Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Udržitelná digitalizace strojírenské výroby

Autor článku: Pimpel   
Pondělí, 09 Květen 2022 15:16

Tags: Digitalizace | ESPRIT | PIMPEL | Strojírenská výroba | Webinar

Webinar Pimpel-2219V sou­čas­né si­tu­a­ci tlaku na cenu ko­neč­né­ho vý­rob­ku a zmen­šo­vá­ní vý­rob­ních sérií je po­tře­ba najít nové cesty pro efek­tiv­něj­ší, rych­lej­ší a bez­peč­něj­ší na­sa­ze­ní do vý­ro­by. Ře­še­ní bude před­sta­ve­no v při­pra­vo­va­ném webi­ná­ři firmy Pim­pel „Di­gi­tál­ní ře­tě­zec ve stro­jí­ren­ské vý­ro­bě“ v pátek 13. květ­na v 9 hodin.

Během webi­ná­ře se účast­ní­ci po­dí­va­jí na mož­nos­ti di­gi­tál­ní­ho ře­těz­ce od pří­pra­vy vý­ro­by, rych­lé pro­gra­mo­vá­ní až po fi­nál­ní ve­ri­fi­ka­ci NC kódu na vir­tu­ál­ním jádru NC stro­je.

Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta a in­te­li­gent­ní ře­tě­zec po­mů­že po­su­nout vý­rob­ní spo­leč­nos­ti k vyšší efek­ti­vi­tě a bez­peč­něj­ší vý­ro­bě.
Pokud vás tedy za­jí­má efek­ti­vi­ta vý­ro­by, při­dej­te se k na­še­mu webi­ná­ři.

Registrace na webinar Pimpel


Mohlo by vás zajímat: