Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Překvapivé benefity robotizace – uchovává know-how

Autor článku: Profika   
Úterý, 12 Březen 2024 01:20

Tags: Jakub Kaufman | Know-how | Profika | Robotizace | Strojírenství

Jakub Kaufman-2411In­ter­nati­o­nal Fe­de­rati­on of Ro­bo­tics uvádí, že bylo v tu­zem­ském zpra­co­va­tel­ském prů­mys­lu v roce 2021 in­sta­lo­vá­no 168 ro­bo­tů na 10 tisíc za­měst­nan­ců. Podle spo­leč­nos­ti Pro­fi­ka, která se za­bý­vá vý­vo­jem vlast­ních ro­bo­tic­kých buněk, je ro­bo­ti­za­ce dů­le­ži­tá i pro menší firmy, které při­tom v jejím za­vá­dě­ní za­o­stá­va­jí. Po­má­há na­hra­dit ne­do­sta­tek pra­cov­ní­ků a umožňuje ucho­vat zku­še­nost za­měst­nan­ců s dlou­hou praxí.

Za­tím­co v le­tech 2016 až 2019 za­zna­me­na­lo podle IFR Česko roční ná­růst v in­sta­la­ci prů­mys­lo­vých ro­bo­tů okolo 20 pro­cent, mezi lety 2019 a 2023 se jed­na­lo jen o 10 pro­cent. „V po­sled­ních le­tech se jedná o menší sé­ri­o­vost, zda­le­ka ne pouze velká ře­še­ní pro au­to­mo­ti­ve či far­ma­cii. Zájem mají i spo­leč­nos­ti ze sek­to­ru SMEs,“ po­pi­su­je Jakub Kau­f­man, který se vý­vo­ji ro­bo­tic­kých buněk vě­nu­je v Pro­fice. Právě tyto malé a střed­ní pod­ni­ky mají pro všech­ny in­te­grá­tor­ské firmy velký po­ten­ci­ál, a to ne­hle­dě na od­vět­ví, kte­ré­mu se vě­nu­jí.

Mýtus o velkých sériích, situaci rozhýbávají mladí

Pře­de­vším men­ším fir­mám brání v za­vá­dě­ní ro­bo­ti­za­ce hned ně­ko­lik pře­ká­žek. Pa­nu­jí obavy z ná­roč­nos­ti in­sta­la­ce i ne­do­sta­teč­ně vy­ško­le­né ob­slu­hy, stra­šá­kem je i vy­so­ká cena a pří­liš po­ma­lá ná­vrat­nost, což je vcel­ku snad­no vy­vra­ti­tel­ný mýtus. Zá­klad­ní ře­še­ní pro ro­bo­ti­za­ci je možné po­ří­dit už od ne­ce­lé­ho mi­li­o­nu korun. Firmy se navíc do­mní­va­jí, že je au­to­ma­ti­za­ce pro­spěš­ná a vý­hod­ná až od ob­rov­ských sérií. Buňky ale lze na­sta­vit na kon­krét­ní typ vý­rob­ku, jed­no­du­še in­te­gro­vat změny. Ide­ál­ní je pro­brat po­ža­dav­ky a po­tře­by hned na za­čát­ku, zku­še­ný ex­pert vám po­ra­dí typ ro­bo­ti­za­ce, která je vhod­ná právě pro váš pro­voz.

S pří­cho­dem mlad­ších ge­ne­ra­cí do firem je podle Pro­fi­ky znát větší nad­še­ní pro au­to­ma­ti­za­ci a in­ten­ziv­něj­ší chuť au­to­ma­ti­zo­vat i v mi­nu­los­ti zdán­li­vě ne­vhod­né vý­ro­by. Čer­ství pra­cov­ní­ci mají k ro­bo­ti­za­ci men­tál­ně blíže, jsou ote­vře­ní no­vin­kám. Když se ve firmě po­dob­ný mladý ta­houn ob­je­ví, do­ká­že firmu v tomto směru roz­hý­bat a po­su­nout. Na­o­pak ale i jeden člo­věk ve firmě, který se bude k no­vin­kám sta­vět ne­ga­tiv­ně, do­ká­že na­ru­šit celou pro­gre­siv­ní stra­te­gii firmy a „do­nu­tí“ firmu in­ves­to­vat spíše do ne­vhod­ných in­te­gra­cí nebo os­t­rov­ních sys­té­mů, tedy ne­kon­cepč­ně vy­tvo­ře­ných au­to­ma­ti­za­cí, které ne­pro­po­ju­jí i ostat­ní pra­co­viš­tě nebo vý­rob­ní celky, a ne­vy­u­ží­va­jí tím tak veš­ke­rý po­ten­ci­ál au­to­ma­ti­za­ce.

Sa­mot­ný sek­tor ro­bo­ti­za­ce se navíc dy­na­mic­ky roz­ví­jí a na­bí­zí čím dál více mož­nos­tí. Za­jí­ma­vý je po­krok a ve­li­ké zjed­no­du­še­ní v od­vět­ví 3D ske­no­vá­ní ob­jek­tů a ná­sled­né po­rov­ná­vá­ní s 3D mo­de­lem, což je zá­sad­ní hlav­ně u slo­ži­tých tva­ro­vých dílů s nut­nos­tí kon­t­ro­ly. Vy­po­ví­dá to i o tom, že ta­ko­vé­to mo­der­ní tech­no­lo­gie, které bylo v mi­nu­los­ti ob­tíž­né, nebo drahé na­sa­dit do pro­vo­zu, jsou stále do­stup­něj­ší a běž­něj­ší.

Nečekaná výhoda robotizace? Předání know-how

Au­to­ma­ti­za­ce včet­ně ro­bo­ti­za­ce je často spo­jo­vá­na pře­de­vším s jed­no­du­chou, ne­pří­liš od­bor­nou a ne­u­stá­le opa­ko­va­nou prací – na­pří­klad po­dá­vá­ním či uklá­dá­ním ma­te­ri­á­lu. Robot zde na­hra­dí ne­do­stat­ko­vou lid­skou sílu a za­měst­nan­ci se mohou vě­no­vat ná­roč­něj­ším ak­ti­vi­tám. Ně­kte­ré vý­ho­dy sice nejsou pa­tr­né na první po­hled, ale firmu cel­ko­vě po­su­nou – jde o to, že do stro­jů lze ulo­žit know-how zku­še­ných pra­cov­ní­ků, kteří by jinak ne­mě­li komu své zna­los­ti pře­dat. Ty­pic­ky jde na­pří­klad o la­ko­vá­ní dílů. Po­hy­by zku­še­né­ho la­kýr­ní­ka do­ká­že­te pře­vést do drah ro­bo­ta a tím do­sáh­nout skvě­lých vý­sled­ků. Ne­hle­dě na to, že ta­ko­vý pro­gram ro­bo­ta mů­že­te vy­u­žít i v dal­ších de­se­ti­le­tích, na­pří­klad v době, když ta­ko­vé know-how ne­bu­de mít ve firmě kdo pře­dá­vat, nebo, z dů­vo­du ne­do­stat­ku pra­cov­ní­ku, komu pře­dá­vat.

Více na­jde­te na www.profika.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: