Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Povinné používání metody BIM je za dveřmi

Autor článku: Česká agentura pro standardizaci   
Úterý, 14 Červen 2022 12:04

Tags: BIM | Čas | Kurzy | Stavebnictví | Veřejná správa | Vzdělávání

BIM letak kurzy 00001-2224Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci při­pra­vi­la nový Sys­tém vzdě­lá­vá­ní v me­to­dě BIM ur­če­ný pro pra­cov­ní­ky ve­řej­né sprá­vy. Jak před­po­klá­dá vlád­ní Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM, bude její po­u­ží­vá­ní po­vin­né u všech ve­řej­ných sta­veb­ních za­ká­zek s roz­poč­tem nad 150 mi­li­o­nů korun po­stup­ně od čer­ven­ce 2023. Ke sprá­vě a ří­ze­ní ve­řej­ných za­ká­zek me­to­dou BIM ne­sta­čí na­kou­pit soft­ware, BIM má dopad na způ­sob práce při sprá­vě a ří­ze­ní sta­veb­ních za­ká­zek.

Za­měst­nan­ci ve­řej­né sprá­vy proto po­tře­bu­jí čas, aby se na tyto změny při­pra­vi­li, a také po­třeb­né zna­los­ti a do­ved­nos­ti. Ty zís­ka­jí ve spe­ci­a­li­zo­va­ných kur­zech, které při­pra­vi­la Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci ve spo­lu­prá­ci s Na­da­cí pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství.

Mo­ti­va­cí pro za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do ve­řej­né sprá­vy je pře­de­vším snaha o zvý­še­ní efek­ti­vi­ty u ve­řej­ných sta­veb­ních za­ká­zek, zejmé­na sní­že­ní ná­kla­dů a transpa­rent­nos­ti. Abychom ale sku­teč­ně do­sáh­li pří­no­sů, které chce­me, je po­tře­ba začít pří­sluš­né pra­cov­ní­ky vzdě­lá­vat co nejdří­ve tak, aby měli mož­nost se na nový způ­sob práce při­pra­vit. Me­to­da BIM při­ná­ší sou­stře­dě­ní všech re­le­vant­ních in­for­ma­cí o stav­bě na jed­nom místě, což umožňuje roz­ho­do­vat se na zá­kla­dě – i poz­dě­ji pro­ka­za­tel­ných – dat a pod­kla­dů a ni­ko­li do­mně­nek a od­ha­dů. To je pro ve­řej­nou sprá­vu klí­čo­vé.

Pro se­zná­me­ní se s roz­sa­hem změn, které me­to­da BIM při­ná­ší do práce ve­řej­ných or­ga­ni­za­cí, slou­ží bez­plat­ný webi­nář pro ma­nage­ment ve­řej­ných or­ga­ni­za­cí a je­jich di­gi­tál­ní zmoc­něn­ce. Ten je během 120 minut se­zná­mí pře­de­vším s vý­ho­da­mi, které vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM při­ná­ší. První webi­nář pro­běh­ne 21. červ­na 2022, další ter­mí­ny budou na­va­zo­vat podle po­tře­by.

Více in­for­ma­cí o Sys­té­mu vzdě­lá­vá­ní BIM pro ve­řej­nou sprá­vu a při­hláš­ky na jed­not­li­vé kurzy na­jde­te na kurzy.​koncepceBIM.​cz.

  • Po­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM bude po­stup­ně po­vin­né pro všech­ny nad­li­mit­ní ve­řej­né sta­veb­ní za­káz­ky od čer­ven­ce 2023
  • Po­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM má dopad na do­sa­vad­ní způ­sob práce, proto je nutné za­měst­nan­ce ve­řej­né sprá­vy na tuto změnu při­pra­vit a vy­ško­lit
  • Nový sys­tém vzdě­lá­vá­ní při­ná­ší šest uce­le­ných sad kurzů při­způ­so­be­ných jed­not­li­vým kva­li­fi­ka­cím – ma­na­žer BIM, sta­veb­ní in­že­nýr, fa­ci­li­ty ma­nager, in­ves­tič­ní od­bor­ník, tech­no­log/tech­nik TZB, spe­ci­a­lis­ta IT a práv­ník
  • Spe­ci­a­li­zo­va­ný kurz pro ma­nage­ment ve­řej­ných or­ga­ni­za­cí a di­gi­tál­ní zmoc­něn­ce pro­běh­ne on-line před­sta­ví pří­no­sy me­to­dy BIM a změny, které jsou k je­jí­mu po­u­ží­vá­ní v or­ga­ni­za­ci nutné. Tento bez­plat­ný webi­nář trvá dvě ho­di­ny a po­pr­vé se koná již na 21. červ­na 2022
  • Od pod­zi­mu star­tu­jí úvod­ní kurzy ur­če­né pro všech­ny pra­cov­ní­ky ve­řej­né sprá­vy, a také spe­ci­a­li­zo­va­né kurzy pro ma­na­že­ry BIM. Kurzy jsou v první fázi na­bí­ze­ny za za­vá­dě­cí ceny tak, aby byly pří­stup­né co nej­vět­ší­mu počtu zá­jem­ců

Mohlo by vás zajímat: