Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 2023 | Česko | Dislokace | Maker Faire

Maker Faire-2312Fes­ti­va­ly kre­a­ti­vi­ty Maker Faire se letos před­sta­ví cel­kem ve dva­nác­ti měs­tech po celé re­pub­li­ce. Na ak­cích se se­tká­va­jí nad­šen­ci i pro­fe­si­o­ná­lo­vé, růz­né­ho za­mě­ře­ní a všech vě­ko­vých ka­te­go­rií, aby uká­za­li své vy­ná­le­zy a po­dě­li­li se o své po­znatky. Po­řa­da­te­lé oče­ká­va­jí za­po­je­ní přes 500 tu­zem­ských ma­ke­rů s ná­vštěv­nos­tí okolo 30 000 lidí. Nej­vět­ší Maker Faire se už po šesté usku­teč­ní v Praze.

Celý článek...

Tags: Architektura | ČZU | Soutěž | Správa železnic | Studenti

SZ-tym 2-vitez-2309V Ma­sa­ry­ko­vě sa­lon­ku sta­ni­ce Praha-Dej­vi­ce se usku­teč­ni­lo vy­hlá­še­ní vý­sled­ků stu­dent­ské sou­tě­že o nej­lep­ší návrh no­vé­ho dře­vě­né­ho pří­střeš­ku pro čes­kou že­lez­ni­ci. Jejím po­řa­da­te­lem byla kromě Sprá­vy že­lez­nic také Fa­kul­ta les­nic­ká a dře­vař­ská ČZU Praha. Cílem bylo mo­ti­vo­vat stu­den­ty, aby se ak­tiv­ně za­po­ji­li do změny vní­má­ní že­lez­ni­ce a sou­­čas­ně pod­po­ři­li vy­u­ži­tí dřeva jako hlav­ní­ho sta­veb­ní­ho ma­te­ri­á­lu na vla­ko­vých za­stáv­kách.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | OpenRadioss | RADIOSS | Vzdělávání | Webinar

HS form banner webinar pro akademiky 2023-02-23 2307Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring ve spo­lu­prá­ci s Al­tair En­gi­nee­ring zve na webi­nář ve čtvrtek 23. 2. 2023 od 14:00 do 15:30 hodin, ve kte­rém před­sta­ví vy­bra­né CAE tech­no­lo­gie, které mohou do­pl­nit port­fo­lio ná­stro­jů pro R&D, umož­nit re­a­li­za­ci spe­ci­fic­kých si­mu­la­cí či pod­po­řit práci a vzdě­lá­vá­ní stu­den­tů. Dále se bude ho­vo­řit o kon­krét­ních vý­vo­jo­vých pro­jek­tech a ak­ti­vi­tách jako pří­kla­dech možné bu­dou­cí spo­lu­prá­ce.

Celý článek...

Tags: Architektura | ČVUT | Fuc­kUp Night | Konference | VIZKON 2023 | Vizualizace

vizkon23-2307Čtvr­tý re­gu­lér­ní roč­ník kon­fe­ren­ce je ko­neč­ně na světě. Bude se konat 4. břez­na 2023 v pro­sto­rách ČVUT v Praze. Kon­krét­ně jde o Ate­li­ér D. Vizkon bude ten­to­krát jako jed­no­den­ní akce, bude mu před­chá­zet sa­mo­stat­ný ve­čer­ní pro­gram v pátek na téma Fuc­kUp Night - pří­běhy toho, co se ne­po­ved­lo. Sa­mo­zřej­mě sou­vi­se­jí­cí s vi­zu­a­li­za­ce­mi a ar­chi­tek­tu­rou.

Celý článek...

Tags: Desigo | Energeticky efektivní budovy | Siemens

Siemens Desigo webinar-2305Ve čtvr­tek 9. února po­řá­dá Si­e­mens od 13:30 do 14:30 webi­nář s ná­zvem De­si­go –⁠ ře­še­ní pro ener­ge­tic­ky efek­tiv­ní bu­do­vy. De­si­go je uce­le­ný, šká­lo­va­tel­ný a mo­du­lár­ní sys­tém pro ener­ge­tic­ky efek­tiv­ní bu­do­vy. Jedná se o sou­bor hard­wa­ro­vých a soft­wa­ro­vých pro­střed­ků pro op­ti­mál­ní ře­še­ní mě­ře­ní a re­gu­la­ce pri­már­ních zdro­jů (MaR), pro in­di­vi­du­ál­ní re­gu­la­ci jed­not­li­vých míst­nos­tí (IRC) a pro mo­ni­to­ro­vá­ní a do­hled tech­nic­kých za­ří­ze­ní v bu­do­vě z jedné plat­for­my (BMS/SCADA).

Celý článek...

Tags: Legislativa | Nízkoenergetické budovy | Projektování | Seminář | Technologie | TZB

pozvanka-2305Na od­bor­ný se­mi­nář „Pro­jek­to­vá­ní a di­men­zo­vá­ní tech­no­lo­gií pro níz­ko­ener­ge­tic­ké bu­do­vy“ za­mě­ře­ný na pod­po­ru pro­jekč­ní čin­nos­ti v ob­las­ti tech­nic­kých za­ří­ze­ní budov zvou po­řá­da­jí­cí firmy RE­FLEX CZ, RE­SI­DEO, STIE­BEL EL­TRON a WILO CS. Do pro­gra­mu se­mi­ná­ře bude za­řa­ze­na od­bor­ná před­náš­ka lek­to­rů Ka­ted­ry TZB, Sta­veb­ní fa­kul­ty ČVUT v Praze na téma No­vin­ky v le­gisla­ti­vě TZB a ener­ge­tic­ké ná­roč­nos­ti budov v sou­vis­los­tech s ev­rop­skou le­gisla­ti­vou.

Celý článek...

Tags: ČVUT | FEL | Videa | Výuka | Vzdělávání | ZŠ a SŠ

CVUTFEL--2302Zá­ko­ni­tos­ti a za­jí­ma­vos­ti fy­zi­ky a tech­ni­ky při­bli­žu­je série pat­nác­ti vý­u­ko­vých videí, která vznik­la na Fa­kul­tě elek­tro­tech­nic­ké ČVUT. Je ur­če­na pře­de­vším pro žáky a žá­ky­ně dru­hé­ho stup­ně zá­klad­ních škol a stu­den­ty a stu­dent­ky střed­ních škol. Videa jsou po­stup­ně zve­řejňována jak na in­stagra­mo­vém účtu FEL ČVUT, tak na Tik­To­kuYou­Tu­be. Fa­kul­ta také po­skyt­ne videa uči­te­lům pro zpes­t­ře­ní výuky na střed­ních a zá­klad­ních ško­lách.

Celý článek...

Tags: BIM | czBIM – bu­il­dingSMART | Praha | Se­mi­nář

Parametricke navrhovaní BIM-SCIA Engineer-2301Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na se­mi­nář BIM a pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní, který se usku­teč­ní 12. ledna 2023 v Praze. Pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní při­ná­ší do pro­jek­to­vá­ní a ar­chi­tek­tu­ry ne­če­ka­né mož­nos­ti a díky této me­to­dě se rodí něco jako di­gi­tál­ní ar­chi­tekt. Spo­je­ní po­čí­ta­če a lid­ské­ho fak­to­ru tak po­mů­že vy­tvo­řit něco, co je ma­xi­mál­ně funkč­ní a efek­tiv­ní.

Celý článek...

Tags: Hodina inženýrství | Pedagogové | STEM | Studenti.Střední školy | Výukový program

Siemens Hour of Engineering 01-2249Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware před­sta­vi­la Ho­di­nu in­že­nýr­ství, pou­ta­vý on­-li­ne vý­u­ko­vý pro­gram, který umožňuje pe­da­go­gům se­zná­mit stu­den­ty s in­že­nýr­stvím a tech­no­lo­gi­e­mi během pouhé jedné ho­di­ny, po­mo­cí vý­u­ko­vé­ho ma­te­ri­á­lu vhod­né­ho pro děti. Pro­střed­nic­tvím to­ho­to no­vé­ho pro­gra­mu chce Si­e­mens in­spi­ro­vat, za­po­jit a vzdě­lá­vat stu­den­ty o roli a zá­kla­dech in­že­nýr­ství ještě před ná­stu­pem na střed­ní školu a po­mo­ci tak vy­tvo­řit sil­nou zá­klad­nu bu­dou­cích in­že­ný­rů.

Celý článek...

Tags: CAM | CAMWorks | Drátové obrábění | SolidWorks | Webinar | Wire EDM

Wired-EDM-Pro-webinar-2248Posuňte své pro­gra­mo­vá­ní drá­to­vé­ho ob­rá­bě­ní na vyšší úroveň s CA­MWorks Wire EDM for So­li­dworks. S CA­MWorks Wire EDM mů­že­te pře­jít z mo­de­lu pev­né­ho tě­le­sa do G-kódu na jedno klik­nu­tí – zvý­ší­te tak efek­ti­vi­tu a zkrá­tí­te do­da­cí lhůty. CA­MWorks Wire EDM je k dis­po­zi­ci v úrov­ních Wire EDM Pro­fes­si­o­nal a Wire EDM Pre­mi­um pro kom­plex­ní dvou­o­sé, dvou­o­sé s ku­že­lo­vým a plně čtyřo­sé elek­troero­ziv­ní ob­rá­bě­ní.

Celý článek...

Tags: CAE | VOŠ a SPŠ | Výuka | Žďár nad Sázavou

cad 000-2248Na­sa­ze­ní mo­der­ních vý­vo­jo­vých po­stu­pů při zpra­co­vá­ní tech­nic­kých pro­jek­tů sebou při­ná­ší řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. Jak ucho­pit práci s PLM ná­stro­ji pro tvor­bu di­gi­tál­ních pro­to­ty­pů ve výuce? Po­dí­vej­me se de­tail­ně­ji na jeden z pro­jek­tů, který vzni­kl na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou.

 

Celý článek...

Tags: ECAD | EMWORKS | EMWorks2D | Motory | Simulace | Webinar

EMWorks-2247V po­sled­ních le­tech se elek­tro­ko­la stá­va­jí jed­nou z nej­rych­le­ji ros­tou­cích tech­no­lo­gií v cyk­lis­tic­kém prů­mys­lu. Mi­li­o­ny cyk­lis­tů po celém světě si uvě­do­mu­jí atrak­tiv­ní vlast­nos­ti ba­te­ri­o­vé­ho kola, pro­to­že je eko­lo­gic­ké, rych­lé, po­ho­dl­né a před­sta­vu­je ži­vo­ta­schop­nou al­ter­na­ti­vu k vlast­nic­tví osob­ní­ho au­to­mo­bi­lu na střed­ní vzdá­le­nos­ti.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | ATCx | DEM | Konference | on-line

ATCx DEM-2246Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na on-line kon­fe­ren­ci ATCx Dis­cre­te Ele­ment Me­thod 30. lis­to­pa­du 2022 od 11:00 hodin. ATCx DEM, která se po­pr­vé ko­na­la v roce 2020, je tech­no­lo­gic­ká kon­fe­ren­ce (Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce) vě­no­va­ná me­to­dě dis­krét­ních ele­men­tů (DEM) pro si­mu­la­ci syp­kých a zr­ni­tých ma­te­ri­á­lů.

Celý článek...

Strana 1 z 25

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>