Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výstavy a webináře s účastí společnosti Pimpel

Autor článku: Pimpel   
Středa, 20 Duben 2022 15:03

Tags: CAD | CAM | ESPRIT | Hexagon | PIMPEL | Tajmac-ZPS | Teximp

Pimpel-2216Spo­leč­nost Pim­pel, dis­tri­bu­tor pro­duk­tů ESPRIT, zve své zá­kaz­ní­ky a part­ne­ry na nej­bliž­ší dny ote­vře­ných dveří u svých part­ne­rů a ke sle­do­vá­ní webi­ná­ře o di­gi­tál­ní bu­douc­nos­ti stro­jí­ren­ství. První akcí je Teximp Open House ve dnech 26. až 27. dubna 2022 od 9:00 do 17:00 hodin. Zde uvi­dí­te ob­rá­bě­cí cen­t­ra (3osá i 5osá) a sou­stru­hy od ame­ric­ké spo­leč­nos­ti Haas Au­to­mati­on a dále sou­struž­nic­ká cen­t­ra od ja­pon­ské spo­leč­nos­ti Na­ka­mu­ra Tome.

Teximp Open House

Registrace

 

TAJ­MAC-ZPS Open House

Další akcí je TAJ­MAC-ZPS Open House 28.–29. 4. 2022. V prů­bě­hu zá­kaz­nic­kých dnů bude zá­jem­cům v are­á­lu TAJ­MAC-ZPS před­sta­ve­na ši­ro­ká škála stro­jů TAJ­MAC-ZPS, ukáz­ky nej­no­věj­ších tech­no­lo­gic­kých se­ří­ze­ní a nový vzhled stro­jů, ro­bo­ti­zo­va­né pra­co­viš­tě v re­ál­ném pro­vo­zu (Vý­rob­ní buňka 4.0 FAMC 1260i), opce ke stro­jům s ozna­če­ním In­dust­ry 4.0 a mon­táž dlou­ho­toč­ných au­to­ma­tů Ma­nurhin K'MX i ukáz­ky ob­rá­bě­ní.

Registrace

 

Webi­nář

Na pátek 13. 5. 2022 v 9:00 hodin je při­pra­ven webi­nář Di­gi­tál­ní ře­tě­zec ve stro­jí­ren­ské vý­ro­bě. Stro­jí­ren­ská vý­ro­ba se již ně­ja­ký čas po­tý­ká se změ­nou své struk­tu­ry ze sé­ri­o­vé vý­ro­by ke ku­so­vé a více spe­ci­a­li­zo­va­né vý­ro­bě. Jak tedy řešit op­ti­ma­li­za­ce a mi­ni­mál­ní cenu ko­neč­né­ho vý­rob­ku zjis­tí­te právě zde.

Registrace


Mohlo by vás zajímat: