Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD/CAM software TopSolid – digitální řešení pro průmyslové výzvy zítřka

Autor článku: TopSolid Czech   
Pátek, 13 Květen 2022 13:21

Tags: CAD/CAM | MSV Nitra | Obrábění | Strojírenství | TopSolid

03 - Flyer-CamBanner-2219Spo­leč­nost TOP­SO­LID SAS je jed­ním ze svě­to­vých lídrů v ob­las­ti soft­wa­ro­vých ře­še­ní CAD/CAM/PDM pro ko­voz­pra­cu­jí­cí a dře­vař­ský prů­my­sl. Dce­řin­ná spo­leč­nost Top­So­lid CZECH je je­di­ným cer­ti­fi­ko­va­ným pro­dej­cem soft­wa­ru Top­So­lid pro Čes­kou a Slo­ven­skou re­pub­li­ku.

Soft­ware je tak k dis­po­zi­ci v čes­kém ja­zy­ce všem, kteří mají o mo­der­ní kon­struk­ci/tech­no­lo­gii zájem.

TopSolid – CAD/CAM software, který předběhl svou dobu

CAD/CAM soft­ware Top­So­lid je ino­va­tiv­ní sys­tém a pře­de­vším kom­plex­ní ře­še­ní vý­ro­by od kon­struk­ce až po tech­no­lo­gii ob­rá­bě­ní na CNC ob­rá­bě­cích stro­jích. Toto jed­no­du­ché, in­tu­i­tiv­ní a šká­lo­va­tel­né glo­bál­ní ře­še­ní CAD/CAM je za­mě­ře­né ve verzi 7 pře­de­vším na stro­jí­ren­ský prů­my­sl.
Top­So­lid CAD na­bí­zí kom­plex­ní, pa­ra­me­t­ric­ký ob­je­mo­vý mo­de­lář od ohý­bá­ní ple­chu až po kon­struk­ci forem nebo po­stu­po­vých ná­stro­jů pro ohý­bá­ní ple­chu.
Top­So­lid je v ob­las­ti CAD kon­struk­ce vy­ba­ven pev­nost­ní­mi vý­po­čty, ki­ne­ma­ti­kou s kon­t­ro­la­mi ko­li­zí apod. V ob­las­ti CAMu pak tyto schop­nos­ti umožňují pro­vá­dět si­mu­la­ci ob­rá­bě­ní na ki­ne­ma­tic­kých mo­de­lech stro­jů, pro­vá­dět kon­t­ro­lu ak­tu­ál­ní­ho po­lo­to­va­ru, kon­t­ro­lu ko­li­zí apod. Verze 7 v CAM zob­ra­zu­je také přímo při si­mu­la­ci syn­chro­ni­zo­va­ný G kód k dráze ná­stro­je.
Top­So­lid je rych­lý sys­tém pro kon­struk­ci i pro tech­no­lo­gii. V tech­no­lo­gii je tvr­ze­ní „pře­chod od dílce ke G kódu za čty­ři­cet vte­řin“ opod­stat­ně­né. Er­go­no­me­t­rie sys­té­mu, přímý pří­stup k ak­tu­ál­ně po­třeb­ným funk­cím, to vše rych­lost zpra­co­vá­ní za­dá­ní sku­teč­ně urych­lu­je. Pro ob­last kon­struk­ce je na­pří­klad uni­kát­ní sys­tém sys­té­mu „drag and drop“ (uchop a pře­nes), kdy je možné celou ob­jek­to­vou enti­tu.
Top­So­lid CAM za­ujme pro­pra­co­va­nos­tí a kom­plex­nos­tí. V rámci jed­no­ho sys­té­mu mů­že­te pra­co­vat vo­li­tel­ně s ob­rá­bě­ním ve dvou, třech, čtyřech nebo 5ti osách, v mož­nos­ti kom­bi­no­vat tato fré­zo­vá­ní se sou­stru­že­ním na ob­rá­bě­cích cen­t­rech, mož­nost vy­u­žít drá­to­řez, laser, pro­stři­ho­vá­ní/vy­se­ká­vá­ní, ge­ne­ro­vá­ní elek­trod.

02 - Flyer-MoldBanner-2219

Výkon uži­va­te­lů Top­So­li­du v ob­las­ti CAMu zvy­šu­je na­pří­klad kom­plet­ní ří­ze­ní práce s to­le­ran­ce­mi nebo stále ob­no­vo­va­né a zlep­šo­va­né cykly ob­rá­bě­ní. Uži­va­tel je pod­po­ro­ván er­go­no­mic­kým, rych­lým a in­tu­i­tiv­ním in­ter­fa­ce pro pří­stup k datům a funk­cím.
Top­So­lid je rych­lý i pro svou vnitř­ní stav­bu, která plně užívá mož­nos­tí sou­čas­né­ho hard­ware po­čí­ta­čů v ob­las­ti vý­po­čtů růz­né­ho druhu i v práci gra­fic­kých karet při gra­fic­kém vý­stu­pu. V ob­las­ti CAMu je to vidět na­pří­klad na pod­po­ře pa­ra­lel­ních pro­ce­sů.
Top­So­lid je sys­tém s vlast­ním PDM. Je aso­ci­a­tiv­ní v da­tech i do­ku­men­tech. Re­a­gu­je na změny ve všech ob­las­tech, ať je to zprá­va do­ku­men­ta­ce obec­ně (ver­zo­vá­ní – malé a velké re­vi­ze apod.), sdí­le­ná kon­struk­ce více uži­va­te­li nebo pro­mí­tá­ní změn do ostat­ních kom­plex­ních do­ku­men­tů Top­So­li­du (vý­kre­so­vá, tech­no­lo­gic­ká do­ku­men­ta­ce, ku­sov­ní­ky, vše pod zprá­vou in­te­gro­va­né­ho PDM apod.). Do pro­jek­tů PDM je možné in­te­gro­vat i do­ku­men­ty z ji­ných soft­ware.

04 - Flyer-SteelBanner-2219

Top­So­lid je totiž ote­vře­ný. Im­por­to­va­né dílce se budou v mnoha pří­pa­dech cho­vat stej­ně, jako byste je kon­stru­o­va­li v Top­So­li­du. Im­por­to­va­ná tě­le­sa je možné na­pří­klad vy­ba­vit to­le­ran­ce­mi, o které je možné ná­sled­ně se opřít při efek­tiv­ní pří­pra­vě tech­no­lo­gie (ob­rá­bě­ní na střed to­le­ran­ce). Díky sys­té­mu „Fre­e­Sha­pe“ není tedy třeba znovu kon­stru­o­vat za­dá­ní. Pro práci s DXF im­por­to­va­ným sou­bo­ry je zase k dis­po­zi­ci filtr pro je­jich opra­vu a očiš­tě­ní, je zde spe­ci­ál­ní pod­po­ra – prů­vod­ce – pro re­kon­struk­ci kon­tur.
CAD i CAM jsou aso­ci­a­tiv­ní a jsou plně pod­po­ro­vá­ny ge­ne­rá­to­ry vý­kre­so­vé i tech­no­lo­gic­ké do­ku­men­ta­ce.

01 - uvod - Flyer-DesignBanner-2219

Soft­ware je silný v se­sta­vo­vá­ní ša­b­lon vý­kre­so­vých do­ku­men­tů s pří­sluš­ný­mi před­de­fi­no­va­ným orá­mo­vá­ním a ra­zít­ky, čá­ro­vý­mi kódy, au­to­ma­tic­ky pl­ně­ný­mi da­to­vý­mi poli, ku­sov­ní­ky, au­to­ma­tic­ký­mi po­hle­dy, ví­ce­strán­ko­vé au­to­ma­tic­ké do­ku­men­ty a další mož­nos­ti. Totéž pro tech­no­lo­gic­kou do­ku­men­ta­ci. Totéž pro spe­ci­ál­ní do­ku­men­ta­ci pro for­ma­ře nebo pro ohý­bá­ní ple­chu. Ša­b­lo­ny jsou uži­va­tel­sky ote­vře­né. Umožňuje také in­te­gro­va­né do­ku­men­ty, na­pří­klad tech­no­lo­gie, které nelze roz­dě­lit pro cha­rak­ter ob­slu­ho­va­né­ho stro­je – ty­pic­kým pří­kla­dem jsou sou­struž­nic­ko/fré­zo­va­cí cen­t­ra. Dílec, po­lo­to­var, stroj, pouze jeden do­ku­ment Top­So­li­du pro obě tech­no­lo­gie.
Top­So­lid na­bí­zí i mnoho dal­ších pro­duk­tů a funk­cí, na­pří­klad modul Top­So­lid'Steel , ja­kož­to CAD pro ko­vo­ob­rá­bě­cí a ple­chař­ský prů­my­sl. Dále Top­So­lid'Pdm Mul­ti­si­te, což je apli­ka­ce, kde mů­že­te ak­ti­vo­vat ko­pí­ro­vá­ní dat a sdí­let své pro­jek­ty mezi všemi svými vý­rob­ní­mi místy, ať jsou kde­ko­li na světě. Top­So­lid'Sho­p­Flo­or Cam je pak pro­duk­tem ur­če­ným pro CNC ope­rá­to­ry na dílně. Umožňuje vám vi­zu­a­li­zo­vat, si­mu­lo­vat a ově­řo­vat li­mi­ty ob­rá­bě­ní všech mo­du­lů Top­So­lid'Cam. V zá­vis­los­ti na na­sta­ve­ném ob­rá­bě­ní bude ope­rá­tor scho­pen upra­vit ob­rá­bě­cí pro­gram. Tento nový pro­dukt zlep­šu­je spo­lu­prá­ci mezi od­dě­le­ním plá­no­vá­ní pro­ce­sů a pro­vo­zem na dílně. Top­So­lid'Cam Simul umožňuje si­mu­la­ci z NC kódu přímo in­te­gro­va­ně v Top­So­lid'Cam. Tato funk­ce na­po­do­bu­je přes­né cho­vá­ní re­ál­né­ho CNC stro­je a má funk­ci op­ti­ma­li­za­ce pro­gra­mu, což ušet­ří až 15% času ob­rá­bě­ní.

Pro­gram je do­dá­ván vždy spolu s kom­plex­ní­mi služ­ba­mi – od obo­ro­vých ško­le­ní přes ki­ne­ma­tic­ké mo­de­ly CNC stro­jů až po po­st­pro­ce­so­ry.

TopSolid 4.0 – jdeme vstříc digitální budoucnosti

Sou­čás­tí no­vé­ho stra­te­gic­ké­ho plánu spo­leč­nos­ti TopSO je také „TOP­SO­LID 4.0“, jehož cílem je zejmé­na urych­lit me­zi­ná­rod­ní roz­voj a na­bíd­ku pro­duk­tů v rámci di­gi­ta­li­za­ce prů­mys­lu. V tomto ohle­du spo­leč­nost Top­so­lid spo­lu­pra­cu­je s mnoha prů­mys­lo­vý­mi me­zi­ná­rod­ní­mi spo­leč­nost­mi, které jsou ve svém pří­sluš­ném sek­to­ru čin­nos­ti dobře uzná­vá­ny. Pro­duk­ty sou­vi­se­jí­cí s Prů­mys­lem 4.0. jsou Top­So­lid'Part­Cos­ting (ře­še­ní pro pod­po­ru na­bí­dek pro vý­ro­bu me­cha­nic­kých dílů) a Top­So­lid'In­specti­on (ře­še­ní to­le­ranč­ní a roz­mě­ro­vé kon­t­ro­ly).

TopSolid V 7.16

Rádi bychom vám před­sta­vi­li ně­kte­ré no­vin­ky CAD/CAM sys­té­mu Top­So­lid 7.16 pro rok 2022. Nej­vět­ší no­vin­kou je ge­ne­rá­tor ví­ce­ra­men­ných scho­dišť. Vý­stu­pem může být kom­plet­ní scho­diš­tě včet­ně nos­ných prvků. Na to re­a­gu­je i část pro sklá­dá­ní, která byla roz­ší­ře­na o mož­nost sklá­dá­ní tru­bek či tyčí. Do mo­du­lu ren­de­ro­vá­ní pak při­by­la mož­nost ren­de­ru do fo­to­gra­fie.
Do CAMu při­by­la nová sada al­go­rit­mů spe­ci­ál­ně za­mě­ře­ných na brou­še­ní. Do sou­stru­že­ní pak mož­nost sou­stru­žit v ro­vi­ně YZ, tak aby bylo možné apli­ko­vat ná­stro­je Co­ro­Cut® QD (San­dvik) a Free­Turn (Ce­ra­ti­zit). Do Sa­n­vi­ku pak při­by­la spe­ci­ál­ní stra­te­gie Prime Tur­ning™. Pro fréz­ky při­by­la mož­nost in­ter­po­lač­ní­ho sou­stru­že­ní, sada al­go­rit­mů pro fré­zo­vá­ní ka­ná­lů/po­tru­bí, 5osé od­jeh­lo­vá­ní a k 5o­sé­mu hru­bo­vá­ní kapes se při­da­ly stra­te­gie do­kon­čo­vá­ní.

 

Pozvánka na veletrh

Do­vol­te nám, abychom Vás tímto po­zva­li na Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Nitře ve dnech od 24. 5. do 27. 5. 2022, kde pre­zen­tu­je­me no­vin­ky Top­So­lid V 7.16.
Náš stá­nek číslo 2 na­jde­te v hale M1. Pro více in­for­ma­cí, nebo za­re­zer­vo­vá­ní kon­zul­ta­ce nás ne­vá­hej­te
kon­tak­to­vat.

Tě­ší­me se na Vás.

Tým Top­So­lid CZECH

 

 


Mohlo by vás zajímat: