Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Motor s permanentními magnety s přímým pohonem pro pračky

Autor článku: EMWorks   
Pátek, 19 Srpen 2022 14:55

Tags: ECAD | EMWORKS | EMWorks2D | Motory | Simulace | Vzdělávání | Webinar

EMWorks webinar-2233Motor s přímým po­ho­nem může být přímo spo­jen se zá­tě­ží pro apli­ka­ce s vy­so­kým to­či­vým mo­men­tem a níz­ký­mi otáč­ka­mi, jako jsou prač­ky. Po­má­há eli­mi­no­vat po­tře­bu spo­jek a dal­ších me­cha­nic­kých pře­vo­dů, jako jsou ře­me­ny a ře­me­ni­ce, pře­vo­dov­ky atd. Me­cha­nis­mus bez pří­mé­ho po­ho­nu má sní­že­nou přes­nost po­lo­hy, vy­so­ké me­cha­nic­ké ztrá­ty a hluč­nost.

Za­tím­co me­cha­nis­mus s přímým po­ho­nem sni­žu­je ná­ro­ky na údrž­bu a zvy­šu­je spo­leh­li­vost sys­té­mu a cel­ko­vou účin­nost, pro­to­že se sni­žu­je počet po­hyb­li­vých částí.

Ve webi­ná­ři spo­leč­nos­ti EMWorks uvi­dí­te, jak se­stro­jit a si­mu­lo­vat dva ko­merč­ní mo­to­ry s přímým po­ho­nem vněj­ší­ho ro­to­ru s per­ma­nent­ní­mi mag­ne­ty (PM) ur­če­né pro prač­ky:

  1. ) to­po­lo­gii PM mo­to­ru s po­vr­cho­vou mon­tá­ží s 36 dráž­ka­mi a 24 póly, kte­rou na­vrh­la spo­leč­nost Sam­sung,
  2. ) PM motor s po­vr­cho­vou mon­tá­ží s 36 dráž­ka­mi a 12 póly, který uved­la na trh spo­leč­nost LG.

Pro účely ana­lý­zy jsou spe­ci­fi­ka­ce obou mo­to­rů stej­né. Liší se pouze po­čtem pólů a tva­rem mag­ne­tů, což vede ke spe­ci­fic­ké kon­fi­gu­ra­ci vi­nu­tí pro každý model. V této sou­vis­los­ti byl k ná­vr­hu a ana­lý­ze vý­ko­nů pre­zen­to­va­ných mo­to­rů po­u­žit soft­wa­ro­vý ná­stroj pro vir­tu­ál­ní pro­to­ty­po­vá­ní EMWorks2D. Budou vy­hod­no­ce­ny a ana­ly­zo­vá­ny elek­tro­mag­ne­tic­ké vý­sled­ky, jako je zpět­né EMF, vazba toku cívky a prů­měr­ný to­či­vý mo­ment, a také te­pel­ná ana­lý­za.

Při­poj­te se k webi­ná­ři ve čtvr­tek 25. srpna 2022 buď v15:00, nebo ve 20:00 hodin.

Webinar registrace-cz

 


Mohlo by vás zajímat: