Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sklíčidla bez tepelného smršťování od firmy BIG KAISER

Autor článku: BIG KAISER   
Úterý, 20 Září 2022 14:52

Tags: BIG KAISER | Sklíčidla | Strojírenství | Tepelné smršťování | Upí­na­če forem

BIG KAISER MoldChuck-2238Big Kai­ser před­sta­vu­je svou nej­no­věj­ší řadu přes­ných upí­na­čů nástrojů, které ne­vy­ža­du­jí po­u­ži­tí te­pel­né­ho smrš­ťo­vá­ní pro udr­že­ní po­lo­hy. To zna­me­ná, že sklí­či­dla jsou eko­lo­gič­těj­ší al­ter­na­ti­vou kon­ku­renč­ních vý­rob­ků, pro­to­že k upnu­tí ná­stro­jů není za­po­tře­bí ener­gie, a také se snad­ně­ji po­u­ží­va­jí. Není po­tře­ba další drahý stroj na smrš­ťo­vá­ní tep­lem, což šetří místo i pe­ní­ze.

Nová sklí­či­dla jsou přes­né dr­žá­ky ná­stro­jů pro vý­ro­bu forem, které se upí­na­jí po­mo­cí dvou boč­ních za­jiš­ťo­va­cích šrou­bů. Po­sky­tu­jí vy­so­ce přes­né ře­še­ní a há­zi­vost je ga­ran­to­vá­na v roz­me­zí 5 µm při 4xØ. Díky ab­sen­ci te­pel­né­ho smrš­ťo­vá­ní se sklí­či­dla ne­de­for­mu­jí vli­vem za­hří­vá­ní, což za­ru­ču­je delší pro­voz­ní ži­vot­nost.

Sklí­či­dla jsou vy­ba­ve­na vnitř­ním ve­de­ním pro pří­vod chla­di­cí ka­pa­li­ny přímo do ob­las­ti ob­rá­bě­ní, což umožňuje lepší odvod třísek a kva­lit­něj­ší po­vr­cho­vou úpra­vu. Díky vy­vá­že­né kon­struk­ci jsou vhod­ná pro vy­so­ko­rych­lost­ní ob­rá­bě­ní až do 15 000 ot/min.

Mají štíhlou ku­že­lo­vou kon­struk­ci, která usnadňuje je­jich po­u­ži­tí a mi­ni­ma­li­zu­je ru­ši­vé vlivy při vý­ro­bě forem s ome­ze­ným pro­sto­rem. Patří sem ob­rá­bě­ní boč­ních stěn, ob­rá­bě­ní svis­lých stěn a ob­rá­bě­ní dutin.


Mohlo by vás zajímat: