Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Třetí ročník oblí­be­né kon­fe­ren­ce NEXT 3D se usku­teč­nil na konci květ­na v Hum­pol­ci a opět při­lá­kal stov­ku od­bor­ní­ků z ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by z Česka i okolí. Od­bor­né set­ká­ní za­mě­ře­né na nej­no­věj­ší tren­dy a ino­va­ce adi­tiv­ní vý­ro­by v prů­mys­lu po­skyt­lo jedi­neč­nou pří­le­ži­tost pro net­work­ing a sdí­le­ní zku­še­nos­tí mezi pro­fe­sio­ná­ly a fir­ma­mi, které hle­da­jí nové cesty k op­ti­ma­li­za­ci svých vý­rob­ních pro­ce­sů a které po­tře­bu­jí při­ná­šet lépe při­způ­so­be­né vý­rob­ky dřív na trh.

Celý článek...

Tags: Additive Minds Academy | Centrum | EOS | Vzdělávání

EOS ama center 4-2423EOS, za­bý­va­jí­cí se ře­še­ní­mi adi­tiv­ní vý­ro­by (AM) pro prů­mys­lo­vý 3D tisk, ozná­mil ote­vře­ní svého Ad­di­ti­ve Minds Aca­de­my Cen­ter o roz­lo­ze 14 600 metrů čtve­reč­ních. Ško­li­cí stře­dis­ko je za­mě­ře­no na zpří­stup­ně­ní prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku, tech­nic­ká ško­le­ní a úspěch zá­kaz­ní­ků.

Celý článek...

Tags: CAD Schröer | M4 Drafting | M4 Plant | Projektování | Strojírenství | Vzdělávání

CAD Schroer-2422CAD Schroer pod­po­ru­je vzdě­lá­vá­ní a vý­zkum bez­plat­ným CAD soft­warem pro pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní, na­vr­ho­vá­ní to­vá­ren, P&ID a 2D/3D. Ve své fi­rem­ní kul­tu­ře má pevně za­kot­ve­nou jednu věc: spo­leč­nost pod­po­ru­je školy, uni­ver­zi­ty a vý­zkum­né ústa­vy po celém světě svým vlast­ním CAD soft­warem. Při­tom se snaží na­sta­vit nové stan­dar­dy v ob­las­ti tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní a vý­zku­mu.

Celý článek...

Tags: BIM | Datová infrastruktura | Rozvody | Simulace | Virtuální realita | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sázavou

image 003-1-2420Mo­der­ní me­to­dy pro­jek­to­vá­ní s vy­u­ži­tím di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu umožňují řešit celou řadu tech­nic­kých si­tu­a­cí. Ob­dob­ně jako PLM data v prů­mys­lu mohou být BIM data v ar­chi­tek­tu­ře a sta­veb­nic­tví cen­ným pod­kla­dem pro zpra­co­vá­ní roz­sáh­lé­ho spek­tra pro­vá­za­ných tech­nic­kých pro­blé­mů. Na jednu z ta­ko­vých­to úloh se za­mě­řil ve své roč­ní­ko­vé práci Pavel Poul z VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou.

Celý článek...

Tags: 3DEXPERIENCE | 3E Praha Engineering | SolidWorks | Workshop

3e Praha-workshop-2420Ob­jev­te nej­no­věj­ší mož­nos­ti So­lid­works & 3D­Ex­pe­ri­en­ce na worksho­pu 3e Praha En­gi­nee­rin­gu. Za­jí­ma­jí vás nej­no­věj­ší funk­ce a vy­lep­še­ní v So­lid­works 2024? Co je plat­for­ma 3D­Ex­pe­ri­en­ce a jaké vý­ho­dy při­ná­ší? Při­poj­te se k 3e Praha na ex­klu­ziv­ním on­li­ne worksho­pu, kde budou od­ha­le­ny nejen­že klí­čo­vé no­vin­ky a mož­nos­ti li­cen­co­vá­ní, ale také před­sta­ve­ny vý­ho­dy špič­ko­vé tech­nic­ké pod­po­ry a ex­klu­ziv­ní ce­no­vá na­bíd­ka.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Arduino | CNC | Robotické rameno | Studenti | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sázavou

sestava001-2420Tvor­ba vý­rob­ků s vy­u­ži­tím pa­ra­me­t­ric­ké­ho di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu je za­jí­ma­vých pří­stu­pem pro zpra­co­vá­ní kre­a­tiv­ních stu­dent­ských pro­jek­tů. Vý­sled­né kon­strukč­ní ře­še­ní lze navíc efek­tiv­ně svá­zat s vý­ro­bou po­mo­cí 3D tisku, pří­pad­ně na CNC stro­jích. Jeden z ta­ko­vých pro­jek­tů rea­li­zo­val Matěj Sed­lá­ček jako svůj roč­ní­ko­vý pro­jekt. Jeho cílem bylo kom­plet­ní kon­strukč­ní ře­še­ní ro­bo­tic­ké­ho ra­me­ne, které je ří­ze­no mi­k­ro­po­čí­ta­čem Ar­dui­no.

Celý článek...

Tags: BIM | Digitální prototyp | PLM | Soutěž | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sázavou

PF-image 001-2416Od­bor­né na­sa­ze­ní mo­der­ních metod pro­jek­to­vá­ní s vy­u­ži­tím di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií v tech­nic­ké praxi po­sky­tu­je na­příč re­a­li­zač­ním týmem řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou při­pra­vi­la pro své stu­den­ty za­jí­ma­vý sou­těž­ní den. Hlav­ním cílem tře­tí­ho roč­ní­ku sou­tě­že v pro­jek­to­vá­ní s vy­u­ži­tím PLM a BIM tech­no­lo­gií bylo zpra­co­vat kre­a­tiv­ní pro­jekt s vy­u­ži­tím po­stu­pů za­lo­že­ných na tvor­bě di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu.

Celý článek...

3e-webinar-solidsteel-duben-24123E Praha En­gi­nee­ring po­řá­dá 17. dubna od 13:00 do 14:00 hodin na plat­for­mě ZOOM ex­klu­ziv­ní webi­nář, kde účast­ní­kům před­sta­ví vy­spě­lý 3D ná­stroj So­lid­Ste­el Pa­ra­met­ric – klíč k efek­tiv­ní­mu na­vr­ho­vá­ní oce­lo­vých kon­struk­cí. Po mnoha na­šich upou­táv­kách na akce firmy Kli­et­sch na CAD.​cz tak bu­de­te mít mož­nost se zú­čast­nit bez­plat­né­ho webi­ná­ře na toto téma v češ­ti­ně.

Celý článek...

Tags: Axiom Tech | Digitální dvojčata | Navrhování | Semináře | Siemens | Výroba

AxiomTech-seminar-2412Axiom Tech zve zá­jem­ce na svůj se­mi­nář 21. břez­na od 9: 30 – 14: 00 v ho­te­lu Fab­ri­ka, Hum­po­lec, na kte­rém mohou ob­je­vit mož­nos­ti mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní spo­lu­prá­ce při ná­vr­hu a op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů. S účast­ní­ky bude sdí­let po­stu­py, jak efek­tiv­ně­ji na­vr­ho­vat a při­pra­vo­vat pra­co­viš­tě a stro­je, což po­ve­de k rych­lej­ší, spo­leh­li­věj­ší a eko­no­mic­ky vý­hod­něj­ší vý­ro­bě.

Celý článek...

Tags: Cena Josepha Fouriera | Eviden | Počítačová věda | Soutěž

Eviden Cena Josepha Fouriera 2023-2409Spo­leč­ně s Fran­couz­ským vel­vy­sla­nec­tvím ocení Evi­den mladé vědce z ob­las­ti po­čí­ta­čo­vých věd v rámci sou­tě­že Cena Jo­se­pha Fou­rie­ra. Ví­tě­zo­vé nej­lep­ších prací oce­ně­ní pře­vez­mou 24. červ­na 2024 na ce­re­mo­ni­á­lu v pro­sto­rách Fran­couz­ské­ho vel­vy­sla­nec­tví v Praze. Ce­re­mo­ni­á­lu bude před­se­dat vel­vy­sla­nec Fran­cie v České re­pub­li­ce spolu s ini­ci­á­to­rem celé akce a no­si­te­lem No­be­lo­vy ceny Jean­‑Marie Leh­nem.

Celý článek...

Tags: ČVUT | Deloitte | FEL | Planetum | Space Shuttle | Virtuální realita

CVUT-wire screenshot 12-2408Prů­běh kos­mic­ké­ho letu, běžný život na oběž­né dráze, ale i ne­bez­pe­čí a ri­zi­ka, kte­rým mohou as­t­ro­nau­ti čelit, před­sta­vu­je nová apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí vir­tu­ál­ní re­a­li­tu. Na jejím vzni­ku se po­dí­le­li vý­zkum­ní­ci z ka­ted­ry po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky a in­ter­ak­ce Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze ve spo­lu­prá­ci s po­ra­den­skou a tech­no­lo­gic­kou spo­leč­nos­tí De­lo­it­te.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Digitální stroje | Fablab | Kamión | Plotry | University

FabLab kamion-4-2408První po­jízd­ná di­gi­tál­ní dílna v Česku, a zá­ro­veň nej­vět­ší mo­bil­ní Fa­bLab na světě, ob­jíž­dí školy (nejen) v Ji­ho­mo­rav­ském kraji už od roku 2019. Pro­jekt, za­mě­ře­ný na po­pu­la­ri­za­ci tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní, tak slaví pět let svého úspěš­né­ho fun­go­vá­ní. Žákům i uči­te­lům při­blí­žil práci s 3D tis­kár­na­mi, la­se­ro­vou ře­zač­kou, ro­bo­tic­kým ra­me­nem a dal­ší­mi po­kro­či­lý­mi tech­no­lo­gi­e­mi. Jen loni pro­šlo worksho­py 6806 žáků ze 68 škol.

Celý článek...

Tags: Konference | Kypr | SprutCAM X v18 | SprutCAM X World 2024

SprutCAM X World-2407 Sprut­CAM X World 2024 je při­pra­ven při­ví­tat part­ne­ry, uži­va­te­le Sprut­CAM soft­wa­ru a média. Kon­fe­ren­ce se bude konat v lu­xus­ním pětihvěz­dič­ko­vém le­to­vis­ku St. Ra­pha­el Re­sort & Ma­ri­na na Kypru od 10. do 13. červ­na. Letos se účast­ní­ci po­no­ří do kouz­la CAM, za­mě­ří se na ce­lo­svě­to­vé pre­mi­é­ry Sprut­CAM soft­wa­ru, sdí­le­ní osvěd­če­ných ob­chod­ních po­stu­pů a po­drob­né tech­nic­ké kurzy, které roz­ší­ří je­jich zna­los­ti o pro­duk­tech.

Celý článek...

Strana 1 z 29

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>