Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nenechte si ujít SETKÁNÍ S CADSERVISEM

Autor článku: CADSERVIS   
Pondělí, 27 Září 2021 00:32

Tags: CADservis | GONG | Ostrava | Setkání | Uživatelé | ZW3D | ZWCAD

Setkani s CADSERVIS-2138Účast­ní­ky če­ka­jí 2 dny, 2 před­náš­ko­vé sály, 10 řeč­ní­ků a spo­le­čen­ský večer – 7.–8. 10. 2021, Os­t­ra­va, Dolní ob­last Vít­ko­vi­ce, aula GONG. Se­tká­ní bude roz­dě­le­no do dvou před­náš­ko­vých bloků. Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o před­ná­še­jí­cích a té­ma­tech na­jde­te ZDE.

STA­VA­ŘI – PŘED­NÁŠ­KO­VÝ BLOK

Před­náš­ky na téma:

  • Úska­lí, na která lze na­ra­zit při za­vá­dě­ní BIM soft­wa­ru do praxe – Sta­ni­slav Brhel, SB pro­jekt.
  • Tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce sta­veb – Mar­tin De­u­tch, GADES so­lu­ti­on.
  • Jak nej­lé­pe na­vr­ho­vat vleč­né křiv­ky – Ro­bert­to Bul­gu­rov­ský, VARS Brno.

Také se do­zví­te něco málo o ZW­CA­Du, jeho nad­stav­bách a o BIM ře­še­ní spo­leč­nos­ti CAD­ser­vis.

STRO­JA­ŘI – PŘED­NÁŠ­KO­VÝ BLOK

Před­náš­ky na téma:

  • Pro­to­ty­po­vá­ní v ob­las­ti ex­trém­ně leh­kých kom­po­zi­tů ur­če­ných pro mo­der­ní UAV – Ja­ro­slav Čer­mák.
  • Zku­še­nos­ti s ří­ze­ním ino­va­tiv­ních pro­jek­tů v obo­rech jako jsou ro­bo­ti­ka, la­se­ry, ob­rá­bě­ní, 3D tisk aj – Vla­di­mír Do­stál.
  • Jak to vy­pa­dá se vzdě­lá­vá­ním CNC ope­rá­to­rů – Ja­ro­slav Čer­vin­ka.
  • Tech­no­lo­gie 3D tisku a no­vin­ky v oboru 3D tech­no­lo­gií – Jan Šmejc­ký.

V zá­vě­ru čtvr­teč­ní­ho od­po­led­ne se mohou účast­ní­ci těšit na ex­kur­zi v Dolní ob­las­ti Vít­ko­vi­ce a ne­twor­king u vína, piva a cim­bá­lov­ky.

Druhý den (pátek do­po­led­ne) budou při­pra­ve­ni tech­ni­ci, kteří v rámci tech­nic­ké­ho okén­ka pře­da­jí nej­no­věj­ší in­for­ma­ce k soft­wa­ru ZWCAD a ZW3D a vy­ře­ší do­ta­zy účast­ní­ků.

+ BONUS: v rámci spo­le­čen­ské­ho ve­če­ra pro­běh­ne slo­so­vá­ní o „VÝ­STUP NA BOLT TOWER“, ča­so­vé li­cen­ce ZWCAD/ZW3D zdar­ma a další hod­not­né ceny.

Vstup­né 1500 Kč včet­ně DPH.
(Plata zá­lo­ho­vou fak­tu­rou za­sla­nou na e-mail při­hlá­še­ných.)

Při­hlá­sit se mů­že­te přes odkaz „při­hlá­sit se“ nebo stačí na­psat na e-mail tomickova@cadservis.com.

   PŘIHLÁSIT SE   

  Všechny informace o Setkání najdete ZDE  

 

 


Mohlo by vás zajímat: