Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: BIM | Datová infrastruktura | Rozvody | Simulace | Virtuální realita | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sázavou

image 003-1-2420Mo­der­ní me­to­dy pro­jek­to­vá­ní s vy­u­ži­tím di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu umožňují řešit celou řadu tech­nic­kých si­tu­a­cí. Ob­dob­ně jako PLM data v prů­mys­lu mohou být BIM data v ar­chi­tek­tu­ře a sta­veb­nic­tví cen­ným pod­kla­dem pro zpra­co­vá­ní roz­sáh­lé­ho spek­tra pro­vá­za­ných tech­nic­kých pro­blé­mů. Na jednu z ta­ko­vých­to úloh se za­mě­řil ve své roč­ní­ko­vé práci Pavel Poul z VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou.

Celý článek...

Tags: 3DEXPERIENCE | 3E Praha Engineering | SolidWorks | Workshop

3e Praha-workshop-2420Ob­jev­te nej­no­věj­ší mož­nos­ti So­lid­works & 3D­Ex­pe­ri­en­ce na worksho­pu 3e Praha En­gi­nee­rin­gu. Za­jí­ma­jí vás nej­no­věj­ší funk­ce a vy­lep­še­ní v So­lid­works 2024? Co je plat­for­ma 3D­Ex­pe­ri­en­ce a jaké vý­ho­dy při­ná­ší? Při­poj­te se k 3e Praha na ex­klu­ziv­ním on­li­ne worksho­pu, kde budou od­ha­le­ny nejen­že klí­čo­vé no­vin­ky a mož­nos­ti li­cen­co­vá­ní, ale také před­sta­ve­ny vý­ho­dy špič­ko­vé tech­nic­ké pod­po­ry a ex­klu­ziv­ní ce­no­vá na­bíd­ka.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Arduino | CNC | Robotické rameno | Studenti | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sázavou

sestava001-2420Tvor­ba vý­rob­ků s vy­u­ži­tím pa­ra­me­t­ric­ké­ho di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu je za­jí­ma­vých pří­stu­pem pro zpra­co­vá­ní kre­a­tiv­ních stu­dent­ských pro­jek­tů. Vý­sled­né kon­strukč­ní ře­še­ní lze navíc efek­tiv­ně svá­zat s vý­ro­bou po­mo­cí 3D tisku, pří­pad­ně na CNC stro­jích. Jeden z ta­ko­vých pro­jek­tů rea­li­zo­val Matěj Sed­lá­ček jako svůj roč­ní­ko­vý pro­jekt. Jeho cílem bylo kom­plet­ní kon­strukč­ní ře­še­ní ro­bo­tic­ké­ho ra­me­ne, které je ří­ze­no mi­k­ro­po­čí­ta­čem Ar­dui­no.

Celý článek...

Tags: BIM | Digitální prototyp | PLM | Soutěž | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sázavou

PF-image 001-2416Od­bor­né na­sa­ze­ní mo­der­ních metod pro­jek­to­vá­ní s vy­u­ži­tím di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií v tech­nic­ké praxi po­sky­tu­je na­příč re­a­li­zač­ním týmem řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou při­pra­vi­la pro své stu­den­ty za­jí­ma­vý sou­těž­ní den. Hlav­ním cílem tře­tí­ho roč­ní­ku sou­tě­že v pro­jek­to­vá­ní s vy­u­ži­tím PLM a BIM tech­no­lo­gií bylo zpra­co­vat kre­a­tiv­ní pro­jekt s vy­u­ži­tím po­stu­pů za­lo­že­ných na tvor­bě di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu.

Celý článek...

3e-webinar-solidsteel-duben-24123E Praha En­gi­nee­ring po­řá­dá 17. dubna od 13:00 do 14:00 hodin na plat­for­mě ZOOM ex­klu­ziv­ní webi­nář, kde účast­ní­kům před­sta­ví vy­spě­lý 3D ná­stroj So­lid­Ste­el Pa­ra­met­ric – klíč k efek­tiv­ní­mu na­vr­ho­vá­ní oce­lo­vých kon­struk­cí. Po mnoha na­šich upou­táv­kách na akce firmy Kli­et­sch na CAD.​cz tak bu­de­te mít mož­nost se zú­čast­nit bez­plat­né­ho webi­ná­ře na toto téma v češ­ti­ně.

Celý článek...

Tags: Axiom Tech | Digitální dvojčata | Navrhování | Semináře | Siemens | Výroba

AxiomTech-seminar-2412Axiom Tech zve zá­jem­ce na svůj se­mi­nář 21. břez­na od 9: 30 – 14: 00 v ho­te­lu Fab­ri­ka, Hum­po­lec, na kte­rém mohou ob­je­vit mož­nos­ti mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní spo­lu­prá­ce při ná­vr­hu a op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů. S účast­ní­ky bude sdí­let po­stu­py, jak efek­tiv­ně­ji na­vr­ho­vat a při­pra­vo­vat pra­co­viš­tě a stro­je, což po­ve­de k rych­lej­ší, spo­leh­li­věj­ší a eko­no­mic­ky vý­hod­něj­ší vý­ro­bě.

Celý článek...

Tags: Cena Josepha Fouriera | Eviden | Počítačová věda | Soutěž

Eviden Cena Josepha Fouriera 2023-2409Spo­leč­ně s Fran­couz­ským vel­vy­sla­nec­tvím ocení Evi­den mladé vědce z ob­las­ti po­čí­ta­čo­vých věd v rámci sou­tě­že Cena Jo­se­pha Fou­rie­ra. Ví­tě­zo­vé nej­lep­ších prací oce­ně­ní pře­vez­mou 24. červ­na 2024 na ce­re­mo­ni­á­lu v pro­sto­rách Fran­couz­ské­ho vel­vy­sla­nec­tví v Praze. Ce­re­mo­ni­á­lu bude před­se­dat vel­vy­sla­nec Fran­cie v České re­pub­li­ce spolu s ini­ci­á­to­rem celé akce a no­si­te­lem No­be­lo­vy ceny Jean­‑Marie Leh­nem.

Celý článek...

Tags: ČVUT | Deloitte | FEL | Planetum | Space Shuttle | Virtuální realita

CVUT-wire screenshot 12-2408Prů­běh kos­mic­ké­ho letu, běžný život na oběž­né dráze, ale i ne­bez­pe­čí a ri­zi­ka, kte­rým mohou as­t­ro­nau­ti čelit, před­sta­vu­je nová apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí vir­tu­ál­ní re­a­li­tu. Na jejím vzni­ku se po­dí­le­li vý­zkum­ní­ci z ka­ted­ry po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky a in­ter­ak­ce Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze ve spo­lu­prá­ci s po­ra­den­skou a tech­no­lo­gic­kou spo­leč­nos­tí De­lo­it­te.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Digitální stroje | Fablab | Kamión | Plotry | University

FabLab kamion-4-2408První po­jízd­ná di­gi­tál­ní dílna v Česku, a zá­ro­veň nej­vět­ší mo­bil­ní Fa­bLab na světě, ob­jíž­dí školy (nejen) v Ji­ho­mo­rav­ském kraji už od roku 2019. Pro­jekt, za­mě­ře­ný na po­pu­la­ri­za­ci tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní, tak slaví pět let svého úspěš­né­ho fun­go­vá­ní. Žákům i uči­te­lům při­blí­žil práci s 3D tis­kár­na­mi, la­se­ro­vou ře­zač­kou, ro­bo­tic­kým ra­me­nem a dal­ší­mi po­kro­či­lý­mi tech­no­lo­gi­e­mi. Jen loni pro­šlo worksho­py 6806 žáků ze 68 škol.

Celý článek...

Tags: Konference | Kypr | SprutCAM X v18 | SprutCAM X World 2024

SprutCAM X World-2407 Sprut­CAM X World 2024 je při­pra­ven při­ví­tat part­ne­ry, uži­va­te­le Sprut­CAM soft­wa­ru a média. Kon­fe­ren­ce se bude konat v lu­xus­ním pětihvěz­dič­ko­vém le­to­vis­ku St. Ra­pha­el Re­sort & Ma­ri­na na Kypru od 10. do 13. červ­na. Letos se účast­ní­ci po­no­ří do kouz­la CAM, za­mě­ří se na ce­lo­svě­to­vé pre­mi­é­ry Sprut­CAM soft­wa­ru, sdí­le­ní osvěd­če­ných ob­chod­ních po­stu­pů a po­drob­né tech­nic­ké kurzy, které roz­ší­ří je­jich zna­los­ti o pro­duk­tech.

Celý článek...

Tags: 2024 | 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | EuroCentral | Konference | Mnichov | SolidWorks

3DEX EuroCentral 2024-2407Právě v den, kdy končí pra­vi­del­ná kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2024 v Dalla­su (dříve So­li­dWorks World) při­šlo ozná­me­ní o ko­ná­ní 3DE­x­pe­ri­en­ce Eu­ro­Cen­t­ral 2024 ve dnech 16. – 17. října 2024, kon­fe­ren­ce, která letos za­ví­tá do Mni­cho­va. Tato akce, která se na­chá­zí v epi­cen­t­ru ně­mec­ké tech­no­lo­gic­ké re­vo­lu­ce, je ma­já­kem pro lídry v oboru, ino­vá­to­ry a bu­ři­če.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | Future.Industry | Konference | Simulace

FutureIndustry Adv-Eng-2407I letos zve Advan­ced En­gi­nee­ring na vý­roč­ní kon­fe­ren­ci Fu­tu­re.In­dust­ry po­řá­da­nou Al­tai­rem, kte­rou byste si ne­mě­li ne­chat ujít. Mezi hlav­ní­mi té­ma­ty jsou nej­no­věj­ší po­kro­ky v si­mu­lač­ních tech­no­lo­gi­ích, da­to­vá ana­ly­ti­ka a umělá in­te­li­gen­ce i obor HPC (High­‑Per­for­man­ce Com­pu­ting). Kon­fe­ren­ce je dvou­den­ní s při­způ­so­be­ním pro jed­not­li­vá ča­so­vá pásma. Pro naši lo­ka­li­tu pro­gram za­čí­ná v 10:00 hodin.

Celý článek...

Tags: Nízkoenergetické budovy | Projektování | STP | TZB | Webinar

STP Webinar Projektovani a dimenzovani-2406STP – Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí doplňuje v le­toš­ním roce se­mi­ná­ře s osob­ní účas­tí i o webi­náře. Tento bude pro­bí­hat ob­dob­ně jako se­mi­nář, tj. úvo­dem bude pre­zen­to­vá­na od­bor­ná před­náš­ka prof. Karla Ka­be­le­ho, ve­dou­cí­ho ka­ted­ry TZB na Fa­kul­tě sta­veb­ní ČVUT v Praze, a ná­sle­do­vat budou před­náš­ky fi­rem­ní. Na­čer­pej­te nej­no­věj­ší in­for­ma­ce a ob­jev­te ino­va­tiv­ní ře­še­ní v ob­las­ti na­vr­ho­vá­ní vnitř­ní­ho pro­stře­dí a tech­nic­kých za­ří­ze­ní budov.

Celý článek...

Strana 1 z 29

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>