­kos­ti a počtu ope­ra­cí. Vy­tvo­řit jed­not­li­vé ty­posku­pi­ny. Dříve se tímto tří­dě­ním za­bý­val Vý­zkum­ný ústav stro­jí­ren­ské tech­no­lo­gie (VUSTE), dnes jsou na to firmy samy, nebo se ob­ra­cí na ex­per­ty. Ide­ál­ní stroj na všech­ny typy vý­rob­ků ne­e­xis­tu­je, vo­dít­kem mohou být na­pří­klad rady od­bor­ní­ků.

 3. Zjiš­tě­ní, jaké ope­ra­ce má stroj přes­ně vy­ko­ná­vat
  Občas si firma není zcela jistá, co přes­ně má stroj umět. Zby­teč­ně tak in­ves­tu­je do stro­jů s funk­ce­mi, které při vý­ro­bě nejsou po­třeb­né. Jestli­že je zá­mě­rem ob­ro­bek pouze sou­stru­žit, je zby­teč­né ku­po­vat stroj s „C“ nebo „Y“ osou, tedy i s mi­mo­o­so­vým fré­zo­vá­ním. Na­o­pak, pokud ob­ro­bek po­tře­bu­je ně­ja­ké mi­mo­o­so­vé ope­ra­ce, bude CNC stroj s po­há­ně­ný­mi ná­stro­ji vhod­ná a pl­no­hod­not­ná volba. Pozor ale na si­tu­a­ci, kdy fré­zo­vá­ní na ob­rob­ku vý­raz­ně pře­vlá­dá. V tomto pří­pa­dě stojí za zvá­že­ní, zda ne­po­ří­dit i CNC frézku a v pře­kry­tém čase sou­stru­že­ní fré­zo­vat na dru­hém stro­ji.

 4. Výběr vhod­né­ho do­da­va­te­le
  U vý­bě­ru do­da­va­te­le je dů­le­ži­té za­mě­řit se na jeho zku­še­nos­ti v oboru, nej­lé­pe si zjis­tit re­fe­ren­ce od stá­va­jí­cích zá­kaz­ní­ků. Na­po­vě­dět může i to, jak dlou­ho je do­da­va­tel na trhu, po­pří­pa­dě jak zá­so­be­ný má sklad ná­hrad­ních dílů. Pokud totiž nejsou jeho zá­so­by do­sta­teč­né, může se stát, že bude kli­ent na po­třeb­ný díl čekat dlou­hé týdny, pro­to­že bude třeba sou­část­ku ob­jed­nat a do­vézt ze za­hra­ni­čí, často z Asie. To může v nej­hor­ším pří­pa­dě skon­čit i za­sta­ve­ním vý­ro­by a ztrá­tou do­jed­na­ných za­ká­zek. Dů­le­ži­té jsou ovšem i další fak­to­ry: do­da­va­tel by měl být schop­ný za­jis­tit jak pro­fe­si­o­nál­ní ser­vis, oka­mži­tou pod­po­ru či ško­le­ní ob­slu­hy do­dá­va­né­ho stro­je. Pou­hým ob­jed­ná­ním a do­dá­ním by do­da­va­te­lo­va práce kon­čit ne­mě­la.

Více najdete na www.profika.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: