Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
Bim.Point

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ViewSonic představuje myViewBoard Classroom

Autor článku: ViewSonic   

Tags: Classroom | myViewBoard | on-line | ViewSobic | Výuka | Vzdělávání

myViewBoard-Classroom-pressphoto-3.2031Spo­leč­nost View­So­nic ozná­mi­la uve­de­ní my­View­Bo­ard Clas­sro­om na trh. Vzdě­lá­va­cí plat­for­ma my­View­Bo­ard Clas­sro­om je za­lo­že­ná na on-line pro­hlí­že­či a je sou­čás­tí eko­sys­té­mu my­View­Bo­ard. Jedná se o úče­lo­vě vy­tvo­ře­né ře­še­ní, které bylo v prvé řadě na­vr­že­no s ohle­dem na uči­te­le, spíše než zá­klad fi­lo­zo­fie tech­no­lo­gic­ké­ho ří­ze­ní pro pomoc pe­da­go­gům v této nové éře hyb­rid­ní­ho učení. Před­sta­ve­ní my­View­Bo­ard Clas­sro­om při­chá­zí v době, kdy se školy po­tý­ka­jí se zno­vu­o­te­vře­ním a kla­dou si otáz­ku, jak bude nová re­a­li­ta vy­pa­dat. Ať už vzdě­lá­va­jí pe­da­go­go­vé ve tří­dách nebo z do­mo­va, nebo stu­den­ty vy­u­ču­jí kom­bi­na­cí obou metod, budou hyb­rid­ní vý­u­ko­vé me­to­dy hrát v éře „no­vé­ho nor­má­lu“ dále zá­sad­ní roli při výuce.

my­View­Bo­ard Clas­sro­om je ná­stro­jem pro spo­lu­prá­ci, který umožňuje pre­zen­ta­ci učiva, vi­zu­ál­ní učení a za­po­je­ní celé třídy, jed­not­liv­ců či sku­pin. Je ide­ál­ní pro tra­dič­ní fron­tál­ní výuku, pře­vrá­ce­nou výuku nebo in­te­gro­va­né učení i on-line výuku. my­View­Bo­ard Clas­sro­om při­ná­ší mož­nost vést spo­lu­prá­ci ve sku­pi­ně, řídit vir­tu­ál­ní třídu po­mo­cí video kon­fe­ren­cí a za­jis­tit za­po­je­ní uži­va­te­lů. Před­sta­vu­je tak pou­ta­vé vý­u­ko­vé pro­stře­dí pod­po­ru­jí­cí spo­lu­prá­ci.
my­View­Bo­ard Clas­sro­om se do­dá­vá jako kom­plet s di­gi­tál­ním plát­nem pro­stře­dí di­gi­tál­ní ta­bu­le, aby bylo možné při­pra­vit a pre­zen­to­vat obsah v re­ál­ném čase. Uči­te­lé řídí, kdy se stu­den­ti mohou ptát nebo věci ko­men­to­vat. Roz­ho­du­jí také o tom, kdo může uká­zat svou ob­ra­zov­ku třídě a obsah pre­zen­to­vat. Funk­ce Hand Raise push-to-talk (při­hlá­še­ní se ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí) pod­po­ru­je stu­den­ty, aby se více za­po­jo­va­li. Stu­den­ti mají také pří­stup ke vzdá­le­ným ná­stro­jům pro psaní. Vir­tu­ál­ní sku­pi­na umožňuje ne­zá­vis­lé spon­tán­ní sku­pi­no­vé dis­ku­se a na­bí­zí mož­nost ano­ta­cí a do­ta­zo­vá­ní v re­ál­ném čase. Díky níz­kým ná­ro­kům sys­té­mu, bude vše dobře fun­go­vat i se slab­ším in­ter­ne­to­vým při­po­je­ním.

View­So­nic se roz­ho­dl pod­po­řit školy a po­skyt­la od 20. břez­na 2020 zá­klad­ním a střed­ním ško­lám, gym­ná­zi­ím a uni­ver­zi­tám my­View­Bo­ard zcela zdar­ma. Na zá­kla­dě po­zi­tiv­ní zpět­né vazby od škol a pe­da­go­gů se View­So­nic roz­ho­dl dát per­ma­nent­ně zdar­ma k dis­po­zi­ci my­View­Bo­ard En­ti­ty pro vzdě­lá­vá­ní všem vzdě­lá­va­cím in­sti­tu­cím, vyjma doplňko­vých slu­žeb.
Více o my­View­Bo­ard Clas­sro­om se do­zví­te na myviewboard.com.


Mohlo by vás zajímat: