Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Epson na veletrhu Automatica 2022 – noví roboti a software

Autor článku: EPSON Europe   
Středa, 15 Červen 2022 10:03

Tags: Automatica 2022 | Epson | GX4 | GX8 | Roboti | SCARA | Veletrhy

Epson gx8 scara-2224Spo­leč­nost Epson je před­ním svě­to­vým vý­rob­cem ro­bo­tů SCARA a na ve­letr­hu Au­to­ma­ti­ca 2022 v Mni­cho­vě před­sta­ví svojí novou řadu s ná­zvem GX-SCARA. Nová řada ro­bo­tů Epson roz­ší­ří bez­kon­ku­renč­ní na­bíd­ku spo­leč­nos­ti v seg­men­tu velmi kom­pakt­ních mo­de­lů za­mě­ře­ných na rych­lost a přes­nost. Nová série GX4 je k dis­po­zi­ci ve ve­li­kos­tech 250, 300 a 350 mm a s nos­nos­tí až 4 kg.

Série GX8 pak na­bí­zí nos­nost až 8 kg ve ve­li­kos­tech 450, 550 a 650 mm. Řady SCARA GX4 i SCARA GX8 mají je­di­neč­ný a velmi ro­bust­ní kon­struk­ci ra­me­na, což za­jiš­ťu­je velmi nízké zbyt­ko­vé vib­ra­ce a hlad­ký pohyb při roz­jez­du a za­sta­ve­ní, a to při všech rych­los­tech.

Spo­leč­nost Epson no­vý­mi ro­bo­ty roz­ši­řu­je svoji řadu rych­lých a přes­ných ro­bo­tů SCARA, a zá­kaz­ní­kům tak při­ná­ší mož­nost vy­brat si pro každé prů­mys­lo­vé vy­u­ži­tí ten správ­ný stroj. Ná­vštěv­ní­ci stán­ku spo­leč­nos­ti Epson na ve­letr­hu Au­to­ma­ti­ca budou mít pří­le­ži­tost zhléd­nout ukáz­ku schop­nos­tí kaž­dé­ho z těch­to ro­bo­tů a také pří­kla­dy růz­ných mož­nos­tí vy­u­ži­tí.

K dal­ším pre­zen­to­va­ným za­jí­ma­vos­tem bude pa­t­řit i nová va­ri­an­ta po­da­va­čů dílů Epson IF240 a IF530 do­pl­ně­ných o funk­ce čiš­tě­ní. Sou­čás­tí pre­zen­ta­ce bude rov­něž před­sta­ve­ní chys­ta­né­ho ří­di­cí­ho soft­wa­ru Epson RC+, který bude pod­po­ro­vat spe­ci­fi­ka­ce OPC UA a in­te­gra­ci funkč­nos­tí Prů­mys­lu 4.0, ke kte­rým patří na­pří­klad pre­dik­tiv­ní údrž­ba ro­bo­tic­kých sys­té­mů Epson.

Part­ne­rem spo­leč­nos­ti Epson na ve­letr­hu Au­to­ma­ti­ca bude také spo­leč­nost Mi­ni­Tec, která bude pre­zen­to­vat ko­la­bo­ra­tiv­ní au­to­ma­ti­zo­va­né sys­témy vy­u­ží­va­jí­cí ře­še­ní SCA­RA­FLEX.
Ve­letrh Au­to­ma­ti­ca je po dlou­hé době první pří­le­ži­tost, jak se znovu osob­ně se­tkat se zá­kaz­ní­ky. Kromě no­vých ro­bo­tů řady GX bude vy­sta­ve­no i mnoho ji­ných ino­va­tiv­ních ře­še­ní, která zá­kaz­ní­kům umož­ní účin­ně­ji a ná­kla­do­vě efek­tiv­ně­ji in­te­gro­vat a řídit své vý­rob­ní pro­vo­zy.

Ro­bo­ti Epson GX4 a GX8

Noví ro­bo­ti Epson SCARA jsou ur­če­ni k ma­xi­ma­li­za­ci pro­duk­ti­vi­ty, rych­los­ti a přes­nos­ti práce ve stís­ně­ných pro­sto­rách. Také se do­ko­na­le hodí k na­sa­ze­ní v celé řadě prů­mys­lo­vých od­vět­ví – od mon­tá­že au­to­mo­bi­lo­vých dílů po dáv­ko­vá­ní a po­dá­vá­ní. Pro­to­že celou řadu mon­táž­ních úkonů lze pro­vá­dět pouze s jed­nou ori­en­ta­cí ra­me­na, byla vy­vi­nu­ta jsme řada GX4 Se­ries s ra­me­nem za­hnu­tým do­le­va nebo do­pra­va. Novou řadu bude možné vidět při práci jako sou­část ukáz­ky v po­do­bě sou­tě­že, kdy ro­bo­ti budou sou­tě­žit v růz­ných au­to­ma­ti­zo­va­ných úko­lech, na­pří­klad v na­po­do­be­ní chodu hodin (robot GX4 se za­hnu­tým ra­me­nem) nebo v rych­lém po­hy­bu pro odběr a za­klá­dá­ní dílů (robot GX8).

Nová verze soft­wa­ru RC+ pro ří­ze­ní ro­bo­tů

Mo­der­ní prů­mys­lo­vá au­to­ma­ti­za­ce vy­ža­du­je, aby apli­ka­ce pro ro­bo­ty byly fle­xi­bil­ní a při­způ­so­bi­tel­né. Pro­gra­mo­vá­ní a pře­pro­gra­mo­vá­ní sys­té­mů však může být ná­roč­né na čas i pro­střed­ky. Spo­leč­nost Epson tento pro­blém řeší novou verzí svého soft­wa­ru Epson RC+, který dis­po­nu­je novým a pře­hled­ným gra­fic­kým uži­va­tel­ským roz­hra­ním, umožňují­cím rych­le tvo­řit i upra­vo­vat ří­di­cí pro­gra­my. Navíc pod­po­ru­je spe­ci­fi­ka­ce OPC UA, takže do au­to­ma­ti­zo­va­ných sys­té­mů Epson je možné im­ple­men­to­vat funkč­nos­ti Prů­my­sl 4.0.

Daklší informace na global.epson.eu.


Mohlo by vás zajímat: