Amper 2019
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Využití systémů na řízení dat v automobilovém průmyslu

Tags: CAD | CAM

Nároky zákazníků, krize v ropném průmyslu a velký konkurenční tlak způsobují, že automobilový průmysl je v současnosti nejprogresivnějším vývojovým a výrobním odvětvím. Automobiloví výrobci a jejich dodavatelské řetězce očekávají v následujících letech další výrazný rozvoj. Vzhledem k tomuto trendu se každá automobilová společnost snaží prosadit v automobilovém průmyslu co nejrychleji a získat konkurenční výhody, což vede k tomu, že klade vysoké nároky na kvalitu a inovativnost při zavádění nejnovějších inteligentních systémů a systémových technologií.

Automobilové společnosti se začínají ve velké míře zaměřovat na inovace v oblasti integrovaných systémů namísto oblastí výrobních technologií a technických prvků, na které se kladl ještě donedávna velký důraz. Už dnes je jisté, že budoucí generace osobních automobilů bude kontrolovaná a řízená více než 80 integrovanými systémy jako jsou například systém kontroly motoru, řízení a podvozku, intuitivní bezpečnostní systém, parkovací asistent, palubní počítač či dokonce bezdrátová komunikace s okolními systémy jako je mobilní telefon, navigační systém, příjem televizního signálu a v některých případech i internetové připojení. Neméně důležité je i samotné propojení mezi jednotlivými segmenty elektrických a mechanických dílů a především způsob jejich ovládání a řízení. Nedodržení zásad a správných postupů při propojování těchto segmentů může vést k částečné anebo v horším případě i k úplné nekompatibilitě systémů anebo jednotlivých řešení.

Automobiloví výrobci jednotlivých značek kladou na své dodavatele kromě požadavků ze strany zákazníků na produkt i požadavky na využívání interních předpisů a nařízení, která výrazně ovlivňují úroveň vzájemné spolupráce. Zmíněné požadavky v sobě zahrnují i nutnost používat konkrétní vývojové aplikace s přesnými konfiguračními nastaveními a předepsanou metodikou práce při vytváření výrobní dokumentace. Z důvodu nevyhnutelnosti kompatibility vytvářených CAD dat, přijímaných automobilovým průmyslem, je kladen velký důraz na kontrolu kvality těchto dat.

Protože nároky na kvalitu a komplexnost dat a informací se neustále zvyšují, kladou se větší požadavky i na oblast řízení, uchovávání a sdílení datových informací v rámci organizace i mimo ni. Většina dnešních automobilových výrobců působících na českém i slovenském trhu má snahu přesměrovat velkou část svého vývoje a výroby směrem na dodavatelské řetězce, které vytvářejí a dodávají ke svým výrobkům i komplexní výrobkovou dokumentaci. Zvláště při zadávání vývojových projektů jednotlivým dodavatelským firmám uplatňují automobiloví výrobci právo kontroly projektových dat už v počáteční fázi práce na těchto projektech a zároveň dohlížejí na striktní dodržení již vzpomínaných interních předpisů týkajících se jak kontroly kvality dodávaných výrobků, tak i kontroly kvality celkové výrobní dokumentace. Kontrola ze strany finálního výrobce automobilů je samozřejmě zaměřená i na ostatní informace související s procesem výroby daného produktu. V dnešní době trend směřuje k takovým automobilovým značkám, u kterých mateřská firma nevyrábí žádný z automobilových komponentů, ale pouze dohlíží a řídí procesy související s kompletací, jakými jsou například montáže jednotlivých komponentů, dodávaných příslušnými dodavatelskými řetězci, do jednoho celku.

Ještě v nedávné minulosti se při snaze výrobců o snižování nákladů a o zkrácení času potřebného na vývoj a výrobu kladl velký důraz na systémy podporující jednotlivé procesy s možností využívat vlastní intelektuální kapitál společnosti. Postupný vývoj vedl k tomu, že intelektuální kapitál se v dnešní době stal neodmyslitelnou součástí a zároveň i velkou výhodou v konkurenčním boji mezi společnostmi, které dosahují úspěchů při dodávání inovativních výrobků na trh v co nejkratším čase. Vzhledem k rozšířenému využívání CAx systémů, které generují velké množství datových informací, se začal prosazovat požadavek na správu a řízení těchto informací. Z historického pohledu byl vývoj řešení zaměřeného na řízení a správu dat podmíněný hlavně problémy spojenými s generováním velkého množství digitálních dat, ale také s častým výskytem specifických požadavků na změny, které vznikaly v průběhu vývoje a výroby produktu. Problémy vznikající v průběhu životního cyklu výrobku byly úspěšně řešeny pomocí systémů, které po svém zdokonalení nabyly podobu dnešních systémů na řízení dat – PDM (Product Data Management). Cílem těchto systémů používaných v podnikové praxi je přesně definovat pravidla pro práci s informacemi a daty, které vznikají v průběhu životního cyklu výrobku v různých částech a procesech konstrukčně-výrobního podniku. Produktivitu a konkurenceschopnost společnosti je možné zvýšit především jednoduchým a rychlým přístupem k podnikovým informacím a výrobním datům za pomocí robustní databáze, která obsahuje všechny informace potřebné pro řízení podniku. Tyto systémy zabezpečují správu dat každého druhu i jednoduchou navigaci podle různých kritérií, jako například podle konkrétního projektu, verze dat či dokonce i revize samotných datových informací. Dokážou sdílet informace, konvertovat je do jiných formátů, zpřístupňovat různým cílovým skupinám, uplatňovat definovaná uživatelská práva a tím zajišťovat nejen spolupráci vícero konstruktérů i konstruktérských týmů na společném projektu, ale i spolupráci jiných podnikových systémů.

PDM systémy umožňují především sledování historie celého vývojového projektu či výrobku v průběhu životního cyklu a samostatné využívání podpory změnového řízení. Systémy podporují práci založenou na standardizaci dílů, využívání výrobkových katalogů a zhodnocování už vytvořených konstrukčních návrhů, což zabezpečuje vysokou flexibilitu podniku na trhu. Tato flexibilita je znásobená možností využití dat, která byla už vytvořená v minulosti, jako vlastní podnikový kapitál při získávání potřebného náskoku před konkurencí. Mezi nesporné výhody těchto systémů patří i podpora automatizovaného popisování pozic s přepojením na materiálový kusovník. V průběhu práce na projektech je kdykoliv možné informace bezpečně ukládat s možností i pozdějšího přístupu k nim či sdílení těchto dat a výrobkových dokumentů. Od nasazení takového systému se očekává správa kompletních podnikových informací, ke kterým je autorizovaným uživatelům povoleno pohodlně přistupovat, vyhledávat, ukládat a archivovat a zároveň reprezentovat tyto informace ve formátech podle potřeby použití. Pomocí této databáze se dají získat informace o aktuálních, ale i minulých projektech, jako jsou například stav či revize dat určitého projektu, případně jméno osoby, která do projektu zasahovala, čas a rozsah změn, které byly na daném projektu či produktu provedeny. Umožňuje i přímou práci s těmito informacemi v závislosti na oprávnění pracovníků a jejich postavení v organizaci.

Společnost IBM nabízí řešení ENOVIA SmarTeam, ENOVIAMatrixOne a ENOVIA VPLM, které jsou schopné přizpůsobit se potřebám společností každého typu či velikosti a tak co nejlépe vyplnit mezery, které vznikají v komunikaci mezi jednotlivými odděleními a eliminovat chybovost v procesech probíhajících celým podnikem. Spojením některého z nabízených PDM řešení spolu s jedním či více systémy CATIA V5 vzniká plnohodnotné PLM řešení, které řídí celkový životní cyklus výrobku. Pokrokové možnosti poskytované PDM systémy jsou hlavním důvodem, proč dnešní úspěšné společnosti, a to nejen v automobilovém průmyslu, používají PDM systémy, které řídí a spravují jejich podniková data.

Flexibilita zmíněných řešení je zabezpečená i rozsáhlým portfoliem služeb, včetně integrace jednotlivých procesů a systémů. Příprava a samotná implementace vývoje nového produktu do existujících vývojových procesů společnosti patří mezi nejkomplikovanější a cenově velmi náročné projekty. Rozhodnutí pro implementaci PDM systému bývá z tohoto důvodu pro podnik velkým krokem nezávisle na velikosti a typu dané společnosti. I když je zřejmé, že každá společnost je unikátní a má vlastní potřeby vyplývající přímo z její struktury a podnikatelského zaměření, hlavním faktorem popisujícím náročnost implementace bude míra hloubky samotné implementace a rozsah zpracovaných informací odpovídající počtu oddělení a firemních procesů, které bude systém po dokončení implementačního procesu pokrývat.

Hodně společností se snaží najít způsob, jak co nejrychleji a nejjednodušeji vyřešit problém řízení dat. Rozhodujícím a někdy i nejdůležitějším krokem je vybrat si kvalitního, silného a zkušeného partnera s dlouhodobými zkušenostmi a kvalitními referencemi v této oblasti, který se postará o nenásilné a zároveň co nejplynulejší nasazení PDM řešení do společnosti tak, aby se nenarušil samotný chod podniku a plynule se přešlo na nový systém.

Některé výrobně-vývojové společnosti preferují využití vícero různých CAD/CAM systémů při svojí práci, aby omezily závislost na jednom systému. Jejich schopnost reagovat na požadavky odběratelů je potom vyšší a tím i stoupá množství zakázek. Tato skutečnost však s sebou nese větší náročnost na oblast řízení, uchovávání dat a předávání informací. Vyspělé PDM systémy, jakými jsou systémy ze skupiny ENOVIA, podporují funkci multi-CAD, která umožňuje přepojitelnost mezi jednotlivými CAD systémy a podnikovou databází.

Praktické zkušenosti dokazují, že jakmile se firma rozhodne implementovat některý PDM systém nabízený společností IBM na existující CAx systém, přínos se projeví výrazným zlepšením kvality výrobků, snížením časové náročnosti vývoje návrhu, zmenšením výskytu chyb vznikajících v průběhu vývoje, a tím i celkovým snížením nákladů na konstrukční změny. Zvýšení rychlosti přístupového času k existujícím datům a informacím se přímo projeví ve snížení celkového času potřebného na uvedení nového výrobku na trh, což je to nejpodstatnější pro ziskovost firmy. Přestože se používání PDM systémů stane jistě v blízké budoucnosti standardem ve většině automobilek a jejich dodavatelských řetězcích, je velmi důležité zvážit nasazení těchto systémů do firemního prostředí už dnes, aby bylo možné využít konkurenční výhody, které se takto nabízí.

Autor, Ing. Juraj Medzihradský,
pracuje ve společnosti IBM.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit