Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

S XiP od CAD k dílu za 30 minut nebo méně

Autor článku: Nexa3D   
Pátek, 12 Srpen 2022 13:32

Tags: 3D tisk | Nexa3D | Webinar | XiP | Zoom

Upgrade-To-XiP-Nexa3D-2232Všich­ni tvrdí, že je­jich 3D tis­kár­na je rych­lá, ale je tu malé ta­jem­ství – pokud jde o sku­teč­ný 3D tisk, vět­ši­na 3D tis­ká­ren je tak tro­chu po­ma­lá… Stav­ba s XiP je jiná. 3D tisk přes noc a pří­chod k ho­to­vé­mu vý­tis­ku je zá­bav­ný, ale ne­by­lo by zá­bav­něj­ší, kdy­bys­te to mohli udě­lat i s ně­ko­li­ka dal­ší­mi pro­jek­ty během jed­no­ho dne? XiP se staví do role první ul­tra­rych­lé stol­ní 3D tis­kár­ny na světě.

Jak? V Nexa­3D vzali již tak rych­lou tech­no­lo­gii mSLA a ještě ji vy­lep­ši­li po­mo­cí své vlast­ní prů­mys­lo­vé svě­tel­né tech­no­lo­gie LSPc.

Pokud vám to stále zní jako nad­sáz­ka a mar­ke­tingo­vé řeči, máte mož­nost se o tom muset pře­svěd­čit sami. Při­poj­te se k Robu Wi­g­gin­so­vi v jeho stu­diu, kde během 30 minut nebo méně pře­jde od CAD ná­vr­hu k dílu a před­ve­de živou ukáz­ku 3D tisku.

Kdy: 18. srpna, 19:00 CEST
Kde: Naživo přes Zoom

Předváděcí akce:

  • Přenos CAD souboru do softwaru NexaX Print Prep Software
  • Nastavení tiskové úlohy v systému NexaX
  • Spuštění tisku
  • Přehled funkcí XiP
  • Vyjmutí tiskové desky s hotovým dílem

Lektor: Rob Wiggins – vedoucí kreativních služeb, Nexa3D

 

Rezervace Nexa3D

 


Mohlo by vás zajímat: