Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Profika uvádí na trh novou robotickou buňku

Autor článku: Redakce   
Pátek, 01 Prosinec 2023 14:55

Tags: Automatizace | Profika | RoboStack Easy | Robotizace | Strojírenství

Profika-RoboStack Easy-2348Už třetí in­‑house vy­vi­nu­tou ro­bo­tic­kou buňku před­sta­vi­la tu­zem­ská spo­leč­nost Pro­fi­ka. Po osvěd­če­ných pra­co­viš­tích Ro­bo­Stack a Ro­bo­Stack Li­near při­chá­zí Ro­bo­Stack Easy. Buňka je plně funkč­ní, ale vý­raz­ně jed­no­duš­ší a ce­no­vě pří­z­ni­věj­ší. Je tak ide­ál­ní pro zá­jem­ce, kteří o ro­bo­ti­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci uva­žu­jí a chtě­li by si je­jich mož­nos­ti vy­zkou­šet.

Ro­bo­ti­za­ce a au­to­ma­ti­za­ce jsou bu­douc­nost mnoha oborů. Na­pří­klad v ob­las­ti au­to­mo­ti­ve je těžké zís­kat za­káz­ku, pokud nemá firma au­to­ma­ti­zo­va­ný pro­voz. Řadu spo­leč­nos­tí ovšem od­ra­zu­jí po­čá­teč­ní ná­kla­dy, přece jen jde o znač­nou in­ves­ti­ci. Obava pa­nu­je i z toho, jak zvlád­nou se za­ří­ze­ním pra­co­vat, zda se stá­va­jí­cí per­so­nál dobře zaučí a jaká bude re­ál­ná ná­vrat­nost nové tech­no­lo­gie. I proto v Pro­fi­ce vy­vi­nu­li zjed­no­du­še­nou verzi ro­bo­tic­ké buňky. Za nižší cenu si tak mohou zá­kaz­ní­ci vy­zkou­šet, jaké po­zi­tiv­ní změny ro­bo­ti­za­ce pro­vo­zu při­ne­se. Firma se od svého za­lo­že­ní v roce 1992 za­mě­řu­je na ob­rá­bě­cí stro­je, po­sled­ní roky se však vě­nu­je i ře­še­ním pro ro­bo­ti­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci.

Profika-Vizualizace bunky-2348

Buňka Ro­boStack Easy se vy­zna­ču­je uži­va­tel­skou jed­no­du­chos­tí ob­slu­hy a in­sta­la­cí, va­ri­a­bil­ní ve­li­kos­tí dle po­ža­dav­ků vý­ro­by s mož­nos­tí volby z růz­ných řad ro­bo­tů FANUC. Jedná se o pro­fe­si­o­nál­ní ře­še­ní do ne­pře­tr­ži­té­ho pro­vo­zu, vý­ho­dou je navíc i velká rych­lost im­ple­men­ta­ce.

Profika-Vizualizace moznosti ruznych velikosti bunky-2348

Jak­ko­liv je tato buňka vůči dal­ším dvěma typům zjed­no­du­še­ná, stále sa­mo­zřej­mě splňuje nej­přís­něj­ší po­ža­dav­ky na efek­ti­vi­tu a zrych­le­ní ná­vrat­nos­ti vý­rob­ní tech­no­lo­gie, a to za do­dr­že­ní jed­no­du­chos­ti in­sta­la­ce a ovlá­dá­ní. Celou řadu pa­ra­me­t­rů lze při­způ­so­bit da­né­mu pro­sto­ru a po­ža­dav­kům zá­kaz­ní­ka.

Základní parametry RoboStack Easy

 • Nosný oce­lo­vý rám in­te­gro­va­ný do tu­hých hli­ní­ko­vých pro­fi­lů
  • Mo­bi­li­ta za­bez­pe­če­ná po­jez­do­vý­mi rol­na­mi
  • Opa­ko­va­tel­ná fi­xa­ce k pod­la­ze
  • Tu­host zabraňující ne­ga­tiv­ním vib­ra­cím
 • Des­ko­vý zá­sob­ník
  • Vý­měn­ný rastr dílů, na­vr­že­ný dle ob­rob­ku zá­kaz­ní­ka, s ohle­dem na co nej­vět­ší efek­ti­vi­tu a spo­leh­li­vost
  • Na­klo­ně­ná deska s fi­xač­ní­mi prvky pro opa­ko­va­tel­nou vý­mě­nu rastrů nebo are­tač­ních prvků
 • Prů­mys­lo­vý robot Fanuc řady M­‑10i, M­‑20i nebo CRX
  • Robot zvo­le­ný dle va­še­ho typu vý­ro­by s ohle­dem na nej­vyš­ší uni­ver­sál­nost a efek­ti­vi­tu vý­ro­by
 • Kon­co­vý efek­tor ro­bo­ta
  • Ve­li­kost a počet ucho­po­va­čů zvo­le­ný dle typu a po­ža­dav­ků vý­ro­by
  • Na­vr­že­ný dle ob­rob­ku zá­kaz­ní­ka s ohle­dem na co nej­vět­ší efek­ti­vi­tu a spo­leh­li­vost
  • Doplňkové ofuky a sní­má­ní dílů pro ma­xi­mál­ní spo­leh­li­vost pro­vo­zu
 • Ve­li­kost buňky
  • Ve­li­kost sa­mot­né buňky, pra­cov­ní­ho pro­sto­ru a roz­sa­hu ro­bo­ta je op­ti­ma­li­zo­vá­na dle po­ža­dav­ků vý­ro­by a mož­né­ho zá­stav­bo­vé­ho pro­sto­ru spo­leč­nos­ti
 • Oplo­ce­ní
  • Čás­teč­né oplo­ce­ní v kom­bi­na­ci s bez­peč­nost­ním pod­la­ho­vým 2D laser scan­ne­rem
  • Mož­nost úpl­né­ho oplo­ce­ní pra­cov­ní­ho pro­sto­ru s bez­peč­nost­ním vstu­pem
 • Mož­nost fle­xi­bil­ní­ho vy­u­ži­tí u ja­ké­ho­ko­liv stro­je
  • CNC sou­stru­hy, CNC cen­t­ra, dlou­ho­toč­né au­to­ma­ty, mul­ti­funkč­ní ob­rá­bě­cí stro­je a jiné
  • Ko­mu­ni­ka­ci se stro­jem a in­sta­la­ci za­bez­pe­ču­je přímo Pro­fi­ka
 • Vo­li­tel­né opce a doplňkové tech­no­lo­gie
  • Mož­nost na­vý­še­ní efek­ti­vi­ty vý­ro­by po­mo­cí doplňko­vých pe­ri­fé­rií
  • Mytí a su­še­ní ob­rob­ků, zna­če­ní a popis. Od­jeh­le­ní a za­čiš­tě­ní kusů. Kon­t­rol­ní mě­ře­ní roz­mě­rů, ka­me­ro­vá in­spek­ce. Upí­na­cí pří­prav­ky, za­klá­dá­ní celé sady po­lo­to­va­rů. A další.

Nová buňka je už třetí v po­řa­dí. Im­ple­men­ta­cí do vý­ro­by se do­čka­ly už před­cho­zí pra­co­viš­tě Ro­bo­Stack a Ro­bo­Stack Li­near, které Pro­fi­ka rov­něž vy­vi­nu­la sama, a to na zá­kla­dě po­ža­dav­ků kli­en­tů.

Více na­jde­te na www.profika.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: