Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Inženýři nové generace a IT profesionálové v automobilovém průmyslu

Autor článku: Skupina ZF   
Pátek, 04 Listopad 2022 17:59

Tags: Automobilový průmysl | Inženýři | Skupina ZF | Strojírenství

Hannes 06 C-2244V Pol­sku a České re­pub­li­ce pro­bě­hl kva­li­ta­tiv­ní prů­zkum mezi in­že­ný­ry za­měst­na­ný­mi ve sku­pi­ně ZF, který zkou­mal svět je­jich pro­fes­ních hod­not, po­třeb a také je­jich vní­má­ní od­vět­ví a vizi jeho roz­vo­je. Prů­zkum s ná­zvem „In­že­ný­ři nové ge­ne­ra­ce a in­že­ný­ři v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu“ shr­nu­je hlav­ní po­stře­hy ze stu­die ZF, které doplňují ná­zo­ry HR i tech­no­lo­gic­kých ex­per­tů.

Sku­pi­na ZF je glo­bál­ním líd­rem ve vý­vo­ji tech­no­lo­gií v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, který za­měst­ná­vá téměř 23 750 in­že­ný­rů a pro­gra­má­to­rů po celém světě. To je pro­fes­ní sku­pi­na, do které dnes ZF re­kru­tu­je nej­ví­ce.

Au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl se dy­na­mic­ky roz­ví­jí a ge­ne­ru­je po­ptáv­ku po ino­va­tiv­ních ře­še­ních a no­vých tech­no­lo­gi­ích, které se vy­ví­je­jí i v Pol­sku a České re­pub­li­ce. Stej­ně jako v ji­ných ob­las­tech prů­mys­lu je v sou­čas­né době po­ptáv­ka po spe­ci­a­li­zo­va­ných in­že­ný­rech mno­ho­ná­sob­ně větší než do­stup­nost spe­ci­a­lis­tů.

Sku­pi­na ZF, která v sou­čas­né době za­měst­ná­vá téměř 23 750 in­že­ný­rů a pro­gra­má­to­rů v 31 ze­mích světa, pro­ved­la v červ­nu le­toš­ní­ho roku prů­zkum ve­řej­né­ho mí­ně­ní mezi in­že­ný­ry za­měst­na­ný­mi na po­boč­kách spo­leč­nos­ti v Pol­sku a České re­pub­li­ce a zkou­ma­la svět je­jich hod­not, pro­fes­ních po­třeb, stej­ně jako je­jich vní­má­ní od­vět­ví a vize jeho roz­vo­je.

Prů­zkum byl kva­li­ta­tiv­ní a po jeho vý­sled­cích ná­sle­do­va­la zprá­va „In­že­ný­ři nové ge­ne­ra­ce a in­že­ný­ři v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu“, která se blíže za­bý­vá ná­zo­ry a po­sto­ji prů­mys­lu k otáz­kám, jako jsou:

  • mladá ge­ne­ra­ce in­že­ný­rů na trhu práce
  • jaké hod­no­ty je řídí, jaké jsou je­jich po­tře­by a as­pi­ra­ce
  • co in­spi­ru­je a po­há­ní mladé in­že­ný­ry – jak vidí vývoj tech­no­lo­gií a au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu
  • ženy ve stro­jí­ren­ství – jakým vý­zvám čelí, pod­po­ru­jí se in­že­nýr­ky na­vzá­jem

Zprá­vu doplňují pří­spěv­ky od­bor­ní­ků na ří­ze­ní lid­ských zdro­jů a tech­no­lo­gic­ký trh.

Trh hla­do­vý po in­že­ný­rech

Podle Jowi­ty Mi­chal­ské, spo­luza­kla­da­tel­ky a ge­ne­rál­ní ře­di­tel­ky Di­gi­tál­ní uni­ver­zi­ty, če­lí­me v celé Ev­ro­pě po­dob­ným pro­blé­mům. Tech­no­lo­gic­ký pra­cov­ní trh je velmi hla­do­vý a stále ne­má­me do­sta­tek spe­ci­a­lis­tů, jak v IT, tak v dal­ších tech­no­lo­gic­kých obo­rech. Se­znam ne­do­stat­ko­vých pro­fe­sí je dlou­hý: od­bor­ní­ci na ana­lý­zu dat (da­to­ví vědci), ma­na­že­ři tech­no­lo­gic­kých pro­jek­tů, od­bor­ní­ci na di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci, od­bor­ní­ci na ky­ber­ne­tic­kou bez­peč­nost a také pro­fe­se, které zpro­střed­ko­vá­va­jí kon­takt mezi lidmi z ob­las­ti tech­no­lo­gií a pod­ni­ká­ní.

Na cel­ko­vém trhu práce pro in­že­ný­ry vy­ni­ká au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl na­bíd­kou pro spe­ci­a­lis­ty téměř ve všech ob­las­tech stro­jí­ren­ství a IT, která je spo­je­na s mož­nos­tí ne­u­stá­lé­ho roz­vo­je a zvy­šo­vá­ní kom­pe­ten­cí. Podle od­bor­ní­ků do­tá­za­ných ZF je roz­voj a zvy­šo­vá­ní je­jich kva­li­fi­ka­ce něčím, co dává práci smysl a mo­ti­vu­je je, zejmé­na ty nejmlad­ší v této pro­fe­si.

Fle­xi­bil­ní pra­cov­ní doba, ško­le­ní a ne­u­stá­lý roz­voj a práce s ino­va­tiv­ní­mi, spo­le­čen­sky re­le­vant­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi – to jsou podle re­spon­den­tů i od­bor­ní­ků klí­čo­vé hnací síly v pra­cov­ním ži­vo­tě pro­fe­si­o­ná­lů ve stro­jí­ren­ství a IT.

Mladí pra­cov­ní­ci a stu­den­ti, mají nyní velmi od­liš­né po­tře­by. Pře­de­vším chtě­jí mít rov­no­váhu mezi ži­vo­tem a prací, chtě­jí vědět, na ja­kých pro­jek­tech budou pra­co­vat a na ja­kých za­ří­ze­ních. Chtě­jí se po­dí­let na pro­jek­tech, které jsou za­jí­ma­vé a roz­ví­je­jí­cí se. Pe­ní­ze pro ně nejsou to nej­dů­le­ži­těj­ší.

Jaké výzvy a pří­le­ži­tos­ti če­ka­jí na od­bor­ní­ky v ob­las­ti stro­jí­ren­ství a IT? Co je pro ně v práci nej­dů­le­ži­těj­ší? Které za­měst­na­nec­ké be­ne­fi­ty dnes mu­sí­te mít a které jsou roz­ho­du­jí­cí při vý­bě­ru za­měst­ná­ní? Tě­mi­to a dal­ší­mi otáz­ka­mi se za­bý­vá zprá­va ZF Group Re­port, kte­rou si mů­že­te pře­číst na webo­vých strán­kách ZF press.​zf.​com.


Mohlo by vás zajímat: