Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EMO Hannover z pohledu Profiky

Autor článku: Profika   
Úterý, 26 Září 2023 00:13

Tags: #EMO2023 | EMO | Hannover | Ha­nwha | Profika | Robotizace

Hanwha EMO Hannover-2023-2339Stro­jí­ren­ský ve­letrh EMO Han­no­ver patří mezi nej­vý­znam­něj­ší akce svého druhu nejen v Ev­ro­pě, ale i glo­bál­ně. Kaž­dým rokem při­lá­ká de­sít­ky tisíc zá­jem­ců, před­sta­vu­je ak­tu­ál­ní i bu­dou­cí tren­dy, vy­sta­vo­va­te­lé zde pre­zen­tu­jí své no­vin­ky a nej­lep­ší stro­je. Le­toš­ní roč­ník podle spo­leč­nos­ti Pro­fi­ka uká­zal na vzrůs­ta­jí­cí dů­le­ži­tost ro­bo­ti­za­ce.

Za­tím­co Česko se chys­tá na Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně, v Ně­mec­ku už při­ví­ta­la ti­sí­ce ná­vštěv­ní­ků a stov­ky vy­sta­vo­va­te­lů nej­vět­ší po­dob­ná ev­rop­ská akce – EMO Han­no­ver 2023. Chy­bět ne­mohl ani ji­ho­ko­rej­ský vý­rob­ce ob­rá­bě­cích stro­jů Ha­nwha Pre­ci­si­on Ma­chi­ne­ry, jehož vý­hrad­ním de­a­le­rem pro tu­zem­ský a slo­ven­ský trh je právě Pro­fi­ka. Na ve­letr­hu vy­sta­vo­va­l hned 7 mo­der­ních ob­rá­bě­cích stro­jů. Navíc si tuto pří­le­ži­tost vy­bra­l k před­sta­ve­ní ně­ko­li­ka no­vi­nek ze svého port­fo­lia, ze kte­rých mohou už v této době vy­bí­rat i čeští zá­jem­ci.

Ha­nwha Pre­ci­si­on Ma­chi­ne­ry pre­zen­to­va­la nové mo­de­ly XV20 – jde o mul­ti­funkč­ní CNC dlou­ho­toč­ný au­to­mat švý­car­ské­ho typu, který je vy­vi­nu­tý pro vý­ro­bu zdra­vot­ní tech­ni­ky. Díky vy­so­ké přes­nos­ti, dy­na­mi­ce a uni­ver­zál­nos­ti ná­stro­jo­vých pozic je vhod­ný i pro běž­nou sé­ri­o­vou vý­ro­bu dílů pro au­to­mo­bi­lo­vý, elek­tro­nic­ký a další prů­my­sl. Vy­so­kou tu­host za­jiš­ťu­je nej­sta­bil­něj­ší li­ti­no­vý zá­klad ve své třídě o váze 3100 kg. CNC dlou­ho­toč­ný au­to­mat XV20 má velké množ­ství ná­stro­jo­vých pozic. Ji­ho­ko­rej­ský vý­rob­ce před­sta­vil i třetí ge­ne­ra­ci ve­le­ú­spěš­né­ho mo­de­lu XD20III, která na­bí­zí ještě větší dy­na­mi­ku po­lo­ho­vá­ní při za­cho­vá­ní vy­so­ké a sta­bil­ní přes­nos­ti, což je rys ty­pic­ký pro dlou­ho­toč­né au­to­ma­ty znač­ky Ha­nwha. Jako třetí no­vin­ka pak bylo uká­zá­no nové ba­rev­né sché­ma stro­jů, které lépe vy­nik­ne na kaž­dém pra­co­viš­ti a rov­něž mo­der­ní verze kom­plex­ní­ho mo­ni­to­ro­va­cí­ho sy­té­mu stro­jů Ha­nwha Hi­‑CPS a jed­no­du­ché­ho gra­fic­ké­ho pro­gra­mo­va­cí­ho a si­mu­lač­ní­ho soft­ware Ha­nwha PG.
Co se týče ob­rá­bě­cích stro­jů, je vidět, že Ha­nwha stále tlačí na co nej­přes­něj­ší a nej­sta­bil­něj­ší stro­je za po­u­ži­tí vy­so­ce kva­lit­ních kom­po­nen­tů. U ří­ze­ní stro­jů a soft­wa­rů pro mo­ni­to­ring vý­ro­by a zjed­no­du­še­ní pro­gra­mo­vá­ní po­mo­cí gra­fic­kých di­a­lo­gů, je opět znát velký posun k tomu, aby měl kon­co­vý uži­va­tel co nej­snad­něj­ší práci.

Důraz na robotizaci

Jak stá­nek Ha­nwha, tak i celý ve­letrh se nesl ve zna­me­ní ro­bo­ti­za­ce. „S nad­sáz­kou se dá říci, že kdo neměl na stán­ku ro­bo­ta, jako by nebyl. Velmi za­jí­ma­vé pro nás bylo vidět, že pře­vlá­dal trend uni­ver­zál­ních ro­bo­tic­kých buněk, které je možné li­bo­vol­ně po­u­ží­vat s prak­tic­ky ja­ký­mi­ko­liv stro­ji. Toto nás mile po­tě­ši­lo, je­li­kož to uka­zu­je, že roz­hod­nu­tí, které Pro­fi­ka udě­la­la před mnoha lety – in­‑house vy­vi­nout vlast­ní uni­ver­zál­ní ro­bo­tic­ké buňky Ro­boStack – byl krok správ­ným smě­rem a toto od­vět­ví ještě po­ros­te,“ shr­nu­je Jakub Kau­f­man, který za vývoj ro­bo­ti­za­ce ve firmě zod­po­ví­dá.

V Česku je při­tom celá řada firem, pro které jsou ře­še­ní pro ro­bo­ti­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci nutná. Nejde jen o po­třeb­né na­vý­še­ní pro­duk­ce a udr­že­ní stále stej­né kva­li­ty, ale také o stále sí­lí­cí pro­blém s ne­do­stat­kem za­měst­nan­ců na pra­cov­ním trhu. Spo­leč­nos­ti však často vá­ha­jí – v cestě stojí nejen obava z velké in­ves­ti­ce a její ná­vrat­nos­ti, ale také strach z do­mně­le slo­ži­té ob­slu­hy a údrž­by, u za­měst­nan­ců pak ner­vo­zi­ta ze ztrá­ty práce. Vět­ši­na těch­to obav je li­chých a právě mo­bil­ní uni­ver­zál­ní ro­bo­tic­ké buňky mohou být prv­ním kon­tak­tem s ro­bo­ti­za­cí a de­mon­stra­cí je­jí­ho po­ten­ci­á­lu. České firmy mají v je­jich za­vá­dě­ní velké re­zer­vy.

O Profice více najdete na www.profika.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: