Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sandvik koupí výrobce PCD nástrojů Frezite

Autor článku: Sandvik   
Středa, 29 Červen 2022 11:49

Tags: Akvizice | Frezite | Fúze | Investoři | Prodeje | Produkty | Sandvik | Služby

ferramentas-customizadas-2226San­dvik po­de­psal do­ho­du o pře­vze­tí 100% po­dí­lu na zá­klad­ním ka­pi­tá­lu por­tu­gal­ské spo­leč­nos­ti Fre­zi­gest, SGPS („Fre­zi­te“). Na­bíd­ka spo­leč­nos­ti Fre­zi­te se sklá­dá pře­de­vším z po­ly­krys­ta­lic­kých di­a­man­to­vých ná­stro­jů (PCD) vy­rá­bě­ných na za­káz­ku pro apli­ka­ce v kovu a dřevě, s pů­sob­nos­tí v seg­men­tech au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, vše­o­bec­né­ho stro­jí­ren­ství a le­tec­tví.

Spo­leč­nost bude vy­ka­zo­vá­na v rámci di­vi­ze Wal­ter, která je sou­čás­tí San­dvik Ma­nu­factu­ring and Ma­chi­ning So­lu­ti­ons.

Fre­zi­te roz­ši­řu­je na­bíd­ku spo­leč­nos­ti Wal­ter v ob­las­ti vý­rob­ků z hli­ní­ku PCD. Spo­leč­nost má po­boč­ky v Ev­ro­pě, Me­xi­ku a Bra­zí­lii a díky své rych­los­ti uvá­dě­ní na trh zlep­šu­je na­bíd­ku hod­no­ty a po­zi­ci di­vi­ze Wal­ter jako vý­rob­ce per­spek­tiv­ních kom­po­nen­tů z leh­kých ma­te­ri­á­lů. Kom­pe­ten­ce spo­leč­nos­ti Fre­zi­te a její na­bíd­ka ře­še­ní upí­ná­ní a upí­na­cích pří­prav­ků umož­ní di­vi­zi Wal­ter na­bí­zet ře­še­ní na klíč, což zna­me­ná in­ter­ak­ci na dří­věj­ším stup­ni hod­no­to­vé­ho ře­těz­ce zá­kaz­ní­ka. Kromě toho spo­leč­nost Fre­zi­te při­dá­vá di­vi­zi Wal­ter ve­d­lej­ší po­ten­ci­ál pří­jmů v seg­men­tu ušlech­ti­lé­ho dřeva a kom­po­zit­ních ma­te­ri­á­lů.

Fre­zi­te, za­lo­že­ný v roce 1978, má při­bliž­ně 450 za­měst­nan­ců a sídlí v por­tu­gal­ském městě Trofa. V roce 2021 do­sá­hl tržeb ve výši při­bliž­ně 450 mi­li­o­nů švéd­ských korun a oče­ká­vá se, že ve střed­ně­do­bém ho­ri­zon­tu po­ros­te střed­ně­do­bým jed­no­ci­fer­ným or­ga­nic­kým tem­pem. Marže EBITA mírně ředí spo­leč­nost San­dvik Ma­nu­factu­ring and Ma­chi­ning So­lu­ti­ons. Dopad na zisk na akcii San­dvi­ku bude ome­ze­ný, nicmé­ně mírně po­zi­tiv­ní. Stra­ny se do­hod­ly, že kupní cenu ne­bu­dou zve­řejňovat. Oče­ká­vá se, že trans­ak­ce bude uza­vře­na během tře­tí­ho čtvrt­le­tí roku 2022 a pod­lé­há ob­vyk­lým pod­mín­kám uza­vře­ní.


Mohlo by vás zajímat: