Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové serverové pracoviště pro rozvoj odborné výuky

Autor článku: Petr Fořt   
Pátek, 03 Prosinec 2021 12:35

Tags: Cisco | Dell | Microsoft | Serverovna | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sázavou

spszr 001-1-2148VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou v prů­bě­hu za­čát­ku škol­ní­ho roku spus­ti­la do pro­vo­zu nové ser­ve­ro­vé pra­co­viš­tě spo­lu­pra­cu­jí­cí s me­zi­ná­rod­ní­mi tech­no­lo­gic­ký­mi clou­dy. Pra­co­viš­tě bylo vy­bu­do­vá­no v rámci gran­to­vých pro­jek­tů a jeho do­kon­če­ní bylo pro­ve­de­no spo­leč­ně se zá­sad­ní re­kon­struk­cí škol­ní in­frastruk­tu­ry. Ser­ve­ro­vé pra­co­viš­tě v sobě spo­ju­je zá­ze­mí pro za­jiš­tě­ní pre­zenč­ní a on-line výuky s na­tiv­ní li­cenč­ní pod­po­rou a služ­ba­mi v ob­las­tech zá­klad­ní­ho a od­bor­né­ho soft­wa­ru.

Do­stup­nost jed­not­li­vých od­bor­ných soft­wa­ro­vých ře­še­ní v pro­stře­dí škola – domov je pro stu­den­ty jed­no­duš­ší než v uply­nu­lých le­tech.

spszr 001-2-2148
Před­sta­ve­ní no­vé­ho ser­ve­ro­vé­ho pra­co­viš­tě stu­den­tům školy

Ser­ve­ro­vé pra­co­viš­tě je po­sta­ve­no na pro­duk­to­vé řadě ser­ve­rů Dell a vy­so­ko­rych­lost­ních 20 Gbps op­tic­kých pře­pí­na­čích od spo­leč­nos­ti Cisco. Da­to­vý sys­tém je chrá­něn vý­kon­ným bez­peč­nost­ním fi­rewallem, který zpro­střed­ko­vá­vá při­po­je­ní do aka­de­mic­ké sítě CESNET 2 pro­střed­nic­tvím kraj­ské me­t­ro­po­lit­ní sítě ROWA­Net. Ak­tu­ál­ně sys­tém za­bez­pe­ču­je škol­ní i do­má­cí práci pro více jak 1200 uži­va­te­lů.

spszr 002-2148
Pod­po­ra vy­u­ži­tí PLM tech­no­lo­gií a ana­ly­tic­kých ná­stro­jů v od­bor­né výuce

Od po­čát­ku pro­jek­tu je tech­no­lo­gic­ké ře­še­ní na­vr­že­no s ohle­dem na od­bor­nou výuku. Za­jiš­ťu­je nejen tra­dič­ní služ­by typu e-mail, úlo­žiš­tě, e-lear­ning, ale také roz­sáh­lé zá­ze­mí pro na­sa­ze­ní od­bor­né­ho soft­wa­ru pro výuku jed­not­li­vých oborů. Stu­den­ti díky tomu mohou vy­u­ží­vat při své práci mul­ti­li­cenč­ní prů­mys­lo­vá PLM a BIM ře­še­ní nejen ve škole, ale také v do­má­cím pro­stře­dí. Je tak také vý­raz­ně zjed­no­du­še­na ne pří­liš snad­ná pre­zenč­ní výuka na škole v kom­bi­na­ci s distanč­ní vý­u­kou stu­den­tů.

spszr 003-2148
Spo­je­ní BIM soft­wa­ru, vi­zu­a­li­za­ce a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty

Ur­či­tou tech­nic­kou la­hůd­kou je pod­po­ra mul­ti­co­re vi­zu­a­li­za­ce, vir­tu­ál­ní re­a­li­ty, 3D tisku a řada dal­ších tech­no­lo­gic­kých no­vi­nek spo­je­ných s na­sa­ze­ním IT do od­bor­né výuky. Sou­čás­tí vy­ba­ve­ní je také pod­po­ra vir­tu­a­li­za­ce, vý­vo­jo­vých ná­stro­jů, pro­gra­mo­vá­ní, si­mu­lač­ních ná­stro­jů a výuky ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti. Volný výkon ser­ve­rů lze vy­u­ží­vat v rámci výuky na­pří­klad pro vý­po­čty vi­zu­a­li­za­ce ve vy­so­kém roz­li­še­ní, ma­te­ma­tic­ké a FEM ana­lý­zy. Tech­nic­ké­ho vy­ba­ve­ní ve škole mohou vy­u­žít na­pří­klad stu­den­ti pro ře­še­ní roz­sáh­lej­ších roč­ní­ko­vých nebo ma­tu­rit­ních pro­jek­tů.

spszr 004-2148
Roz­voj práce s od­bor­ným soft­warem na tech­nic­kých pro­jek­tech ve spo­je­ní s distanč­ní vý­u­kou

Ser­ve­ro­vé pra­co­viš­tě bylo spuš­tě­no do zku­šeb­ní­ho pro­vo­zu v prů­bě­hu le­toš­ní­ho října a je nyní in­te­gro­vá­no s nej­no­věj­ší plat­for­mou ope­rač­ní­ho sys­té­mu Micro­soft Win­dows 11 a ak­tu­ál­ní­mi řa­da­mi pro­duk­tů od spo­leč­nos­tí Micro­soft, Au­to­de­sk, Cisco, Si­e­mens a dal­ších. Pro další za­jí­ma­vos­ti na­vštiv­te www.​spszr.​cz, pří­pad­ně školní Fa­ce­book.


Mohlo by vás zajímat: