E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Siemens - TeamCenter X
TNS

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

Zpráva o 3DEXPERIENCE World 2020

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Konference | Nashville | SolidWorks | World 2020

3DEXW-IMG 20200209 192741955-1Po mnoha le­tech uži­va­tel­ských kon­fe­ren­cí So­li­dWorks World se skal­ní fa­nouš­ci So­li­dworks mu­se­li smí­řit nejen s novým ná­zvem, ale i s asi zatím nej­se­ver­něj­ším mís­tem ko­ná­ní této akce – Na­shvillem ve státě Ten­nessee. Do­po­sud se místa po­řá­da­ných kon­fe­ren­cí po­hy­bo­va­la pře­de­vším po Ka­li­for­nii, Texa­su, Flo­ri­dě a Ari­zo­ně. Šlo opět o první vel­kou akci CAD uži­va­te­lů v roce 2020 a sho­dou ne­pří­jem­ných okol­nos­tí také možná letos tou po­sled­ní. Ale ne­ma­luj­me čerta na zeď, snad se ko­ro­na­vi­ru Covid-19 co nejdří­ve zba­ví­me, nebo na něj bude na­le­zen ně­ja­ký účin­ný lék a hro­mad­né akce zase po­bě­ží jako ob­vykle.

Účast­ní­ky kon­fe­ren­ce při­ví­ta­lo po­ča­sí od­po­ví­da­jí­cí se­ver­něj­ší po­lo­ze a velmi po­dob­né tomu, jaké bylo letos v únoru u nás. Snad jen s tím roz­dí­lem, že bylo víc deš­ťo­vých srá­žek. Z dů­vo­du po­měr­ně pozd­ní­ho ne­děl­ní­ho pří­le­tu jsem ani ne­sti­hl zajít na ote­vře­ní pavilónu part­ne­rů, letos na­zva­né­ho 3DE­X­PE­RI­EN­CE Pla­yground, s uví­ta­cí re­cep­cí. A tak ne­zby­lo než se uby­to­vat a při­pra­vit se na pon­děl­ní půl de­vá­tou, kdy za­čí­na­ly první Ge­ne­ral sessi­on. V ne­dě­li ovšem pro­běh­ly také tra­dič­ní cer­ti­fi­kač­ní zkouš­ky So­li­dworks, Boot Camp CAD ma­na­že­rů a před­pre­mi­é­ra pro dis­tri­bu­to­ry. Jinak jsem ovšem měl dojem, že So­li­dworks je na této kon­fe­ren­ci skoro spros­té slovo, z ofi­ci­ál­ních míst až na malé vý­jim­ky znělo všude jen 3DE­X­PE­RI­EN­CE.

Dassault Systèmes v pod­sta­tě zdvoj­ná­so­bil svou plat­for­mu 3DE­X­PE­RI­EN­CE a místo 3D CAD pro­gra­mu CATIA je v jejím srdci So­li­dworks, takže tu máme 3DE­X­PE­RI­EN­CE Works. Uži­va­te­lé si mohou kou­pit So­li­dworks pro­střed­nic­tvím stan­dard­ní, pro­fe­si­o­nál­ní nebo pré­mi­o­vé na­bíd­ky a kromě pří­stu­pu k So­li­dworks mají k dis­po­zi­ci celou řadu dal­ších apli­ka­cí. Sou­čás­tí na­bí­dek Stan­dard, Pro­fes­si­o­nal a Pre­mi­um jsou na­pří­klad So­li­dworks 3D Cre­a­tor a 3D Sculp­tor. 3D Cre­a­tor je ře­še­ní pro 3D mo­de­lo­vá­ní za­lo­že­né na pro­hlí­že­či, které umožňuje ná­vr­há­řům a tech­ni­kům vy­tvá­řet, pro­hlí­žet a vy­hod­no­co­vat 3D mo­de­ly po­mo­cí snad­no po­u­ži­tel­ných funk­cí pa­ra­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­vá­ní. 3D Sculp­tor je 3D ře­še­ní rov­něž za­lo­že­né na pro­hlí­že­či, umožňující prů­mys­lo­vým ná­vr­há­řům, tech­ni­kům a uměl­cům rych­le­ji a snad­ně­ji vy­tvá­řet sty­li­zo­va­né er­go­no­mic­ky nebo or­ga­nic­ky tva­ro­va­né mo­de­ly, na roz­díl od práce s tra­dič­ní­mi pa­ra­me­t­ric­ký­mi ná­stro­ji.
Hlav­ní­mi vý­ho­da­mi plat­for­my 3DE­X­PE­RI­EN­CE má pro uži­va­te­le být mož­nost spo­lu­prá­ce s celým týmem, sprá­va dat a au­to­ma­ti­za­ce ak­tu­a­li­za­cí soft­wa­ru v rámci celé plat­for­my. Cílem je vy­tvá­řet pro­duk­ty za­mě­ře­né na zá­kaz­ní­ka v krat­ším čase, po­mo­cí ro­bust­ních ná­stro­jů pro spo­lu­prá­ci. Ze­fek­tivňuje se tak pro­ces na­vr­ho­vá­ní, od ná­pa­dů až po mar­ke­ting a pro­dej, což spo­leč­nos­tem šetří čas a pe­ní­ze. 

Den první, pon­dě­lí 10. února

Půl ho­di­ny před za­čát­kem pre­zen­ta­cí se už před sálem hro­ma­dí účast­ní­ci a na­vzá­jem se hecu­jí, kdo se do­sta­ne blíž k pódiu. Čtvrt ho­di­ny před za­há­je­ním se ote­ví­ra­jí dveře do sálu a za­čí­ná úprk smě­rem k prv­ním řadám sálu. K tomu hraje rocko­vá hudba, zdra­ví se staří známí, na­cvi­ču­je se me­xic­ká vlna a čeká se na úder půl de­vá­té.

GP BassiB Charles

Po fil­mo­vé zněl­ce při­chá­zí Gian Paolo Bassi, ge­ne­rál­ní ře­di­tel Dassault Systèmes So­li­dworks, a mluví o dů­le­ži­tos­ti sle­do­vá­ní dět­ských snů, po kte­rých při­chá­zí těžká práce, která sny pro­mě­ní v re­a­li­tu. Zde se za­po­ju­jí do hry kon­struk­té­ři, in­že­ný­ři, vý­rob­ci a děl­ní­ci. Po tomto krát­kém úvodu zve Paolo na pódium ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Dassault Systèmes Ber­nar­da Charlèse, který vy­svět­lil, že sku­teč­ným po­slá­ním plat­for­my 3DE­X­PE­RI­EN­CE je po­má­hat ino­vá­to­rům změ­nit pra­vi­dla hry a spo­leč­ně vy­tvo­řit lepší bu­douc­nost. Jejím pro­střed­nic­tvím zís­ká­va­jí uži­va­te­lé pří­stup k apli­ka­cím, které po­má­ha­jí na­vr­ho­vat, in­for­mo­vat a spo­lu­pra­co­vat na pro­jek­tech. Uži­va­tel si může na­sta­vit vlast­ní osob­ní ří­dí­cí panel a po­zvat všech­ny členy svého týmu, aby se účast­ni­li pro­jek­tu. K plat­for­mě je možné se do­stat kdy­ko­li a z ja­ké­ho­ko­li za­ří­ze­ní, pro­to­že je celá v clou­du. Každý má pří­stup k nej­no­věj­ší verzi pro­jek­tu a data se nikdy ne­ztra­tí. Sdí­le­ní pro­bí­há s přís­ný­mi bez­peč­nost­ní­mi funk­ce­mi.
Ber­nard Charlès pro­klá­dal svou řeč fil­mo­vý­mi sestři­hy s vy­já­d­ře­ním lidí z ce­lé­ho světa o vý­ho­dách plat­for­my 3DE­X­PE­RI­EN­CE a vlast­ně víc pouš­těl fil­mo­vé ukáz­ky než sám mlu­vil. Zmí­nil se také o apli­ka­ci Ho­me­By­Me, která spat­ři­la svět­lo světa před více lety, už si ne­vzpo­mí­nám, kdy jsme o ní psali po­pr­vé. Pro další vývoj a ino­va­ce je po­tře­ba vy­pro­du­ko­vat mnoho mla­dých lidí, kteří do­slo­va po­táh­nou káru vý­vo­je dál. A k tomu slou­ží vzdě­lá­va­cí EDU apa­rát Dassault Systèmes (DS).

Chinloo LamaChristine Getman

Není žád­ným ta­jem­stvím, že se DS vě­nu­je i zá­le­ži­tos­tem z ob­las­ti zdra­vot­nic­tví. Jed­nou z or­ga­ni­za­cí, která pra­cu­je s plat­for­mou 3DE­X­PE­RI­EN­CE (3DX), je ne­zisko­vá or­ga­ni­za­ce Magic Whe­el­chairs. Vy­tvá­ří úpra­vy in­va­lid­ních vo­zí­ků pro děti se zdra­vot­ním po­sti­že­ním a zís­ka­la spon­zor­ství od la­bo­ra­to­ře 3DX, aby mohla svou na­bíd­ku roz­ší­řit. Do ak­ti­vit or­ga­ni­za­ce se mohou při­hlá­sit i dob­ro­vol­ní­ci, kteří zís­ka­jí pří­stup k plat­for­mě 3DX a ke všem ná­stro­jům, které s ní sou­vi­se­jí. O tom všem in­for­mo­va­ly Chris­ti­na Getman, ve­dou­cí pro­jek­tu Magic Whe­el­chair a Chin­loo Lama, ře­di­tel­ka User Ex­pe­ri­en­ce De­sign DS.

Spo­jo­va­cím člán­kem pro­gra­mu je i letos mo­de­rá­tor­ka Tra­cey B. Wil­son, která zve na scénu znovu G. P. Bas­si­ho. Ten opět ho­vo­ří o re­ne­san­ci a spo­ju­je ji s port­fo­li­em 3DX. Apli­ka­ce jsou za­mě­ře­ny na spe­ci­a­li­zo­va­né úkoly, při­čemž uži­va­tel po­u­ží­vá pouze to, co po­tře­bu­je. Zá­le­ží na tom, jakou roli za­u­jí­má. Pro uži­va­te­le So­li­dworks je k dis­po­zi­ci spe­ci­ál­ní na­bíd­ka plat­for­my 3DX.

BassiSchultz

Nová fil­mo­vá ukáz­ka dává G. P. Bas­si­mu pří­le­ži­tost uví­tat na pódiu dal­ší­ho in­va­lid­ní­ho spor­tov­ce a in­že­ný­ra – pa­ra­o­lym­pij­ské­ho spor­tov­ce Mikea Schul­t­ze, za­kla­da­te­le spo­leč­nos­ti Bi­o­Dapt, ke kte­ré­mu se za pár oka­mži­ků při­dá­va­jí Jesse Hahne a Marc Mc­Cau­ley z CAD Pro­ject De­ve­lo­p­ment. K vý­vo­ji plas­to­vých pro­téz a tvor­bě slo­ži­tých forem po­u­ží­va­jí 3D Sculp­tor.
Vy­ví­je­né pro­té­zy ne­mu­sí být jen čistě me­cha­nic­ké, ale v po­sled­ní době se při­dá­vá i elek­tro­ni­ka a čidla k ovlá­dá­ní, o čemž mlu­vil další po­zva­ný host, dr. Matt Car­ney z MIT Media Lab Bi­o­me­cha­nic Group.
Zá­vě­reč­ná slova Bas­si­ho zní: „Vy­na­lé­zej­te, ino­vuj­te a zů­stá­vej­te lidmi.“

Matt Carney-Charles Adler

Jako po­sled­ní­ho řeč­ní­ka dne po­zva­la na scénu Tra­cey B. Wil­son člo­vě­ka, který vy­stu­pu­je pod in­stagra­mo­vým a twit­te­ro­vým nic­kem @cadler – Char­le­se Adle­ra, spo­luza­kla­da­te­le a bý­va­lé­ho ve­dou­cí­ho de­sig­nu v Kickstar­te­ru. Adler byl vždy po­sed­lý in­dustri­a­li­za­cí kre­a­ti­vi­ty a lid­skosti. Chtěl najít způ­sob, jak při­vést nové kre­a­tiv­ní hlasy do cen­t­ra po­zor­nos­ti. Úspěch Kickstar­te­ru dal Adle­ro­vi op­ti­mis­tic­ký po­hled na bu­douc­nost kre­a­ti­vi­ty. „Nyní jsme v si­tu­a­ci, kdy se pra­vi­dla mění každý den,“ řekl. „A každý z nás má pra­vo­moc měnit pra­vi­dla, která se vy­tvá­ře­jí.“

Den druhý, úterý 11. února

Před za­há­je­ním dru­hých Ge­ne­ral sessi­on při­chá­zí no­vin­ka v po­do­bě The Mor­ning Works, kdy ještě před za­há­je­ním pro­gra­mu Tra­cey B. Wil­son mo­de­ru­je krát­ké zprá­vy z před­cho­zí­ho dne. Přes­ně v 8:30 se pak ujímá slova Gian Paolo Bassi, při­po­mí­ná účast­ní­kům, že mají dávat pozor, a pře­dá­vá slovo Flo­ran­ce Hu-Au­big­ny, vi­ce­pre­zi­dent­ce pro vý­zkum a vývoj. Ta před­sta­vu­je plat­for­mu 3DX jako sys­tém ope­ra­cí a jako ob­chod­ní model. Uka­zu­je mož­nos­ti no­vé­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, které je možné ote­ví­rat na stol­ním po­čí­ta­či stej­ně jako na table­tu nebo mo­bi­lu. A uka­zu­je na­ži­vo na mo­bi­lu, co vše se dá po­mo­cí této plat­for­my zob­ra­zo­vat a sle­do­vat. Pří­klad scé­ná­ře, jak roz­ví­jet oka­mži­té ino­va­tiv­ní ná­pa­dy, před­ved­la scén­ka, ke které si Flo­ran­ce při­zva­la další čtyři účast­ní­ky, kte­rý­mi jsou Ma­nish Kumar, Aaron Kelly, Del­phi­ne Ge­nou­vrier a Mike Buch­li. Uka­zu­jí vy­u­ži­tí sou­čás­ti plat­for­my 3DX CATIA 3D Elect­ri­cal De­signer a dal­ších částí 3DX, tý­ka­jí­cí se si­mu­la­cí, plas­to­vých vý­lis­ků, vlast­ní vý­ro­by a v ne­po­sled­ní řadě při­pra­ve­ní bez­vad­ných ma­te­ri­á­lů pro mar­ke­ting no­vé­ho vý­rob­ku.

T B Wilson-F Hu-Aubigny

Pro vy­svět­le­ní roz­ší­ře­ných mož­nos­tí plat­for­my si po­zva­la další své spo­lu­pra­cov­ní­ky, Ni­co­la­se Ca­ri­sie­ra, Hu­ber­ta Mas­so­na a Vin­cen­ta Fre­re­be­aua.
Spo­leč­nost Dassault Systèmes od­ha­li­la svou novou ka­te­go­rii part­ne­rů s ná­zvem „hlav­ní part­ne­ři“, kteří po­sky­tu­jí na vy­žá­dá­ní vý­rob­ní služ­by MAKE Mar­ket­pla­ce, do­stup­né v rámci plat­for­my 3DE­X­PE­RI­EN­CE. První hlav­ní part­ner, spo­leč­nost Xo­me­t­ry, po­sky­tu­je na­bíd­ky na vý­ro­bu dílů v pro­stře­dích So­li­dworks a CATIA, takže zá­kaz­ní­ci ne­mu­sí ztrá­cet čas hle­dá­ním na­bí­dek na in­ter­ne­tu. Spo­leč­nost Dassault Systèmes se snaží po­kra­čo­vat v roz­ši­řo­vá­ní svých pr­vot­ních part­ner­ství, aby spo­ji­la všech­ny zú­čast­ně­né stra­ny v ob­las­ti kon­struk­ce a vý­ro­by do jed­no­ho bez­pro­blé­mo­vé­ho pro­ce­su.

Vyvojari

Po Flo­ran­ce se ujímá slova Inji Ga­dal­la a zve na scénu různé uži­va­te­le plat­for­my 3DE­X­PE­RI­EN­CE, kteří do­klá­da­jí, jak jsou díky ní rych­lí a ne­u­vě­ři­tel­ně pro­duk­tiv­ní. Jsou mezi nimi Mi­ka­el Hebring, za­kla­da­tel firmy Awake vy­rá­bě­jí­cí „trys­ko­vá“ prkna, Musta­fa Tului a Enis Cal­dir, spo­luza­kla­da­te­lé firmy WatchX. K nim se ještě při­dá­vá Che­tan Keny, hlav­ní kon­struk­tér spo­leč­nos­ti Rize, vý­rob­ce 3D tis­ká­ren, a jako po­sled­ní – při­ví­ta­ný po­tles­kem pu­b­li­ka – Brad Thomp­son, nad­še­ný uži­va­tel So­li­dworks a šes­ti­mě­síč­ní plat­for­my 3DE­X­PE­RI­EN­CE, ve které na­vr­hl zde na kon­fe­ren­ci před­ve­de­nou helmu. Své zku­še­nos­ti sdílí na www.​solidworks.​com/​brad. Na závěr při­chá­zí G. P. Bassi, dělá si se všemi na scéně sel­fie a dě­ku­je pří­tom­ným za po­zor­nost.

 Selfie Bassi

První i druhý den od­po­led­ne sa­mo­zřej­mě pro­bí­ha­jí různé se­mi­ná­ře a worksho­py pro účast­ní­ky z řad kon­struk­té­rů i ob­chod­ní­ků a také pra­vi­del­ná sou­těž Model Mania. Druhý den je také vý­znam­ný svým ve­čír­kem pro všech­ny pří­tom­né, který se letos koná přímo na na­shvill­ské ulici Broadway – místě, kde zní od rána do pozd­ní­ho ve­če­ra coun­t­ry hudba z lo­ká­lů po obou stra­nách. Pro akci jsou vy­hra­ze­ny lo­ká­ly jed­no­ho do­mov­ní­ho bloku na jedné stra­ně ulice, party stan po­sta­ve­ný na ulici před tímto blo­kem a ro­ho­vý dům bloku na druhé stra­ně ulice. V lo­ká­lech hrají různé sku­pi­ny, domy mají více pater včet­ně pro­stor pro ná­vštěv­ní­ky na stře­chách. Všich­ni se dobře baví.

Den třetí, stře­da 12. února

Také třetí den za­ča­la Tra­cey svými The Mor­ning Works a pak už ná­sle­do­val fil­mo­vý sestřih před­cho­zích dvou dnů s úryv­ky sdě­le­ní hlav­ních před­sta­vi­te­lů, před­ná­še­jí­cích a účast­ní­ků, pro­lo­že­né dal­ší­mi zá­bě­ry. V Ge­ne­ral sessi­on ne­za­zně­lo žádné vý­znam­né pro­hlá­še­ní. Do­kon­ce ani tra­dič­ní vy­hlá­še­ní už 21. roč­ní­ku Model Manie ne­by­lo sou­čás­tí, navíc se ko­na­lo na jiném místě, které jsem v ča­so­vém presu ani ne­na­šel. A ne­na­šel jsem poz­dě­ji ani vý­sled­ky. Kaž­do­pád­ně se letos asi na před­ních mís­tech ne­ob­je­vil nikdo ze zá­stup­ců čes­kých či slo­ven­ských pro­dej­ců, pro­to­že ti by se jistě už ozva­li a pochlu­bi­li.
Prv­ním na scéně je Su­chit Jain, vi­ce­pre­zi­dent pro stra­te­gii a roz­voj pod­ni­ká­ní v Dassault Systèmes, který zdů­razňuje po­tře­bu bo­jo­vat se sou­čas­ný­mi pro­blémy mo­bi­li­ty, ovzdu­ší, vod­ních zdro­jů atd. A k tomu slou­ží celá plat­for­ma 3DE­X­PE­RI­EN­CE a 3DE­X­PE­RI­EN­CE Works. Po­dě­ko­val ko­mu­ni­tě So­li­dworks za všech­ny její ino­va­ce a pří­spěv­ky k vy­tvo­ře­ní udr­ži­tel­něj­ší­ho světa. A před­sta­vil ně­ko­lik růz­ných uži­va­te­lů So­li­dworks, kteří na­vr­ho­va­li pů­so­bi­vé nové pro­duk­ty.

S Jain-M Planchard-S Rogers

Marie Plan­chard, ře­di­tel­ka vzdě­lá­vá­ní Dassault Systèmes, ozná­mi­la, že 340 stu­den­tů zís­ka­lo během ví­ken­du aka­de­mic­kou cer­ti­fi­ka­ci So­li­dworks. Cel­ko­vě už zís­ka­lo cer­ti­fi­ka­ci So­li­dworks při­bliž­ně 58 000 stu­den­tů všech vě­ko­vých sku­pin. De­va­te­nác­ti­le­tý stu­dent Da­nielle Boyer vy­tvo­řil pro­gram s ná­zvem Každý stu­dent do­sta­ne ro­bo­ta, pro vzdě­lá­vá­ní mlad­ších dětí o ro­bo­ti­ce. Ro­bo­tic­ká soupra­va stojí jen 20 do­la­rů a Marie je může roz­dat stu­den­tům zdar­ma. Stov­ky stu­den­tů tak zís­ka­ly pří­stup k ro­bo­ti­ce pro­střed­nic­tvím je­jí­ho pro­gra­mu. Den před tím jsem se Marie po­ně­kud ne­o­pa­tr­ně při se­tká­ní no­vi­ná­řů s ní ze­ptal, zda nemá pocit, že po­stu­pem po­sled­ních let se zhor­šu­jí zna­los­ti stu­den­tů. No, dí­va­la se na mne tak tro­chu, jako bych spadl z višně. Ani se jí ne­di­vím, ona se se­tká­vá s těmi, kteří mají emi­nent­ní zájem se pro­sa­dit a být co nej­lep­ší. Já zase s nářky před­sta­vi­te­lů čes­kých firem, kteří se ne­ta­jí s ne­dů­vě­rou ke zna­los­tem dneš­ních ab­sol­ven­tů od­bor­ných škol.
So­li­dworks ve škole v sou­čas­nos­ti po­u­ží­va­jí na světě více než 4 milióny stu­den­tů. Vstup Marie Plan­chard je za­kon­čen fil­mem o vzdě­lá­va­cích ak­ti­vi­tách mezi nejmen­ší­mi dětmi, které jsou schop­ny vy­tvá­řet úžas­né pro­jek­ty. Su­chit Jain dále mluví o cer­ti­fi­kač­ním pro­gra­mu, v sou­čas­nos­ti je přes 420 tisíc cer­ti­fi­ko­va­ných uži­va­te­lů.
V rámci 3DX pro­bí­ha­la také sou­těž v mo­de­lo­vá­ní pro­te­tic­kých po­mů­cek, 3DE­X­PE­RI­EN­CE for Good hac­kathon, která byla vý­zvou týmům, aby na­vrh­ly novou ge­ne­ra­ci pro­te­tic­ké paže. Během Ge­ne­ral sessi­on byli vy­hlá­še­ni tvůr­ci ví­těz­né­ho ná­vr­hu.
Nej­vět­ší po­zor­nost di­vá­ků zís­kal Sam Ro­gers z Gra­vi­ty In­dustries, který před­sta­vil pro­jekt Gra­vi­ty. Jde o lé­tá­ní člo­vě­ka vy­ba­ve­né­ho po­stro­jem s trys­ka­mi, který nám už uká­za­ly bon­dov­ky nebo film Země zítř­ka (To­morrowland) s Hu­ghem Lau­ri­em a Ge­or­gem Clo­o­neym, ale zatím se moc ne­u­jal. I tady se tvůr­ci po­tý­ka­li s dět­ský­mi krůč­ky, změ­na­mi try­sek, dr­žá­ků a učili se na­pro­jek­to­va­né díly po­u­ží­vat tak, aby si ne­u­blí­ži­li. Při vý­ro­bě po­u­ží­va­li v hojné míře 3D tisk. Fil­mo­vé zá­bě­ry per­fekt­ních letů se stří­da­ly s těmi ne­po­ve­de­ný­mi lety, které zís­ká­va­ly znač­ný ohlas mezi pu­b­li­kem. Tvůr­ci pro­jek­tu už vy­hlá­si­li i sou­těž v lé­tá­ní, která se měla konat v břez­nu v Ber­mudě. Jest­li se oprav­du usku­teč­ni­la, nevím.

Projekt Gravity

Upo­zor­ně­ní na hla­so­vá­ní v Pitch Batt­le bylo ná­sle­do­vá­no fil­mo­vým pří­spěv­kem spon­zo­ra Le­no­vo a pří­cho­dem dvou před­sta­vi­te­lů ma­jí­cích na sta­ros­ti Pitch Batt­le. Batt­le nyní pro­běh­lo vy­řa­zo­va­cím způ­so­bem z dvo­jic, které nej­pr­ve před­sta­vu­jí svůj pro­jekt. V Batt­le 1 jsou Win­ter In­no­vati­on a Grouphug, na před­sta­ve­ní mají pouze vy­me­ze­ný ča­so­vý úsek, poté hla­su­jí elek­tro­nic­ky účast­ní­ci kon­fe­ren­ce.
Hla­so­vá­ní skon­če­no, ale vý­sled­ky se ne­u­ka­zu­jí. Na­ko­nec musí za­sáh­nout kdosi z první řady a donést tablet, na kte­rém vý­sled­ky na­sko­či­ly. Po­stu­pu­je Win­ter In­no­vati­on.
Batt­le 2 svá­dě­jí Mem­bia a re3D a ví­tě­zem se stává re3D, poté co vý­sled­ky do­pra­ví na scénu Su­chit Jain.

DSC02213

Nyní se do­stá­vá ke slovu po­ro­ta se­dí­cí mezi di­vá­ky na vy­vý­še­ném pódiu a jako u stát­nic po­klá­dá ví­tězům dvou před­cho­zích bitev zá­lud­né otáz­ky. Na zá­kla­dě těch­to ob­ha­job vy­hla­šu­je po­ro­ta ví­tě­zem Win­ter In­no­vati­on.

Na závěr po­psa­né­ho bloku před­ná­šek se na pódium do­stá­vá Marie Plan­chard a zve na scénu Deana Ka­me­na. Ač­ko­liv v tento oka­mžik už by měla podle ofi­ci­ál­ní­ho pro­gra­mu Ge­ne­ral sessi­on kon­čit, dává se Dean do ob­sáh­lé před­náš­ky o sou­vis­los­tech v tech­nic­kém vý­vo­ji. Dean Kamen je za­kla­da­te­lem FIRST Ro­bo­tics a Deka Re­search. Ve svém pro­fe­si­o­nál­ním ži­vo­tě vy­mys­lel ne­spo­čet život za­chraňují­cích pro­duk­tů, jako je pře­nos­ná in­zu­lí­no­vá pumpa, do­má­cí di­a­ly­zač­ní pří­stroj, box na čiš­tě­ní vody, ko­vo­vé lé­kař­ské sten­ty, vy­va­žo­va­cí vozík a mnoho dal­ší­ho. Vy­ná­lez ale ne­zna­me­ná ino­va­ci. Exis­tu­jí milióny vy­ná­le­zů, ale oprav­do­vé ino­va­ce jsou těžší, pro­to­že ino­va­ce jsou o pře­mě­ně vy­ná­le­zu v něco, co může ve­řej­nost po­u­žít a po­cho­pit. Ve­řej­nost je v při­jí­má­ní no­vých ná­pa­dů no­to­ric­ky po­ma­lá. To jsou slova Deana Ka­me­na.

Dean Kamen

Před­náš­ka pře­sa­hu­je 30 minut a v zá­ku­li­sí už ne­tr­pě­li­vě čeká G. P. Bassi. Dě­ku­je pří­tom­ným, že jsou těmi, kteří pře­ná­še­jí sny do sku­teč­nos­ti, a ozna­mu­je příští kon­fe­ren­ci. Bude opět v Na­shvillu od 7. do 10. února 2021.

Moji dva ko­le­go­vé no­vi­ná­ři z České re­pub­li­ky, tedy ko­le­gy­ně a ko­le­ga, už v té době jsou někde na le­tiš­ti a od­lé­ta­jí domů. Já se ještě ubí­rám do 3DX Pla­ygroun­du a sna­žím se najít ně­ja­ký za­jí­ma­vý ob­jekt, který bych na­fo­til a po­u­žil jako pod­klad pro obál­ku ča­so­pi­su. Letos je ale bída něco ta­ko­vé­ho najít, takže na obál­ce asi bude něco úplně ji­né­ho. A do od­le­tu mi zbývá ještě pět dní, které vy­pl­ním blou­má­ním po Na­shvillu a okolí.

Vyslo v CAD 1 2020


Mohlo by vás zajímat: