Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sprut­CAM Tech zve na svou první svě­to­vou kon­fe­ren­ci

Autor článku: Sprut­CAM Tech   
Pondělí, 26 Prosinec 2022 00:27

Tags: CAM | CNC | Konference | Limasol | Sprut­CAM Tech | Sprut­CAM X 17

SprutCAM konference-banner3-2251Sprut­CAM Tech, před­ní ev­rop­ský ne­zá­vis­lý vý­vo­jář soft­wa­ro­vých pro­duk­tů pro CNC stro­je a prů­mys­lo­vé ro­bo­ty, svolá uži­va­te­le, pro­dej­ce a tech­no­lo­gic­ké part­ne­ry sys­té­mu Sprut­CAM X z ce­lé­ho světa na svou vůbec první kon­fe­ren­ci to­ho­to roz­sa­hu – Sprut­CAM X World. Kon­fe­ren­ce se usku­teč­ní 12. až 15. červ­na 2023 v Li­mas­so­lu, hos­po­dář­ském, fi­nanč­ním, kul­tur­ním a tu­ris­tic­kém cen­t­ru Ky­per­ské re­pub­li­ky, kde má Sprut­CAM Tech své sídlo.

Mís­tem ko­ná­ní kon­fe­ren­ce bude hotel At­lan­ti­ca Mi­ra­ma­re Beach, kde bude účast­ní­kům po­skyt­nu­to vše po­třeb­né pro plod­nou práci, od­bor­nou ko­mu­ni­ka­ci a po­ho­dl­ný od­po­či­nek.

Hlav­ní udá­los­tí ob­chod­ní části pro­gra­mu kon­fe­ren­ce bude před­sta­ve­ní nej­no­věj­ší verze Sprut­CAM X 17, vlaj­ko­vé lodi spo­leč­nos­ti. V uply­nu­lém roce tvůr­ci Sprut­CA­Mu X dále roz­ví­je­li stá­va­jí­cí funk­ce pro­duk­tu a při­šli s no­vý­mi a uni­kát­ní­mi funk­ce­mi pro ří­ze­ní CNC stro­jů i ro­bo­tů. Jako vždy při své práci tým Sprut­CAM Tech spo­lé­hal na ná­vrhy a přání uži­va­te­lů a mnohé z nich se mu po­da­ři­lo im­ple­men­to­vat do při­pra­vo­va­né verze CAM sys­té­mu.

Hlav­ní vek­tor vý­vo­je Sprut­CAM X při­tom zů­stá­vá ne­změ­něn – stát se svě­to­vou jed­nič­kou mezi ře­še­ní­mi díky im­ple­men­ta­ci tech­no­lo­gie Of­fli­ne Pro­gra­m­ming of In­dustrial Ro­bots (OLP) do pro­duk­tu. OLP umožňuje spus­tit nový ob­rá­bě­cí pro­gram na ro­bo­tu během ně­ko­li­ka hodin, za­tím­co při tra­dič­ním on-line pro­gra­mo­vá­ní je pro stej­nou úlohu po­tře­ba ně­ko­lik dní. Vý­rob­ní cyk­lus se tak vý­raz­ně zkra­cu­je, spo­leč­nost rych­le­ji uvádí na trh nové, zá­kaz­ní­ky žá­da­né vý­rob­ky a po­u­ži­tí ro­bo­tů se stává eko­no­mic­ky opod­stat­ně­ným i pro ma­lo­sé­ri­o­vou vý­ro­bu.

Na kon­fe­ren­ci Sprut­CAM X World se však ne­bu­de ho­vo­řit pouze o již do­stup­ných pro­duk­tech. Vý­vo­já­ři sli­bu­jí, že ko­mu­ni­tu uži­va­te­lů a part­ne­rů po­tě­ší pře­kva­pe­ním. Kon­krét­ně bude na akci před­sta­ve­na be­ta­ver­ze zcela no­vé­ho, zatím taj­né­ho pro­duk­tu spo­leč­nos­ti Sprut­CAM Tech.

Kromě vý­vo­já­řů budou na kon­fe­ren­ci Sprut­CAM X World hrát dů­le­ži­tou roli tech­no­lo­gič­tí a ob­chod­ní part­ne­ři Sprut­CAM Tech. Před­sta­ví pro­jek­ty svých zá­kaz­ní­ků a poví, jak firmy z nej­růz­něj­ších od­vět­ví a zemí světa právě teď vy­rá­bě­jí pro­duk­ty, zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu a sni­žu­jí ná­kla­dy po­mo­cí Sprut­CAM X. Uži­va­te­lé a part­ne­ři, kteří se v uply­nu­lém roce vy­zna­me­na­li při apli­ka­ci a pro­pa­ga­ci Sprut­CAM X, ob­dr­ží oce­ně­ní a dárky.

Jak roz­ví­jet pod­ni­ká­ní, jak bu­do­vat vzá­jem­ně vý­hod­né vzta­hy mezi vý­vo­já­řem, part­ne­rem a zá­kaz­ní­kem, jak zo­hled­nit spe­ci­fi­ka trhů v růz­ných ze­mích, jak na­vá­zat efek­tiv­ní ko­mu­ni­ka­ci mezi part­ne­ry, pro­dej­ci a mezi sebou na­vzá­jem? Těmto a mnoha dal­ším té­ma­tům se bude vě­no­vat ob­chod­ní část kon­fe­ren­ce. Na kon­fe­ren­ci bude také ozná­men nový ob­chod­ní a mar­ke­tingo­vý pro­gram spo­leč­nos­ti Sprut­CAM Tech na klí­čo­vých tr­zích.

Kromě toho budou mít účast­ní­ci v rámci ně­ko­li­ka tech­nic­kých za­se­dá­ní in­di­vi­du­ál­ní lekce s in­že­ný­ry do­da­va­te­le o apli­ka­ci všech funk­cí Sprut­CAM X 17.


Mohlo by vás zajímat: